Anda di halaman 1dari 9

ANALISIS SWOT BIDANG KOKURIKULUM

UNIT: BADAN BERUNIFORM


KEKUATAN (STRENGTH S)
S1- 100% guru dan staf ambil bahagian dalam semua
aktiviti sekolah yang dirancang.
S2 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri
dalam aktiviti kelab dan persatuan.
S3 pengurusan kokurikulum yang mantap dan
tersusun.
S4 Murid tinggal berhampiran sekolah.
S5 Sekolah satu sesi.
S6 Sebahagian guru mempunyai pengalaman dan
terlatih.
S7 100% guru komited terhadap kokurikulum.
S8 Kemudahan tempat latihan yang baik dan sesuai.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)
01-Kawasan sekolah yang luas.
O2-Hubungan yang baik dengan PIBG.
O3-Agensi luar sedia memberi bantuan (Bomba Kuala
Nerang), (Pengakap Kelana Kuala Nerang), PPD
dan JPN..
O4-Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman
web.
O5-Sumbangan daripada Wakil Rakyat.

KELEMAHAN ( WEAKNESS W)
W1-Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan
dalam mengurus aktiviti kokurikulum.
W2-Murid bergantung 100% kepada tunjuk ajar /bimbingan guru.
W3-Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu
petang atau hari Sabtu.
W4-Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem
pendidikan.
W5-Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari.

CABARAN (C)
T1-Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum.
T2-Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik
dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anak
bergiat aktif dalam kokurikulum.
T3-Sumbangan dan bantuan kewangan /PCG yang terhad.
T4-Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana
menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian
seragam.

STRATEGI BIDANG KOKURIKULUM UNIT BADAN BERUNIFORM


KEKUATAN (S)
DALAMAN

S1
S2
S3

LUARAN

S4
S5
S6
S7
S8

O1
O2
O3
O4
O5

PELUANG (O)
Kawasan sekolah yang luas.
Hubungan yang baik dengan PIBG
Agensi luar sedia memberi bantuan
(Bomba Kuala Nerang), (Pengakap
Kelana Kuala Nerang), PPD dan
JPN.
Kemudahan
rujukan
secara
interaktif melalui laman web.
Sumbangan daripada wakil rakyat

100% guru dan staf ambil bahagian


dalam semua aktiviti sekolah yang
dirancang
100% guru lelaki dan perempuan
melibatkan diri dalam aktiviti kelab
dan persatuan.
Pengurusan
kokurikulum
yang
mantap.
Murid tinggal berhampiran dengan
sekolah.
Sekolah satu sesi
Sebahagian guru yang terlatih dan
berpengalaman.
100% guru komited terhadap
kokurikulum.
Kemudahan tempat latihan baik dan
sesuai.
Strategi S + O:

S1 + S3 + S4 + S5 + S6 + O2
Menganjurkan Program Kecemerlangan
Badan Beruniform.

KELEMAHAN (W)
W1
W2
W3
W4

Sebahagian guru kurang pengalaman dan


pengetahuan dalam kokurikulum.
Murid bergantung 100% kepada tunjuk
ajar/bimbingan guru.
Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum
pada waktu petang atau hari Sabtu.
Murid menganggap kokurikulum tidak penting
dalam pendidikan.

Strategi W + O:
W1 + O3 + O4 + O5
Menganjurkan kursus
(peringkat sekolah).

Kejurulatihan

untuk

guru.

CABARAN (C)
T1-Ibubapa kurang memahami
tentang kepentingan
kokurikulum.
T2-Ibu bapa lebih memberi tumpuan
dalam pencapaian akademik
dengan menghantar anak ke
pusat tuisyen dan melarang
anak bergiat aktif dalam
kokurikulum.
T3-Sumbangan dan bantuan
kewangan /PCG yang terhad.
T4-Tahap sosioekonomi waris yang
rendah dan sederhana
menyukarkan proses pungutan
yuran atau pembelian pakaian
seragam.

Strategi S + T :
S4 + S5 + S6 + T1 + T2
Menganjurkan
Hari
Kecemerlangan
Kokurikulum untuk memberi insentif,
makluman
kepada ibu
bapa
dan
pengiktirafan kepada pelajar.

ANALISIS SWOT BIDANG KOKURIKULUM UNIT KELAB DAN PERSATUAN


KEKUATAN (STRENGTH S)
S1- Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian

KELEMAHAN ( WEAKNESS W)
W1- Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam

di dalam sebarang program yang dirancangkan.

mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka.

S2- Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan

W2- Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan.

sekolah.

W3- Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup

S3- Kemudahan padang yang baik.

mengorbankan hari cuti mereka.

S4- Kebanyakan pelajar SMK Lubok Merbau tinggal berhampiran

W4- Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar.

dengan kawasan sekolah.


PELUANG (OPPORTUNITIES O)
1- Prasarana sekolah yang memuaskan.
2- Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik.
3- Hubungan baik dengan pihak PPD, JPN dan Felda.
4- Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti
wakil rakyat.

CABARAN / ANCAMAN ( THREATS T)


T1- Ibu bapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa
terluang anak-anak mereka.
T2- Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang
menyebabkan kurang penonjolan kualiti

STRATEGI BIDANG KOKURIKULUM UNIT KELAB DAN PERSATUAN

S1

KEKUATAN (S)
Guru sentiasa memberikan komitmen
dan mengambil bahagian di dalam

DALAMAN

sebarang program yang dirancang.


