Anda di halaman 1dari 8

Minggu : 29 Hari : ................. Tarikh : ..............

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3 EK5), TMK
Seni 1.2.1.1
Minggu : 1.1.1.1 1.2.1.2 Kreativiti, inovasi,
1.1.1.2 Dan Nilai Murni
Hari : 1.1.1.3 1.2.2 Proses
Teknik Bahan Bantu Belajar
Masa: 1.1.2 Prinsip 1.2.2.1 1.Contoh poster
Rekaan (Poster Teknik
Bidang: Menggambar (Poster) 1.1.2.1 campuran) 2.Media:
1.1.2.2 Kertas lukisan, cat air
Tema : Objek Buatan Manusia 1.1.2.3 atau,cat poster berus,
palet, dan bahan-bahan
Tajuk : Malaysia Maju lain yang sesuai.
Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya Refleksi
poster. seramai ...../..... orang
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik murid dapat mencapai
dalam penghasilan poster. objektif yang
telah ditetapkan.

...... murid yang tidak


mencapai objektif akan
Aktiviti PdP diberi bimbingan khas
dalam sesi pembelajaran
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan yang akan datang.
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan poster. (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik capan dalam
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster .(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik campuran dalam karya poster berdasarkan dua
standard kandungan.

P dP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang


2.1.1 Unsur 2.2.1 Media
Seni 2.2.1.1
2.1.1.1 2.2.1.2
2.1.1.2
2.2.2 Proses
2.1.2 Prinsip Teknik
Rekaan 2.2.2.1
2.1.2.1
2.1.2.2 stensilan

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya
corak teknik stensilan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik
dalam penghasilan corak.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan corak menggunakan teknik stensilan. (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan
corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dan mereka
menggunakan teknik stensilan berdasarkan dua standard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 32 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN


REFLEKSI/CATATAN

2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1 -EK5), TMK
2.3.2 2.4.2
Minggu : 2.3.3 2.4.3 Kreativiti, inovasi,
2.3.4 Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu Belajar
Masa: 1. Contoh karya
Objektif Pembelajaran :
Bidang: 2.Media:
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
Mencorak dan Mereka Gunting, kad manila,
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual,
(Corak terancang - Stensilan) kertas lukisan, cat poster
media, proses dan teknik dengan betul.
atau cat air atau pensel
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
Tema : Objek Buatan Manusia warna dan alat lain yang
berpandukan bahasa seni visual.
sesuai.
Tajuk : Beg Hadiah
Refleksi
seramai ../... orang
Aktiviti PdP murid dapat mencapai
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan objektif yang
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang telah ditetapkan.
ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak menggunakan .....orang murid yang tidak
teknik stensilan (EK1, EK 2) mencapai objektif akan
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa seni diberi bimbingan khas
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) dalam sesi pembelajaran
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan yang akan datang.
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dan mereka
menggunakan teknik stensilan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 33 Hari : ................ Tarikh : ................


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK:
Keusahawanan,
Tahun 5 4.1.1 Unsur seni 4.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
4.1.1.1 4.2.1.1
Minggu : 4.1.1.2 4.2.1.2 Kreativiti, Inovasi Nilai
4.1.1.3 murni
Hari : 4.2.2 Proses
4.1.2 Prinsip dan teknik Bahan Bantu Belajar:
Masa: rekaan 1.Contoh karya, gambar
4.1.2.1 mahkota.
Bidang :Mengenal Kraf Tradisional 4.1.2.2
(Alat Perhiaan Diri) 2.Media:
Alat : Gunting dan alatan
Tema : Objek buatan manusia yang sesuai
Objektif Pembelajaran : Bahan : Mounting board
Tajuk : Cucuk Sanggul atau kertas warna, kad
Pada akhir pembelajaran murid dapat : manila, gam atau pita
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya Alat pelekat, labuci atau manik,
Perhiasan Diri atau bahan lain yang
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik sesuai.
dalam menghasilkan cucuk sanggul.
. Refleksi:

seramai ../... orang


murid dapat mencapai
Aktiviti PdP objektif yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan telah ditetapkan.
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1) .....orang murid yang tidak
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mencapai objektif akan
cucuk sanggul (EK 2) diberi bimbingan khas
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan dalam sesi pembelajaran
cucuk sanggul. (EK 2) yang akan datang.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan cucuk sanggul.
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat cucuk sanggul
berdasarkan dua standard kandungan.

