Anda di halaman 1dari 19

TITAS

1. Tempat kegelapan :
A. Fetus
B. Zigot
C. Dinding amniochorionic
D. Anterior abdomen
E. Dinding uterus
2. nstitute global
A. Bank dunia
B. Bank !ak"at #edunia
C. $orld Trade organi%ation
D. &F
E. 'operasi &uslim
(. Baitulmal
A. )i%"ah
B. khara)
C. *shr
D. +hanimah
E. Cukai kera)aan
,. -ceanogra.
A. Air laut tidak bercampur
B. Air ta/ar tidak campur air masin
C. 'eadaan dalam laut "ang dalam
D. -mbak berlapis
0. 1rinsip slam 2adhari
A. 'eimanan dan ketak/aan kpd Allah
B. 'era)aan adil dan amanah
C. !ak"at ber)i/a pengetahuan 3merdeka4
D. 1enguasaan ilmu pengetahuan
5. Asas .alsa.ah pembangunan slam
A. Ta%ki""ah al67a.s
B. 'hali.ah
C. Al6.alah
D. Al6hadith
E. Tauhid
8. bn 'haldun menggunakan perkataan6perkataan berikut
untuk tamadun
A. Al6mu9adimah
B. 2adrah
C. *mran
:. Bahasa arab "ang meru)uk kpd pembangunan tamadun:
A. Bad/i
B. hadharah
C. Bun"an
D. &adani"ah
E. Tha9a.ah
;. &A< Beg meru)uk sesebuah mas" "g bertamadun:
A. Bentuk 7egara "ang tinggi 3agama4
B. 7egara "ang tersusun rapi
C. #"stem undang6undang
D. Tulisan "ang ma)u
E. #enibina "ang istime/a
1=. Tanah harim
A. Diri%abkan secara kekal 3hima4
B. Tanah di sekitar ka/asan pembangunan
C. Tanah untuk perigian dan perairan
D. 1adang ragut liar dan ka/asan hutan 3ma/at4
11. Tanah hima
A. Tidak didiami org
B. &a/at "g tidak boleh dibangunkan
C. Diuruskan oleh indi>idu atau mas"
D. &elibatkan indi>idu atau mas"
12. Tamadun meliputi
A. 'ema)uan intelektual
B. 2asil kema)uan intelektual
C. &as" "ang ma)u
D. 'ema)uan kebendaan
E. Tara. akhlak "ang baik
1(. Dalam se)arah tamadun islam? perkara berikut telah
berkembang
A. perbandaran
B. penulisan
C. pendidikan
D. interaksi antara kaum
E. pen)a)ahan
1,. sahkan pern"ataan berikut
A. pen)ana utama sesebuah tamadun ialah kekuatan
ketenteraan
B. islam tidak menolak kema)uan "ang dihasilkan oleh
mas" non6muslim
C. pen)ana utama tamadun ialah intelektual
D. tamadun klasik sesuai dengan %aman perindustrian
E. .actor kemanusiaan adalah lebih penting daripada
.actor kebendaan dalam tamadun
10. pada .ahaman sekularisme
A. agama sebahagian drpd kebuda"aan
B. kebuda"aan sebahagian drpd agama
C. agama adalah ciptaan manusia
D. agama adalah anugerah Tuhan
E. tamadun hendaklah dicorakkan oleh acuan agama
15. ibn khaldun
A. pengasas ilmu sosiologi dan prase)arahan
B. pandangann"a mempengaruhi sar)ana barat
C. hasil penulisan terhimpun di dalam bukun"a "ang
terkenal iaitu al6sunnah
D. beliau memperkenalkan konsep @umranA dalam
penga)ian ketamadunan
E. beliau berpendapat kema)uan persen)ataan dan
ekonomi menentukan kelangsungan sesuatu tamdun
18. interaksi antara tamadun berlaku menerusi B
A. pela"aran
B. perdagangan
C. peperangan
D. keilmuan
E. gencatan sen)ata
1:. penganut islam merupakan minorit" "ang terbesar di
7egara
A. india
B. china
C. 1akistan
D. Bangladesh
E. ndonesia
1;. 'e)adian manusia "ang pelbagai keturunan menurut
perspekti. islam ialah untuk
A. &engenali antara satu sama lain
B. Berinteraksi antara satu dengan lain
C. Bermusuhan
D. &enghormati
E. Berbangga6bangga
2=. Antara aspek "ang boleh me/u)udkan perse.ahaman
antara tamadun ialah
A. interaksi "ang berterusan
B. ker)asama dalam perkara "ang disepakat
C. memahami buda"a
D. mengenal pasti unsure "ang mengalakkkan kebaikan
E. mendidik bangsa berbangga
21. <alaluddin Akbar? salah seorang pemerintah india "ang
diberi gelaran The great oleh nggeris merupakan seorang ra)a
"ang men"ele/eng drpd a)aran slam dan mencipta agama
baru
A. Din al6A%im
B. Din66lahi
C. Dinu6Clah
D. Din al6Akbar
E. Din al6<alal
22. <asa Aurang%eb
A. &en"atu6padukan seluruh daereh "ang lemah
B. &en"okong a)aran <alaluddin Akbar
C. &engharamkan arak dan )udi
D. &engadakan )abatan khusus untuk meng/al akhlak
umat slam
E. &en"usun .at/a Alamgiri
2(. Cheng 2o
A. 7ama asal &uhammad &a 2o
B. #eorang muslim
C. Bapan"a pernah menunaikan ha)i
D. Caksamana laut china
