Anda di halaman 1dari 16

OUMM3203 Etika Profesional

Faktor-faktor yang Membentuk Etika Individu

1.0 PENGENALAN
Pada 28 Februari 1991, mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Tun Dr Mahathir Mohamed telah
membentangkan satu kertas kerja bertajuk ”Malaysia – Melangkah ke Hadapan” semasa pelancaran Majlis
Perdagangan Malaysia. Kertas kerja tersebut mengandung satu gagasan pemikiran dan rangka kerja mengenai
matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Gagasan tersebut kemudiannya dikenali
sebagai ”Wawasan 2020”.

Matlamat utama yang dicita-citakan dalam wawasan ini ialah pembentukan sebuah negara Malaysia yang
benar-benar maju menjelang tahun 2020. Kemajuan yang dimaksudkan bukan sahaja terhad kepada bidang
ekonomi sahaja malah merangkumi politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. Ini bermakna
Wawasan 2020 bertujuan mentransformasikan Malaysia kepada sebuah negara maju berdasarkan acuannya
sendiri tanpa meniru cara dan corak negara-negara maju yang wujud sekarang. Kemajuan yang dicita-citakan
ialah kemajuan yang sempurna dan tidak hanya diukur daripada sudut pembangunan materialistik sahaja. Oleh
itu, dalam gagasan ini kerajaan bertekad untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sempurna berlandaskan
kepada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Kehendak ini adalah bertepatan dengan cabaran ketujuh yang
terkandung dalam Wawasan 2020. Cabaran ketujuh tersebut adalah membentuk sebuah masyarakat berbudi yang
berbudaya penyayang, sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri, dengan
kebajikan rakyat tidak diasaskan kepada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh
lagi mantap.
Masyarakat yang sempurna seharusnya berpegang teguh kepada falsafah moral dan etika yang tinggi demi
untuk kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara. Menghayati dan mengamalkan falsafah moral dan etika
adalah penting kerana kemajuan daripada segi kebendaan sahaja akan menyebabkan sesebuah masyarakat dan
negara itu pincang. Penghayatan dan amalan nilai-nilai moral dan etika oleh setiap anggota masyarakat akan
menjadi penghalang dalaman kepada mereka untuk tidak menyalahgunakan kemahiran atau kelebihan yang
dimiliki untuk mengganggu hak orang lain.

2.0 Definisi
Pembentukan etika yang baik adalah bermula daripada diri seseorang individu itu sendiri. Seseorang itu perlu
memiliki satu set panduan dan peraturan yang berhubung kait dengan tingkah laku bagi mengawal dirinya dalam
setiap tindakan yang dilakukan. Dengan berasaskan etika yang ada maka konflik terhadap keinginan boleh
diselesaikan dan seterusnya meningkatkan fungsi sosial seseorang individu. Secara umumnya etika merupakan
teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan. Etika
tidak bersangkutan dengan fakta atau fizikal manusia tetapi merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang
moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul.
Daripada sudut bahasa, etika atau ’ethics’ bermaksud sikap dan adat yang menentukan tingkah laku
sesuatu golongan. White (1993) mendefinisikan etika sebagai salah satu cabang falsafah yang berkaitan dengan
kebaikan moral (virtue moral) dan menilai tindakan manusia. Falsafah etika adalah berbeza daripada undang-
undang keagamaan dan budaya. Pendekatan secara peribadi kepada etika adalah menerusi kajian tingkah laku
tentang moraliti melalui rasional yang dilihat kepada kehidupan manusia. Menurut Sahakian et.al. (1993), etika
berasal daripada bahasa Greek kuno iaitu ethos yang bermaksud ”falsafah moral”. Etika merupakan salah satu
cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Liputan etika adalah lebih luas
daripada menganalisis apa yang betul dan salah. Salah satu aspek utama etika ialah ”kehidupan baik”, iaitu
kehidupan yang bernilai atau memuaskan. Pencarian summum bonum atau ”kebaikan yang terbaik” merupakan
salah satu isu utama dalam etika. Tindakan yang betul akan membuahkan kebaikan yang terbaik, manakala
tindakan yang tidak bermoral akan mengakibatkan hasil yang sebaliknya.
Etika boleh juga didefinisikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral, iaitu sesuatu yang
dipertanggungjawabkan untuk menentukan tindakan seseorang itu sama ada baik ataupun buruk (Ahmad Khamis,
1999). Berdasarkan definisi etika yang telah dibincangkan, etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti
kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan dan sebagainya. Oleh itu dapatlah
disimpulkan bahawa etika ialah prinsip-prinsip tingkah laku yang bertanggungjawab untuk menentukan tindakan
yang diambil oleh seseorang individu itu boleh diterima daripada segi moral atau sebaliknya. Setiap individu
perlu mempunyai etika yang boleh diterima oleh setiap anggota masyarakat di sekelilingnya. Individu yang tidak
mempunyai etika yang seimbang akan membawa kepada konflik sosial seperti rasuah, pecah amanah, tidak
bertanggungjawab, cuai dalam tugas dan sebagainya.

2.1 Etika Profesional


Profesional boleh ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab
berdasarkan ilmu, latihan dan kepakaran. Etika professional pula merujuk kepada etika dalam sesuatu profesion
dan bidang profesional. Menurut Mohd Janib Johari (2001), etika profesional merupakan satu alat kawalan sosial
terhadap golongan profesional yang membolehkan organisasi dan masyarakat mengawasi dan menilai tingkah
laku mereka dari semasa ke semasa. Secara ringkasnya, etika profesional boleh disimpulkan sebagai satu panduan
dan tatacara yang menentukan kualiti moral, profesional dan nilai.
Dalam sesuatu profesion, etika profesional dijadikan sebagai panduan oleh setiap kakitangan dalam
melakukan tugasan yang mereka pikul. Etika tersebut perlu dipatuhi untuk mengelakkan sebarang masalah atau
konflik sosial seperti jenayah ketika menjalankan tanggungjawab. Kesimpulannya, etika profesional ialah satu
garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap disiplin, kualiti dan produktiviti seseorang kakitangan
dalam sesebuah organisasi. Etika profesional memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan
peraturan, peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Prinsip etika ini perlu
difahami dan diaplikasikan oleh setiap anggota masyarakat dalam apa juga perkara yang dilakukan.

3.0 Faktor-faktor Mempengaruhi Etika Individu


Etika individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut ialah keluarga, rakan, pengalaman hidup,
nilai peribadi dan prinsip moral dan faktor keadaan.

3.1 Pengaruh Keluarga


Secara umumnya, kanak-kanak akan meniru atau mencontohi perilaku dan etika ibu bapa mereka. Sekiranya ibu
bapa beretika, maka kanak-kanak juga akan beretika. Begitu juga jika berlaku sebaliknya.