S2

Pengurusan Kokurikulum

O1

PELUANG (O)
Prasarana sekolah yang amat memuaskan

O2

Pihak

PIBG

sentiasa

Hubungan yang baik dengan pihak PPD,


JPN dan Felda.

O4

Kemudahan padang yang baik..

S4

Kebanyakan

pelajar

SMK

W2

mempunyai

ditentukan kepada mereka.


Pelajar

W3

tidak

mempunyai

semangat

berdikari

terutama untuk sesi latihan..


Kekangan masa unutk mengadakan latihan kerana

Lubok

W4

pelajar tidak sanggup untuk mengorbankan hari cuti

Merbau tinggal berhampiran dengan

mereka..

kawasan sekolah.
Strategi S + O:

Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar.


Strategi W + O:

S1 + S2 + S3 + O1 + O4

W1 + O1 + O3

Mengcungkil

bakat-bakat

baru

dengan

menjalankan program membentuk pasukan


pelapis.

Mudah mendapat sumbangan daripada


pihak luar seperti wakil rakyat

T1

KELEMAHAN (W)
guru penasihat tidak

memberkan

komitmen yang baik.


O3

S3

Kebanyakan

kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang

yang baik

oleh pihak pengurusan sekolah.

LUARAN

W1

CABARAN (T)
Ibu bapa menganggap bidang permainan
hanyalah untuk mengisi masa terluang

Strategi S + T :
S1 + S2 + S3 + T1
Program sukan sepanjang tahun (1M, 1S)

Program meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru.

T2

anak-anak mereka.
Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan

T3

luar bilik darjah yang menyebabkan


kurang penonjolan kualiti guru terhadap

T4

bidang permainan.
Wang tidak mencukupi untuk menanggung
kos perbelanjaan sesuatu program.
Kebanyakan waris pelajar bukan dari
kalangan golongan yang berada dan sukar
menghulurkan sumbangan.

ANALISIS SWOT BIDANG KOKURIKULUM UNIT SUKAN DAN PERMAINAN


KEKUATAN (STRENGTH S)

KELEMAHAN ( WEAKNESS W)

S1- Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian

W1- Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam

di dalam sebarang program yang dirancangkan.

mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka.

S2- Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan

W2- Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan.

sekolah.

W3- Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup

S3- Kemudahan padang yang baik.

mengorbankan hari cuti mereka.

S4- Kebanyakan pelajar SMK Lubok Merbau tinggal berhampiran

W4- Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar.

dengan kawasan sekolah.

1234-

PELUANG (OPPORTUNITIES O)
Prasarana sekolah yang memuaskan.
Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik.
Hubungan baik dengan pihak PPD, JPN
Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti

CABARAN / ANCAMAN ( THREATS T)


T1- Ibu bapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa

wakil rakyat.

menyebabkan kurang penonjolan kualiti

terluang anak-anak mereka.


T2- Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang

STRATEGI BIDANG KOKURIKULUM UNIT SUKAN DAN PERMAINAN


KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1
DALAMAN
S2

Guru sentiasa memberikan komitmen

W1

dan mengambil bahagian di dalam

kemahiran di dalam mengendalikan permainan

sebarang program yang dirancang.

yang ditentukan kepada mereka.

Pengurusan Kokurikulum

yang baik

W2

oleh pihak pengurusan sekolah.


S3

Kemudahan padang yang baik.

S4

Kebanyakan

LUARAN

pelajar

W3

SMK

Lubok

kawasan sekolah.
PELUANG (O)
sekolah
yang

Prasarana

O2

memuaskan
Pihak

O3

PIBG

sentiasa

amat

memberkan

komitmen yang baik.

O4

mendapat

Ibu

bapa

Mencungkil

bakat-bakat
program

baru

membentuk

dengan
pasukan

pelapis.

Strategi S + C :

T2

S1 + S2 + S3 + T1

masa terluang anak-anak mereka.


Guru terlalu sibuk dengan pelbagai

Program sukan sepanjang tahun (1M, 1S)

sanggup

latihan
untuk

mengorbankan hari cuti mereka..


Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar.

W1 + O1 + O3

bidang

permainan hanyalah untuk mengisi

tidak

S1 + S2 + S3 + O1 + O4

sumbangan

CABARAN (C)
menganggap

pelajar

Strategi W + O:

daripada pihak luar seperti wakil rakyat

T1

kerana
W4

PPD, JPN dan Felda.


Mudah

Kekangan masa unutk mengadakan

Strategi S + O:

menjalankan

Hubungan yang baik dengan pihak

Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari


terutama untuk sesi latihan..

Merbau tinggal berhampiran dengan

O1

Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai

Program meningkatkan pengetahuan dan kemahiran


guru.

urusan
T3

bilik

menyebabkan
kualiti

T4

luar
guru

darjah

kurang

yang

penonjolan

terhadap

bidang

mencukupi

untuk

permainan.
Wang

tidak

menanggung

kos

perbelanjaan

sesuatu program.
Kebanyakan waris pelajar bukan dari
kalangan golongan yang berada dan
sukar menghulurkan sumbangan.