Anda di halaman 1dari 10

One Page Management Tool

MELANGKAH KE
HADAPAN
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018

1
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013 – 2015 (PPPM)

KEKUATAN KELEMAHAN PPPM 2013-2025 tidak difahami seutuhnya di peringkat sekolah

Strategi Pelaksanaan
Mewujudkan Unit
Pemantauan Pelaksanaan
PPPM Sekolah tidak
mendapat bimbingan Kongsikan PPPM
High level strategy
langsung dalam dalam bahasa sekolah Pelaksanaan PPPM
Memperincikan peneraju dan and implementation
menterjemahkan dan merungkaikan dapat dipercepatkan
Cenderung dan
pelaksana insiatif yang jelas berfokus kepada
PPPM secara semula kerja buat dan lebih berdaya
bermakna dalam sekolah berkaitan maju
perspektif KPM
konteks keperluan inisiatif PPPM
sekolah
Pembangunan kapasiti
(Capacity building) pemimpin
pendidikan dan pelaksana di
semua peringkat Punca Akibat Intervensi Outcome

2
One Page Management Tool

MELANGKAH KE HADAPAN
PROGRAM STRATEGIK D • Perspektif Sistem
• Program Transformasi Daerah (Dialog Prestasi) • Merungkai Titik-titik
• Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) • Sudut Pandang Pemegang Taruh
• Pembudayaan Komuniti Pembelajaran • Mudah Capai dan Komunikasi
Profesional (PLC) Menyeluruh
Fokus dan Gerak
Kerja Profesional
A PENDEKATAN

BIDANG TUMPUAN C KPPM 2018


• Pembelajaran Berorientasikan
Pertumbuhan (Growth)
• Pentaksiran dan Peperiksaan • Kualiti Sekolah
• Pentaksiran Bilik Darjah • Kemenjadian Murid

B SASARAN MIKRO
3
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018 A. Pendekatan
01 Perspektif Sistem
Perubahan dalam pendidikan sangat kompleks dan tidak boleh dilihat hanya dalam perspektif atas ke bawah atau bawah ke atas.
4 subsistem utama dalam sistem pendidikan

Perubahan dalam Pendidikan


(Educational Change)

1 Perubahan Struktural
(Structural Change)
• Prosedur
• Tata kelola (governance)
1 | KPM 2 | JPN 3 | PPD 4 |SEKOLAH

2 Perubahan Budaya
(Caltural Change)
• Sesuatu sistem itu dibentuk oleh hubungkait pelbagai
subsistem yang wujud dalam sistem tersebut.
Subsistem kepada
sekolah
• PIBG
• Gaya fikiran • Bilik Guru
• Amalan • Setiap subsistem unik dan mempunyai budaya tersendiri.
• Panitia
• Asrama
• Hubungan antara subsistem bukan bersifat hierarki tetapi • Bilik Darjah
berbentuk rangkaian (networking).

4
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018 A. Pendekatan

01 Perspektif Sistem

Perubahan Budaya Strategik


Setiap subsistem perlu
mengambil tanggungjawab 01 Memberi fokus kepada
dan perubahan gaya fikir dan subsistem yang berimpak
amalan (kerja buat) tanpa tinggi iaitu subsistem bilik
02 darjah
menunggu subsistem lain
berubah
• Gaya fikir guru dan murid
• Interaksi antara guru dan
murid

Perlu intervensi dan perubahan drastik

5
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018 A. Pendekatan

Sudut Pandang Mudah capai dan


Merungkai Titik-titik Komunikasi Menyeluruh
Pemegang Taruh

Pelaksanaan PPPM Istilah dan bahasa yang Kegagalan penyampaian


02 terpisah-pisah dan
banyak diwarnai oleh
03 digunakan semasa
merekabentuk inisiatif adalah
04 sebarang mesej utama
dengan cepat dan tepat
garis panduan / arahan bahasa dan sudut pandang kepada semua warga guru
dari “atas” pengubal polisi atau
pentadbir di KPM/ JPN/PPD

Berusaha membimbing sekolah Permudahkan kaedah dan Pendekatan mudah capai dan
memahami dan melaksanakan instrumen dengan merekabentuk komunikasi menyeluruh yang cepat
hasrat PPPM dalam bahasa inisiatif menurut sudut pandang dan tepat di dalam perkongsian
sekolah supaya ia lebih dan bahasa pelaksana sebarang mesej utama pendidikan
bermakna dan berdaya maju dengan warga guru

6
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018 B. Sasaran Mikro
Intipati PPPM dalam bentuk outcome boleh diterjemah dalam konteks sekolah berdasarkan kualiti sekolah dan kualiti
kemenjadian murid

