Anda di halaman 1dari 62

TERHAD 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian Am
Kertas 4 (900/4)

Semester 2 Tahun 2021

PERINGATAN:

Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja.

Manual ini terdiri daripada 62 halaman bercetak.


© Majlis Peperiksaan Malaysia 2021

TERHAD
TERHAD 2

KANDUNGAN

Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa


Halaman
1.0 Pengenalan 4
2.0 Objektif 5
2.1 Kemahiran kognitif
2.2 Kemahiran manipulatif
2.3 Kemahiran insaniah (soft skills)
3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 6−13
3.1 Arahan Umum
3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan)
3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus
calon)
3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah
Bantuan Kerajaan)
3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak
diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah
bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus) untuk
calon sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa
kerja kursus calon
3.9 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah
bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa) kerja kursus untuk
Calon Persendirian Individu
4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 14−27
4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
4.2 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
4.3 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
4.4 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
4.5 Pemeriksa Calon Persendirian Individu
5.0 Format Penulisan 28
6.0 Struktur Penulisan 28
7.0 Penskoran 29
8.0 Garis Panduan Pemilihan Isu Kajian Kerja Kursus 30
9.0 Carta Alir Proses Penghasilan Kerja Kursus 31−34
10.0 Lampiran 35−47

TERHAD
TERHAD 3

Bahagian II: Manual Calon

Halaman
1.0 Pengenalan 48
2.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 48−52
2.1 Arahan Umum
2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan
Kerajaan
2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak
diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.4 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.5 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu
3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 53−60
3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan
3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
3.4 Calon Persendirian Individu

Bahagian III: Kertas Soalan

Halaman
1.0 Kertas Soalan Pengajian Am Kertas 4 (900/4) STPM 2021 (Kerja Kursus) 61-62

TERHAD
TERHAD 4

BAHAGIAN I: MANUAL GURU DAN PEMERIKSA

1 PENGENALAN

Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan
kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus
sebagai satu daripada komponen penilaian untuk semester 2. Wajaran markah bagi komponen
kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar
kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah
peperiksaan akhir bagi setiap semester untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am.
Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan
dalam Sukatan Pelajaran (SP).

Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon.
Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus
bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah
dilaksanakan pada semester 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

TERHAD
TERHAD 5

2 OBJEKTIF

Kerja kursus ini disediakan untuk menilai keupayaan calon dalam;

2.1 Kemahiran kognitif:


2.1.1 mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan
pembangunan negara serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya
2.1.2 mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan
yang diberikan
2.1.3 mentafsir, mensintesis, dan merumuskan data dan maklumat berkaitan dengan isu
yang dibentangkan

2.2 Kemahiran manipulatif:


2.2.1 mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai
sumber
2.2.2 memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemubual, dan
mengkaji selidik
2.2.3 memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan dan
swasta serta daripada sumber Internet
2.2.4 mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik,
jadual, rajah, carta, dan tulisan

2.3 Kemahiran insaniah (soft skills):


2.3.1 berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan
2.3.2 berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan
bekerja sebagai satu pasukan
2.3.3 berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan dengan berkesan
2.3.4 berupaya menguruskan masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan
2.3.5 berupaya menyelesaikan masalah
2.3.6 berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif
2.3.7 berkemampuan untuk menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara
saintifik
2.3.8 berkebolehan untuk menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika
2.3.9 berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi

TERHAD
TERHAD 6

3 PELAKSANAAN KERJA KURSUS

3.1 Arahan Umum


3.1.1 Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.
3.1.2 Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam semester 2.
3.1.3 Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2021 adalah berdasarkan tajuk yang
dipelajari dalam semester 2.

3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan


Sekolah Bantuan Kerajaan)
3.2.1 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan
ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am
3.2.2 Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai pembentangan kerja kursus
Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan soal jawab. Pemeriksa kedua
hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am
pada semester kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di sekolah tersebut cuma ada
seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada semester
kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam
kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di Tingkatan Enam.
3.2.3 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)
sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus Pengajian Am
dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria
Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang tidak
diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.3.1 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan
diselia oleh guru mata pelajaran Pengajian Am
3.3.2 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)
sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus Pengajian
Am, telah ditaksir, dan diberikan markah oleh pemeriksa mengikut prosedur dan
kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.4.1 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan
ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am
3.4.2 Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai pembentangan kerja kursus
Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan soal jawab. Pemeriksa kedua
hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am
pada semester kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di sekolah tersebut cuma ada
seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada semester
kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam
kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di Tingkatan Enam.
3.4.3 Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)
sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus Pengajian Am
dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru mata pelajaran
Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria
Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am
TERHAD
TERHAD 7

3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan)

3.5.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am


3.5.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.3 Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja Kursus
Pengajian Am dari portal MPM
3.5.4 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang
dilampirkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4
(900/4) dan menghantarnya kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd
Subari)
3.5.5 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.6 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara
individu
3.5.7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan
garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan
dan Pelaksanaan
3.5.8 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus
Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian
Am
3.5.9 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
3.5.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/
maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am
3.5.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am
3.5.13 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah.
Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan
oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.5.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh MPM akan menyebabkan calon
dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil
kertas 900/4
3.5.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
TERHAD
TERHAD 8

3.5.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja
Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa
membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.5.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dan
calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.5.19 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC), dan BRKKC ke sekolah calon yang baharu bagi calon
yang bertukar sekolah
3.5.20 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.5.21 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak
menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon
3.5.22 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.5.23 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus
Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd
Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon
(BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus
calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.5.24 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi
e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
3.5.25 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya
terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.5.26 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BMKKC, dan BRKKC bagi setiap
calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam bulan dari tarikh
keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)

3.6.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am


3.6.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.3 Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Am dari portal MPM
3.6.4 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang
dilampirkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4
(900/4) dan menghantarnya kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd
Subari)
3.6.5 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.6 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara
individu

TERHAD
TERHAD 9

3.6.7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan


garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan
dan Pelaksanaan
3.6.8 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus
Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian
Am
3.6.9 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
3.6.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/
maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am
3.6.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am
3.6.13 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa kerja kursus
Pengajian Am yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah
ditetapkan oleh pemeriksa. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja
kursus yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.6.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.6.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja
Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa
membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.6.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru
dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.6.18 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
3.6.19 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak
menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon
3.6.20 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC ke
sekolah calon yang baharu bagi calon yang bertukar sekolah
3.6.21 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan
calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak
mengambil kertas 900/4

3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)

3.7.1 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am


TERHAD
TERHAD 10

3.7.2 Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus


Pengajian Am
3.7.3 Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja Kursus
Pengajian Am dari portal MPM
3.7.4 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang
dilampirkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4
(900/4) dan menghantarnya kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd
Subari)
3.7.5 Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.6 Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara
individu
3.7.7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan
garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan
dan Pelaksanaan
3.7.8 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus
Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian
Am
3.7.9 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
3.7.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/
maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am
3.7.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am
3.7.13 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah.
Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan
oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.7.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh MPM akan menyebabkan calon
dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil
kertas 900/4
3.7.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.16 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.7.17 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja
Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa

TERHAD
TERHAD 11

membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.7.18 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru
dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.7.19 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC ke
sekolah calon yang baharu bagi calon yang bertukar sekolah
3.7.20 Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan mengisi
serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
3.7.21 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak
menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon
3.7.22 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.7.23 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus
Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik Mohd Fakhruddin bin Mohd
Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon
(BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus
calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus
Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.7.24 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi
e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
3.7.25 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya
terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.7.26 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus calon yang diminta sebagai sampel
untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)
3.7.27 Menyediakan calon yang kerja kursusnya dipilih sebagai sampel untuk membuat
pembentangan (jika diminta oleh KPK)
3.7.28 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BMKKC, dan BRKKC bagi setiap
calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam bulan dari tarikh
keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang
dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk calon sekolah swasta yang tidak diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)

