Anda di halaman 1dari 8

Bahagian A (20 markah)

Arahan : Terdapat 20 soalan dalam Bahagian A. Jawab semua soalan. Jawapan anda
hendaklah diisi di dalam kotak yang telah disediakan.

1. Yang manakah BUKAN 5. Antara berikut manakah kelakuan


menunjukkan ciri-ciri seseorang TIDAK bermoral
yang bertingkah laku moral? A. Siti selalu membantu ibunya
A. Menghormati guru menyiram pokok bunga
B. Memuliakan ibu bapa B. AH Keong sering membantu
C. Membantu rakan adiknya dalam mata pelajaran
D. Menipu ibu bapa C. Andrew selalu bercakap kasar
dengan ibunya
2. Antara berikut yang manakah D. Tiviya bergilir-gilir dengan
menunjukkan tingkah laku baik? bapanya menjaga ibunya di
A. Jacinta didenda oleh gurunya hospital
kerana datang lewat ke sekolah
B. Kumar telah membantu 6. Apakah perbuatan yang perlu dijauhi
kawannya yang terlupa oleh seseorang pelajar?
membawa duit ke sekolah I. membuli
C. Liza menyesal kerana tidak II. bertegur sapa(peramah)
mendengar nasihat ibu bapa III. bercakap bohong
D. Ah Chong dan Muthu mengakui IV. ponteng sekolah
perbuatan menconteng dinding A. I, II dan III C. I, II dan IV
sekolah B. II. III dan IV D. I, III dan IV

3. Hoon Seng melaporkan kesalahan 7. Tingkah laku insan bermoral ialah


pelajar yang membawa telefon A. Selalu lewat ke sekolah
bimbit ke sekolah kepada guru B. Tidak beratur semasa membeli
disiplin. Tindakannya menunjukkan makanan
tingkah laku? C. Memakai pakaian yang kemas
A. Tingkah laku Baik D. Melaporkan maklumat palsu
B. Tingkah laku Benar
C. Tingkah laku Patut 8. Yang manakah BUKAN ciri insan
D. Tingkah laku Bermoral bermoral ?
A. Empati
4. Ibu bapa perlu menasihati anak-anak B. Bersikap adil
apabila mereka membuat kesalahan C. Berfikiran rasional
di rumah. Nyatakan tingkah laku ibu D. Kedekut
bapa ?
A. Tingkah laku Baik
B. Tingkah laku Benar
C. Tingkah laku Patut
D. Tingkah laku Bermoral

1
9. Vernard telah gagal dalam 13. Perhiasan yang dibuat daripada
peperiksaan pertengahan tahun. gabungan beras warna-warni.
Bagaimanakah tindakan yang Amalan tradisi bagi kaum?
sepatutnya dilakukan oleh Vernard A. Melayu C. Kadazan
untuk mengatasi masalahnya? B. Cina D. India
A. Berasa kecewa dan malas untuk
berusaha 14. David akan ke Gereja pada setiap
B. Menyembunyikan keputusan hari Ahad. Nyatakan nilai yang
daripada ibu bapa diamalkan oleh David?
C. Menonton televisyen untuk A. Kepercayaan kepada Tuhan
melupakan kesedihannya B. Toleransi
D. Berbincang dengan guru C. Baik Hati
kaunselor dan berusaha D. Kesederhanaan
bersunguh-sungguh
15. Ahmad suka memelihara kucing dan
10. Kenal pasti situasi cara hidup arnab di rumahnya. Dia juga sering
bermoral di bawah? menghabiskan masa bersama
A. Remaja yang suka melepak di binatang kesayangannya. Apakah
pusat membeli-belah kerjaya potensi diri yang sesuai
B. Muthu merancang perbelanjaan dengan Ahmad?
supaya menjimatkan wang A. Pelukis
C. Pengusaha kilang membuang B. Jurutera
sisa toksid ke dalam sungai C. Pegawai PERHILITAN
D. Encik L tidak mematuhi undang- D. Atlet Sukan
undang jalan raya
16. Mei Mei mempunyai bakat dalam
11. Sangee Kaur akan meraikan melukis dan mewarna. Mei Mei juga
sambutan Hari Vaiskhi bersama bijak dalam matematik. Apakah
keluarganya. Di manakah dia kerjaya yang sesuai dengannya?
bersembahyang? A. Pelakon
A. Gurdwara B. Pegawai Sukan
B. Gereja C. Doktor
C. Tokong D. Arkitek
D. Kuil
17. Tindakan anak-anak yang
12. Pesta Keamaatan disambut setiap menghantar ibu bapa mereka ke
tahun di Malaysia. Nyatakan kaum Rumah Orang Tua adalah tidak
yang menyambut upacara tersebut? bertanggungjawab. Anak-anak
A. Asli Semai sepatutnya mengamalkan nilai?
B. Orang Siam A. Kerjasama
C. Kadazan B. Kesederhanaan
D. Bidayuh C. Kasih Sayang
D. Keadilan

2
18. Pilih ciri-ciri yang mencerminkan Sila Isikan Jawapan Anda (1 -20 ) di dalam
nilai kasih sayang terhadap keluarga kotak di bawah.
I. Mengambil berat masalah
keluarga
II. Menggembirakan ahli-ahli
keluarga 1. _____ 11. _____
III. Sanggup menolong ibu bapa
IV. Mengejek kelemahan ahli
2. _____ 12. _____
keluarga
A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. II, III dan IV D. Semua betul 3. _____ 13. _____