3.2 Pengaruh Rakan


Faktor pengaruh rakan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan etika seseorang
individu. Untuk melihat keperibadian seseorang, kita hanya perlu melihat keperibadian rakan mereka. Jika kita
berkawan dengan seseorang yang beretika dan mempunyai keperibadian yang baik, maka kita juga akan turut
mempunyai etika dan keperibadian yang baik. Begitu juga sebaliknya.

3.3 Pengalaman Hidup


Pengalaman hidup juga amat berpengaruh dalam membentuk etika individu. Sekiranya sesuatu perbuatan yang
tidak bermoral seperti mencuri tidak mendapat teguran atau hukuman, maka perbuatan mencuri itu dianggap
bukan satu kesalahan. Tetapi sekiranya seseorang itu dihukum kerana kesalahan mencuri, maka dia akan
mengetahui perbuatan tersebut adalah satu kesalahan.

3.4 Nilai Peribadi dan Prinsip Moral


Faktor ini dipengaruhi oleh kedudukan seseorang. Individu yang mengutamakan kedudukan pangkat dan
kewangan akan bertindak berdasarkan keuntungan tanpa mengira implikasinya terhadap individu lain.

3.5 Faktor Situasi


Faktor situasi turut mempengaruhi etika seseorang. Walaupun sesuatu perilaku itu diketahui tidak beretika, tetapi
faktor situasi boleh menyebabkan seseorang melanggar etika tersebut. Seorang ahli perniagaan yang mengalami
masalah kewangan boleh bertindak mengubahsuai keuntungan perniagaan untuk mengurangkan cukai yang
dikenakan.

4.0 Tiga Faktor yang Membentuk Etika Individu


Faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, pengaruh rakan dan pengalaman hidup merupakan beberapa faktor yang
utama dalam membentuk etika individu. Faktor-faktor tersebut akan dibincangkan di bawah.

4.1 Pengaruh Keluarga


Ahli-ahli keluarga merupakan sekumpulan individu yang paling hampir dengan kanak-kanak semasa mereka
membesar. Ibu bapa dalam sesebuah keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan etika
kanak-kanak. Segala kelakuan dan perbuatan yang diamalkan oleh ahli-ahli keluarga terutamanya ibu bapa akan
ditiru dan diamalkan oleh kanak-kanak. Oleh itu, sekiranya ibu bapa mereka mempunyai etika yang positif, maka
kanak-kanak tersebut akan meniru dan mengamalkan etika positif tersebut dalam kehidupan mereka. Ibu bapa
yang mengamalkan gaya hidup yang bersih, sihat serta menghormati orang lain akan turut mempengaruhi etika
anak-anaknya. Kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa seperti ini akan membesar menjadi individu yang
beretika, menghormati orang lain dan menjadi seorang warganegara yang berguna.
Tetapi sekiranya ibu bapa kanak-kanak tersebut menunjukkan etika yang negatif, maka kemungkinan
besar kanak-kanak tersebut akan membesar dengan perilaku dan etika yang negatif. Contohnya, seorang bapa
yang melakukan penderaan fizikal terhadap anak-anaknya boleh mendatangkan kesan negatif ke atas fizikal dan
psikologi mereka. Isu penderaan ialah suatu isu yang berkaitan dengan salah laku jenayah yang boleh
menyebabkan seseorang menerima akibat atau kesan buruk daripada penderaan. Kanak-kanak yang menjadi
mangsa penderaan akan mengalami trauma yang berpanjangan dan akan mempengaruhi hidupnya sehingga
dewasa. Apabila individu tersebut berkeluarga dan mempunyai anak, besar kemungkinan dia juga akan menjadi
seorang pendera. Oleh itu, ibu bapa sepatutnya menjadi seorang idola dan contoh terbaik kepada anak-anaknya
dengan mengamalkan perilaku yang beretika.
Asuhan dan cara didikan ibu bapa terhadap kanak-kanak juga mempengaruhi pembentukan etika
mereka. Ibu bapa yang bersikap penguasaan serta autokratik akan mewujudkan individu yang begitu taat kepada
arahan tetapi menjadi pasif dalam tingkah laku mereka. Sebaliknya, ibu bapa yang mengamalkan sikap bebas
akan mendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan-santun, tidak bertanggungjawab dan tidak boleh
berdikari. Ibu bapa yang mengamalkan cara demokrasi dan membincangkan masalah-masalah dengan anak-anak
mereka serta mempertimbangkan pendapat anak-anak, apabila membuat keputusan-keputusan penting, akan
mendapati anak-anak mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kanak-kanak yang membesar dalam
suasana yang kondusif akan menjadi seorang individu yang aktif, cerdas dan lebih bersopan santun.

4.2 Pengaruh Rakan


Rakan sebaya merupakan satu lagi faktor yang mempengaruhi proses pembentukan etika dalam diri
individu. Pengaruh keluarga semakin merosot apabila kanak-kanak meningkat remaja. Apabia mereka menjadi
semakin dewasa, kumpulan rakan sebaya menjadi pengaruh yang lebih berkesan dalam proses pembentukan budi
pekerti mereka. Oleh kerana keperluan untuk diterima oleh kumpulan rakan sebaya amat penting kepadanya,
seseorang remaja akan menepati norma dan nilai yang ditonjolkan oleh kumpuan tertentu. Ini boleh membawa
sama ada kesan positif ataupun negatif. Contohnya, sekiranya rakan-rakan dalam sesebuah kumpulan rakan
sebaya tersebut mempunyai standard etika yang tinggi seperti mementingkan disiplin diri dan pelajaran maka
besar kemungkinan individu-individu dalam kumpulan tersebut juga akan menerima standard etika tersebut.
Tetapi pengaruh rakan sebaya juga kadang kala mewujudkan keadaan yang tidak menyenangkan seperti
vandalisme. Pengaruh rakan sebaya boleh menyebabkan vandalisme. Golongan remaja biasanya lebih mudah
meniru dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya akan mencorakkan sikap, nilai dan tingkah
laku remaja, lebih-lebih lagi remaja yang tercicir dan menghadapi masalah keluarga. Kebiasaannya, golongan
remaja yang melakukan vandalisme merupakan remaja dalam kumpulan. Mereka tidak mempunyai tujuan dan
apabila berkumpul maka timbullah pelbagai idea termasuklah menconteng harta benda awam dan merosakkannya.
Kanak-kanak atau remaja yang berasal dari keluarga bermasalah mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya
yang mungkin senasib dengannya dan membentuk kumpulan tersendiri. Kumpulan ini mudah terpengaruh
dengan anasir-anasir jahat. Mereka akan membuat sesuatu di luar jangkaan untuk menarik perhatian orang
lain. Kemunculan golongan rendah moral dan tidak bertanggungjawab yang menaja budaya hedonisme dalam
kalangan remaja seperti Black Metal sudah cukup memberi cabaran kepada ibu bapa, guru-guru, kerajaan dan
masyarakat untuk membimbing dan mendidik remaja sekolah ke arah pengalaman budaya sihat. Kesimpulannya,
pengaruh rakan sebaya akan mencorak sikap, tingkah laku dan etika individu terutamanya mereka yang berasal
daripada keluarga bermasalah dan tercicir dalam pelajaran.