3.8.1 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am.
3.8.2 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.8.3 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.8.4 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.8.5 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan tidak
menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon

TERHAD
TERHAD 12

3.8.6 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.8.7 Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik
Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan
Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan pemeriksa
menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak
melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.8.8 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi
e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
3.8.9 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya
terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.8.10 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BMKKC dan BRKKC bagi setiap
calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh selama enam bulan dari
tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.9 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang
dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk Calon Persendirian Individu)

3.9.1 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan kerja
kursus Pengajian Am
3.9.2 Menemui calon sebelum calon melaksanakan kerja kursus. Pertemuan ini adalah
untuk menyampaikan taklimat tugasan kepada calon di samping memaklumkan
tarikh akhir penyerahan kerja kursus mengikut arahan MPM. Pemeriksa juga
dikehendaki menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus dan
memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft
skill) yang dinilai dalam kerja kursus calon. Pemeriksa juga diharapkan dapat
membimbing calon untuk mengenal pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan skop
kerja kursus.
3.9.3 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja
kursus Pengajian Am
3.9.4 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.9.5 Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.9.6 Memastikan markah kerja kursus calon hanya ditulis di dalam BMKKC dan
tidak menulisnya di dalam evidens kerja kursus calon
3.9.7 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.9.8 Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM (up: Encik
Mohd Fakhruddin bin Mohd Subari) dengan menggunakan Borang Rumusan
Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5). Kegagalan pemeriksa
menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak
melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.9.9 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi
e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

TERHAD
TERHAD 13

3.9.10 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya
terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.9.11 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BMKKC dan BRKKC bagi setiap
calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh selama enam bulan dari
tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

TERHAD
TERHAD 14

4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN

4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

30 April • Manual • Memuat turun: • Memuat turun:


2021 Pelaksanaan Kerja
• Manual Pelaksanaan • Manual Pelaksanaan
Kursus Pengajian
Kerja Kursus Kerja Kursus
Am Kertas 4
Pengajian Am Kertas Pengajian Am
(900/4), Semester 2
4 (900/4), Semester 2 Kertas 4 (900/4),
Tahun 2021
Tahun 2021 Semester 2 Tahun
• Kriteria Pentaksiran 2021
• Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Kerja Kursus Ø Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Pengajian Am Kertas Pengajian Am Kertas
Kertas 4 (900/4),
4 (900/4), Semester 2 4 (900/4), Semester 2
Semester 2 Tahun
Tahun 2021 Tahun 2021
2021
• Tema Kerja Kursus
• Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
Pengajian Am
4 (900/4), Semester 2
Kertas 4 (900/4),
Tahun 2021
Semester 2 Tahun
2021

Dari 24 • Pelaksanaan, • Menyampaikan • Memahami aspek


Mei 2021 pemeriksaan dan taklimat tugasan yang dinilai dalam
hingga pembentangan kerja kepada calon penulisan kerja
6 Sept. kursus • Menjelaskan aspek kursus
2021 yang dinilai dalam • Memahami skop
penulisan kerja kursus tugasan kerja kursus
• Memberikan • Membincangkan
penjelasan kepada tema, isu, tajuk dan
calon tentang elemen skop kerja kursus
kemahiran insaniah yang telah dipilih,
(soft skill) yang akan dikenal pasti, dan
dinilai ditetapkan bersama
• Membimbing calon dengan guru
untuk memahami skop • Merancang jadual
tugasan kerja kursus kerja
• Membimbing calon • Mengumpul data
mengenal pasti tema dan maklumat
dan memilih isu, melalui pemerhatian,
tajuk, dan skop kerja temu bual, dan kaji
kursus selidik daripada
• Membimbing calon pelbagai sumber
untuk merancang
• Menyusun dapatan
jadual kerja
(data dan maklumat)
• Membimbing calon
• Memproses data dan
untuk mengumpul
maklumat –
data dan maklumat
mentafsir,
berkaitan dengan kerja
menganalisis dan
kursus
membuat hubung
TERHAD
TERHAD 15

Tarikh Aktiviti Tindakan Guru Tindakan Calon


• Membimbing calon kait antara dapatan
memproses dan yang diperoleh
menganalisis data • Mempersembahkan
• Membimbing calon data dan maklumat
untuk menulis dalam bentuk jadual,
mengikut format yang graf, carta, dan lain-
ditetapkan lain yang bersesuaian

• Memantau kemajuan • Membincangkan


hasil penulisan calon dapatan kajian dan
secara berterusan menghubung-
dengan merekod dan kaitkannya dengan
menandatangani teori yang
Borang Rekod Kerja bersesuaian
Kursus Calon • Menghasilkan
• Membimbing calon penulisan yang
membuat lengkap mengikut
penambahbaikan format yang
terhadap kerja kursus ditetapkan
yang dihasilkan • Menyemak dan
• Menerima kerja membuat
kursus daripada setiap penambahbaikan
calon terhadap kualiti
penulisan kerja
• Menyemak kerja kursus
kursus dan menilai
• Menyerahkan kerja
pembentangan kerja
kursus mengikut
kursus calon mengikut
tarikh yang
kriteria pentaksiran
ditetapkan kepada
yang ditetapkan oleh
guru
MPM
• Membentangkan
• Menilai elemen
kerja kursus dan
kemahiran insaniah
menjawab secara
(soft skill) calon
lisan soalan yang
dikemukakan oleh
guru dalam masa
masa 10 hingga 15
minit pada tarikh
dan waktu yang
ditetapkan

Dari 16 • Penyelarasan KK • Menyediakan kerja • Menyediakan kerja


Ogos oleh KPK, PMP, kursus calon (yang kursus calon (yang
2021 dan JU terkini), fail kerja terkini), dan fail
hingga 1 kursus guru, dan fail kerja kursus calon
Okt. 2021 • Pemantauan kerja
kerja kursus calon
kursus oleh
Pengurusan MPM
dan Pegawai Mata
Pelajaran MPM

TERHAD
TERHAD 16

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

Dari 23 • Pengisian dan • Memasukkan markah


Ogos penghantaran kerja kursus calon ke
2021 markah kerja kursus dalam sistem e-
hingga 26 melalui submission
Sept 2021 e-submission Mencetak rumusan
markah kerja kursus
calon dan membuat
semakan silang (cross
checking) rumusan
tersebut bersama-sama
dengan guru Pengajian
Am yang lain atau
guru yang mengajar
mata apelajaran
tingkatan enam
• Membuat pembetulan
sekiranya terdapat
kesilapan markah pada
rumusan markah kerja
kursus calon yang
dicetak daripada
e-submission
• Menghantar markah
kerja kursus calon ke
MPM melalui e-
submission sebelum
atau pada tarikh yang
ditetapkan
• Menghantar markah
kerja kursus
Pengajian Am calon
yang telah disahkan
oleh Pengetua kepada
MPM dengan
menggunakan Borang
Rumusan Markah
Kerja Kursus Calon
(BRuMKKC)

Sehingga • Penyimpanan • Menyimpan evidens


8 April evidens kerja kerja kursus dan Fail
2022 kursus Kerja Kursus calon di
tempat yang selamat
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja kursus
calon

Nota:
Tarikh akhir taklimat Kerja Kursus 2021 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru
Tingkatan 6 ialah 21 Mei 2021.