19. Menjelang perayaan Tahun Baru 4. _____ 14. _____


Cina, Lee Pei Lan yang bekerja di
bandar patut 5. _____ 15. _____
A. Melancong ke luar negara dan
membiarkan ibu bapa di 6. _____ 16. _____
kampung
B. Berseorangan di bandar 7. _____ 17. _____
C. Pulang ke kampung dan
meraikan perayaan Tahun Baru
8. _____ 18. _____
Cina
D. Meraikan Tahun Baru Cina di
pusat-pusat hiburan 9. _____ 19. _____

20. Yang manakah ciri sahabat positif. 10. _____ 20. _____
A. Mengharapkan balasan
B. Membazir masa
C. Mementingkan diri
D. Memberikan bantuan

3
Bahagian B
Soalan 21-30 (10 Markah). Tandakan (√) pada pernyataan yang betul dan (X) pada
pernyataan yang salah.

21. Individu yang melibatkan diri dalam program gotong-royong dinamakan


insan bermoral.

22. Jefri melaporkan kesalahan rakannya kepada guru disiplin.Tindakan Jefri


dinamakan perlakuan benar.

23. Pelajar yang menghisap rokok mengakui kesalahan mereka.Tindakan


Perlakuan baik.

24. Guru disiplin mengenakan hukuman dan denda kepada pelajar yang
menghisap rokok. Tindakan perlakuan patut.

25. Individu yang mengamalkan hidup bermoral akan dipandang hina oleh
masyarakat.

26. Hari wesak disambut oleh kaum India.

27. Hari Gawai disambut untuk meraikan tamatnya musim menuai padi.

28. Cara mengenali potensi diri ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri.

29. Liza berasa selesa ketika berada di khalayak ramai dan suka berkawan.
Kerjaya yang sesuai untuk Liza ialah pelukis.

30. Suzan suka membaca buku, menulis karangan dan membuat laporan.
Kerjaya yang sesuai ialah Wartawan penyiaran.

4
Bahagian C
Soalan 31-40. (10 Markah). Isikan Tempat kosong berikut .

panduan gejala sosial sahabat

masyarakat bermoral potensi

bebas rumah terbuka keperluan asas


bebas

kokurikulum

31. Amalan _______________ dapat mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan


masyarakat di negara kita.

32. Agama merupakan peraturan dan undang-undang yang menjadikan ___________


agar manusia dapat hidup aman damai.

33. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam, namun agama-agama lain
__________ mengamalkan secara aman.

34. Rumah terbuka bertujuan mendorong anggota ____________ agar mengeratkan


silaturrahim tanpa mengira kaum dan agama.

35. Hubungan erat yang dalam sesebuah institusi keluarga dapat mengelakkan anak-
anak daripada terjebak dalam _____________.

36. Ibu bapa perlu menyediakan ____________ seperti makanan, pakaian dan
tempat tinggal demi keselesaan setiap anggota keluarga.

37. Individu yang ______________ seharusnya berkelakuan baik, benar dan patut
dalam setiap tindakan agar hidup bahagia dan sejahtera.

38. Setiap insan dilahirkan dengan ______________ dan bakat diri yang perlu digilap
supaya menjadi kenyataan.

39. Penglibatan remaja dalam aktiviti _________________membolehkan mereka


menggunakan segala kemahiran dan kekuatan yang ada.

40. Pemilihan _____________ yang baik sangat penting kepada remaja kerana
pengaruh rakan sebaya merupakan sumber utama dalam membentuk identiti.

5
Bahagian D (10 markah)
Jawab semua soalan struktur di bawah.

1. Nyatakan nilai yang sepatutnya diamalkan oleh murid tersebut? (3 markah)


i. Nilai _____________________________________
ii. Nilai _____________________________________
iii. Nilai _____________________________________

2. Nyatakan tugas dan tanggungjawab seorang murid di sekolah? (2 markah)


a) _______________________________________________________
b) _______________________________________________________

3. Nyatakan kepentingan peraturan di sekolah (2 markah)


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Nyatakan 3 ciri sahabat baik (3 markah)


i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________

6
Skema Jawapan Pendidikan Moral Tingkatan 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun.

Bahagian A

1. D 11. A

2. B 12. C

3. A 13.D

4. C 14. A

5. C 15. C

6. D 16. D

7. C 17. C

8. D 18. A

9. D 19. C

10. A 20. D

Bahagian B

21. √

22. X

23. X

24. √

25. X

26. X

27. √

28. √

29. X

30. √

7
BAHAGIAN C

31. Rumah Terbuka


32. Panduan
33. Bebas
34. masyarakat
35. Gejala sosial
36. Keperluan Asas
37. Bermoral
38. Potensi
39. Kokurikulum
40. Sahabat
Bahagian D
Soalan esei
1. i. Nilai Hemah Tinggi
ii. Nilai Hormat/ Nilai Toleransi/Nilai Kerjasama/Nilai Kasih sayang
(nilai-nilai dalam kandungan p.moral)

2. a) Belajar bersungguh-sungguh
b) mematuhi peraturan sekolah/membersihkan kelas/menyiapkan kerja sekolah/mana-
mana jawapan munasabah

3. melahirkan pelajar berdisiplin/sahsiah dan akhlak baik/keadaan sekolah


terkawal/menepati masa/mana-mana jawapan munasabah
4. Ikhlas/Bersopan santun/Prihatin/memberi bantuan/mana-mana jawapan munasabah