4.3 Pengalaman Hidup


Setiap memori serta pengalaman yang dialami oleh individu sebenarnya menjadi satu pedoman dan pengajaran
untuk meneruskan kehidupan. Setiap pengalaman yang diperoleh hasil daripada tindakan yang diambil oleh
individu sama ada beretika atau tidak akan mendorongnya untuk meneruskan perbuatan tersebut atau
meninggalkannya. Ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pembentukan etika dalam diri individu. Contohnya,
seorang pelajar yang suka meniru dalam peperiksaan tetapi tidak pernah mendapat teguran atau hukuman, maka
perbuatan meniru itu dianggapnya bukan satu kesalahan. Tetapi sekiranya pelajar itu didapati bersalah meniru
dalam peperiksaan dan dihukum, maka dia akan mengetahui perbuatan tersebut adalah satu kesalahan dan akan
berhenti melakukannya.
Seseorang yang menyara hidupnya dengan meragut akan terus menjalankan aktiviti tidak beretika tersebut
sekiranya tidak mendapat tentangan atau hukuman. Selagi dia belum ditangkap dan dijatuhkan hukuman, dia
akan terus melakukan kegiatan tersebut kerana merasakan perbuatannya itu bukanlah satu kesalahan besar. Tetapi
sekiranya individu tersebut dihukum kerana meragut, maka dia akan mengetahui bahawa perbuatan tersebut
merupakan satu kesalahan besar.
Sekiranya seseorang individu itu melakukan kebaikan, seperti memulangkan dompet pelancong yang
tercicir dalam bas dan diberikan ganjaran di atas perbuatannya itu akan terus melakukan kebaikan. Ganjaran dan
penghargaan yang diberikan kepadanya atas perbuatan baiknya itu akan menjadi satu motivasi kepada dirinya
untuk terus mengamalkan etika dan perilaku yang positif.

5.0 Undang-undang Sebagai Panduan untuk Pilihan Moral


Undang-undang adalah satu set peraturan yang konsisten dan digubal oleh masyarakat untuk mengawal kelakuan
masyarakat dan telah diterbitkan (published), diterima (generally accepted) dan dikuatkuasakan
(enforced). Secara ringkasnya, undang-undang adalah satu set peraturan yang dibina oleh masyarakat untuk
menguasai atau mengawal kelakuan di dalam sesebuah masyarakat. Semua keputusan yang akan diambil perlu
ditentukan oleh undang-undang kerana masyarakat telah membina satu set peraturan yang dibuat secara kolektif
oleh anggota masyarakat tersebut mengenai tindakan dan kelakuan yang harus dibuat apabila berlaku dilema
moral.
Undang-undang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu daripada kepentingan
undang-undang ialah mengatur pelbagai perjalanan hidup manusia tidak mengira pangkat, warna kulit, agama,
ideologi politik dan sebagainya. Ini terbukti apabila undang-undang itu sendiri mengatur dan menentukan
peranan institusi atau badan kerajaan dalam sesebuah negara. Selain daripada itu, undang-undang juga
berperanan sebagai ejen keamanan dan kesejahteraaan. Undang-undang digunakan untuk mengawal ahli-ahli
masyarakat daripada melakukan sebarang tindakan yang salah dan memudaratkan diri dan orang ramai. Individu
yang melanggar peraturan undang-undang akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan
mereka. Hukuman tersebut dibuat bertujuan untuk memberi pengajaran kepada si pelaku dan orang ramai. Oleh
yang demikian, hak-hak dan kebebasan setiap individu akan terpelihara dan akhirnya satu bentuk kehidupan sosial
dan poitik yang stabil dapat diwujudkan.
Apa yang paling utama ialah, undang-undang dapat dijadikan sebagai panduan untuk pilihan moral. Ini
bermaksud seseorang individu di dalam sesebuah masyarakatperlu merujuk kepada undang-undang apabila
berhadapan dengan dilema etika sama ada di dalam atau di luar organisasi. Setiap individu yang tinggal di dalam
negara Malaysia tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) yang bertujuan untuk melindungi rahsia
keselamatan negara. Akta ini boleh dijadikan panduan untuk bertindak apabila berlaku situasi seperti berikut.
Romeo, anak seorang imigran daripada sebuah negara jiran kini bertugas sebagai anggota polis di sebuah daerah
di pantai timur Sabah. Walaupun keluarga Romeo sudah lama menetap di Malaysia, namun mereka masih
mempunyai hubungan yang rapat dengan ahli-ahli keluarga di negara asal mereka. Romeo menghadapi dilema
etika apabila berlaku konflik di antara kerajaan dengan sebuah kumpulan militan di negara asal ayahnya.
Sepupu kepada ayahnya, seorang jeneral dalam kumpulan tersebut meminta Romeo untuk menyalurkan
maklumat tentang rahsia dan kekuatan pihak polis di daerah tersebut kepadanya. Romeo percaya maklumat
tersebut akan digunakan untuk menyerang balai-balai polis di daerah tersebut. Sebelum mengambil tindakan
yang sesuai, Romeo terpaksa menimbangkan beberapa faktor seperti tali persaudaraannya dengan jeneral tersebut,
keselamatan keluarganya dan juga kesetiaannya kepada negara. Sebagai anggota keselamatan, Romeo merujuk
kepada undang-undang sebagai panduan kepadanya untuk bertindak. Sekiranya dia bersetuju untuk
menyampaikan maklumat tentang kekuatan dan rahsia polis tersebut kepada pihak musuh, kemungkinan besar
Romeo akan dianggap sebagai pengintip. Seksyen 3 iaitu pengintipan bagi maksud yang mudarat kepada
keselamatan atau kepentingan Malaysia dalam Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) memperuntukan penjara
seumur hidup kepada pesalahnya. Atas nilai etika yang tinggi dalam diri dan kesetiaannya kepada negara,
akhirnya Romeo mengambil keputusan bijak menolak permintaan jeneral tersebut dengan tegas.
Walaupun Romeo telah menolak permintaan jeneral tersebut, dia masih percaya bahawa kumpulan militan
tersebut pasti akan mengotakan hasrat mereka untuk menyerang balai-balai polis di daerah tersebut dalam masa
yang terdekat. Romeo juga sebenarnya masih lagi menghadapi dilema etika, kerana berpandukan kepada
Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dia masih lagi boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ini kerana
mengikut Seksyen 7 (a) akta yang sama, dia masih boleh dipenjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak
lebih daripada lima tahun atas kesalahan tidak melaporkan kejadian bahawa terdapat individu yang meminta
rahsia rasmi. Sebagai seorang anggota polis yang menjunjung tinggi undang-undang dan rasa tanggungjawab
untuk mengekalkan keselamatan dan keamanan, akhirnya dia melaporkan perihal jeneral dan kumpulan militan
tersebut kepada pegawai atasannya.
Undang-undang juga boleh dijadikan panduan untuk bertindak apabila berhadapan dengan dilema etika
di dalam jabatan-jabatan kerajaan. Contohnya, seorang pembantu jurutera telah menemui bukti bahawa seorang
jurutera awam di sebuah jabatan kerajaan telah menerima rasuah untuk memberikan kelulusan sijil layak
menduduki bangunan apartmen kos sederhana yang telah siap dibina. Setelah membuat pemeriksaan, pembantu
jurutera tersebut telah mendapati banyak spesifikasi yang tidak dipatuhi dan berkemungkinan menimbulkan
masalah keselamatan pada masa akan datang. Dia ingin membuat aduan kepada pihak-pihak berwajib mengenai
perkara tersebut tetapi bimbang tindakannya itu boleh menjejaskan kerjaya dan keselamatan dirinya. Atas nasihat
rakan-rakan serta nilai etika yang tinggi, akhirnya dia melaporkan perkara tersebut kepada pihak berwajib kerana
yakin dia akan dilindungi oleh Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) yang dikuatkuasakan pada
15 Disember 2010. Akta yang baru digubal ini memperuntukan perlindungan terhadap pemberi maklumat yang
telah mendedahkan sesuatu kelakuan tidak wajar. Perlindungan yang diberikan merangkumi, perlindungan
maklumat sulit, kekebalan daripada tindakan sivil atau jenayah yang cuba dikenakan terhadap pemberi makumat
dan juga perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan.