TERHAD
TERHAD 17

4.2 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja
kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

30 April • Manual Pelaksanaan • Memuat turun: • Memuat turun:


2021 Kerja Kursus
Ø Manual Pelaksanaan Ø Manual Pelaksanaan
Pengajian Am
Kerja Kursus Kerja Kursus
Kertas 4 (900/4),
Pengajian Am Kertas Pengajian Am
Semester 2 Tahun
4 (900/4), Semester 2 Kertas 4 (900/4),
2021
Tahun 2021 Semester 2 Tahun
• Tema Kerja Kursus 2021
Ø Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Pengajian Am Kertas Ø Tema Kerja Kursus
Kertas 4 (900/4), 4 (900/4), Semester 2 Pengajian Am
Semester 2 Tahun Tahun 2021 Kertas 4 (900/4),
2021 Semester 2 Tahun
2021

Dari 24 • Pelaksanaan kerja • Menyampaikan • Memahami aspek


Mei 2021 kursus taklimat tugasan yang dinilai dalam
hingga 6 kepada calon penulisan kerja
Sept. 2021 • Memaklumkan tarikh kursus
akhir penyerahan kerja • Memahami skop
kursus mengikut tugasan kerja kursus
arahan Majlis
• Membincangkan
Peperiksaan Malaysia
tema, isu, tajuk dan
• Menjelaskan aspek skop kerja kursus
yang dinilai dalam yang telah dipilih,
penulisan kerja kursus dikenal pasti, dan
• Memberikan ditetapkan bersama
penjelasan kepada guru
calon tentang elemen • Merancang jadual
kemahiran insaniah kerja
(soft skill) yang akan
dinilai • Mengumpul data dan
maklumat melalui
• Membimbing calon pemerhatian, temu
untuk memahami bual, dan kaji selidik
skop tugasan kerja daripada pelbagai
kursus sumber
• Membimbing calon • Menyusun dapatan
mengenal pasti tema (data dan maklumat)
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja • Memproses data dan
kursus maklumat –
mentafsir,
• Membimbing calon
menganalisis dan
untuk merancang
membuat hubung
jadual kerja
kait antara dapatan
yang diperoleh

TERHAD
TERHAD 18

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon


• Membimbing calon • Mempersembahkan
untuk mengumpul data dan maklumat
data dan maklumat dalam bentuk jadual,
berkaitan kerja kursus graf, carta, dan lain-
• Membimbing calon lain yang bersesuaian
memproses dan • Membincangkan
menganalisis data dapatan kajian dan
• Membimbing calon menghubung-
untuk menulis kaitkannya dengan
mengikut format yang teori yang
ditetapkan bersesuaian
• Memantau kemajuan • Menghasilkan
hasil penulisan calon penulisan yang
secara berterusan lengkap mengikut
dengan merekod dan format yang
menandatangani ditetapkan
Borang Rekod Kerja • Menyemak dan
Kursus Calon membuat
• Membimbing calon penambahbaikan
membuat terhadap kualiti
penambahbaikan penulisan kerja
terhadap kerja kursus kursus
yang dihasilkan

6 Sept. • Penghantaran kerja • Menerima kerja • Menyerahkan kertas


2021 kursus dan bahan kursus daripada setiap kerja kursus
pembentangan calon untuk mengikut tarikh
kerja kursus oleh diserahkan kepada yang ditetapkan
calon kepada pemeriksa bagi tujuan kepada pemeriksa
pemeriksa penyemakan bagi tujuan
penyemakan

Dari 6 • Pemeriksaan kerja • Menyerahkan kerja


Sept. 2021 kursus oleh kursus setiap calon
hingga 26 pemeriksa yang kepada pemeriksa
Sept. 2021 dilantik oleh MPM bagi tujuan
penyemakan

Dari 6 • Sesi pembentangan • Menyediakan calon • Membentangkan


Sept. 2021 kerja kursus untuk sesi kertas kerja kursus di
hingga 26 pembentangan dan hadapan pemeriksa
Sept. 2021 soal jawab kerja dan menjawab
kursusdi hadapan secara lisan beberapa
pemeriksa (semua soalan yang
calon) dikemukakan oleh
pemeriksa dalam
masa 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

TERHAD
TERHAD 19

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

Dari 23 • Pengisian dan


Ogos 2021 penghantaran
hingga 26 markah melalui
Sept. 2021 e-submission oleh
pemeriksa yang
dilantik oleh MPM

Sehingga 8 • Penyimpanan
April 2022 evidens kerja
kursus oleh
pemeriksa yang
dilantik oleh MPM
di tempat yang
selamat, iaitu di
Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN)
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja
kursus calon

Nota:
Tarikh akhir taklimat Kerja Kursus 2021 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru
Tingkatan 6 ialah 21 Mei 2021.

TERHAD
TERHAD 20

4.3 Guru Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja
kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

30April • Manual • Memuat turun: • Memuat turun:


2021 Pelaksanaan Kerja
Ø Manual Pelaksanaan Ø Manual Pelaksanaan
Kursus Pengajian
Kerja Kursus Kerja Kursus
Am Kertas 4
Pengajian Am Kertas Pengajian Am Kertas
(900/4), Semester 2
4 (900/4), Semester 2 4 (900/4), Semester
Tahun 2021
Tahun 2021 2 Tahun 2021
• Kriteria Pentaksiran Ø Kriteria Pentaksiran Ø Tema Kerja Kursus
Kerja Kursus Kerja Kursus Pengajian Am Kertas
Pengajian Am Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Semester
Kertas 4 (900/4), 4 (900/4), Semester 2 2 Tahun 2021
Semester 2 Tahun Tahun 2021
2021
Ø Tema Kerja Kursus
• Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas
Pengajian Am 4 (900/4), Semester 2
Kertas 4 (900/4), Tahun 2021
Semester 2 Tahun
2021

Dari 24 • Pelaksanaan, • Menyampaikan • Memahami aspek


Mei 2021 pemeriksaan dan taklimat tugasan yang dinilai dalam
hingga pembentangan kerja kepada calon penulisan kerja
6 Sept. kursus • Menjelaskan aspek kursus
2021 yang dinilai dalam • Memahami skop
penulisan kerja kursus tugasan kerja kursus
• Memberikan • Membincangkan
penjelasan kepada tema, isu, tajuk dan
calon tentang elemen skop kerja kursus
kemahiran insaniah yang telah dipilih,
(soft skill) yang akan dikenal pasti, dan
dinilai ditetapkan bersama
• Membimbing calon dengan guru
untuk memahami skop • Merancang jadual
tugasan kerja kursus kerja
• Membimbing calon • Mengumpul data dan
mengenal pasti tema maklumat melalui
dan memilih isu, pemerhatian, temu
tajuk, dan skop kerja bual, dan kaji selidik
kursus daripada pelbagai
• Membimbing calon sumber
untuk merancang
• Menyusun dapatan
jadual kerja
(data dan maklumat)

TERHAD
TERHAD 21

Tarikh Aktiviti Tindakan Guru Tindakan Calon


• Membimbing calon • Memproses data dan
untuk mengumpul maklumat –
data dan maklumat mentafsir,
berkaitan dengan kerja menganalisis dan
kursus membuat hubung
• Membimbing calon kait antara dapatan
memproses dan yang diperoleh
menganalisis data • Mempersembahkan
• Membimbing calon data dan maklumat
untuk menulis dalam bentuk jadual,
mengikut format yang graf, carta, dan lain-
ditetapkan lain yang bersesuaian

