Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN

PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

1 STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
1.1 Asas Pemikiran 1.1.1 Menerangkan teknik Leraian Menyenaraikan empat teknik penyelesaian
Komputasional (Decomposition), Pengecaman Corak masalah yang terdapat dalam pemikiran
(Pattern Recognition), Peniskalaan komputasional.
1 (Abstraction) dan Pengitlakan Penyelesaian masalah berdasarkan situasi yang diberi melalui
3-6 JAN (Generalisation) dalam pemikiran aktiviti berkumpulan
komputasional untuk menyelesaikan aktiviti permainan pemikiran komputasional atas talian
masalah. http://games.thinkingmyself.com/
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zqqfyrd/revision
1.1.2 Menyelesaikan sesuatu tugasan Contoh situasi:
2 menggunakan teknik leraian dan Bagaimana mengasingkan stok buku baru di perpustakaan
9-13 JAN menentukan langkah secara tertib.

1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan Contoh situasi:
3 perbezaan untuk pengecaman corak Doktor mendiagnos pesakit
16-20 JAN dalam sesuatu situasi.

4 1.1.4 Membuat keputusan bagi Menghasilkan model atau prototaip terhadap
23-27 JAN menentukan aspek penting dalam cadangan penyelesaian masalah yang ditemui. TAHUN BARU
5 sesuatu permasalahan. Contoh : Lawatan Sambil Belajar CINA
30-3 FEB Pameran ICT 28-1 FEB
6 1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan Memberi justifikasi teknik penyelesaian terbaik berdasarkan HARI
6-10 FEB dalam sesuatu permasalahan. model yang telah dihasilkan THAIPUSAM
9 FEB
BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERWAKILAN DATA
2.1 Sistem Nombor 2.1.1 Mengenalpasti nombor perduaan Permainan kad binary
Perduaan dan nombor perpuluhan. http://csunplugged.org/binary-numbers/

7 2.1.2 Menukar nombor perduaan Permainan kad binary
13-17 FEB kepada nombor perpuluhan. http://csunplugged.org/binary-numbers/

2.1.3 Menukar nombor perpuluhan Permainan kad binary
kepada nombor perduaan. http://csunplugged.org/binary-numbers/


1

PANITIA ASK, SMKBU m/s 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

Rujukan : Jadual Asas Sepuluh dan Perduaan2.1.4 Melakukan operasi tambah bagi Penyelesaian masalah operasi tambah dalam nombor
dua nilai nombor perduaan. perduaan

Rujukan : https://www.khanacademy.org/math/pre-
8
algebra/applying-math-reasoning-topic/alternate-number-
20-24 FEB
bases/v/binary-addition

2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua Penyelesaian masalah operasi tolak dalam nombor perduaan

nilai nombor perduaan. Rujukan : https://www.khanacademy.org

2.1.6 Menggabungkan kemahiran Aktiviti menggunakan papan kekunci berdasarkan jadual
operasi ASCII:
9 tambah dan operasi tolak nombor 1. Operasi matematik
27-3 MAC perduaan dalam menterjemah aksara 2. Penukaran aksara
pengekodan ASCII. 3. Mengeja nama sendiri

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
18 26 MAC
2.2 Ukuran Data 2.2.1 Mengenalpasti unit ukuran bagi Demo manipulasi imej digital yang sama:
imej digital dan audio digital 1. Zoom in
2. Zoom out
Memperdengarkan beberapa sampel audio digital dalam
perisian Audacity

2.2.2 Membanding saiz fail imej yang Murid melihat kualiti imej menerusi perisian Ms Paint
10 sama dalam berdasarkan format fail yang diberi oleh guru:
6-10 MAC pelbagai format melalui tunjuk cara: i. Bitmap (*.bmp)
i. Bitmap (*.bmp) ii. Joint Photographic Experts Group
ii. Joint Photographic Experts Group (*.jpeg)
(*.jpeg) iv. Graphics Interchange Format (*.gif
iii. Tagged Image File Format (*.tiff) iii. Tagged Image File Format (*.tiff)
iv. Graphics Interchange Format (*.gif) Murid perlu menyimpan (Save As) setiap imej mengikut
format fail yang diberi.