KESIMPULAN
Etika merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan kepada perkara-perkara
yang telah dibincangkan sebelum ini, ternyata etika membantu membentuk keharmonian, kesejahteraan,
kerukunan dan kedamaian hidup. Daripada sudut individu, seseorang yang beretika sentiasa menjaga perilaku
dirinya agar tidak bertentangan dengan nilai dan kehendak moral sesebuah masyarakat.
Individu yang beretika mempunyai kualiti emosi yang membantunya membentuk sifat-sifat sabar,
pengasih, rasional, bertimbang rasa dan sebagainya. Dari segi mental pula, orang yang beretika mulia tidak gemar
memikirkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Individu seperti ini akan sentiasa membuat pertimbangan
daripada sudut baik dan buruk sesuatu perkara sebelum mengambil sesuatu tindakan. Oleh itu, individu yang
sentiasa mengamalkan etika yang baik mempunyai sifat-sifat terpuji dan siasah diri yang unggul walau di mana
sahaja dia berada kerana nilai etika telah membentuk falsafah hidup, gaya berfikir dan tindak- tanduknya.
Sesebuah kelompok manusia yang dipenuhi oleh individu-individu yang mempunyai nilai etika yang
tinggi, akan membentuk keluarga, organisasi dan masyarakat yang lebih progresif, aman, damai dan
harmonis. Negara juga akan turut aman, damai, maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat
antarabangsa. Selagi sesuatu bangsa itu dapat mengekalkan tahap amalan etika yang tinggi, selama itulah bangsa
itu akan terus maju dan berkembang. Sejarah telah membuktikan perkara ini di mana beberapa tamadun agung
yang pernah mengukir nama akhirnya tumpas dan lenyap seperti tamadun Babylon di Iraq, Mesir, Rome, Melaka
dan banyak lagi hanya disebabkan oleh pemimpin dan ahli masyarakatnya sudah tidak bermoral dan beretika lagi.

2, 924 patah perkataan


BAB 5

1. Explain the meaning of ‘ombudsman’ and the task of an ombudsman/Terangkan maksud ‘ombudsman’ dan
tugas seseorang ‘ombudsman’ (4)

2. Discuss the ethical safeguards that can be used by management to improve an organisation’s ethical climate
(14)
Bincangkan pelindung-pelindung etika yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk mempertingkatkan
iklim etika sesebuah organisasi

3. Explain the major problems associated with divisionalised and decentralized type of organizational (6)
Provide relevant examples.
Terangkan masalah-masalah utama berkait dengan jenis struktur organisasi berbahagian dan terpencar.
Berikan contoh-contoh yang relevan.

4. Ethical codes are statements about norms and beliefs of an organization. Explain the meaning of ‘norms’
and ‘beliefs’ (10) Provide relevant examples.
Kod etika merupakan pernyataan-pernyataan mengenai norma dan kepercayaan sesebuah organisasi.
Terangkan maksud ‘norma’ dan ‘kepercayaan’. Berikan contoh-contoh yang relevan.

5. Discuss how ethics hotlines and ethics training may improve an organisation’s climate. (10)
Bincangkan bagaimana talian etika dan latihan etika boleh memperbaiki suasana sesebuah organisasi.

6. Explain the meaning of ‘norms’ and ‘beliefs’ in relation to the ethical code of an organization. Provide
relevant examples. (8)
Terangkan maksud ‘norma’ dan ‘kepercayaan’ berkaitan dengan kod etika sesebuah organisasi. Berikan
contoh-contoh yang berkaitan.

7. Discuss how ethics training and ombudsman may improve an organisation’s ethical environment. Provide
examples to support (12) your discussion.
Bincangkan bagaimana latihan etika dan ombudsman boleh memperbaiki suasana beretika sesebuah organisasi.
Berikan contoh-contoh bagi menyokong perbincangan anda.
8. Currently, unethical behaviours among staff are reported to occur quite frequently in your organization. As a
human resource manager, you have been instructed by the top management to investigate the causes of these
occurrences and suggest ways to prevent these from occurring in the future. Write a report of your finding and
recommendation.
Sekarang ini, tingkah laku tak berertika dilaporkan sering berlaku dikalangan pekerja di organisasi anda.
Sebagai pengurus sumber manusia, anda telah diarahkan oleh pengurusan atasan untuk menyiasat sebab-sebab
berlakunya perkara ini dan mencadangkan cara-cara untuk mencegah kejadian ini daripada berlaku lagi di masa
hadapan. Tuliskan laporan mengenai penemuan dan cadangan anda.

BAB 5 - ETIKA PENGURUSAN DAN REKABENTUK ORGANISASI

Kita boleh mengandaikan bahawa pegawai-pegawai atau di kebanyakan firma-firma perniagaan mahukan
kakitangan mereka untuk melakukan apa yang mereka anggap “benar, baik dan adil”. Mereka pastinya
mahu kakitangan mereka tidak melanggar tatasusila masyarakat setempat dan mungkin akan menarik
perhatian/publisiti burut media seluruh Negara. Namun pelanggaran tatasusila ini masih sering berlaku.
Kenapa ia terjadi dan apa yang boleh dilakukan untuk menghalang kewujudannya iaitu cara Kod Etika dan
jawatan “Ombudsman”.

