Anda di halaman 1dari 8

Pemikiran Aristotle Bentuk pemerintahan Negara.

Menurut aristoteles bentuk pemerintahan tiu ada yag baik dan ada yang buruk, pemerintahan yang baik iaitu kerajaan yang sanggup memanusiakan manusia, sedangkan kerajaan yang buruk sebagai penyimpangan dari yang benar. Dengan adanya pemerintahan yang baik dan yag buruk maka aristoteles juga membahagi system pemerintahan ke dalam tiga bentuk pemerintahan yang baik dan yang buruk. System pemerintahn yang yang dibuat oleh aristoteles berbentuk monarki, aristokrasi dan politea. monarki adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan satu orang da bertujuan untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahtraan am. Aristotle membahagikan system pemerintahan monarki ke dalam empat jenis; pertama, yang terdapat dalam perlembagaan Sparta, raja-raja Sparta tidak mempunyai soverenitas terhadap sesuatu, kecuali pada masa tertentu misalnya pada waktu perang, itu pun terhad. Kedua, monarki yang terdapat di antara bansa-bangsa bukan Yunani. Dalam monarki ini raja mempunyai kuasa yang hamper tidak terhad dan pelantikan raja turun-temurun. Ketiga monarki yang terdapat di antara orang-orang yunani dalam purba. Pada monarki ini pelantikan raja dipilih bukan tahta di wariskan. Keempat monarki yang terdapat pada zaman kepahlawanan (heroic times). Dalam monarki ini raja bertindak sebgai panglima perang, hakim dan pemimpin agama. Bagi aristoteles bentuk monarki merupakan bentuk kerajaan yang paling ideal, monarki yang dimaksudkan ideal disini adalah monarki yang dipimpin oleh ahli falsafah-raja. Dalam pandangannya seorang ahli falsafah-raja merupakan orang yang paling unggul alam kebajikan, maka Negara yang diperintan oleh seorang filsup-raja tidak memerlukan hukum, sebab kebajikan berada di atas hukum maka disana ia meletakkan ahli falsafah-raja sebagai pemimpin yang ideal. Rasa simpati aristoteles terhadap bentuk pemerintahan monarki ini tidak trlepas dari pengaruh keluarganya yang merupakan anak orang dalam istana, kerana ia merupakan anak seorang doktor istana. Dalam pandangannya aristoteles mengkeritik teorinya sendiri yang mengatakan monarki merupakan bentuk kerajaan yang paling baik kalau di pimpin oleh seorang filsup-raja. Dalam keritikannya ini dia mengatakan bahawa sangat sukar sekali untuk mencari seorang yang sangat ideal sebagi seorang pemimpin kalaupun ada ia pantas disebut dewa di antara manusia.

aristokrasi iaitu kuasa tertinggi berada di tangan beberapa orang dan tujuan kerajaan adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahtraan am. Walaupu aristoteles mangatakan monarki merupakan bentuk kerajaan yang paling ideal, tetapi kerana sukar mencari pemimpin yang ideal maka ia berkata penyelesaian yang kedua iaitu system pemeritahan aristokrasi yang ideal yang membolehkan bila dibandingkan dengan monarki. System ini menghendaki adanya beberapa orang yang arif dan bijak walaupun tidak seperti ahli falsafah-raja, untuk memimpin sebuah Negara. Namun disinijuga atistoteles mengaris bahawa orang yang di maksud di sini adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dari yang lain sehingga layak disebut yang terbaik (walaupun bukan yang paling unggul), ternta secara praktikal tetap sukar ditemui. Politeia adalah apabila kuasa tertinggi berada di tangan ramai orang dan tujuan kerajaan adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum.jadi yang dimaksudkan Politeia disini adalah bentuk pemerintahan dengan kuasa te3rtinggi di dalam Negara berada di tangan seluruh warga ne3gara dan pelaksanaan pemerintahan oleh kerajaan mengikut perlembagaan, demi kepentingan, kebaikan dan kebajikan umum. Aristotle mengatakan bahawa pemikiran orang ramai jauh lebih baik daripada pemikiran beberapa orang yang terbaik sekalipun, walaupun pemikiran tersebut bukanlah jaminan tercapainya kebenaran tetapi sedikit bayak mengandung unsur kebenaran. Aristotle juga mengatakan bahawa orang-orang yang memilikisenjata dan yang bias mengambil bahagian di dalam p0eperangan, berhak untuk dipiolih dan memilih dalam lembaga Negara. Memerka merupakn kelas menengah yang menjaga kestabilan negarta antara kelas menengah atas dan bawah. Selain ketiga bentuk pemerintahan yantg baik, aristoteles juga menyebutkan tiga bentuk pemerintahan yang buruk, sebagai penyimpangan dari pemerintahan yang baik. Penyimpangan dari Monarki adalah kezaliman, maksud pemerintahan tirani adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang digunakan untuk kepentingan peribadi, bertindak secara sewenang-wenangnya dan bertindak menindas terhadap rakyatnya sendiri.