• Memantau kemajuan • Membincangkan


hasil penulisan calon dapatan kajian dan
secara berterusan menghubung-
dengan merekod dan kaitkannya dengan
menandatangani teori yang
Borang Rekod Kerja bersesuaian
Kursus Calon • Menghasilkan
• Membimbing calon penulisan yang
membuat lengkap mengikut
penambahbaikan format yang
terhadap kerja kursus ditetapkan
yang dihasilkan • Menyemak dan
• Menerima kerja kursus membuat
daripada setiap calon penambahbaikan
terhadap kualiti
• Menyemak kerja penulisan kerja
kursus dan menilai kursus
pembentangan kerja • Menyerahkan kerja
kursus calon mengikut kursus mengikut
kriteria penilaian yang tarikh yang
ditetapkan oleh MPM ditetapkan kepada
• Menilai elemen guru
kemahiran insaniah • Membentangkan
(soft skill) calon kerja kursus dan
menjawab secara
lisan soalan yang
dikemukakan oleh
guru dalam masa 10
hingga 15 minit pada
tarikh dan waktu
yang ditetapkan

TERHAD
TERHAD 22

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon

Dari 16 • Pemantauan kerja • Menyediakan kerja • Menyediakan kerja


Ogos kursus oleh kursus calon (yang kursus calon (yang
hingga 1 Pengurusan MPM terkini), fail kerja terkini), dan fail
Okt. 2021 dan Pegawai Mata kursus guru, dan fail kerja kursus calon
Pelajaran MPM kerja kursus calon

Dari 23 • Pengisian dan • Memasukkan markah


Ogos penghantaran kerja kursus calon ke
2021 markah kerja kursus dalam sistem e-
hingga 26 melalui submission
Sept 2021 e-submission Mencetak rumusan
markah kerja kursus
calon dan membuat
semakan silang (cross
checking) rumusan
tersebut bersama-sama
dengan guru Pengajian
Am yang lain atau
guru yang mengajar
matapelajaran
tingkatan enam
• Membuat pembetulan
sekiranya terdapat
kesilapan markah pada
rumusan markah kerja
kursus calon tersebut
• Menghantar markah
kerja kursus calon ke
MPM melalui e-
submission sebelum
atau pada tarikh yang
ditetapkan
• Menghantar markah
kerja kursus
Pengajian Am calon
yang telah disahkan
oleh Pengetua kepada
MPM dengan
menggunakan Borang
Rumusan Markah
Kerja Kursus Calon
(BRuMKKC)

Dari 16 • Penyelarasan • Menyediakan dan • Membentangkan


Ogos markah kerja menyerahkan kerja kerja kursus dan
hingga 1 kursus oleh Ketua kursus calon yang menjawab lisan
Okt. 2021 Penyelaras diminta sebagai beberapa soalan
Kebangsaan (KPK) sampel untuk tujuan yang dikemukakan
penyelarasan oleh Ketua Penyelaras
Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)
Kebangsaan (KPK) dalam masa 10
hingga 15 minit pada
TERHAD
TERHAD 23

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon


• Menyediakan calon tarikh dan waktu
yang kerja kursusnya yang ditetapkan
dipilih sebagai sampel (calon yang dipilih
sahaja jika diminta
oleh KPK)

Sehingga • Penyimpanan • Menyimpan evidens


8 April evidens kerja kerja kursus dan Fail
2022 kursus Kerja Kursus calon di
tempat yang selamat
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja kursus
calon

Nota:
Tarikh akhir taklimat Kerja Kursus 2021 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru
Tingkatan 6 ialah 21 Mei 2021.

TERHAD
TERHAD 24

4.4 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

24 Mei 2021 • Pelaksanaan kerja kursus


hingga 6 oleh calon
Sept. 2021

26 Julai • Penghantaran kerja kursus • Menerima kerja kursus calon daripada


2021 hingga 9 dan bahan pembentangan guru sekolah swasta pada tarikh yang
Ogos 2021 kerja kursus kepada ditetapkan bagi tujuan penilaian
pemeriksa

26 Julai 2021 • Pemeriksaan kerja kursus • Memeriksa kerja kursus calon


hingga 9 Ogos oleh pemeriksa mengikut kriteria pentaksiran yang
2021 ditetapkan oleh MPM

9 hingga 23 • Sesi pembentangan kerja • Menilai pembentangan kerja kursus


Ogos 2021 kursus oleh calon calon (seorang calon antara 10
hingga 15 minit) mengikut kriteria
pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM
• Menilai elemen kemahiran insaniah
(soft skill) calon

Dari 23 Ogos • Pengisian dan penghantaran • Memasukkan markah kerja kursus


Sehingga 26 markah kerja kursus calon ke dalam sistem e-submission
Sept. 2021 melalui e-submission • Membuat semakan silang (cross
checking) markah kerja kursus calon
bersama-sama dengan seorang lagi
pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
atau guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam
• Membuat pembetulan sekiranya
terdapat kesilapan markah pada
rumusan markah kerja kursus calon
yang dicetak daripada e-submission
• Menghantar markah kerja kursus calon
ke MPM melalui e-submission
sebelum atau pada tarikh yang
ditetapkan
• Menghantar markah kerja kursus
Pengajian Am calon yang telah
disahkan oleh Pengetua kepada MPM
dengan menggunakan Borang
Rumusan Markah Kerja Kursus Calon
(BRuMKKC)

TERHAD
TERHAD 25

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

Sehingga 8 • Penyimpanan evidens kerja • Menyimpan evidens kerja kursus di


April 2022 kursus tempat yang selamat, iaitu di Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN) sehingga
sampai tarikh pelupusan evidens kerja
kursus calon

Nota:
Tarikh akhir taklimat Kerja Kursus 2021 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru
Tingkatan 6 ialah 21 Mei 2021.

TERHAD
TERHAD 26

4.5 Pemeriksa Calon Persendirian Individu

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

Dari 2 Mei • Pertemuan Pemeriksa • Menyampaikan taklimat tugasan


2021 hingga dengan calon persendirian kepada calon
6 Sept. 2021 individu • Memaklumkan tarikh akhir penyerahan
• Pelaksanaan kerja kursus kerja kursus mengikut arahan Majlis
oleh calon Peperiksaan Malaysia
• Menjelaskan aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
• Menjelaskan kepada calon tentang
elemen kemahiran insaniah (soft skill)
yang dinilai dalam kerja kursus calon
• Membimbing calon untuk mengenal
pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan
skop kerja kursus

26 Julai • Penghantaran kerja kursus • Menerima kerja kursus calon pada


2021 hingga dan bahan pembentangan tarikh yang ditetapkan bagi tujuan
9 Ogos 2021 kerja kursus kepada penilaian
pemeriksa

Dari 26 Julai • Pemeriksaan kerja kursus • Menyemak kerja kursus calon


2021 hingga oleh pemeriksa mengikut kriteria pentaksiran yang
9 Ogos 2021 ditetapkan oleh MPM

Dari 9 • Sesi pembentangan kerja • Menilai pembentangan kerja kursus


hingga 23 kursus oleh calon calon (seorang calon antara 10
Ogos 2021 hingga 15 minit) mengikut kriteria
pentaksiran yang ditetapkan oleh
MPM. (Membawa komputer semasa
sesi pembentangan kerja kursus oleh
calon)
• Menilai elemen kemahiran insaniah
(soft skill) calon

Dari 23 • Pengisian dan penghantaran • Memasukkan markah kerja kursus


Ogos markah kerja kursus calon ke dalam sistem e-submission
Sehingga 26 melalui e-submission • Membuat semakan silang (cross
Sept. 2021 checking) markah kerja kursus calon
bersama-sama dengan seorang lagi
pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
atau guru yang mengajar mata
pelajaran Pengajian Am
• Membuat pembetulan sekiranya
terdapat kesilapan markah pada
rumusan markah kerja kursus calon
tersebut yang dic tak daripada
e-submission

TERHAD
TERHAD 27

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa

• Menghantar markah kerja kursus calon


ke MPM melalui e-submission sebelum
atau pada tarikh yang ditetapkan
• Menghantar markah kerja kursus calon
kepada MPM dengan menggunakan
Borang Rumusan Markah Kerja
Kursus Calon (BRuMKKC)

Sehingga 8 • Penyimpanan evidens kerja • Menyimpan evidens kerja kursus di


April 2022 kursus tempat yang selamat, iaitu di Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN) sehingga
sampai tarikh pelupusan evidens kerja
kursus calon

Nota:
Tarikh akhir taklimat Kerja Kursus 2021 oleh Jurulatih Utama (JU) negeri kepada guru-guru
Tingkatan 6 ialah 21 Mei 2021.