5.1 KOD ETIKA


Kod Etika ialah pernyataan-pernyataan mengenai norma (kebiasaan) dan kepercayaan yang dipegang oleh
sesebuah Organisasi. Norma-norma dan kepercayaan ini secara umumnya dicadang, dibincang dan ditafsirkan
oleh para pegawai atasan dalam sesebuah firma dan kemudiannya akan diterbit dan diedarkan kepada semua
kakitangan.
Sekarang mari kita melihat kepada huraian tentang norma-norma dan kepercayaan dalam Jadual 5.1.

Jadual 5.1: Kod-Kod Etika


KOD-KOD ETIKA
Norma-norma
 Norma-norma adalah Standard-Standard tingkah laku: ianya adalah cara dalam bagaimana para pegawai
atasan sesebuah Organisasi mahukan kakitangan mereka bertindak apabila berhadapan dengan situasi tertentu.
 Contoh norma dalam satu Kod Etika ialah:
“Pekerja Syarikat tidak dibenarkan menerima hadiah peribadi bernilai lebih RM25 dari mana-mana rakan
perniagaan, dan mereka dikehendaki berkongsi membayar harga makanan atau hiburan sekiranya bayaran
yang dikenakan berjumlah lebih RM25 seorang.
 Norma-norma adalah Kod Etika biasanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang negatif kerana
adalah lebih mudah untuk menyenaraikan perkara-perkara yang seseorang itu tidak boleh lakukan berbanding
perkara yang mereka boleh lakukan.
Kepercayaan
 Kepercayaan dalam Kod Etika adalah Standard Ppemikiran. Ia adalah cara berfikir yang dikehendaki
oleh Pegawai Pengurusan dalam sesuatu Organisasi terhadap para pekerja mahu. Tujuannya adalah untuk
menggalakkan cara dan corak berfikir yang akan membawa kearah kelakuan-kelakuan yang dikehendaki.
 Akhirnya, kepercayaan dalam Kod Etika biasanya dinyatakan dalam bentuk yang positif.
Contohnya:
“Tanggungjawab utama kita ialah para pelanggan” “Kami berharap untuk menjadi warga yang baik untuk setiap
komuniti/masyarakat tempat kami beroperasi” Contoh Kod Etika ditunjukkan pada lampiran A dan B

adakah Kod Etika berkesan? Adakah ia membantu menyampaikan kepada semua pekerja tentang Standard
Moral yang telah dipilih Lembaga Pengarah? Tidak sebenarnya.
Masalahnya ialah, agak mustahil untuk menetapkan norma dan kepercayaan sesebuah Organisasi yang
memuaskan hati semua (pekerja, pelanggan, pembekal, pengedar, pemegang saham dan orang ramai) tanpa
menyinggung mana-mana salah satu pihak tersebut. Agak mustahil untuk sesebuah Organisasi berkata:
Contohnya: Ia menganggap para pekerja berperanan dalam memastikan kejayaan Syarikat berbanding
pemegang-pemegang saham.Tanpa merisaukan pemegang-pemegang saham bahawa para pekerja mereka telah
menganggap keuntungan dan dividen menjadi faktor kedua. Oleh kerana itu, Kod Etika biasanya dalam bentuk
yang umum dengan menyatakan kewajipan kepada setiap kumpulan tanpa ada yang diberi keutamaan.
Masalah asas dengan Kod Etika ini ialah ia tidak membentuk garis keutamaan di antara norma-norma
dan kepercayaan. Keutamaan adalah nilai sebenar sesebuah firma. Contohnya; katakan satu bahagian dalam
Syarikat berhadapan dengan masalah pengurangan jualan dan keuntungan. Persoalannya adakah mereka
harus mengurangkan kakitangan Pengurusan pertengahan dan memotong kos-kos penyelengaraan seperti bil
elektrik, air dan lain-lain. Satu contoh keputusan pengurangan kakitangan yang klasik. Kod Etika menyatakan
bahawa kita harus menghormati para pekerja tapi pada masa yang sama ia juga menyatakan bahawa kita
mengharapkan keuntungan yang “memuaskan”. Jadi bagaimanakah kita akan bertindak? Adakah keuntungan
“memuaskan” yang dimaksudkan dalam contoh ini? Kod Etika tidak dapat menjawabnya.
Dilema etika adalah antara ekonomi dan prestasi sosial. Prestasi sosial merujuk kepada kewajipan kepada
pekerja, pelanggan, pembekal, pengedar dan orang awam. Kod Etika bagi menyatakan bentuk kewajipan yang
dikehendaki oleh para pegawai atasan terhadap kumpulan-kumpulan ini, tetapi mereka tidak dapat
membantu pekerja pertengahan atau pekerja bawahan memilih antara kumpulan atau di antara prestasi ekonomi
dan prestasi sosial.

5.2 JAWATAN OMBUDSMAN


Pegawai (Ombudsman) ialah seorang di dalam Organisasi, biasanya Pegawai Kanan (Senior) dan seorang
Pengurus yang dihormati, hampir bersara, telah berhenti dari tanggungjawab operasi dan ditugaskan
untuk memberi kaunseling kepada pekerja-pekerja lebih mudah mengenai hal-hal berkenaan masalah
kerjaya, kesukaran yang dihadapi Organisasi dan isu-isu etika “Ombudsman” adalah bahasa Sweden, ia
merujuk kepada agen Kerajaan di Sweden yang diberi tanggungjawab khusus untuk menyiasat aduan
yang dibuat oleh individu-individu terhadap kakitangan awam yang menyalah-gunakan kuasa atau
bertindak tanpa pertimbangan yang wajar.
Adakah jawatan “Ombudsman” ini berkesan? Sekali lagi tidak sebenarnya. Masalah individu yang membuat
aduan mengenai insiden itu tidak benar, “bebas dari kesan aduan” kemudian hari. Kita boleh andaikan
bahawa “Ombudsman” itu umumnya diasingkan dari bercakap dengan pesalah, tetapi pemberi maklumat
biasanya akan diketahui. Ia haruslah seseorang dalam Organisasi yang mempunyai sumber maklumat tentang
amalan tersebut dan bertanggungjawab untuk amalan tersebut dalam tempoh 30 hari sebelumnya.
“Ombudsman” tidak perlu risau mengenai kesan siasatan, tetapi pemberi maklumat itu mungkin akan
menerima akibat aduan.

