Anda di halaman 1dari 8

POLIMER

Saatinipemanfaatanpolimersudahmeliputiberbagaiaspek kehidupan.Polimerdapat
dimanfaatkan antara lain sebagai bahan pengemas, pembuatan mainan anakanak, tekstil,
alatalatrumahtangga,alat transportasi,alatelektronik,danalatalatkedokteran.Industri
industri polimerberkembangpesatselamabeberapapuluhtahunterakhir,bahkan industri
polimerdapatdipandangsebagaiindustridasardalamNegaraindustri.

Faktorutamayangmenyebabkanpesatnyaindustripolimerantaralain:

v Bahanbahanpolimerdapatmemenuhispektrumluasdarikehidupan.
v Harganyarelatifmurah.
v Kualitasnyadapatditingkatkanlewatpengubahanstrukturkimia,
v penambahanaditifsepertipengisi,penstabildanpewarna.
v Dapat dicampur dengan polimer lain, sehingga menghasilkan bahanbahan
sesuaidenganyangdikehendaki.

Pemanfaatan polimer dalam kehidupan tergantung sifat polimer, yang antara lain
ditentukan oleh massa molekul relatif, temperatur transisi gelas dan titik leleh. Pada
umumnyamenurutbentukpenggunaannyapolimerdikelompokkansebagaiserat,elastomer,
plastik,pelapispermukaan(cat),bahanperekat(adhesive).Dalamsetiapbentukpenggunaan
polimertersebut,hampirsemuapolimeryangdigunakanharusterlebihdahuludicampurkan
denganzatzatlain.Biasanyalebihdarisatuzatyangdicampurkansebelumpolimertersebut
digunakan sebagai hasil akhir. Zatzat penambah ini dikenal sebagai zat aditif polimer.
Pemilihan zat aditif disesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki. Zat aditif yang
ditambahkanbiasanyasebagaipenstabil,pewarna,antiapi,bahanpengisi,pengeras,danlain
lain.

BentukbentukPolimeryangDigunakandalamKehidupan
Bentukbentukpolimeryangbanyakdigunakandalamkehidupan,antaralainserat,
elastomer(karet)danplastik.

Serat

Seratadalahpolimeryangperbandinganpanjangterhadapdiametermolekulnyakira
kira100:1.Sifatseratditentukanolehstrukturmakromolekuldanteknikproduksinya.
Supayadapatdibuatmenjadiserat,polimerharusmemenuhipersyaratansebagai
berikut:
*Polimerharuslinierdanmempunyaiberatmolekullebihdari10.000,tetapitidak
bolehterlalubesarkarenasukaruntukdilelehkanataudilarutkan
*Molekulharussimetrisdandapatmempunyaigugusgugussampingyangbesaryang
dapatmencegahterjadinyasusunanyangrapat
*Polimerharusmemberikemungkinanuntukmendapatkanderajatorientasiyang
tinggi,yangdengancarapenarikanmempunyaikekuatanseratyangtinggidan
kurangelastik.
*Polimerharusmempunyaiguguspolaryangletaknyateraturuntukmendapatkan
kohesiantarmolekulyangkuatdantitiklelehyangtinggi.
*Mudahdiberizatwarna,apabilaseratdiberizatwarnamakasifatfisikaserattidak
bolehmengalamiperubahanyangmencolokdanwarnabahanmakananjadinyaharus
tetaptahanterhadapcahayadanpencucian.

Sejarahperkembanganseratsintetisdimulaidengandibuatnyaseratpoliamidaoleh
Dupontpadatahun1938dengannamanilon,danolehIGFarbenpadatahun1939
dengannamaperlon.Seratdapatjugadiperolehdarihasilpengolahanselulosasecara
kimiawi.Selulosamerupakanseratalamidanmerupakanbagianterbesaryang
terdapatdalamtumbuhtumbuhan.Seratdiperolehdarihasilpengolahanselulosa
adalahrayon.Seratbanyakdigunakandalamindustritekstil.Denganditemukannya
beberapamacamseratsintetis,perkembanganselanjutnyadiarahkanpada
memperbaikicarapembuatandanpengubahanbahanseratuntukmendapatkan
kualitashasilakhiryanglebihbaik.Seratpoliamida(nilon)mempunyaibanyakjenis
antaralain:nilon66,nilon6,nilon610,nilon7,nilon11(krislan).Nomoryangadadi
belakangnamanilonmenunjukkanjumlahatomkarbonmonomerpembentuknya.