TERHAD
TERHAD 28

5 FORMAT PENULISAN

5.1 Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk
mencari maklumat tambahan.
5.2 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut
format berikut:
5.2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja
5.2.2 Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci
5.2.3 Tulisan: Times New Roman (font 12)
5.2.4 Langkau (spacing): 1.5
5.3 Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual,
rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.
5.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Format
penghasilan gambar rajah, jadual, peta, dan foto adalah seperti pada Lampiran 5.
5.5 Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Format penulisan
rujukan adalah seperti pada Lampiran 6.
5.6 Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Abstrak hendaklah
meliputi permasalahan kajian, kaedah kajian, penemuan utama, dan kesimpulan yang
ditulis dalam satu perenggan.
5.7 Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:
5.7.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)
5.7.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
5.7.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)
5.7.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
5.7.5 Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5)
5.7.6 Kerja kursus Pengajian Am
5.8 Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan
di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).
5.9 Kerja kursus yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak
dan berjilid.

6 STRUKTUR PENULISAN

6.1 Abstrak
6.2 Kandungan (butiran dan muka surat)
6.3 Penghargaan
6.4 Pengenalan
6.5 Objektif Kajian
6.6 Lokasi Kajian
6.7 Metodologi Kajian
6.8 Dapatan Kajian dan Perbincangan
6.9 Rumusan/Kesimpulan
6.10 Rujukan
TERHAD
TERHAD 29

6.11 Lampiran (jika perlu)


7 PENSKORAN

Bil. Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh

Penulisan:
1. Abstrak 2

2. Kandungan (butiran dan muka surat) −

3. Penghargaan −

4. Pengenalan 4

5. Objektif Kajian 3
40
(72.7%)
6. Lokasi Kajian 2

7. Metodologi Kajian 5

8. Dapatan Kajian dan Perbincangan 18

9. Rumusan/Kesimpulan 4

10. Rujukan 2

11. Lampiran (jika perlu) −

Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh

1. Pembentangan dan soal jawab:


Pembentangan Hasil Kajian
(a) Pembentangan 2
10
(b) Kreativiti persembahan 2 (18.2%)
(c) Keterampilan 1

2. Soal jawab 5

Bil Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh

1. Impak keseluruhan:
5
Impak keseluruhan (Penulisan, Pembentangan 5 (9.1%)
dan Soal jawab)

JUMLAH MARKAH 55 55
(100%)

TERHAD
TERHAD 30

8 GARIS PANDUAN PEMILIHAN ISU KAJIAN KERJA KURSUS

8.1 MPM menentukan dua tema.

8.2 Pihak sekolah dan calon perlu berbincang untuk mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk
dan skop tugasan daripada tema yang telah dipilih.

8.3 Kawasan kajian yang dipilih hendaklah dihadkan kepada sekolah/kampung/bandar/


daerah/negeri calon.

TERHAD
TERHAD 31

9 CARTA ALIR PROSES PENGHASILAN KERJA KURSUS PENGAJIAN AM

Contoh:

Tema 1: Tema 2:
Pencemaran Budaya Kebebasan Media

Calon mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan

Calon memilih tema:


Tema 1: Pencemaran Budaya

Calon mengenal pasti isu:


(Isu yang dipilih hendaklah merujuk kepada
kampung/taman perumahan/sekolah/bandar/daerah/negeri calon)
Contoh:
• Pengaruh budaya negatif dalam kalangan remaja
• Budaya lepak dalam kalangan komuniti
• Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan pencemaran bahasa
• Kelunturan nilai murni dalam komuniti
• Pengaruh golongan pendatang terhadap komuniti

Calon menentukan tajuk:


(Tajuk yang dipilih hendaklah berdasarkan isu yang telah dikenal pasti)
Contoh:
• Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A

A
TERHAD
TERHAD 32

Calon menentukan lokasi kajian:


Calon digalakkan untuk memilih lokasi kajian yang sesuai, iaitu mudah dituju
dan dekat dengan tempat tinggal calon. Ini memudahkan pengutipan data
kajian.
Dalam Penulisan: Peta negeri, peta daerah, peta bandar, gambar subjek
(sebagai bukti). Bukti tersebut hendaklah dijelaskan dengan terperinci.

Calon menentukan skop tugasan:


Skop tugasan yang dimaksudkan ialah fokus kerja kursus
yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat
memahami sempadan kerja kursus berkenaan. Skop tugasan merangkumi isu
penting yang cuba diketengahkan
Contoh:
• Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A
(Tugasan ini hanya tertumpu kepada golongan remaja yang didapati
melepak di Taman A sahaja dan melihat kesan yang dibawa oleh
budaya lepak ke atas golongan remaja tersebut)

Calon menentukan objektif kajian:


Calon hendaklah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap
akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah jelas, rasional,
serta relevan dengan masalah yang dikaji. Objektif hendaklah mampu dicapai
dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur. Calon boleh menyatakan
objektif kajiannya secara khusus.
Dalam Penulisan: Objektif kajian hendaklah ditulis dalam bentuk
research statement. Contoh, penggunaan perkataan seperti Mengkaji,
Mengenal pasti, Menilai, Menganalisis, dan Mensintesis. Calon
digalakkan menulis antara dua hingga tiga objektif kajian agar hasrat
kajian akan dapat dipenuhi dan kajian itu akan dapat dilakukan dengan
lebih mendalam.
Contoh:
1. Mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong golongan remaja melepak
di Taman A
2. Mengenal pasti tingkah laku sosial yang diperlihatkan oleh golongan remaja
yang melepak di Taman A

B TERHAD
TERHAD 33

Calon menerangkan konsep kendalian:


Calon dikehendaki memberikan penerangan mengenai “Jargon” dalam tajuk
kajian yang akan diguna pakai.
Dalam Penulisan: “Jargon” atau definisi yang diberikan terhadap sesuatu perkataan
hendaklah diikuti dengan sumber rujukan. Dalam bahagian pengenalan juga, calon
dikehendaki menyatakan apakah isu kajian beliau dan menyatakan hasrat atau
keinginan beliau dalam melakukan kajian tersebut.
Contoh:
1. Menerangkan maksud budaya lepak
2. Menerangkan maksud golongan remaja
3. Menerangkan maksud tingkah laku sosial

Calon menentukan kaedah kajian:


Calon boleh menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat.
Antaranya adalah seperti berikut:
1. Pemerhatian
Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini
digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau
kawasan yang dikaji.
2. Temu bual
Kaedah ini melibatkan dua peringkat iaitu secara formal dan tidak formal.
Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan/pangkat
dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini
menyentuh mengenai maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus.
Manakala temu bual secara tidak formal pula berdasarkan temu bual dengan
orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam
suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya digunakan untuk
menganalisis temu bual tersebut.
3. Soal Selidik
Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan
lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk
memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Calon boleh mereka
bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat
memenuhi objektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada
responden di kawasan kajian.
4. Kepustakaan
Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku
rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di
samping itu, calon juga boleh membuat rujukan internet. Kaedah ini
kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan
kepada skop kajian.

