Anda di halaman 1dari 1

KHAMIS 23/10 BM 3K

Tajuk
: Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia 2014
Topik
: Semua unit 1 24 ( Bahasa Malaysia 2)
Objektif : pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Memahami dan mengetahui jawapan kepada soalan.
2) Membuat pembetulan dengan jawapan yang tepat dan betul.
Aktiviti:
1) Guru mengedarkan kertas Ujian Bahasa Malaysia 2 kepada murid-murid.
2) Guru dan murid-murid berbincang soalan ujian dan jawapan yang betul.
3) Murid membuat pembetulan bagi soalan yang salah dijawab.
4) Guru menyemak hasil kerja murid.
Refleksi
:
__ / 35 orang murid lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia 2 manakala __ orang murid
yang gagal diberi bimbingan dan pemulihan.
24/10 JUMAAT BM 3K
Tema
: 8 Bumiku Berjasa
Unit
: 23 Penternakan
Standard Pembelajaran : 1.4.1, 3.6.2
Objektif
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Bertutur tentang kandungan teks menggunakan frasa yang betul secara
bertatasusila.
2) Menulis maklumat dengan betul berbentuk pengumuman berdasarkan
pesanan Cikgu Juhana.
Objektif literasi
1) Menyalin maklumat berbentuk pengumuman dengan ejaan yang betul.
2) Menyalin dengan tulisan yang kemas.
Aktiviti :
1) Guru membimbing murid bertutur tentang kadnungan teks menggunakan frasa secara
bertatasusila.
2) Murid dibimbing oleh guru untuk menulis maklumat berbentuk pengumuman berdasarkan
pesanan Cikgu Juhana.
3) Murid diminta bertutur tentang kandungan teks.
4) Guru meminta murid mencari maklumat tentang ternakan kambing melalui internet.
Aktiviti Literasi:
1) Guru membimbing murid menyalin maklumat berbentuk pengumuman dengan ejaan yang betul.
2) Murid diminta menulis dengan tulisan yang kemas.
Refleksi:
__ / 33 orang murid berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran manakala __ orang murid
yang tidak berjaya diberi bimbingan dan pemulihan.
Refleksi Literasi:
__ / 2 orang murid berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.
ISNIN 4K BM 20/10
Tema
: 8 Celik Sains, Teknologi Dan Inovasi
Unit
: 24 Reka Cipta Lestari
Standard Pembelajaran : 3.6.1
Objektif
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Bercerita tentang pembuatan baja kompos menggunakan penanda
wacana.
2) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan.
Aktiviti :
1) Guru membimbing murid membaca dan memahami maklumat tentang pembuatan baja kompos.
2) Guru memberi penerangan tentang penggunaan penanda wacana.
3) Murid diminta bercerita tentang pembuatan baja kompos menggunakan penanda wacana.
4) Murid diminta membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan yang diberikan oleh
guru.
5) Guru menyemak jawapan murid.
Refleksi:
__ / 34 orang murid berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran manakala __ orang murid
yang tidak berjaya diberi bimbingan dan pemulihan.