E. &enemui benua Amerika sebelum Columbus
2,. #ahkan pern"ataan berikut:
A. slam tiba di China sekitar abad ke 1,
B. 'hali.ah *thman bin ADan sendiri pernah sampai
7egara China melalui )alan darat
C. #aad Cebid dan Eusu. adalah utusan 'hali.ah uthman
untuk berdak/ah di China
D. &uslim merupakan golongan ma)orit" di /ila"ah Fing
<iang
E. &as" Baba dan 7"on"a )uga terdapat di Canton
20. 7ama klasik 7egara ndia
A. Bharata >arsha
B. Bharata khanda
C. Ar"a>arta
D. <ambu d>ipu
E. ndu
25. Tokoh pemikir tamadun islam
A. bnu khaldun
B. &uhammad abduh
C. Farid /a)di
D. <ur)i %idan
E. Zaimuddin %idane
28. Tu)uan utama tamadun islam adalah untuk memelihara:
A. Agama
B. <i/a
C. 'eturunan
D. Akal
E. 1angkat
2:. 'esan pengaruh islam dalam tamadun mela"u meliputi
aspek:
A. A9idah
B. 1olitik
C. #osial
D. *ndang6undang
E. Ekonomi
2;. Antara negeri "ang mempun"ai kanun perundangan "ang
berasaskan Adat &ela"u
A. &elaka
B. <ohor
C. 1ahang
D. 'edah
E. Terengganu
(=. slam sebagai agama rasmi "ang terkandung dalam
perkara ( 1erlembagaan 1ersekutuan mencakupi persoalan
tentang
A. Akidah muslim
B. badat muslim
C. *ndang6undang keluarga muslim
D. *ndang6undang )ena"ah muslim
E. 2arta pusaka muslim
(1. &aksud s"ariat
A. al6dharuri""at
B. al6ha)i""at
C. al6tahsini""at
D. al6hasanat
E. al6sa""iat
(2. #ebahagian sar)ana men"atakan baha/a islam mula tiba
di alam mela"u dari
A. 'urun 5
B. 'urun 8
C. 'urun :
D. 'urun ;
E. 'urun 1=
((. 1ara sar)ana men"atakan baha/a islam tiba di alam
mela"u dari
A. ndia
B. 1arsi
C. Arab
D. Eropah Barat
E. China
(,. Antara )enis globalisasi "ang berikut? "ang manakah
meru)uk kepada penghi)rahan manusiaG
A. lmu dan maklumat
B. 1olitik
C. 'ebuda"aan dan keagamaan
D. DemograH
E. Ekonomi
(0. #ahkan pern"ataan berikut:
A. 'edudukan ekonomi adalah dimensi terpenting globalisasi
masa kini
B. 'edudukan dimensi politik sebagai dimensi terpenting
globalisasi masa kini
C. 'esan buruk globalisasi maklumat dan ilmu ialah
keban)iran maklumat "ang tidak berguna
D. Dialog antara agama dan dialog peradaban perlu
diperban"akkan
E. +lobalisasi ekonomi menurut islam perlu mengamalkan
nilai6nilai kerohanian dan akhlak
(5. slam mempun"ai sebuah institute "g berperanan besar
dalam meniupkan roh globalisasi. nstitute itu ialah
A. -C
B. nstitusi pusat islam
C. nstitusi baitul mal
D. nstitusi ha)i
E. <A'&
(8. Dari perspekti. globalisasi? peristi/a "ang melambangkan
era baru ialah
A. 'emunculan turki sebagai kuasa dunia "ang digeruni
oleh Eropah
B. 'e)atuhan kera)aan islam Andalusia
C. 'emaraan tentera turki hingga ke @gate o. >iennaA
D. 1ela"aran dan penemuan benua Amerika oleh
Columbus
E. 'e)atuhan kera)aan islam &elaka di tangan portugis
(:. &anakah antara berikut merupakan aspek positi.
globalisasi menurut Chandra
A. 1eningkatan mobilit" sosial and pengukuran kelas
menengah
B. 'omunikasi "ang mudah dan murah
C. 1emban)iran amaklumat "ang tidak berguna
D. 1erantarabangsaan pen"akit
E. 1eluang "ang lebih luas untuk mendapat in.o 2asil
teknologi komunikasi dan maklumat
(;. 1ilih padanan konsep dan huraian "ang tepat
A. 'apitalisme6meru)uk kpd pasaran ke/angan dan
pengaliran bebas modal
B. 'apitalisme6 menekankan idea dan amalan
perdagangan bebas
C. Ciberalisasi6meru)uk kpd pasaran ke/angan dan
pengaliran bebas modal
D. Ciberalisasi6 menekankan idea dan amalan
perdagangan bebas
,=. Ekonomi islam6mengamalkan pasarn bebas berdasarkan
nilai rohani dan moral
,1. 'esan nagati. globalisasi maklumat dan ilmu
A. 'omunikasi "ang lebih murah
B. &asalah baha"a maklumat "g tidak berguna
C. 1enon)olan hak6hak asasi /anita
D. <urang perbe%aan peluang untuk mencapai maklumat
E. 'omunikasi "ang mudah
,2. Cara memastikan proses pembinaan peradaban negara di
atas landasan kerohanian dan moral "ang kukuh
A. menilai baik dan buruk .enomena globalisasi dengan
lebih teliti
B. kebaikan globalisasi dimakmurkan dan keburukan
dihindari