Elastomer(karet)

Proseslainyangseringterjadipadagabunganreaksidenganreaksiadisiataureaksi
kondensasi merupakan gabungan/ikatan bersama dari banyak rantai polimer. Hal ini
disebut ikatan silang, dan ikatan silang ini memberikan kekuatan tambahan terhadap
polimer. Pada tahun 1844, Charles Goodyear telah menemukan bahwa lateks dari
pohon karet yang dipanaskan dengan belerang dapat membentuk ikatan silang antara
rantairantai hidrokarbon di dalam lateks cair. Karet padat yang dibentuk dapat
digunakan pada ban dan bolabola karet. Proses ini disebut vulkanisasi, untuk
menghormati dewa Romawi yang bernama Vulkan. Perhatikan Gambar 10, karet
alam merupakan polimer adisi alam yang paling penting. Karet disadap dari pohon
karet dalam bentuk suspensi di dalam air yang disebut lateks.


Gambar10KaretalamdankaretsintetisLateksataukaretalamyangdihasilkandari
pohon karet bersifat lunak/lembek dan lengket bila dipanaskan
Gambar11.Permenkaretmengandungkaretstirenabutadienasintesis

Bilasepotongvulkanisir,karetyangberikatansilangSepertipitakaretdiulurkemudian

dilepas,makaikatansilangituakanmenarikrantairantaipolimerkembalikebentuk
semula.Tanpaprosesvulkanisasi,rantairantaipolimertersebutakanmeluncurlepaske
satumonomeryanglainnya.Kekuatanrantaidalamelastomer(karet)terbatas,akibat
adanyastrukturjaringan,tetapienergikohesiharusrendahuntukmemungkinkan
peregangan.Contohelastomeryangbanyakdigunakanadalahpoli(vinilklorida),polimer
stirenabutadienastirena(SBS)merupakanjenistermoplastikelastomer.

SaatperangduniaII,persediaankaretalamberkurang,industrypolimertumbuh
dengancepatkarenaahlikimiatelahmenelitiuntukpenggantikaret.Beberapapengganti
yang berhasil dikembangkan adalahneoprena yang kini digunakan untuk membuat
selang/pipaairuntukpompagas,dankaretstirenabuatdiena(SBR/styrenebutadiene
rubber), yang digunakan bersama dengan karet alam untuk membuatbanban mobil.
Meskipun pengganti pengganti karet sintesis ini mempunyai banyak sifatsifat yang
diinginkan,namuntidakadasatupenggantikaretsintesisiniyangmempunyaisemuasifat
sifatdarikaretalamyangdinginkan.

1. Plastik
Meskipunistilahplastikdanpolimerseringkalidipakaisecarasinonim,
namuntidakberartisemuapolimeradalahplastik.Plastikmerupakanpolimeryang
dapatdicetakmenjadiberbagaibentukyangberbeda.Umumnyasetelahsuatupolimer
plastikterbentuk,polimertersebutdipanaskansecukupnyahinggamenjadicairdan
dapatdituangkankedalamcetakan.Setelahpenuangan,plastikakanmengerasjika
plastikdibiarkanmendingin.PerhatikanGambar12,sebuahmejadariplastikyang
dibuat dengan cara cetakan.Gambar 12 Meja yang terbuat dari plastik merupakan
plasticcetakandengankualitasyangkuatdantahanlamadanlebihkuatdaribahan
bahansemula.Sifatplastikpadadasarnyaadalahantaraseratdanelastomer.Jenis
plastik dan penggunaannya sangatluas. Plastik yang banyak digunakan berupa
lempeng, lembaran dan film. Ditinjau dari penggunaannya plastic digolongankan
menjadi duayaitu plastik keperluan umum dan plastik untuk bahan
konstruksi(engineering plastics). Plastik mempunyai berbagai sifat yang
menguntungkan,diantaranya:

o Umumnyakuatnamunringan.
o Secarakimiastabil(tidakbereaksidenganudara,air,asam,alkalidanberbagaizatkimialain).
o Merupakanisolatorlistrikyangbaik.
o Mudahdibentuk,khusunyadipanaskan.
o Biasanyatransparandanjernih.
o Dapatdiwarnai.
o Fleksibel/plastis
o Dapatdijahit.
o Harganyarelatifmurah.
Beberapa contoh plastik yang banyak digunakan antara lain polietilen, poli(vinil
klorida),
polipropilen,polistiren,poli(metilpentena),poli(tetrafluoroetilen)atauteflon.