11 2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz Aktiviti kumpulan (1):
13-17 imej apabila 1. Setiap kumpulan diberi 3 set pensel warna ( 6 batang,
MAC kedalaman warna (colour depth) dan 12 batang, 24 batang)

PANITIA ASK, SMKBU m/s 2RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

resolusi 2. Ahli kumpulan kumpulan dikehendaki mewarna 3 set


bagi imej dikurangkan. gambar (contoh gambar daun) berdasarkan tona warna
yang dipilih. Contoh set warna tona hijau.
3. Kesemua set gambar dibandingkan dari segi kepadatan
warna,ton dan kualiti.

Aktiviti kumpulan (2):
1.Mewarnakan gambar menggunakan 1 ton warna sahaja
(mengikut kreativiti murid).
2. Bincangkan hasil dapatan dari aktiviti 1 dan aktiviti 2

2.2.4 Menghubung kait saiz audio Aktiviti menggunakan aplikasi Audacity
dengan kadar
kedalaman bit (bitrates) bagi audio.

12
27-31
MAC


13 2.2.5 Membandingkan saiz fail dan Murid menukar format fail audio audio digital dalam perisian

PANITIA ASK, SMKBU m/s 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

17-21 kualiti untuk Audacity:


APRIL audio yang sama bagi format yang i. wave (*.wav)
berlainan ii. MPEG Layer III (*.mp3)
melalui tunjuk cara: iii.midi (*.mid)
i. wave (*.wav) Memberi justifikasi dan bandingkan kualiti bunyi (aktiviti
ii. MPEG Layer III (*.mp3) hands-on)
iii.midi (*.mid)

2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz Murid mendapatkan koleksi fail imej digital pelbagai julat saiz
14 data dari bit kebait, kilobait, megabait, daripada pelbagai sumber dan menukarkan saiz fail-fail dalam
24-28 gigabait dan terabait bagi fail audio dan unit yang berbeza dalam satu jadual.Buku teks ms62.
APRIL imej.

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 ALGORITMA
3.1 Pembangunan 3.1.1 Menulis pseudokod dan Murid mengenal-pasti algoritma, menulis pseudokod dan
Algoritma melukis carta alir pelbagai pilihan melukis carta alir dari contoh situasi yang diberikan contoh
dalam penyelesaian masalah. a) Pemberian hadiah kepada pelajar yang
mendapat gred A sahaja dalam mata pelajaran
ASK
b) Penentuan gred markah ujian mata pelajaran
ASK samada A, B, C, D atau E.
15
c) Pembelian tiket ke taman Teman mengikut
17-21
kategori umur dan warganegara.
APRIL


3.1.2 Menulis pseudokod dan Murid mengenal-pasti algoritma, menulis pseudokod dan
melukis carta alir yang melibatkan melukis carta alir dari contoh situasi yang diberikan contoh
ulangan. a) Memasukkan bola ke dalam jaring dengan
peluang cubaan 5 kali
b) Memasukkan air dengan menggunakan cawan
ke dalam baldi sehingga penuh

16 3.1.3 Mengesan ralat daripada Mengesan ralat pada pseudokod dan carta alir yang telah
24-28 pseudokod dan carta alir dalam dibina oleh murid lain.
APRIL penyelesaian masalah.

PANITIA ASK, SMKBU m/s 4RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan Murid menyediakan carta alir dan pseudokod yang sesuai
carta alir yang melibatkan bagi mewakili sesuatu algoritma.
17 HARI PEKERJA
gabungan pelbagai pilihan dan
1-5 MEI 1 MEI
ulangan.

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0 KOD ARAHAN
4.1 Kod Arahan 4.1.1 Menggunakan pemboleh Murid menggunakan perisian Stratch 2.0 untuk membina
ubah dan operator matematik dalam satu atur cara sesuatu formula matematik seperti mengira
18
atur cara yang dibangunkan. perimeter segi empat sama sisi dengan menggunakan
8-12 MEI
pemboleh ubah dan operasi matematik yang sesuai.