C. menggunakan segala keka"aan dalaman 3inner riches4
dan kekuatan intelektual
D. bersi.at tolak ansur dan ambil tunggu dan lihat
E. mempun"ai semangat mudah menerima perubahan
baru
,(. prinsip islam dalam hub manusia dan alam sekitar
A. s"uruk
B. s"ariat
C. s"urut
D. amanah
E. tauhid
,,. kekhali.ahan terhadap alam sekitar
A. insan adalah tuan pun"a hakiki alam ini
B. manusia dan alam adalah entit" "ang mempun"ai
persamaan
C. alam perlu dihormati dan dipelihara sebagai sesuatu
"ang suci dan mulia
D. manusia bertanggung)a/ab memakmurkan alam
E. manusia dan alam sekitar adalah berbe%a tetapi saling
berkaitan
,0. aliran dominasi terhadap alam sekitar
A. alam ini merupakan suatu bentuk komoditi dan
tertakluk kpd keperluan manusia
B. alam dianggap sebagai kha%anah sumber untuk
kehidupan manusia
C. alam merupakan tempat kehidupan manusia untuk
selama6laman"a
D. alam ini boleh diman.aatkan bagi memenuhi keperluan
manusia
E. alam dan manusia adalah sesuatu entit" "ang sama
,5. alam sekitar menurut perspekti. islam
A. umat islam perlu menceburkan diri serta menguasai
ilmu pertanian moden
B. &enghi)aukan alam ini dengan tumbuh6tumbuhan dan
pokok
C. &elarang memusnahkan tanaman musuh dalam
peperangan
D. &enanam pokok "ang berbuahkan hasil saha)a
E. &elarang menggunakan hasil pertanian dalam
kehidupan mereka
,8. Aplikasi hub hai/an dan manusia menurut islam
A. &embenarkan membunuh dan memusnahkan hai/an
sesuka hati
B. &embenarkan pemeliharaan dan penternakan hai/an
C. &embiarkan hai/an ternakan mera/at dan mencari
makanan sendiri
D. #embelih hai/an dengan pisau "ang ta)am
E. Tidak perlu men"ediakan kediaman kpd hai/an
ternakan
,:. 'esan pemanasan suhu dunia
A. Air laut meningkat
B. Air laut akan bertambah masin
C. &engancam negara di persisiran pantai
D. &emusnah hai/an di ka/asan kutub
E. 'emusnahan imbangan ekologi
,;. 1unca ban)ir kilat
A. Bun"i kilat "ang amat kuat satiap kali hu)an
B. #aluran sungai dan longkang "ang tersekat
C. 1ermukaan "ang rata dan berbukit bukau
D. 2u)an ribut seperti hu)an ribut perolakan "ang hebat
E. 1emendapan kelodak di sungai
0=. &anusia boleh memodiHkasi dan mengubah pelbagai
.enomena alam seperti:
A. Cetupan gunung berapi 3melalui kediaman di atas
pokok4
B. 2u)an 3melalui pembuatan 3hu)an tiruan4
C. 'emarau dan bekalan air 3melalui penga/alan
penggunaan bi)ih4
D. Cuaca dan iklim 3melalui pembinaan empangan4
E. Aliran permukaan bumi 3melalui pro)ek pencemaran4
01. Bentuk hemegoni Barat terhadap media
A. 1enguasaan bidang elektronik saha)a
B. 1erpindahan maklumat "ang lambat
C. Boleh men)atuhkan atau menaikkan seseorang
D. &embentuk @TuhanA kpd mas" dunia atau tempatan
E. &embangunkan s"arikat gergasi untuk menguasai
sumber berita dunia
02. nstitusi ekonomi global "ang dimiliki oleh kapitalis Barat
termasuklah:
A. &F
B. 7AT-
C. Ieto
D. $orld Bank
E. -1EC
0(. 7egara "ang tidak mempun"ai kuasa Ieto dalam 1BB
A. *#A
B. <erman
C. 1erancis
D. Belanda
E. <epun
0,. 1engaruh barat terhadap sosial boleh dilihat melalui
A. 2iburan
B. Buda"a artis barat "ang penuh dengan si.at ketimuran
C. 1enampilan buda"a pemakanan dan minuman
D. 1akaian ber)enama
E. 1aparan gambar tokoh akedemik pada ba)u sebagai
satu kebanggaan
00. Beberapa amalan dalam buda"a islam tentang harta
A. Zakat
B. #edekah
C. Di"at
D. 'i.arat
E. Dam
05. 1eranan setiap indi>idu terhadap harta "ang dimilikin"a
ialah:
A. &enggunakan sekadar keperluan dirin"a
B. &enanggung perbelan)aan keluarga menurut keperluan
C. &enggunakan segala harta semahun"a
D. &embantu mereka "ang memerlukan
E. &emba"ar %akat
08. Teladan baik dalam penggunaan harta
A. &enggunakan ghanimah dengan berhemat
B. Bersi.at pemurah pada bulan !amadhan
C. &embeli barangan "ang diperlukan dan tidak memba%ir
D. Cebih mementingkan keluarga sendiri drpd org lain
E. Bersedia untuk membantu org lain pada bila6bila masa
0:. Cangkah "ang diambil dalam usaha bagi )ihad ekonomi
"ang berkesan dan mantap adalah