C TERHAD
TERHAD 34

Calon menganalisis data:


Calon dikehendaki menganalisis data-data yang dikutip daripada kaedah
kajian yang telah dijalankan. Data-data tersebut dianalisis secara
kuantitatif atau kualitatif.

Calon menjelaskan/membincangkan dapatan kajian:


Calon dikehendaki menjelaskan atau membincangkan dapatan kajian
dalam bentuk esei bertulis dengan disertakan jadual/carta/graf
bagi menyokong hasil kajian.
PENTING: Maklumat yang dinyatakan dalam kaedah kajian perlu ada
dalam dapatan kajian.

Calon menghasilkan rumusan kerja kursus:


Calon dikehendaki membuat rumusan atau kesimpulan daripada perbincangan.
Calon juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hasil kajian yang
dijalankan itu menepati objektif kajian yang ditetapkan. Calon juga boleh
menyatakan kepentingan (signifikan) hasil kajian yang telah dijalankan.
PENTING: Kata ganti diri jangan digunakan.

Rujukan:
Tidak kurang daripada lima bahan rujukan yang merangkumi tiga jenis rujukan
yang berlainan.
Contoh:
Dua daripada sumber internet, satu daripada buku, dan dua daripada
makalah

TERHAD
TERHAD 35

10 LAMPIRAN
Lampiran 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
SEMESTER 2 TAHUN 2021

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

TAJUK

NAMA CALON

NOMBOR
KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

ALAMAT SEKOLAH/
ALAMAT CALON

NAMA GURU/PENILAI

TANDATANGAN
GURU/PENILAI

TARIKH

TERHAD
TERHAD 36

Lampiran 2
BPC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
SEMESTER 2 TAHUN 2021
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG PERAKUAN CALON
Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon,
dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa. Kegagalan calon
menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk
kerja kursus yang dihasilkan.

Nama Calon
No. Kad Pengenalan Calon
Angka Giliran Calon
Nama Pusat Kerja Kursus Calon

Makluman kepada calon:


Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh
dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk
meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara
sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.

Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:


Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja
kursus .......................................... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan
bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran ........................... di sekolah (untuk
calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau
pemeriksa kerja kursus mata pelajaran ......................................... (untuk calon persendirian
individu).

Tandatangan Calon
Tarikh

Perakuan oleh Guru/Penilai:


Saya mengesahkan bahawa kerja kursus ........................................................ telah dihasilkan mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati
bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.

Tandatangan Guru/Pemeriksa
Nama Guru/Pemeriksa

TERHAD
TERHAD 37

Tarikh
Lampiran 3
BRKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
SEMESTER 2 TAHUN 2021
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON

No. Pusat/Angka Giliran: ........................................... No. Kad Pengenalan: ...................................

Aktiviti dalam Penghasilan


Kerja Kursus Tandatangan Tandatangan
Tarikh Ulasan Guru
Guru Calon
(diisi oleh calon)

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)


Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am

Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam
penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2021 mengikut peraturan yang
ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Tandatangan Guru: .....................................

Nama Guru: ................................................

Tarikh: ........................................................

Cap Sekolah:

TERHAD
TERHAD 38

Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama kerja kursus.


Lampiran 4
BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
SEMESTER 2 TAHUN 2021
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Calon: …………………………………………….. Angka Giliran: ……………...................
No. Kad Pengenalan: …………………………………….

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras)


Kriteria Pentaksiran Markah Markah Markah
Penuh Guru/Pemeriksa Penyelaras
A. Penulisan
1. Abstrak 2
2. Kandungan (butiran dan muka surat) −
3. Penghargaan −
4. Pengenalan 4
5. Objektif Kajian 3
6. Lokasi Kajian 2
7. Metodologi Kajian 5
8. Dapatan Kajian dan Perbincangan 18
9. Rumusan dan Kesimpulan 4
10. Bibliografi/Rujukan 2
11. Lampiran (jika perlu) −
B. Sesi Pembentangan dan Soal Jawab
1. Pembentangan 2
2. Kreativiti Persembahan 2
3. Keterampilan 1
4. Soal jawab 5
C. Impak Keseluruhan 5
Jumlah Markah 55
PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS
Saya memperakui bahawa markah dan Saya mengesahkan bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar. butiran di atas adalah benar.
Tandatangan Guru/Pemeriksa: ……………….. Tandatangan Penyelaras: ...................................
Nama: ................................................................... Nama: ................................................................
No. Kad Pengenalan: ............................................. No. Kad Pengenalan: .........................................
Tarikh: ................................................................... Tarikh: ..............................................................
No. Telefon (sekolah): ....................................... No. Telefon (sekolah): ......................................
(bimbit): ....................................... (bimbit): .....................................

Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan
perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.

TERHAD
TERHAD 39

Lampiran 5
BRuMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
SEMESTER 2 TAHUN 2021
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON

Nama Sekolah: ……………………………………………………………………

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

Bil Angka Giliran No Kad Pengenalan Markah

10

(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENGETUA


Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di
adalah benar. atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa:…………………….……... Tandatangan Pengetua:………………………..…......


Nama : ………………………………………….…............ Nama : …………………………………………..…...
No. Kad Pengenalan : ………………….........…………… No. Kad Pengenalan : ………………………………..
Tarikh : ………………………………………. Tarikh : ……………………………………….
No. Telefon (sekolah) : ……………………… No. Telefon (sekolah) : ………………………
(bimbit) : ……………………… (bimbit) : ………………………

Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan
Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission.

TERHAD
TERHAD 40

Lampiran 6
Peta:

Peta 1: Peta Daerah Manjung


Sumber: Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjung

Foto:

Foto 1: Taman Paya Bakau


Sumber: Kerja Lapangan 2012

TERHAD
TERHAD 41

Rajah:

Rajah 1: Umur Responden (Tahun)


Sumber: Kajian Lapangan 2012

Jadual:
Jadual 1: Punca-punca Ponteng Sekolah

BIL PUNCA BIL. ORANG PERATUS

1 Pengaruh Rakan Sebaya (Pujukan kawan-kawan) 4 33.3

2 Pengaruh Persekitaran (Kafe siber/lepak) 3 25.0

3 Faktor Keluarga ( Tiada perhatian/pemantauan) 2 16.7

4 Masalah dengan guru (Tidak menyiapkan latihan) 2 16.7

5 Kerja Sambilan (Sara keluarga/perbelanjaan sendiri) 1 08.3

JUMLAH 12 100

Sumber: Kajian Lapangan 2012

TERHAD
TERHAD 42

Lampiran 7
PANDUAN PENULISAN RUJUKAN

1. Karya Penulis
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis, editor, atau penyusun
(b) Tahun terbit
(c) Judul
(d) Bilangan jilid
(e) Edisi dan terbitan
(f) Tempat terbit
(g) Nama penerbit
Contoh: Oleh seorang penulis
A. Samad Said, 1979. Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh: Oleh dua orang penulis
Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang, 1989. Panduan Mengguna Ubat. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh: Oleh tiga orang penulis
Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, 1971. Thesis and Assigment.
Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited.
Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis
Nik Safiah Karim et al., 1985. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan
Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Karya Terjemahan
Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan.
(a) Nama penterjemah
(b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung
Contoh:
Arena Wati, 1992. Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu)
Morgan, Sally, 1992. Merunut Akar. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris)

3. Kamus dan Ensaiklopedia


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Judul
(b) Jilid
(c) Tahun
(d) Edisi dan cetakan
(e) Tempat terbit

TERHAD
TERHAD 43

Contoh:
Kamus Dwibahasa, 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh:
Ensaiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1, 1995. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

4. Karya yang diusahakan oleh Badan, Institusi atau Jawatankuasa


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama negeri
(b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa
(c) Tahun terbit
(d) Judul
(e) Tempat terbit
(f) Nama penerbit
Contoh:
Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, 1994. Laporan Ekonomi 1994/1995. Kuala
Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia.
Contoh:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993. Laporan Tahunan 1993. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

5. Makalah
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan “dlm.”
(d) Judul makalah
(e) Bilangan keluaran
(f) Jilid
(g) Halaman
(h) Tarikh terbit
Contoh:
Kemala. “Gagasan Hadiah Sastera ASEAN” dlm. Dewan Sastera 21:3, hlm. 142-43, Mac
1977.
6. Jurnal
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan “dlm.”
(d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya
TERHAD
TERHAD 44

(e) Jilid
(f) Bilangan keluaran
(g) Halaman
(h) Tarikh terbit
Contoh:
Abdullah Yusoff. “Fikiran, Persekitaran, dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak”. Dlm.
Jurnal Dewan Bahasa 39:7, hlm. 587-96, Julai 1995.
Contoh:
Za’ba, “Modern Development” dlm. JMBRAS 12:3, hlm. 142-62, 1940.