2P2.Polietilen
Polietilenadalahbahantermoplastikyangkuatdandapatdibuatdariyanglunaksampai
yangkaku.Adaduajenispolietilenyaitupolietilendensitasrendah(lowdensitypolyethylene
/ LDPE) dan polietilen densitas tinggi (highdensity polyethylene / HDPE). Polietilen
densitas rendah relatif lemas dan kuat, digunakan antara lain untuk pembuatan kantong
kemas,tas,botol,industribangunan,danlainlain.Polietilendensitastinggisifatnyalebih
keras,kurangtransparandantahanpanassampaisuhu1000C.Campuranpolietilendensitas
rendahdanpolietilendensitastinggidapatdigunakansebagaibahanpenggantikarat,mainan
anakanak,danlainlain.

3. Polipropilen
Polipropilenmempunyaisifatsangatkaku;beratjenisrendah;tahanterhadapbahankimia,
asam, basa,tahan terhadap panas,dantidakmudah retak. Plastikpolipropilen digunakan
untukmembuatalatalatrumahsakit,komponenmesincuci,komponenmobil,pembungkus
tekstil,botol,permadani,taliplastik,sertabahanpembuatkarung. Polistirena
Polistirenadalahjenisplastiktermoplastyangtermurahdanpalingbergunasertabersifat
jernih,keras,halus,mengkilap,dapatdiperolehdalamberbagaiwarna,dansecarakimiatidak
reaktif. Busa polistirena digunakan untuk membuat gelas dan kotak tempat makanan,
polistirena juga digunakan untuk peralatan medis, mainan, alat olah raga, sikat gigi,dan
lainnya.

4.Polivinilklorida(PVC)
Plastik jenis ini mempunyai sifat keras, kuat, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat
diperolehdalamberbagaiwarna.Jenisplastikinidapatdibuatdariyangkerassampaiyang
kakukeras.BanyakbarangyangdahuludapatdibuatdarikaretsekarangdibuatdariPVC.
Penggunaan PVC terutama untuk membuat jas hujan, kantong kemas, isolator kabel
listrik,ubinlantai,piringanhitam,fiber,kulitimitasiuntukdompet,danpembalutkabel.
5 5. Potetrafluoroetilena(teflon)
Teflonmemilikidayatahankimiadandayatahanpanasyangtinggi(sampai2600C)
Keistimewaan teflon adalah sifatnya yang licin dan bahan lain tidak melekat padanya.
Penggorenganyangdilapisiteflondapatdipakaiuntukmenggorengtelurtanpaminyak.

6 6. Polimetilpentena(PMP)
Plastik poli metil pentena adalah plastik yang ringan dan melebur pada suhu 2400C.
BarangyangdibuatdariPMPbentuknyatidakberubahbiladipanaskansampai2000Cdan
dayatahannyaterhadapbenturanlebihtinggidaribarangyangdibuatdaripolistiren.Bahan
initahanterhadapzatzatkimiayangkorosifdantahanterhadappelarutorganik,kecuali
pelarutorganikyangmengandungklor,misalnyakloroformdankarbontetraklorida.PMP
cocokuntukmembuatalatalatlaboratoriumdankedokteranyangtahanpanasdantekanan,
tanpamengalamiperubahan,Barangbarangdaribahaninitahanlama.

7.SeratAkrilat/Orlon
Memilik Sifat elastis dankuat ,Monomernya akrilonitril (CH2=CHCN ) dan sering
digunakan sebagai : baju wol, kaos kaki, karpet,Bakelit ( Leo Baekeland, USA, 1909 )
Sifatnya:kuat,tahanpanasdapatpecah,Monomernya:hasilpolimerisasifenoldanmetanal
menjadiprodukortodanpara.Kegunaannyaperalatanlistrik.

8.Nilon
Sifatnya kuat dan elastic, Monomernya : asam adipat dan heksametilendiamina
Kegunaannya:parasit,jala,jashujan,tendadll.

Masalah lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan plastik

Tidaksepertibahanbahanalamlainnya,plastikbersifatnonbiodegradable.Berdasarkan
informasi,30%volumesampahdiAmerikaSerikatterdiridariplastik.Bagaimanadinegara
kita,Indonesia?Umumnyasampahplastikditanganidengancaradikuburataudibakardalam
incinerator.Namun,keduacaratersebutbelummenyelesaikanmasalah.Plastikyangdikubur
tidakakanmembusuksementaralahantempatmenguburplasticsemakinsulit.Pembakaran
plastikakanmenyebabkanpolusi.Misalnya,pembakaranPVCmenghasilkangashidrogen
klorida(HCl)ataugasklorin(Cl2).

Berikutbeberapacarayangdipertimbangkanuntukmenanganiplastik.