A. 1enguasaan ilmu secara serius
B. &elahirkan tenaga pakar dalam bidang ekonomi
C. &emantapkan peranan koperasi "ang ada di negara ini
D. #entiasa berusaha mendalami ilmu islam
E. Bersungguh6sungguh melaksanakan s"stem eko "ang
campur
0;. #emua nabi "ang diutuskan kepada manusia
A. &enga)ak manusia men"embah manusia
B. &anga)ar manusia membaca
C. Diberikan muk)i%at
D. &embimbing manusia ke )alan "ang benar
E. &erupakan sahabat "ang paling baik
5=. &uk)i%at merupakan
A. 1erkara "ang serupa dengan sihir
B. Fenomena luar biasa "ang tidak boleh di)elaskan
dengan logic
C. 2an"a diberikan kpd nabi dan rasul sh)
D. &en"akinkan mas" supa"a perca"a pd diri
E. 'elebihan "ang diberikan oleh Allah
51. Big bang theor"
A. Alam akan meletup
B. Alam cakera/ala ini hasil satu ledakan drpd satu pusat
C. #emua bahan akan bertemu balik pd satu titik
D. Alam ini mempun"ai satu pusat "ang sama iaitu black
hole
E. Asal usul alam ini adalah kabur dan tidak )elas
52. Al69uran tentang kosmologi
A. 'ebangkitan manusia di hari akhirat
B. Bagaimana alam cakera/ala bermula
C. Apa "ang sedang berlaku di alam cakere/ala
D. Apa "ang akan berlaku pada akhir %aman
E. 1enciptaan adam drpd segumpal tanah
5(. Deklarasi "ang berkaitan dengan keadaan alam sekitar
A. &ontreal
B. '"oto
C. !io
D. !ome
E. 1utra)a"a
5,. #ahkan pern"ataan berikut
A. Al6ra%i diperintahkan oleh khali.ah untuk membuat
racun arsenic
B. !oger +araud" mengatakan baha/a Barat menggali
kubur mereka sendiri
C. #ains moden barat masih berpandukan a)aran bible
D. Ahli sains barat semakin kuat berpegang teguh kepada
agama setelah ber)a"a menguasai institusi gere)a
E. +alileo +alilei telah dihukum pen)ara kerana
kekagumann"a terhadap .akta al69uran
50. &atlamat s"ariah dalam konteks pembangunan islam ialah
A. &emenuhi keperluan asas
B. #umber pendapatan "ang halal
C. 1ertumbuhan dan kestabilan
D. 'eadilan
E. 'eharmonian dunia dan akhirat
55. &isi islam hadhari ialah melaksanakan agenda
pembangunan negara dan ummah berlandaskan islam "ang
A. *ni>ersal
B. &a)u
C. Bertamadun
D. Bertoleransi
E. Berimbang
58. 'egiatan saintis islam perlu berlandaskan prinsip
A. Tauhid
B. &ungkar
C. Al6.alah
D. 'hali.ah
E. Ta%ki""ah al6na.s
5:. 1embangunan islam:
A. Baitulmal sama seperti Bank slam sekarang
B. 1rinsip utama s"ariah ialah men"eru kepada makru.
dan melarang drpd mungkar
C. #"stem pembangunan islam adalah campuran s"stem
kapitalis dan sosialis
D. 1embangunan islam tidak menolak kema)uan
kebendaan
E. 1embangunan islam menolak teknologi "ang dihasilkan
oleh saintis barat
5;. stilah @ci>ilisationA berasal drpd
A. Eunani
B. Arab
C. 1erancis
D. Catin
E. #anskrit
8=. slam dalam perkara ( perlembagaan merangkumi
A. *ndang6undang keluarga muslim
B. Akidah muslim
C. badat muslim
D. 2arta /aka. muslim
E. 2arta pusaka muslim
81. Antara istilah "ang berkaitan dengan ketamadunan hidup
ialah
A. &adani
B. 2adharah
C. *mran
D. &adinah
E. &adani""ah
82. 1andangan semesta "ang men)adi asas kpd sesebuah
tamadun:
A. 1andangan semesta membe%akan sesebuah tamadun
B. 1adangan semesta islam meletakkan dunia sebagai
matlamat ketamadunan
C. 1andangan semesta islam berasaskan akidah tauhid
D. 1andangan semesta adalah bebas daripada s"stem nilai
E. 1andangan semesta drpd perspekti. islam ialah
pandangan mengenai realit" ke/u)udan seluruh alam
8(. Antara si.at tamadun islam
A. 'eterbukaan
B. !abbani
C. 'esatuan dalam pelbagai
D. *mum
E. 'eseimbangan
8,. Antara ciri khusus tamadun islam:
A. #epan)ang %aman
B. dealistic
C. Toleransi
D. &en"eluruh
E. 'ese)agatan
80. 'esan kedatangan islam di alam mela"u
A. slam mengekalkan konsep elitisme "ang sedia ada
dalam mas" tempatan
B. 'ehidupan mas" mela"u mula bersi.at god centered
C. slam Ber)a"a menghakis sepenuhn"a keperca"aan
animism
D. 1ercampuran adat dan buda"a semakin berkurangan
E. slam telah mengubah s"stem nilai mas" mela"u
85. #ahkan pern"ataan berikut:
A. 'edudukan /ila"ah umat islam berada di tengah6
tengah tamadun besar dunia
B. slam sampai di negara china melalui )alan laut dan
)alan darat
C. slam sampai di china buat kali pertaman"a di /ila"ah
Eunan
D. &as)id pertama di china dibina sebelum kurun ke 1=
E. -rg cina "ang beragama islam dinamakan 2ui
88. slam melarang
A. ihtikar
B. riba
C. )ual salam
D. )udi
E. ghanimah
8:. Agama "ang berasal dari india
A. #ikhisme
B. <aina
C. Buddha
D. Bahai
E. 'ristian
8;. 1emerintahan islam di benua kecil india telah
meninggalkan kesan
A. &elahirkan mas" ma)muk
B. &uslim merupakan minorit" terbesar
C. 'eunggulan seni bina islam di selatan india seperti ta)
mahal
D. &elahirkan bhs urdu
E. &embangunkan Bandar mansurah
:=. A)aran din6i6ilahi merupakan campuran
A. slam
B. 2indu
C. Buddha
D. <aina
E. 'ristian
:1. &a)alah "ang diasaskan oleh mas" islam di india
A. Al6imam
B. Al6maAari.
C. Al6hilal
D. Al69iblah
E. TaAmir al6ha"at
:2. The 7ine #kies menggambarkan
A. klim
B. Bunga6bungaan
C. 7ama bulan
D. Bahasa di india
E. !amalan kedatangan seseorang rasul terakhir
:(. Aliran @dominasiA terhadap alam sekitar
A. Alam ini boleh dieksploitasi demi memenuhi keperluan
manusia
B. &eletakkan nilai intrisik dan kegunnan kpd setiap
bentuk kehidupan
C. Alam ini dianggap sebagai sebagai gedung sumber
untuk kehidupan
D. &anusia dan alam ini merupakan dua entit" "ang
berbe%a tetapi saling berkaitan
E. Alam ini adalah satu bentuk komuniti dan tertakluk kpd
keperluan manusia
:,. #ahkan pern"ataan ini
A. Berlakun"a kerosakan dan bala bencana de/asa ini
kerana kekurangan teknologi moden
B. 'emusnahan "ang berlaku dapat dibaiki )ika teknologi
moden dapat dibangunkan
C. #i.at tamak dan rakus boleh memusnahkan alam
sekitar
D. 'erakusan manusia atas nama pembangunan telah
menggangu ekosistem alam
E. 1embangunan kesen)ataan terma)u telah melahirkan
mas" "ang se)ahtera dan harmonis
:0. Agensi berita barat
A. C77
B. BBC
C. !euters
D. Al6)a%eera
E. Bernama
:5. Buda"a barat mudah meresap ke buda"a lain kerana
A. 'esempurnaan
B. 1engiklanan
C. 'esemuan"a sesuai dengan Htrah manusia
D. 'esemuan"a cocok dengan buda"a tempatan
E. 'ecanggihan teknologin"a
:8. Tu)uan )ihad peperangan
A. &en)a)ah negara musuh
B. &enun)ukkan kekuatan kesen)ataan kpd negara lemah
C. &en)adi super po/er
D. &empertahankan maruah dan kemuliaan umat islam
E. &enolak ke%aliman serta pengania"aan musuh
::. slam membasmi kemiskinan melalui
A. #"stem agihan %akat
B. #"stem pe/arisan
C. #"stem /asiat
D. #edekah
E. Al6muharabah
:;. &aksud )ihad
A. mengerahkan segala kemampuan
B. mengerah segala da"a usaha H%ikal
C. mengerahkan kekuatan )asmani
D. mengerahkan semua da"a Hkiran
E. mengerahkan da"a Hkiran untuk berperang sesame
islam
;=. slam mengharamkan pembunuhan sesame manusia
namun dalam situasi tertentu islam mens"ariatkan
peperangan. ni bermaksud
A. slam agama keganasan
B. <ihad peperangan merupakan langkah terakhir "ang
perlu diambil dalam keadaan tertentu
C. 1embunuhan merupakan satu dosa besar dalam islam
kecuali dalam situasi tertentu
D. 1eperangan bukanlah matlamat tetapi merupakan satu
/asilah
E. slam menentang keganasan
;1. Bilakah )ihad peperangan men)adi .arduAain ke atas setiap
indi>idu muslimG
A. 7egara islam diserang oleh musuh
B. 1emerintah mengistiharkan )ihad
C. 7egara )iran "ang dii)a)ah tidak mampu
mempertahankan dirin"a
D. Berlakun"a penghinaan islam
E. 7egara islam mempun"ai sen)ata "ang canggih
;2. &enurut islam? harta berperanan sebagai instrument untuk
men"empurnakan tuntutan berikut
A. Agama
B. 7"a/a
C. 'eturunan
D. Akal
E. 2a/a na.su
;(. <ihad dibahagikan
A. <ihad lisan
B. <ihad pendidikan
C. <ihad tangan dan n"a/a
D. <ihad si"asah
E. <ihad harta
;,. Carroll Juigle"6ciri mas"
A. 'ebuda"aan dr pelbagai etnik
B. &embuda"akan penciptaan perkara baru
C. &ampu meningkatkan hasil melebihi keperluan
D. Ber)a"a meman.aatkan produkn"a untuk kema)uan
seterusn"a
E. <ati diri
;0. Tara. konKik:
A. &eningkatkan ketegangan antara kelompok
B. #emakin kerap terlibat dalam peperangan "ang
bersi.at imperialism