7. Suratkhabar atau Buletin


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan “dlm.”
(d) Nama suratkhabar atau buletin
(e) Tarikh terbit
Contoh:
Zaharuddin Mohd. Ali. “PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral” dlm. Utusan Malaysia,
21 April 1995.

8. Monograf
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis, editor atau penyusun
(b) Tahun terbit
(c) Judul
(d) Nama siri
(e) Jilid
(f) Bilangan
(g) Tempat terbit
(h) Penerbit
Contoh:
Khalid M. Hussain dan N. Siahaan (ed.), 1979. Sumbangan Prof. J. Gonda terhadap
Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
(Penerbitan Ilmiah no. 3).

9. Latihan Ilmiah
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk

TERHAD
TERHAD 45

(d) Peringkat pengajian


(e) Tempat
Contoh:
Kamaruzzaman Abdul Kadir, 1975. “Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan
Meditasi”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Pengajian Melayu,
Universiti Malaya.

10. Kertas data


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Jenis bahan
(e) Tempat
(f) Bentuk bahan dalam tanda kurung
Contoh:
Sanat Md. Nasir, 1979. “Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan
dan Struktur”. Kertas data. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Stensilan).

11. Kertas kerja


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Jenis bahan
(e) Nama seminar, persidangan, kursus, bengkel
(f) Tempat
(g) Tarikh
Contoh:
Othman Putih, 1991. “Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah
Masa Depan”. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua. Bandar Pusat
Jengka, Pahang, 1-2 Februari 1991.

12. Nota Ceramah, Kuliah atau Syarahan


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama pensyarah
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Sumber nota
(e) Tempat
(f) Tarikh

TERHAD
TERHAD 46

Contoh:
Artwood, Joyce, 1986. “Editors in Publishing”. Kumpulan nota ceramah yang
disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 20-24 Mei 1986.

13. Wawancara
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Bahan berakam
Contoh:
Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha
Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan
Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember
1980.
(b) Bahan tidak berakam
Contoh:
Wawancara secara bebas antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha
Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan
Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember
1980.

14. Bahan Alat Pandang Dengar (APD)


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Tajuk
(b) Tahun
(c) Bentuk bahan dalam tanda kurung
(d) Nama pengarah
(e) Tempat terbit
(f) Penerbit
(g) Bilangan bahan
(h) Tempoh
(i) Lokasi
Contoh:
Pentas Opera, 1989. (Pita video). Zakaria Ariffin (Pengarah). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka. 1 pita:130 min:VHS.
Contoh:
Amok, 1995. (Filem). Adman Salleh (Pengarah). Kuala Lumpur: Nizarman (M) Sdn.
Bhd.
Contoh:
Lagu-lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni, 1981. (Pita kaset). Kuala Lumpur: EMI
(Malaysia). 1 pita: 60 min.

TERHAD
TERHAD 47

15. Bahan Internet

Nama Penulis (Tahun).Tajuk artikel [versi elektronik].Sub-judul (jika ada). Dicapai pada Bulan, Hari,
Tahun, dari URL
Contoh:
Wordnet (2006).WordNet Search – 2.1. Dicapai pada November 30, 2006, from
http://wordnet.princeton.edu

TERHAD
TERHAD 48

BAHAGIAN II: MANUAL CALON

1 PENGENALAN

Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan
kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus
sebagai satu daripada komponen penilaian untuk semester 2. Wajaran markah bagi komponen
kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar
kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah
peperiksaan akhir bagi setiap semester untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am.
Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan
dalam Sukatan Pelajaran (SP).

Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus bagi
mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan pentaksiran kerja kursus ini mestilah
dilaksanakan pada semester 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

2 PELAKSANAAN KERJA KURSUS

2.1 Arahan Umum


2.1.1 Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.
2.1.2 Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam semester 2.
2.1.3 Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2021 adalah berdasarkan tajuk yang
dipelajari dalam semester 2.

2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan

2.2.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am


2.2.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
2.2.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan
2.2.4 Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu
2.2.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh guru
2.2.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh
2.2.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang
telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.2.8 Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
2.2.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja
kursus Pengajian Am

TERHAD
TERHAD 49

2.2.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa


pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.2.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah
ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah
ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja
kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.2.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.2.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.2.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.2.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.2.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab pada
tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru
2.2.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.2.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)

2.3.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am


2.3.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
2.3.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan
2.3.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am secara individu
2.3.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh guru
2.3.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh
2.3.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang
telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.3.8 Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
2.3.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja
kursus Pengajian Am
2.3.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan

TERHAD
TERHAD 50

2.3.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada
tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap
tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas
900/4.
2.3.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.3.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.3.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.3.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.3.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu,
dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa
2.3.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.3.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.4 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon

2.4.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am


2.4.2 Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am
2.4.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan
2.4.4 Menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am secara individu
2.4.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh guru
2.4.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh
2.4.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang
telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.4.8 Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
2.4.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja
kursus Pengajian Am
2.4.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan

TERHAD
TERHAD 51

2.4.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah
ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah
ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja
kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.4.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.4.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.4.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.4.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.4.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab pada
tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru
2.4.17 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab di
hadapan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) pada tarikh, waktu, dan tempat
yang ditetapkan (jika kerja kursus dijadikan sampel untuk penyelarasan)
2.4.18 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.4.19 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.5 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

2.5.1 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am


2.5.2 Mengetahui dan memahami keperluan menjalan kerja kursus Pengajian Am
2.5.3 Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dijalankan
2.5.4 Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu
2.5.5 Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam
tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
2.5.6 Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh
2.5.7 Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang
telah ditetapkan seperti pada 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan
2.5.8 Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan
2.5.9 Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja
kursus Pengajian Am
2.5.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan

TERHAD
TERHAD 52

2.5.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada
tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap
tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas
900/4.
2.5.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.5.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.5.14 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.5.15 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu,
dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa
2.5.16 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.5.17 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

TERHAD
TERHAD 53

3 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan

Tarikh Perkara Tindakan Calon

30 April • Manual Pelaksanaan • Memuat turun:


2021 Kerja Kursus Pengajian
Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus
Am Kertas 4 (900/4),
Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Semester
Semester 2 Tahun 2021
2 Tahun 2021
• Tema Kerja Kursus Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas
Pengajian Am Kertas 4 4 (900/4), Semester 2 Tahun 2021
(900/4), Semester 2
Tahun 2021

