Anda di halaman 1dari 2

PERBANDINGAN DOMAIN 1977 DENGAN DOMAIN 1994

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN


FASA SATU (1977) FASA DUA (1994)
PERBEZAAN

Domain teknologi dalam TAHUN Domain teknologi dalam


pengajaran dan pengajaran dan
pembelajaran 1977 (Fasa pembelajaran 1994 (Fasa 2)
1)

Teknologi pengajaran DEFINISI Teknologi pengajaran


merupakan satu proses adalah teori dan amalan
yang kompleks dan tentang mereka bentuk ,
berpesapadu yang membangun, mengguna,
melibatkan manusia, dan menilai proses serta
prosedur, idea, peralatan sumber untuk
dan organisasi untuk pembelajaran
menganalisis masalah-
masalah serta mereka
bentuk, menilai dan
menguruskan
penyelesaian kepada
masalah-masalah dalam
keadaan di mana proses
pembelajaran itu adalah
bermatlamat dan
terkawal.

a) Terdapat 3 domain DOMAIN b) Terdapat 5 domain TP


i. Pengembangan i. Rekabentuk
pengajaran ii. Pembangunan
ii. Sumber pembelajaran iii. Penggunaan
iii. Pengurusan iv. Pengurusan
pengajaran v. Penilaian

PENGEMBANGAN JENIS-JENIS REKABENTUK


PENGAJARAN A. RB Sistem Pengajaran
A. Penyelidikan B. RB Mesej
B. Reka bentuk C. Strategi Pengajaran
C. Penerbitan D. Ciri-ciri Pelajar
D. Penilaian
E. Logistik PEMBANGUNAN
F. Penggunaan A. Teknologi Percetakan
G. Pengedaran B. Teknologi Audiovisual
C. Teknologi Berasaskan
SUMBER Komputer
PEMBELAJARAN D. Teknologi Bersepadu
A. Mesej
B. Manusia PENGGUNAAN
C. Bahan A. Penggunaan Media
D. Peralatan B. Difusi dan Inovasi
E. Teknik C. Pelaksanaan
F. Tempat atau keadaan D. Polisis dan Peraturan

PENGURUSAN PENGURUSAN
PENGAJARAN A. Pengurusan Projek
A. Pengurusan organisasi B. Pengurusan Sumber
B. Pengurusan kakitangan C. Peng Sistem
Penyampaian
D. Pengurusan Maklumat

PENILAIAN
A. Analisis Masalah
B. Pengukuran Rujukan
C. Kriteria
D. Penilaian Formatif
E. Penilaian Sumatif