C. Berkembang pemikiran "ang negati>e
D. Berkembang )ena"ah bunuh
E. Berpegang kepada nilai agama
;5. #amuel 1. 2untington? tamadun utama dunia kini
A. Barat
B. slam
C. Cina
D. 2indu
E. 'ristian orthodoL
;8. &enurut carroll Juigle"
A. Barat sedang mengancam tamadun islam
B. Terdapat konspirasi anglo amerika untuk menubuhkan
sebuah empa"er dunia
C. #e)arah semasa di/arnai oleh pertarungan antara
kuasa besar dunia
D. Tamadun china "ang baru akan bangkit sebagai
ancaman terhadap barat dan rusia
E. 1ertembungan antara tamadun sering berlaku dalam
se)arah manusia
;:. #ahkan pern"ataan berikut
A. 1en)ana utama tamadun ialah intelektual
B. 1en)ana utama tamadun ialah peperangan
C. Tamadun klasik tidak sesuai dengan %aman
perindustrian
D. slam menolak kema)uan ciptaan non muslim
E. Factor kemanusiaan adalah lebih penting drpd .actor
kebendaan dalam ketamadunan
;;. #ahkan
A. 2arta khusus tidak boleh dikembangkan untuk tu)uan
lain kecuali seperti "ang telah ditetapkan oleh nas
B. 2arta khusus merangkumi emas dan perak
C. 2arta %akat ialah harta khusus
D. <i%"ah adalah cukai "ang dikenakan kpd org bukan
islam "ang ter)amin keselamatan dan keba)ikan
E. +hanimah adalah seperti cukai tanah sekarang
1==. Ci>ili%ation
A. 'ekampungan
B. 'esopanan
C. 'erak"atan
D. 'edesaan
E. 'ebandaran
1=1. Darc" riberio? ciri pembaharuan sebagai tanda aras
ketamadunan
A. !e>olusi keagamaan
B. !e>olusi kesenian dan seni bina "ang berpandukan
nilai6nilai se)agat
C. !e>olusi perdagangan
D. !e>olusi teknologi
E. !e>olusi industr"
1=2. #ahkan pern"ataan berikut mengenai kesan
kedatangan islam ke alam mela"u drpd aspek sosial
A. #"stem sosial mas" mela"u tidak lagi berasaskan
semangat perkauman
B. #"stem .eudal dlm mas" mela"u tidak lagi diamalkan
C. slam memperkenalkan s"stem khali.ah "ang adil dan
lebih bersistematik
D. #"stem mes"uarat ahli pakar diperkenalkan
E. #"stem hisbah diperkenalkan selepas kemerdekaan
tanah mela"u
1=(. #ahkan pern"ataan berikut
A. Bahasa urdu merupakan adunan perbendaharaan kata
parsi? arab?mala"u dan turki
B. &as" islam di india giat menerbitkan ma)alah dan
akhbar dalam bhs urdu seperti ma)alah taAmil ha"at
C. Tokoh muslim pernah dilantik sebagai presiden india
D. &uslim merupakan gol minorit" terbesar di india?
)umlah melebihi 1== )uta org
E. <ahangir telah membuat dasar baha/a harta pusaka
peninggalan harta/an "ang tidak mempun"ai /aris
digunakan untuk membina dan memperbaiki madrasah
dan tempat ibadah
1=,. #ahkan pern"ataan mengenai hub manusia dengan alam
melalui kaca mata islam
A. Bolah membuat pembakaran terbuka di luar musim
kemarau
B. &enggalakkan umatn"a menanam pkok untuk berteduh
C. &ember makanan dan minuman kepada hai/an
peliharaan secukupn"a
D. &en"embelih binatang dgn menggunakan ke)utan
elektrik supa"a cepat mati
E. Boleh membuang sampah sarap ke sungai )ika tidak
ada ikan dalam sungai itu
1=0. Antara elemen asas pandangan semesta tamadun islam
ialah
A. 'eperca"aan kpd h"ang
B. 'onsep perhitungan dan pembalasan di akhirat
C. 'eadilan? kebebasan dan kesaksamaan
D. 'ekeramatan kubur /ali
E. 1emu)aan pantai sebelum memulakan musim
tangkapan "ang baru
1=5. 1engaruh keislaman dapat dilihat di dalm kar"a sastera :
A. 2ika"at 7ur &uhammad
B. 2ika"at batu belah batu bertakup
C. 2ika"at israk dan mikra)
D. 2ika"at bulan berbelah
E. 2ika"at puteri gunung ledang
1=8. 'anun perundang berasaskan hukum mela"u dan hukum
s"ariah
A. 2ukum kanun &elaka
B. 2ukum kanun /ila"ah persekutuan
C. *ndang6undang 1ahang
D. *ndang6undang perlis
E. *ndang6undang sabah
1=:. #ahkan pern"ataan berikut mengenai penggunaan dan
pemilikan tanah menurut pandangan islam
A. Tanah "ang sudah dibangunkan dinamakan amir
B. Tanah "ang tidak bertuan dan belum dibangunkan
dinamakan ma/at
C. Tanah "ang dilindungi dinamakan harim
D. *ndang6undang tanah islam mendahului undang6
undang tanah kon>ensional se)ak beberapa abad
E. Tanah "ang diri%abkan secara kekal dinamakan hima
1=;. 1BB acap kali terpaksa akur dan tunduk kpd desakan
neagra kuat dan perkasa seperti amerika? ini men"ebabkan:
A. 7egara tersebut boleh bertindak sesuka hati )ika
kepentingan ekonomi mereka digugat /alaupun
men"alahi prinsip ma)lis keselamatan bangsa6bangsa
bersatu
B. 7egara tersebut susah untuk men"erang dan men)a)ah
negara berdaulat
C. 1bb tidak mempu men"ekat kerakusan kuasa negara
tersebut
D. Dunia di)amin akan lebih aman dan tenteram
E. &as" dunia terutama di negara islam akan lebih
men"an)ungi pbb sebagai badan keamanan
11=. #ahkan pern"ataan mengenai al69uran dan sains
A. Al69uran diturunkan sekali gus supa"a men"enangkan
nabi &uhammad sa/ menga)arkan kpd umatn"a
B. Al69uran diturunkan melalui perantaraan malaikat )ibril
a.s
C. Al69uran merupakan muk)i%at hissi
D. &uk)i%at al69uran ber.ungsi untuk men"akinkan
manusia baha/a al69uran adalah /ah"u allah s/t dan
ia adalah benar
E. 'etika al69uran mula diturunkan? ma)orit" umat arab
ketika tslah pandai membaca dan menulis
111. Berikut adalah proses ke)adian manusia menurut al69uran
A. Ala9ah
B. 7ut.ah
C. &udghah
D. Zumar
E. #a)adah
112. #ahkan pern"ataan "ang berikut mengenai pendekatan
slam 2adhari
A. Dilancarkan oleh Tun Dr. &ahathir &uhammad
B. &empun"ai 1= prinsip
C. &en"entuh persoalan keselamatan dan pertahanan neg.
D. &en"entuh persoalan keadilan dan amanah
E. Akan dilaksanakan selama 1= tahun
11(. &addana
A. &embangunkan
B. &ema)ukan
C. &engubah
D. &en)adikan
E. &enduduki
11,. Ciri sebuah mas" "g bertamadun
A. Beragama
B. 7eg. tersusun rapi
C. *ndang6undang
D. 'ehidupan Bandar
E. #istem tulisan "g ma)u
110. #ahkan pern"ataan berikut
A. #uatu tamadun akan bangkit sekiran"a berlaku interaksi
antara etnik6etnikn"a
B. Agama tradisi tidak sesuai dgn tamadun industr"
C. &asalah pertembungan ant tamadun tidak dapat
diselesaikan dengan dialog
D. +lobalisasi han"a berlaku pd %aman pen)a)ahan barat
E. #emua tamadun mesti melalui 18 tahap mengikut model
carol Juigle"
115. Dalam se)arah tamadun islam? perkara berikut telah
berkembang:
A. 1erbandaran "ang tersusun
B. 1enulisan kar"a agung
C. 1ersen)ataan moden scr besar6besaran
D. 'ebendaan dan keme/ahan "ang men"eronokkan
E. nteraksi ant kaum scr harmonis
115. #alah satu ciri tamadun adalah kebandaran. Ciri ini
dianggap penting kerana
A. Bandar sebagai punca "ang membentuk tamadun
sekitarn"a
B. Bandar sebagai pusat tumpuan kegiatan mas"
C. Bandar sebagai pusat pengembangan pendidikan dan
ilmu
D. Bandar sebagai pusat pen"ebaran maklumat
E. Bandar sebagai pusat pentadbiran dan pengurusan
118. Tiga dinasti china "ang Ber)a"a melahirkan ramai tokoh
islam adalah
A. Dinasti tang
B. Dinasti sung
C. Dinasti "uan
D. Dinasti cheng
E. Dinasti %uang
11:. Tokoh6tokoh islam dalam bidang ketenteraan di china
adalah
A. Caksamana cheng ho
B. <eneral &uhammad tso pao k/ei
C. <eneral mau li mau
D. &arshal omar pai chung his
E. &arshal ma ta ha
11;. Antara sumbangan &uhammad al6ghori se/aktu beliau
memerintah ialah
A. &engasaskan sistem pemerintah islam di Delhi
B. &en"atupadukan mas" india di ba/ah kuasa islam
C. &emberi kebebasan beragama dgn s"arat memba"ar
)i%"ah
D. &en)alankan keadilan tanpa mengira bangsa
E. &ema)ukan bidang ilmu pengetahuan
12=. 1andangan semesta islam merangkumi
A. Dunia
B. Akhirat
C. Fi%ikal
D. #piritual
E. ntelektual
121. &atlamat tamadun islam adalah
A. &e/u)udkan hub se)ahtera terhadap sesama manusia
B. &emastikan manusia taat terhadap kpd allah
C. &e/u)udkan hub baik dgn alam sekitar
D. Beradab terhadap hai/an
E. &e/u)udkan hub baik dgn tumbuh6tumbuhan
122. globalisasi dalam era islam terton)ol dalam aspek
A. ilmu
B. ekonomi
C. agama
D. sains dan teknologi
E. sosial
12(. +lobalisasi barat bermatlamatkan pen)a)ahan dalam aspek
A. 1olitik
B. Ekonomi
C. #osial
D. 1endidikan
E. 'ebuda"aan
12,. 1andangan dan sikap manusia terhadap alam sekitar
adalah
A. Dominasi
B. 'ekhali.ahan
C. !omantisisme
D. Ciberalisme
E. #ekularisme
120. 1ihak barat mengenakan tekanan politik ke atas negara
lain melalui cara
A. &e/u)udkan pelbagai prosedur
B. &e/u)udkan undang6undang antarabangsa
C. &emboikot ekonomi negara terbabit
D. &en"ekat pelbagai bantuan
E. &engenakan tindakan ketenteraan
125. 1ilih pern"ataan "ang benar mengenai penggunaan tanah
dalam islam
A. 2arim dan hima mempun"ai tu)uan "ang sama iaitu
sebagai ka/asan "ang tidak dibangunkan
B. 2arim diuruskan oleh kera)aan untuk kegunaan dan
.aedah a/am
C. 2ima diuruskan oleh indi>idu atau mas" setempat
D. Contoh harim adalah ka/asan hutan simpanan untuk
pemuliharaan tumbuhan dan hidupan liar
E. Contoh hima adalah tanah di sekitar perigi persendirian?
tebing sungai dan bahu )alan
128. Antara hikmah mengapa islam mengenakan balasan a%ab
ke atas mereka "ang mencuri harta rampasan perang adalah
A. slam mahukan indi>idu "ang ikhlas saha)a untuk
men"ebarkan agaman"a
B. a melambangkan si.at rakus seseorang terhadap dunia
C. &elambangkan kelemahan )i/a seseorang indi>idu
D. Akan menimbulkan perbalahan dan berdengki antara
satu sama lain
E. Akan memba/a kpd pergaduhan dan perbalahan akibat
merebut harta
12:. <ihad menurut pandangan agama islam? )ihad mempun"ai
maksud "ang luas antaran"a
A. &embelan)akan harta pada )alan allah
B. &engorbankan n"a/a ke )alan allah
C. &elaksanakan sesuatu tanggung)a/ab dengan
bersungguh6sungguh
D. &embunuh secara sesuka hati
E. Berusaha meningkatkan tara. hidup mas"
12;. Buda"a barat mudah meresap ke dalam buda"a lain
kerana
A. 'esempurnaan buda"a barat dalam aspek sosial
B. 1engiklanan "ang amat menghiburkan )i/a
C. 'esemuan"a sesuai dengan Htrah manusia/i
D. 'esemuan"a cocokdengan buda"a tempatan
E. 'e/u)udan rasa rendah diri apabila berhadapan dengan
buda"a barat
1(=. &uk)i%at ilmi"" meru)uk kepada
A. &uk)i%at pacaindera
B. &uk)i%at "ang perlu dika)i dan dipela)ari
C. &en"entuh alam ghaib? psikologi? sains dan lain6lain
D. 2an"a boleh disaksikan oleh mereka "ang bersama6sama
dengan nabi
E. Al69uran
1(1. #ahkan pern"ataan berikut
A. A"at 5? surah a%6%umar men)elaskan tentang ke)adian
manusia secara berperingkat
B. Terdapat ( lapisan "ang diistilahkan ( kegelapan iaitu
dinding anterior abdomen? dinding uterus dan dinding
amniochorionic
C. 'esedaran tentang ke)adian embrio secara berperingkat
disedari ahli sains se)ak kurun ke62 masihi lagi
D. 1erbincangan tentang ke)adian manusia secara
berperingkat han"a bermula pada kurun ke610 masihi
E. <antina ba"i ditentukan oleh benih ibu
1(2. &engapakah sains dan agam tidak boleh dipisahkan
A. Terdapat pertemuan antara bukti sains dan agama "ang
tidak boleh disangkal
B. Agama men)adi panduan dan pengetahuan bagi kegiatan
sains
C. #ains merupakan bidang ilmu pengetahuan "ang telah
din"atakan dalam al69uran
D. Bukti dalam sains mampu menidakkan maklumat dalam
al69uran
E. #ains bebas nilai telah memba/a bencana kpd peradaban
manusia
1((. #ahkan pern"ataan berikut:
A. Dalam laut ada ombak berlapis6lapis dan kadar
penglihatan "ang sangat rendah
B. 'eadaan laur dalam diceritakan dalm surah an6nur a"at (1
C. Air ta/ar dikatakan lebih tumpat drpd air masin
D. 'etumpatan air ditentukan oleh suhu dan salinit"
E. Caut mati berada di paras terendah di muka bumi
1(,. Berikut adalah perkara "ang berkaitan dengan
perlaksanaan agama dalam sains
A. 'emunculan pendekatan e>olusi dan creation
B. 'emunculan pendekatan intelligent design
C. Dr.bruno +uirdidoni adalah antara penggerak etika
berdasarkan agama
D. Berlakun"a krisis di barat apabila teori e>olusi
bertentangan dengan konsep intelligent design
E. #aintis barat mengakui kebenaran al69uran datang dari
langit
1(0. Antara pen"ebab penolakan barat secular terhadap agama
ialah
A. 1engalaman pahit ketika %aman a/al dan %aman
pertengahan
B. 1ada %aman pertengahan? ramai ahli sains telah dihukum
kerana mengeluarkan teori sains "ang bercanggah dengan
keperca"aan gere)a
C. 1ihak gere)a tidak boleh menerima teori baha/a bumi
bukan pusat alam
D. Antara teori "ang dibantah oleh barat secular ialah
matahari adalah pusat alam
E. 1ertentangan antara a)aran gere)a dengan sains
1(5. Akidah islam adalah teras kepada pembangunan ekonomi
kerana
A. Dapat membangkitkan semangat untuk beker)a keras
B. Dapt men)adikan seseorang indi>idu itu meman.aatkan
masa untuk keba)ikan
C. &en)adi perangsang apbila berhadapan dengan kegagalan
D. Dapat mengurus harta dengan amanah dan telus
E. Dapt memahami baha/a harta adalah sebagai alat bagi
men"empurnakan ibadat kpd allah
1(8. Tokoh6tokoh perniagaan pada %aman a/al islam adalah
A. 7abi &uhammad sa/
B. Abu Bakar al6#iddi9 r.a
C. *mar bn al6'hattab r.a
D. *thman bn ADan r.a
E. Abdul !ahman bn @Au. r.a
1(:. 'osmologi dalam al69uran
A. 'ebangkitan manusia pada hari akhirat
B. Bagaimana alam cakera/ala bermula
C. Apa "ang sedang berlaku di alam cakera/ala
D. Apa "ang akan berlaku pada akhir %aman
E. 1enciptaan adam a.s drpd segumpal tanah
1(;. Dalam konteks penguasaan dan pengha"atan ilmu
pengetahuan dari perspekti. islam hadhari? bidang6bidang
"ang perlu diberi penekanan adalah
A. Agama dan peradaban
B. #ains dan teknologi
C. 'emuliaan akhlak
D. #ikap "ang positi.
E. Etika ker)a "ang pro.essional
1,=. Berdasarkan islam hadhari? golongan /anita boleh
men"ertai pentadbiran dalam bidang
A. Ekonomi
B. 1olitik
C. 1endidikan
D. #osial
E. Agama
1,1. Berikut ialah unsure di 7usantera sebelum kedatangan
islam
A. Fahaman animisme
B. Akidah sinkretisme
C. #osial elitism
D. Ekonomi agrarian
E. 1olitik .eudalism