5.3 STRUKTUR MENYEBABKAN TINGKAH LAKU TIDAK BERETIKA


Kita telah melihat bahawa Kod Etika dan “Ombudsman”, kedua-duanya masih tidak dapat memastikan
bahawa Standard Moral yang telah dipilih oleh Presiden dan Lembaga Pengarah. Sesuatu Standard Moral akan
dipatuhi oleh kakitangan firma tersebut. Contohnya: Punca-punca kenapa Pengurus Kawasan di E.F. Hutton
menipu bank. Kita akan melihat sama ada kita dapat menghapuskan punca-punca ini. Di General Elektrik,
General Dynamic, E.F. Hutton dan The Thorp Division of ITT. Pengurus individu yang menipu
Kerajaan bukanlah contoh-contoh ketidak-jujuran dalam Pengurusan, tidak ada bayaran, percutian atau
pemberian hadiah. Tetapi faedah itu datang secara langsung. Adalah kita memahami faedah secara tidak
langsung ini, kerana inilah punca kelakuan tidak beretika dalam Organisasi.

IDEA ANDA
Sekiranya anda seorang Pengurus yang perlu menyelesaikan masalah tingkah-laku tidak beretika dalam
Organisasi anda, bagaimana anda menyelesaikannya?
Kebanyakan Syarikat besar pada hari ini dibahagikan kepada beberapa Bahagian. Setiap Bahagian
biasanya mempunyai product line tertentu dan proses-proses pengeluaran tertentu. Pembahagian
struktur sebegini umumnya mengamalkan pembahagian kuasa; bidang kuasa untuk produk, pasaran dan
perubahan dalam proses diberikan kepada Pengurus-Pengurus Bahagian, yang secara tidak langsung
dipertanggungjawabkan ke atas prestasi ekonomi. Terdapat dua masalah utama yang dihadapi dengan
pembahagian, pembahagian kuasa pusat jenis struktur Organisasi.
(a) Pertama: Hubungan antara Bahagian (dalam pengeluaran, pasaran, proses atau Teknologi) tidak
dimanfaatkan sebagai asas kepada ekonomi skala atau ekonomi bidang kerana persekitaran berbeza
antara bidang-bidang tersebut.
(b) Kedua: Pengurusan Korporat dalam struktur pembahagian kuasa mempunyai sedikit kawalan ke atas
strategi-strategi dalam bahagian-bahagian tersebut hinggalah ke sesuatu kejayaan besar atau kegagalan
teruk yang dialami. Ia akan menjadi fungsi tinjauan yang tidak berkesan. Pengurusan masalah-masalah
ini membawa kepada perubahan-perubahan dalam Pengurusan pembahagian Syarikat bermula sekitar 1975.

5.4 PEMBANGUNAN SISTEM PERANCANGAN BARU


Dua sistem perancangan utama akan dibincangkan dengan terperinci dalam sub-topik ini iaitu:
(a) Sistem Perancangan General Electric (GE); dan
(b) Sistem Perancangan Boston Consulting Group

5.4.1 Sistem Perancangan General Electric (GE)


Syarikat GE merupakan pemimpin dalam pembangunan kaedah-kaedah baru untuk Pengurusan berkelompok.
GE adalah contoh ideal bagi firma-firma yang berkelompok, dengan pelbagai produk, pasaran yang banyak dan
proses-proses yang berbeza. Pada awal 1970an ia diuruskan dalam struktur desentralisasi, dengan anggaran 250
bahagian produk yang dikumpulkan mengikut jenis industri dan dinilai mengikut prestasi kewangan.
Eksekutif Syarikat bagaimanapun bimbang walaupun ada peningkatan dalam jualan dan pembangunan
teknikal yang berterusan. Keuntungan masih berada pada tahap yang sama malah menurun, dikira dari
pulangan pelaburan modal. Eksekutif peringkat Korporat juga dikatakan cemas kerana mereka tidak
mempengerahui strategi dalam bahagian produk bersaing dalam komputer kerangka utama yang
akibatnya menyebabkan kerugian hampir 300 juta dalam perbelanjaan pembangunan dan pelaburan
kemudahan. Maka dirasakan perlu ada satu kaedah baru dalam perancangan strategik untuk
menggambungkan bahagian-bahagian yang bersangkut-paut dan tidak mengawal strategi-strategi bahagian.
Kaedah perancangan strategi yang dibangunkan oleh GE diistilahkan sebagai “portfolio model” kerana
ia menilai setiap unit proses pasaran dalam Syarikat sebagai satu pelaburan yang boleh ditingkatkan,
dikekalkan atau dikurangkan mengikut masa. Unit produk-pasaran-proses di GE diistilahkan “strategic
business unit” atau SBU. Ia mengandungi bahagian-bahagian produk yang berkaitan dan bersama
mempunyai keupayaan untuk bersaing dalam industri melalui strategi yang telah dijelaskan.
Pengurusan korporat akan mampu mengawal persaingan dan mengarah strategi menerusi peruntukan
sumber dengan cara menggunakan modal perancangan korporat dan bukannya proses belanjawan modal.
250 bahagian produk yang disentralisasikan di GE telah digabungkan menjadi 73 unit perniagaan strategik
yang separa berpusat.
Prinsip-prinsip yang mendasari model perancangan korporat separa berpusat yang dibangunkan oleh GE ialah
setiap “SBU” berbeza dari 2 dimensi:
(i) Daya tarikan industri tersebut
(ii) Kekuatan Syarikat dalam industri tersebut

Ianya berasa bahawa setiap SBU boleh dipertimbangkan ke atas satu skala faktor berganda yang mana
mengambil kira seperti input-input sebagai jumlah saiz pasaran pertumbuhan tahunan, keuntungan
bersejarah dan intensiti persaingan.
Lihat Rajah 5.1 untuk satu penyenarai faktor dan satu contoh proses.
Faktor yang telah diberatkan (melalui peratus) dan kemudian unit perniagaan telah dipertimbangkan (ke atas
satu perbandingan daripada skala bebas 1-5) untuk setiap faktor untuk memperolehi suatu anggaran nilai yang
mana telah dirumuskan dan digunakan untuk menilai postur bersaing SBU.
Kekuatan Unit Perniagaan di dalam industri juga telah dipertimbangkan ke atas satu skala faktor
berganda yang memasukkan elemen-elemen sebagai perkongsian pasaran, pertumbuhan, kualiti produk
dan reputasi jenama. Faktor-faktor ini juga telah diberatkan dan Unit Perniagaan dipertimbangkan
sepanjang skala-skala perbandingan untuk memperolehi satu rumusan Rajah.
Pertimbangan Fakto
1. Kualiti Produk 2.Reputasi Brand 3.Perkongsian Pasaran 4.Perkongsian Pertumbuhan
Gambarajah 2.2: Pertimbangan Faktor-Faktor diberatkan untuk kekuatan Unit Perniagaan di dalam Industri