4.1.2 Menghasilkan atur cara yang Murid menggunakan perisian Stracth 2.0 untuk membina atur
19 melibatkan penggunaan pelbagai cara yeng mempunyai pengekodan jenis pilihan : if, if..else, if
15-19 MEI pilihan. else..if..else

MINGGU 20 ( 22-26 MEI )


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


27 MEI 11 JUN

Murid menggunakan perisian Stracth 2.0 untuk membina atur


21 4.1.3 Menghasilkan atur cara yang cara yeng mempunyai pengekodan jenis ulangan. Blok-blok NUZUL
12-16 JUN melibatkan penggunaan ulangan. sruktur ulangan dalam Stracth 2.0 : forever, repeat, repeat ALQURAN
until 12 JUN

4.1.4 Membangunkan atur cara yang Murid membangunkan atur cara dengan menganalisis
23
22 melibatkan penggunaan pelbagai masalah, mereka bentuk atur cara, pengekodan, pengujian
CUTI HARI RAYA
19 22 pilihan, ulangan, pemboleh ubah dan dan penyahpepijatan dan dokumentasi.
AIDILFITRI
JUN operator matematik.
23 JUN- 3 JULAI

4.1.5 Menguji atur cara dan membaiki Murid mengesan ralat dan membaiki ralat dalam
24
ralat pada kod arahan yang dihasilkan. pengaturcaraan stracth 2.0
3-7 JULAI

PANITIA ASK, SMKBU m/s 5RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

4.2 4.2.1 Melakar papan cerita untuk Murid melukis papan cerita yang logik untuk laman sesawang
25 Kod Arahan HTML membina laman sesawang yang hendak dibina.
10 14 yang menggunakan kod arahan HTML.
JULAI

4.2.2 Menggunakan tags dalam atur Murid membina tags dalam aturcara HTML
cara HTML : Sesi Amali: murid membina tags dalam aturcara HTML
<head>; <title>; <body> dan
26 <paragraph> . Rujukan: www.w3schools.com
17-21 Perisian yang dicadangkan: MS Word, Notepad, dll
JULAI
4.2.3 Mengguna paragraph headings Murid membina paragraph headings dalam aturcara HTML
dalam atur cara HTML yang dibina. Sesi Amali: murid membina paragraph headings dalam
aturcara HTML

4.2.4 Menggunakan atur cara HTML Murid membina Banner, Frame dan Menu dalam aturcara
27 untuk menghasilkan Banner, Frame HTML
24 28 dan Menu Sesi Amali: murid membina Banner, Frame dan Menu dalam
JULAI aturcara HTML

4.2.5 Membina pautan teks dan imej Murid membina pautan teks dan imej dalam aturcara HTML
28
dalam atur cara HTML. Sesi Amali: murid membina pautan teks dan imej dalam
31- 4
aturcara HTML
OGOS

4.2.6 Menulis atur cara untuk Murid memasukkan imej dalam aturcara HTML
29
memasukkan imej dalam atur cara Sesi Amali: murid membina imej dalam aturcara HTML
7 11
HTML.
OGOS

4.2.7 Menghasilkan pull down menu Murid membina pull down menu dalam aturcara HTML
30
melalui atur cara HTML. Sesi Amali: murid membina pull down menu dalam aturcara
15-18
HTML
OGOS

31 4.2.8 Menghasilkan ruang komen Murid membina ruang komen dalam aturcara HTML
21-25 melalui atur cara HTML. Sesi Amali: murid membina tags dalam aturcara HTML
OGOS
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA & CUTI AIDIL ADHA
26 3 SEPT

PANITIA ASK, SMKBU m/s 6RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1


4.2.9 Mengesan sebarang ralat yang Murid dikehendaki membuat ujian dan mengesan ralat yang
32
berlaku dalam atur cara HTML yang berlaku dalam aturcara HTML yang telah dibina
4-8 SEPT
dibina.


4.2.10 Membina laman sesa Membina satu laman sesawang pengajaran yang
wang interaktif yang memaparkan mengandungi:
33-35 Banner, Menu, Ruangan Komen, a) Banner, Frame dan Menu
11-29 Frame dan Pull down menu b) Pautan teks dan imej
SEPT c) Mengunakan pull down menu
d) Menghasilkan satu ruangan komen


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2-6 OKTOBER 2017


ULANGKAJI / EKSPLORASI PERISIAN STRACTH2.0 DAN HTML
16 OKTOBER 3 NOVEMBER 2017


PEPERIKSAAN SPM
6 24 NOVEMBER 2017


CUTI AKHIR TAHUN
25 NOVEMBER- 31 DISEMBER 2017

PANITIA ASK, SMKBU m/s 7