Catatan:
Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 34 Hari : ................ Tarikh : ................


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

4.3 Ekspresi 4.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK:
Keusahawanan,
Tahun 5 4.3.1 4.4.1 (EK1-EK5), TMK
4.3.2 4.4.2
Minggu : 4.3.3 4.4.3 Kreativiti, Inovasi Nilai
murni
Hari :
Bahan Bantu Belajar:
Masa: 1.Contoh karya, gambar
Objektif Pembelajaran :
mahkota.
Bidang :Mengenal Kraf Tradisional
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
(Alat Perhiaan Diri) 2.Media:
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual,
Alat : Gunting dan alatan
media,proses dan teknik dengan betul.
Tema : Objek buatan manusia yang sesuai
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
Bahan : Mounting board
berpandukan bahasa seni visual.
Tajuk : Cucuk Sanggul atau kertas warna, kad
manila, gam atau pita
pelekat, labuci atau manik,
atau bahan lain yang
Aktiviti PdP sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang Refleksi:
ada pada contoh karya.(EK1) seramai ../... orang
2. Guru mengimbas kembali cara membuat cucuk sanggul murid dapat mencapai
(EK1, EK 2) objektif yang
3. Murid menghasilkan keris dengan mengaplikasi bahasa seni telah ditetapkan.
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan .....orang murid yang tidak
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas
dalam sesi pembelajaran
yang akan datang.
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat cucuk sanggul
berdasarkan empat standard kandungan.
Minggu : 35 Hari : ................. Tarikh : ....................

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
TMK,Keusahawanan
Tahun 5 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1, EK2, EK3, EK5)
seni 2.2.1.1 Kreativiti dan Nilai murni
Minggu : 2.1.1.1 2.2.1.2
2.1.1.2 Bahan Bantu Belajar
Hari : 2.1.1.3 2.2.2- Proses 1.Contoh : Corak
dan Teknik teknik ikatan dan celupan
Masa: 2.1.2 Prinsip 2.2.2.1
rekaan 2.Media :
Bidang : Membuat Corak Dan 2.1.2.1 (Ikatan dan Alat: Gelang getah, tali
Rekaan (Tidak Terancang Ikatan 2.1.2.2 celupan) rafia, batu, guli,dan alatan
dan celupan) yang sesuai.

Tema : Objek Buatan Manusia Objektif Pembelajaran Bahan: Kain putih,


pewarna dan bahan lain
Tajuk : Tali Leher Pada akhir pembelajaran murid dapat : yang sesuai.
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya
mencorak dan mereka menggunakan teknik ikatan dan celupan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik
dalam penghasilan corak. Refleksi
. seramai .../.... orang
murid dapat mencapai
objektif yang telah
ditetapkan.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan ...... orang murid yang
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang tidak menguasai akan
ada pada contoh karya.(EK1) diberi bimbingan di luar
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara waktu PdP.
menghasilkan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan
(EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan
corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak . (EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak dengan teknik
ikatan dan celupan berdasarkan dua Standard Kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 36 Hari : ................. Tarikh : ....................


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
TMK,Keusahawanan
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1- EK5)
2.3.2 2.4.2 Kreativiti dan Nilai murni
Minggu : 2.3.3 2.4.3
2.3.4 Bahan Bantu Belajar
Hari : 1.Contoh : Corak
teknik ikatan dan celupan
Masa: Objektif Pembelajaran
2.Media :
Bidang : Membuat Corak Dan Pada akhir pembelajaran murid dapat : Alat: Gelang getah, tali
Rekaan (Tidak Terancang Ikatan 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya rafia, batu, guli,dan alatan
dan celupan) mencorak dan mereka menggunakan teknik ikatan dan celupan. yang sesuai.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik
Tema : Objek Buatan Manusia dalam penghasilan corak.
3. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual,
Tajuk : Tali Leher media, proses dan teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan Refleksi
berpandukan bahasa seni visual. seramai .../.... orang
. murid dapat mencapai
objektif yang telah
Aktiviti PdP ditetapkan.

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan ...... orang murid yang
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang tidak menguasai akan
ada pada contoh karya.(EK1) diberi bimbingan di luar
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak menggunakan waktu PdP.
teknik ikatan dan celupan (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa seni
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak dengan teknik


ikatan dan celupan berdasarkan empat Standard Kandungan.