Terhutang terhadap sumber subjektif tentang berat yang mana telah diaplikasikan ke setiap faktor-faktor
dan kaedah-kaedah tidak tepat pada pertimbangan sepanjang perbandingan daripada skala-skala sesuai, rumusan
rajah untuk daya penarik industri dan kekuatan Syarikat di dalam industri tersebut tidak digunakan secara
langsung untuk menilai setiap unit perniagaan.
 Hampir satu unit perniagaan strategik yang telah dipertimbangkan 3.45 hampir 3.90 sebagai contoh dalam
Rajah 2.1, bukan secara automatik mengambil kira “lebih baik” atau seperti lebih daripada menerima
sumbangan untuk pertumbuhan masa depan kemudian satu itu telah dipertimbangkan 3.35 hampir 3.8 atau 3.45
melalui 3.00.
 Sebaliknya semua unit perniagaan strategik telah dikumpulkan sepanjang setiap dimensi. Dengan satu-tiga
atas purata, satu-tiga jumlah dan satu-tiga bawah purata, dan kemungkinan ianya ditayangkan secara visual pada
satu “nine-cell matrix” ringkas, skala diilustasikan dalam Rajah 5.2.
 Purata unit perniagaan atas ke atas satu dimensi model perancangan GE dan sekurang-kurangnya
jumlah ke atas dimensi lain telah dipertimbangkan calon-calon optimal untuk pelaburan korporat dan
peningkatan pertumbuhan. Unit-unit perniagaan bawah purata ke atas satu dimensi dan kurang baik daripada
jumlah ke atas lain berasa akan calon-calon yang utama untuk disinvestments dan boleh jadi jualan atau
pengosongan. Baki unit perniagaan telah ditentukan untuk kekal pada anggaran mewujudkan tahap jualan dan
pembekalan utama sehingga samada industri tersebut mempunyai daya penarik atau kekuatan Syarikat di
dalam industri tersebut berubah, kemudian meningkatkan pelaburan dan pertumbuhan atau perlucutan dan
jualan perlahan-lahan.

5.5 IMPAK SISTEM PENGURUSAN KE ATAS TINGKAHLAKU PENGURUSAN


Apakah kategori-kategori “Star”, “Cash Cow”, “Problem Child” dan “Dog”, atau untuk perkara itu, “Above
Average”, “Average” dan “Below Average” telah dibuat dengan tingkahlaku Pengurusan tidak beretika? Ianya
adalah penentu memberikan objektif-objektif modal Pengurusan strategik.
(a) Fikirkan sejenak kemungkinan satu unit perniagaan wujud kedudukan “Below Average” ke atas samada
daya tarikan industri atau kekuatan Syarikat: apakah yang akan berlaku terhadap unit tersebut? Kurang
pelaburan dan satu “Tunggu dan Lihat” sikap di atas bahagian Pengurusan korporat merupakan yang
terbaik boleh dijangka “disinvestments” dan mungkin jualan atau “dissolution” aset-aset. Jualan dan
percantuman unit perniagaan membawa satu darjah trauma tunggal, dan perubahan pemecatan yang
sangat nyata dalam pengurangan kos usaha melalui pemilik baru.
Adakah ianya boleh jadi untuk mengelakkan kedudukan “Below Average” atau “Cash Cow” dan kategori
“Dog”? Ya, ringkasnya melalui peningkatan keuntungan secara sukuan sebagai pulangan terhadap jualan atau
sebagai pulangan ke atas “Capital employed” dalam GE perancangan matriks.
5.6 IMPAK
SISTEM
TINGKAHLAKU
MOTIVASI
KAWALAN
PENGURUSAN
TERHADAP
DAN
(a) Keuntungan adalah secara langsung mempengaruhi ukuran daya tarikan industri melalui faktor-faktor
input daripada margin-margin bersejarah dan intensiti persaingan, perakaunan (accounting) untuk 30%
daripada pemberatan.
(b) Keuntungan bukan secara langsung ke atas ukuran kekuatan Syarikat melalui faktor-faktor input
daripada kualiti produk, reputasi brand, ke-efektifan promosi dan kecekapan produk, Accounting untuk 35%
daripada pemberatan.
Dalam perancangan BCG Matrix, keuntungan tinggi adalah dianggap menjadi keputusan perkongsian pasaran
tinggi dan pertumbuhan pasaran tinggi. Akibatnya, pasaran diberi melalui SBU yang diberikan telah
dibahagikan dan dikenali sehingga keuntungan, pertumbuhan dan rajah perkongsian yang konsisten.
5.6 IMPAK KAWALAN DAN SISTEM MOTIVASI TERHADAP TINGKAHLAKU PENGURUSAN
Perancangan, pengawalan dan motivasi adalah berkait kedua-dua “Conceptuality” dan “Pragmatically”.
 Perancangan strategik dilihat pada tanggapan persekitaran, sumber-sumber Organisasi dan intensiti
Pengurusan dan kemudian siap melalui satu strategi jangka panjang atau kaedah persaingan dalam suatu
industri.
 Program perancangan meletakkan sumber-sumber yang perlu untuk melaksanakan strategi tersebut.
 Operasi “Accounting” merekodkan keputusan yang betul. Perbandingan di antara hasil yang telah dirancang
dan keputusan yang benar-benar ialah sistem pengawalan yang asas atau kaedah taksiran yang mana digunakan
dalam setiap Syarikat. Sistem pengawal atau kaedah taksiran adalah biasanya dihubungkan kepada
sistem motivasi. Prestasi yang mana bertemu dengan hasil yang dirancang adalah diberi melalui
pengetahuan, wang, bonus, komisen, kenaikan gaji atau promosi.
Dalam Pengurusan Syarikat yang baik, hubungan langsung di antara perancangan pengawalan dan
motivasi.
Rajah 5.4: Hubungan di antara sistem perancangan, kawalan dan motivasi di dalam Pengurusan bersama
1.Sistem Perancangan
Perancangan Strategik (Kaedah persaingan)
Jangkaan Persekitaran ,Sumber-Sumber Organisasi ,Kehendak Pengurusan ,Alternatif-Alternatif Strategik
Perancangan Program (Peruntukan Sumber-Sumber)
Nilai Bersih Terkini ,Kadar Pulangan Dalaman ,Analisis Kos-Keuntungan ,Analisis Kedudukan Persaingan
2. Sistem Pengawalan
Perancangan Pembajetan (Perancangan Hasil)
Meramal Hasil ,Pembajetan Belanjawan ,Ukuran Numerik ,Standard-Standard Deskriptif
Operasi Perakaunan (Merekod Prestasi)
Sistem Pengumpulan Kos ,Sistem Peruntukan Kos ,Pusat Tanggungjawab ,Pindahan Harga-Harga dan Kos Syer
3.Sistem Motivasi
Perbandingan Taksiran (Analisis Perbezaan)
Kawalan Organisasi ,Kawalan Program ,Pengawalan Pengurusan ,Pengawalan Operasi
Reaksi Organisasi (Rekabentuk Insentif)
Reaksi Persepsi ,Reaksi Kewangan ,Reaksi Kedudukan ,Reaksi Peribadi
Reaksi Individu (Tindakan dan Keputusan)