Daurulang


Plastik termoplas dapat dibentuk ulang melalui pemanasan. Dapat juga
didepolimerisasi
sehinggadiperolehkembalimonomernya.Akantetapi,sulitsekalimemilahsampahplastik
menurut jenisnya. Sampahplastik seringkali merupakan campuran dari berbagai jenis.
Dengan demikian juga mengandung plasticiser,pigmen warna, dan campuran bahan
lainnya.
Akibatnya, hasil daur ulangnya paling merupakan plastic dengan
mutuyanglebihrendahdankurangnilaiekonomisnya.Dinegaramajuyangpenduduknya

sadarlingkungan,produsenmencantumkankodeyangmenyatakanjenisplastik.Laludi
tempattempat umum disediakan tempatsampah dengan berbagai kode, sehingga
masyarakatdapatmembuangsampahplastikmenurutjenisnya

https://otakajaib.wordpress.com/2010/08/09/kemasan-plastik/

Bahan Pemlastis (Plastisizer)


Bahan pemlasitis (plastisizer) adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang
ditambahkan dengan maksud memperlemah kekakuan dari polimer, meningkatkan
fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Bahan pemlastis larut dalam tiap-tiap rantai polimer
sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer dan bekerja menurunkan suhu
transisi gelas, suhu kristalisasi atau suhu pelelehan dari polimer. Mekanisme kerja plastisizer
pada resin adalah memisahkan rantai melalui pemutusan ikatan yaitu ikatan hidrogen dan
ikatan van der Waals atau ikatan ion, yang menyebabkan rantai polimer bersatu dan melapisi
tenaga di tengahnya melalui pembentukan ikatan polimer-plastisizer. Kemudian kelompok
polymer-phylic akan memperbaiki kelarutannya, sedangkan kelompok polymer-phobic
memperbaiki pengaruhnya.
Beberapa jenis bahan pemlastis yang digunakan dalam pembuatan plastik
adalah :
Dibutil ptalat (DBP
Dioktil ptalat (DOP)
Dietil heptil adipat (DEHA)
Trikresil ptalat (TCP)
Poliester
Heptil patalat
Dimetil heptil adipat
Di N-desil adipat
Benzil aktil adipat
Ester asam sitrat
Oleat
Sitrat
2. Antioksidan
Antioksidan ditambahkan dalam proses pembuatan plastik untuk mencegah degradasi
polimer akibat terjadinya oksidasi, baik pada saat pencetakan wadah maupun pada saat
penggunaan wadah, serta mencegah perapuhan selama penyimpanan. Contoh antioksidan
dalam pembuatan plastik adalah turunan fenol,sulfida organik dan Irganox 1076.
3. Antiblok
Bahan antiblok adalah bahan yang digunakan untuk membuat permukaan menjadi kasar
sehingga tidak lengket satu sama lain. Contoh bahan antiblok pada proses pembuatan plastik
adalah silika, asam lemak amida.
4. Antistatik
Plastik adalah isolator listrik yang baik, sehingga dapat menahan muatan listrik yang
dihasilkan dari gesekan dengan mesin pengolahan, akibatnya terjadi akumulasi listrik statis ,
dan ini dapat menimbulkan masalah, misalnya dapat menarik debu, saling tarik menarik
antara lembaran plastik, kejutan listrik atau bahkan kebakaran. Bahan antistatis dapat
meningkatkan daya konuktifitas listrik. Bahan antistatik yang ditambahkan misalnya turunan
glikol (glikol polietilen) an amonium kuartener.
5. Pelumas
Pelumas berfungsi untuk mengurangi gaya gesekan. Syarat-syarat bahan pelumas untuk
pembuatan plastik adalah mempunyai kelarutan yang baik dalam plastik, stabil dan
volatilitasnya rendah. Bahan yang biasanya digunakan sebagai pelumas adalah hidrokarbon
dengan berat molekul rendah hingga menengah.
6. Bahan Penyerap Cahaya
Bahan penyerap cahaya berfungsi untuk melindungi kemasan dari cahaya matahari atau
lampu, terutama jika plastik tersebut akan digunakan untuk mengemas bahan yang peka
terhadap cahaya seperti vitamin C. Contoh bahan penyerap cahaya adalah Tinuvin P, Tinuvin
326, organotin (timah organik) dan Di-n-octyl-tinmercaptide.
7. Bahan Pengisi dan Penguat
Bahan pengisi berfungsi untuk memperkuat kemasan plastik yang dihasilkan dengan cara
pengerasan oleh bahan berserat, meningkatkan kekakuan, dan menekan harga jika bahan
pengisi tersebut lebih murah daripada harga resinnya. Contoh bahan pengisi adalah kapas,
serbuk kayu, serat gelas dan lain-lain.

Anda mungkin juga menyukai