Kualiti Sekolah SKPMg2 Standard Kualiti Pendidikan


Kualiti
Kemenjadian
PBS
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Malaysia gelombang 2 Murid

Satu-satunya instrumen utama yang dapat mengukur kualiti Mekanisme / alat ukur utama dalam menterjemahkan dan
sekolah mengoperasikan maksud pembentukan kemenjadian murid
• S1: Kepemimpinan yang holistik
• S2: Pengurusan Organisasi • Pentaksiran Pusat (PP)
• S3: Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid • PAJSK
• S4: Pembelajaran dan Pemudahcara • Psikometrik
• S5: Kemenjadian Murid • Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Membudayakan SKPMg2 sebagai alat pengurusan sekaligus Membugarkan kembali pemahaman dan pelaksanaan PBS
alat pengukuran kualiti sekolah

7
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018 C. Bidang Tumpuan
Meletakkan PBS dan peperiksaan dalam perspektif yang betul dan produktif

01 Pentaksiran dan Peperiksaan


03
Pembelajaran Berorientasikan
Pertumbuhan (Growth) 02 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Fasa Persekolahan ( 6 + 3 ) Tahun 1 - Tingkatan 3


1. Berdasarkan pemberatan implikasi terhadap
Pendidikan asas yang holistik Fasa Menengah Atas (2 ) – Tingkatan 4 dan 5 kemenjadian murid mengikut 4 komponen
1. Penguasaan kompetensi Pendidikan berorientasikan peperiksaan PBS, Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)
• Kognitif melaporkan komponen PBD memberikan
• Emosi 1. Telah berganjak ke fasa alam dewasa signifikan yang tinggi.
• Sosial • Bertanggungjawab
• Spiritual • Mampu membuat keputusan yang 2. Memberikan fokus utama kepada menilai
2. Pembangunan sahsiah dan karekter murid matang semula secara keseluruhan pelaksanaan
• Penerapan adab PBD di sekolah.
• Nilai 2. Orientasi peperiksaan boleh dimanfaatkan
selepas murid diberikan pendidikan asas
Tindakan Awal: yang kukuh melalui orientasi pertumbuhan
 Pengumuman Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah
(PPSR)
 Pemansuhan penggunaan GPS sebagai indikator prestasi 3. GPS sebagai indikator prestasi sekolah
utama sekolah relevan dengan matlamat peperiksaan SPM
sebagai peperiksaan awam berbentuk
Kesan: Mengurangkan tekanan kepada pihak sekolah dan guru persijilan

8
Fokus dan Gerak Kerja Profesional KPPM 2018 D. Program Strategik
Menggerak dan memantau kemajuan

Program Transformasi Daerah


01 (DTP) |Dialog Prestasi 02 Program Sekolah
Transformasi 2025 (TS25) 03 Pembudayaan Komuniti
Pembelajaran Profesional (PLC)
Budaya kerja yang menekankan kepada Menggunakan pendekatan Whole School Perkongsian pengalaman dan kepakaran
kepentingan data, intervensi berfokus dan Improvement sebagai strategi perubahan profesional di tempat masing-masing.
pemantauan berterusan. pendidikan
Mengenalpasti pemasalahan sebenar bilik
Pemantauan berterusan diperkemaskan Sekolah yang terlibat dengan TS25 menjadi darjah dan menyediakan kaedah penyelesaian
melalui maklum balas yang berkualiti. sekolah model pelaksanaan PPPM mengikut keperluan sebenar.

Lebih cepat maklum balas diperolehi lebih Dilaksanakan secara berperingkat supaya Boleh dilakukan secara berterusan mengikut
baik dan bermanfaat demi keberkesanan perubahan budaya warga sekolah dapat keperluan dan kesesuaian masa sekolah.
program. dikekalkan momentumnya
Diperhebatkan supaya ia menjadi budaya utama
Tindakan pembetulan dan penambahbaikan Usaha memahami dan menguasai aspek pembangunan profesionalisme warga pendidik
serta penilaian keberkesanan hendaklah pelaksanaan mesti dilakukan secepat mungkin. di semua peringkat
dilaksanakan. Tahun 2020 JPN/ PPD akan bertanggungjawab
sepenuhnya dalam memastikan semua sekolah
melaksanakan program TS25 sebelum 2025

9
SEKIAN
TERIMA KASIH
DISEDIAKAN OLEH:
B A H A G I A N P E N G U R U S A N S E KO L A H H A R I A N
K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L AY S I A

10