LAKU
5.7
KESANPENYELESAIAN
TIDAK
STRUKTURBERETIKA
TINGKAH-
TERHADAP
Pengaruh Peribadi ,Pengaruh Interpersonal ,Pengaruh Sosial ,Pengaruh Budaya
5.8
TANGGUNGJAWAB
TERHADAP
TANGGUNGJAWAB-
RINGKASAN PENGURUSAN
ETIKA KANAN
pengedaran
ahli firma tersebu
Organisasi kepada semua
Individu dalam setiap tahap sesuatu Organisasi berminat dalam pengetahuan ganjaran dan promosi-promosi
sistem motivasi. Masalah (kesan struktur tingkah-laku tidak beretika di dalam Organisasi) iaitu hasil semasa
pertimbangan daripada prestasi peribadi (personal) boleh menupulasikan pertimbangan hanya sebagai
kedudukan strategik prestasi perniagaan. Perubahan reka bentuk, pengurangan inventori, pemecatan
pekerja, melambatkan pembayaran, proses kemorosotan, mengabaikan tempat kerja dan pereputan alam
sekitar semuanya boleh digunakan untuk memperbaiki pertimbangan prestasi tunggal, pada kos pekerja
lain dan pelanggan, pengedar, pengagihan dan awam umum.

5.7 PENYELESAIAN TERHADAP KESAN STRUKTUR TINGKAH-LAKU TIDAK BERETIKA


Apakah yang boleh dilakukan untuk mengeluarkan kesan-kesan struktur tingkah-laku tidak beretika
dalam Organisasi? Malangnya, kurang daripada apa yang kita mahukan, kita dapat lihat dalam Bab akhir ke
atas pilihan individu yang mana tidak ada makna kepuasan yang lengkap tentang pencarian dan
keputusan apabila dikonfrontasikan melalui suatu dilema etika.
Analisis berganda (menggunakan ekonomi, undang-undang dan bentuk moral) muncul untuk membersihkan
isu-isu, dan “sesuai”, “benar”, “hanya” keputusan dengan jelas sangat bersedia, tetapi proses-proses ini
tidak menjamin kebulatan suara yang mutlak. Ianya tidak menjamin kebulatan suara yang mutlak sebab
nilai-nilai tersebut, keutamaan di antara ekonomi, undang-undang dan hasil moral ditangguh di antara ahli pada
setiap Organisasi. Di sini, kita menyimpulkan bahawa tidak ada makna kepuasan yang lengkap terhadap
perubahan perancangan, pengawalan dan sistem motivasi untuk menjamin bahawa Standard-Standard Moral
Eksekutif Kanan (Senior) akan diikuti.
Kita boleh meletakkan penekanan ke atas prestasi pertimbangan kewangan (jualan hasil-hasil, kos-kos
berubah, perbelanjaan yang tetap, dan keuntungan-keuntungan sukuan) dan lebih ke atas pertimbangan
berangka (aduan pelanggan, kualiti penolakan, ketidak-hadiran, kuasa kerja, sikap komuniti dan penangguhan
dalam respon terhadap inkuiri dividen), tetapi kalau sendiri ianya tidak dapat mengatasi masalah.
Masalahnya ialah, etika-etika dalam Pengurusan memperlihatkan satu prestasi konflik di antara ekonomi dan
sosial sesuatu Organisasi, dan sekiranya konflik tidak secara spesifik di atasi oleh Eksekutif Kanan
(Senior Executive) di dalam firma tersebut, kecenderungan natural kelas pertengahan dan kelas operasi
Pengurus akan memihak ekonomi aspek imbangan. Mengapa? Sebab di bawah sistem Pengurusan, prestasi
mereka adalah dipertimbangkan melalui kriteria ekonomi dan masa depan mereka adalah bebas ke atas
keputusan ekonomi.
5.8 TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB ETIKA TERHADAP PENGURUSAN KANAN
Bagaimanakah prestasi di antara konflik ekonomi dan sosial dilihat dan diatasi melalui Eksektuif Kanan oleh
sesuatu firma? Ianya telah dibuat sebagai satu bahagian proses, dan tidak diabaikan ke atas tahap operasi.
Soalan etika ditanya oleh Pengurus-Pengurus dalam Unit-Unit perniagaan, dan jawapan etika-etika spesifik
telah diedarkan oleh Eksekutif Korporat, soalan adalah seperti berikut:
(a) “Satu daripada klien utama memaksa ke atas perletakan kenyataan yang tidak tepat dalam kenyataan
mereka; adakah kita mengambil klien tersebut?”
(b) “Kita boleh mengurangkan kos dengan menempatkan keseluruhan jualan pengedar yang membantu
kita dalam membangun pasaran; perlukah kita terus dari kilang-ke-stor kiriman melalui kapal?”
Bagaimanakah kita menjawab soalan etika yang sukar? Respons adalah dengan karakter dan keberanian
- ianya adalah, karakter berhadapan isu-isu yang mana merugikan kesan-kesan sosial dikaitkan dengan setiap
alternatif, dan keberanian dengan mantap menilai setiap alternatif yang diikuti ekonomi, undang-undang dan
asas moral. Orang lain tidak setuju dengan keputusan etika akhir disebabkan oleh perbezaan dalam perspektif
mereka di dalam firma tersebut, atau sebab perbezaan dalam kepercayaan mereka dalam kepentingan
hasil ekonomi, keutamaan undang-undang dan nilai-nilai moral kehakiman.
Bagus sekali, anda hanya menyiapkan Bab 2 Etika-Etika Pengurusan dan Rekabentuk Organisasi.
Sebelum pergi kepada Bahagian Ujian Pemahaman, baca rumusan di bawah untuk menyegarkan minda anda.
RINGKASAN
Mari kita merumuskan kepentingan kesan-kesan dalam Bab ini:
 Kod-kod etika adalah senarai kenyataan mengandungi norma-norma dan kepercayaan penerbitan dan

etika.
pengedaran Organisasi kepada semua ahli firma tersebut

- Suatu “Ombudsmen” biasanya lebih senior/tua dan dihormati setiap orang dalam sesuatu Organisasi yang
telah melegakan tanggungjawab operasi dan kerja yang diberikan oleh pekerja kaunseling muda ke atas
pelbagai isu-isu etika.
 2 kaedah baru dibangunkan sebagai kepelbagaian pengurusan seperti GE dan BCG.

Anda mungkin juga menyukai