Dari 24 Mei • Pelaksanaan, • Memahami aspek yang dinilai dalam


2021 pemeriksaan dan penulisan kerja kursus
hingga 6 pembentangan kerja • Memahami skop tugasan kerja kursus
Sept. 2021 kursus
• Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama dengan guru
• Merancang jadual kerja
• Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
• Menyusun dapatan (data dan maklumat)
• Memproses data dan maklumat –
mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang diperoleh
• Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-
lain yang bersesuaian
• Membincangkan dapatan kajian dan
menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian
• Menghasilkan penulisan yang lengkap
mengikut format yang ditetapkan
• Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus
• Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh
yang ditetapkan kepada guru
• Membentangkan kerja kursus dan
menjawab secara lisan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam masa 10
hingga 15 minit pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan

TERHAD
TERHAD 54

Tarikh Perkara Tindakan Calon

Dari 16 • Pemantauan kerja • Menyediakan kerja kursus calon (yang


Ogos 2021 kursus oleh Pengurusan terkini), dan fail kerja kursus calon
hingga 1 MPM dan Pegawai Mata
Okt. 2021 Pelajaran MPM

TERHAD
TERHAD 55

3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa
kerja kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Calon

30 April • Manual Pelaksanaan • Memuat turun:


2021 Kerja Kursus Pengajian
Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus
Am Kertas 4 (900/4),
Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Semester
Semester 2 Tahun 2021
2 Tahun 2021
• Tema Kerja Kursus Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas
Pengajian Am Kertas 4 4 (900/4), Semester 2 Tahun 2021
(900/4), Semester 2
Tahun 2021

Dari 24 Mei • Pelaksanaan kerja • Memahami aspek yang dinilai dalam


2021 hingga kursus penulisan kerja kursus
6 Sept. 2021
• Memahami skop tugasan kerja kursus
• Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama guru
• Merancang jadual kerja
• Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
• Menyusun dapatan (data dan maklumat)
• Memproses data dan maklumat –
mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang diperoleh
• Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-
lain yang bersesuaian
• Membincangkan dapatan kajian dan
menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian
• Menghasilkan penulisan yang lengkap
mengikut format yang ditetapkan
• Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus

6 Sept. 2021 • Penghantaran kerja • Menyerahkan kertas kerja kursus mengikut


kursus dan bahan tarikh yang ditetapkan kepada pemeriksa
pembentangan kerja bagi tujuan penyemakan
kursus oleh calon
kepada pemeriksa

TERHAD
TERHAD 56

Tarikh Perkara Tindakan Calon

Dari 6 Sept. • Pemeriksaan kerja


2021 hingga kursus oleh pemeriksa
26 Sept. yang dilantik oleh
2021 MPM

Dari 6 Sept. • Sesi pembentangan • Membentangkan kertas kerja kursus di


2021 hingga kerja kursus hadapan pemeriksa dan menjawab secara
26 Sept. lisan beberapa soalan yang dikemukakan
2021 oleh pemeriksa dalam masa 10 hingga 15
minit pada tarikh dan waktu yang
ditetapkan

TERHAD
TERHAD 57

3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja
kursus calon)

Tarikh Perkara Tindakan Calon

30 April 2021 • Manual Pelaksanaan • Memuat turun:


Kerja Kursus Pengajian
Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus
Am Kertas 4 (900/4),
Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Semester
Semester 2 Tahun 2021
2 Tahun 2021
• Tema Kerja Kursus Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas
Pengajian Am Kertas 4 4 (900/4), Semester 2 Tahun 2021
(900/4), Semester 2
Tahun 2021

Dari 24 Mei • Pelaksanaan, • Memahami aspek yang dinilai dalam


2021 hingga 6 pemeriksaan dan penulisan kerja kursus
Sept. 2021 pembentangan kerja • Memahami skop tugasan kerja kursus
kursus
• Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama dengan
guru
• Merancang jadual kerja
• Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
• Menyusun dapatan (data dan maklumat)
• Memproses data dan maklumat –
mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang
diperoleh
• Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-
lain yang bersesuaian
• Membincangkan dapatan kajian dan
menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian
• Menghasilkan penulisan yang lengkap
mengikut format yang ditetapkan
• Menyemak dan membuat
penambahbaikan terhadap kualiti
penulisan kerja kursus
• Menyerahkan kerja kursus mengikut
tarikh yang ditetapkan kepada guru
• Membentangkan kerja kursus dan
menjawab secara lisan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam masa 10
hingga 15 minit pada tarikh dan waktu

TERHAD
TERHAD 58

Tarikh Perkara Tindakan Calon


yang ditetapkan

Dari 16 • Pemantauan kerja • Menyediakan kerja kursus calon (yang


Ogos kursus oleh Pengurusan terkini), dan fail kerja kursus calon
hingga 1 MPM dan Pegawai Mata
Okt. 2021 Pelajaran MPM

Dari 23 • Penyelarasan markah • Membentangkan kerja kursus dan


Ogos 2021 kerja kursus oleh Ketua menjawab lisan beberapa soalan yang
hingga 26 Penyelaras Kebangsaan dikemukakan Ketua Penyelaras
Sept. 2021 (KPK) Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga
15 minit pada tarikh dan waktu yang
ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika
diminta oleh KPK)

TERHAD
TERHAD 59

3.4 Calon Persendirian Individu

Tarikh Perkara Tindakan Calon

30 April • Manual Pelaksanaan • Memuat turun:


2021 Kerja Kursus Pengajian
Ø Manual Pelaksanaan Kerja Kursus
Am Kertas 4 (900/4),
Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Semester
Semester 2 Tahun 2021
2 Tahun 2021
• Tema Kerja Kursus Ø Tema Kerja Kursus Pengajian Am Kertas
Pengajian Am Kertas 4 4 (900/4), Semester 2 Tahun 2021
(900/4), Semester 2
Tahun 2021

Dari 3 Mei • Pertemuan calon • Menemui pemeriksa yang dilantik oleh


2021 dengan Pemeriksa MPM untuk membincangkan keperluan
hingga 6 melaksanakan kerja kursus dan
Sept. 2021 • Pelaksanaan kerja
pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja
kursus oleh calon
kursus
• Memahami aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
• Memahami skop tugasan
• Menentukan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan.
• Merancang jadual kerja
• Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
• Menyusun dapatan (data dan maklumat)
• Memproses data dan maklumat –
mentafsir, menganalisis, dan membuat
hubung kait dengan dapatan yang
diperoleh
• Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lain-
lain yang bersesuaian
• Membincangkan dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan teori yang
bersesuaian
• Menghasilkan penulisan yang lengkap
mengikut format yang ditetapkan
• Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus

Dari 26 • Penghantaran kerja • Menyerahkan kerja kursus kepada


Julai 2021 kursus dan bahan pemeriksa mengikut tarikh yang telah
hingga 9 pembentangan kerja ditetapkan untuk tujuan pemeriksaan
Ogos 2021 kursus kepada
pemeriksa

TERHAD
TERHAD 60

Tarikh Perkara Tindakan Calon

Dari 26 • Pemeriksaan kerja


Julai 2021 kursus oleh pemeriksa
hingga 9
Ogos 2021

Dari 9 • Sesi pembentangan • Membentangkan kerja kursus di hadapan


hingga 23 kerja kursus oleh calon pemeriksa dan menjawab lisan beberapa
Ogos 2021 soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa
dalam 10 hingga 15 minit pada tarikh dan
waktu yang ditetapkan

TERHAD
61
TERHAD 61

TERHAD
TERHAD 62

Pilih satu daripada tema di bawah ini dan sediakan kerja kursus yang panjangnya tidak melebihi
5000 patah perkataan.

Tema 1

Agama dan Kepercayaan: Kepercayaan

Tema 2

Sosial dan Budaya: Modal Insan

STPM 2021 - 900/4


TERHAD

Anda mungkin juga menyukai