Penyimapangan dari Aristokrasi adalah Oligharki, Oligharki disini adalah kekuasaan berada di tangan ditangan beberapa orang katya, digunakan untuk kepentingan para penguasa itu sendiri, iaitu untuk menambah pengaruh dan kekayaan mereka dengan memeras rakyatnya. Bentuk penyimpangan dari Politeia adalah demokrasi, demokrasi dikatan menyimpang kerana kuasa yang berada ditangan banyak orang itu, yakni yang terdiri dari rakyat yang miskin digunakan untuk kepentingan rakyat miskin yang nenegang kekuasaan itu. Kekuasaan Plato yang merupakan guru aristoteles meletakkan pengetahuan sebagai sumber pengetahuan. Namun aristoteles sebagi murid justeru tidak sependapat denngan yang dikatakan gurunya, ia juga tidak sependapat dengan orang yang meletakkan harta milik peribadi dan kekayan di tempat yang mulia. Memang aristoteles sendiri menyedari bahawa kekayaan sanggup mempengaruhi dan mengatur para penguasa, namun bagi aristoteles itu tidak bererti kakayaan boleh dijadi kan alasan sebagai sumber kuasa. Aristotle juga tidak bersetuju meletakkan kedudukan, pangkat dan jawatan sebagai sumber kuasa. Oleh kerana itu aristoteles menganjurkan politea (pemerintahan yang berkonstitusi) sebagai bentuk pemerintahan yang paling realistik dan praktikal sebab itu lebih baik walaupun tidak ideal, maka ia berpendapat bagi setiap negar yang baik, hukumlah yang seyogianya mempunyai kedaulatan dan kewibawaan tertinggi. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi (politea), hukum haruslah menjadi sumber kuasa bagi para penguasa agar kerajaan para penguasa itu terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahtraan am. Selanjutnya aristoteles menegaskan bahawa hukum sebagai sumber kekuasan itu bukan hanya memliki kadaulatan dan kewibawaan yang tertinggi juga harus menjadi dasar dan dan landasan kehidupan bernegara, baik bagi yang memerintah mahupun yang yang diperintah sehingga kedua-dua belah pihak sama-sama memiliki kedudukan dalam hukum. Menurut aristoteles, bilamana hukum menjadi sumber kuasa, yang bererti juga hokum mempunyai kedaulatan dan kewibawaan tinggi, maka ada empat perkara yang terdapat di dalamnya:

hokum akan menumbuhkan moral yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah dan yang diperintah. tumbuhnya moral yang terpuji dan keadaban yang tinggi akan menghalang kerajaan yang sewenang-wenangnya. ketiadaan kerajaan yang sewenang-wenangnya dari pihak berkuasa akan menumbuhkan pranserta yang positif serta persetujuan dan sokongan yang menggembirakan dari pihak yang diperintah kepada kerajaan. kerajaan yang mempunyai nilai moral yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenangnya dan yang mendapat kelulusan dan sokongan dari pihak yang diperintah, akan memerintah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahtraan am. Pemegang kuasa. Seperti yang telah dikemukakan sebelum ini bahawa aristoteles sangat menyokong apa yang dikatakan plato, bahawa yang harus memegang kekuasan adalah orang pilihan-pilihan yang dianggap terbaik dan paling unggul di antara semua pilihan, yakni orang yang mempunyai pengetahun dan kebajikan yang sempurna. Namun aristoteles mempersoalkan apakan semua itu ada di muka bumi? Kalaupun ada itu adalah dewa. Maka aristoteles disini mengatakan bahawa yang mungkin diwujudkan di muka bumi ini, yang penting adalah bukan mencari orang yang terbaik melainkan menyusun hukum yang terbaik yang tidak hanya perlu menjadi sumber kekuasan tetapi juga menjadi pedoman bagi pemegang kekuasaan itu. Hokum yang merupakan sumber kekuasan dan pedoman kerajaan itu harus mempunyai kedaulatan dan kewibawan tinggi dan kerana demikian pentingnya hukum, maka hukum yang menjadi sumber kekuasan dan pedoman kerajaan itu haruslah yang benar-benar baik.

Menurut aristoteles, bentuk pemerintahan negara yang terbaik bagi hukum yang ternaik itu ialah pliteia bentuk Politeia yang baik ialah yang berada di antara oligarki dan demokrasi. Oleh kerana itu aristoteles mengatakan bahawa yang memegang kekuasan jangan adri orang-orang kaya yang seperti oligarki dan juga jangan orang-orang miskin seperti dalam bentuk demokrasi yang menjadi penguasa adalah mereka yang golongan menengah yang biasa memikul senjata. Menurut aristoteles apabila di dalam negara ada golongan menengah yang sangat besar, dan memegang kekuasan dalam negara itu dan takut pada hukum, maka dapat lah dikatakan negara itu akan menjadi negara amat kuat dan sanggup bertahan dalam jangka masa yang lama. Jadi menurut aristoteles, yang paling baik dan sangat realistik ialah bila mana pemegang kekuasan itu terdiri dari bnyak orang yang berasal dari kelas menengah iaitu mereka yang telah memikul senjata dan yang takut pada hukum.

Penyelenggaraan kuasa. Aristotle disini tidak sependapat denngan plato yang mengatakan bahawa kuasa dalam negara harus sama dengan kekuasan dalam keluarga, kerana pada hakikatnya satu keluarga besar. Yang menjadi kritikan aristoteles disini adalah mengenai bagai manna hubungan dalam keluarga? Kerana dalam keluarga itu ada suami, isteri anak, dan budak. Dia mengatakan bagaiman hubungan suami dengan isteri, hubungan anak dengan ayah dan hubungan tuan dengan hamba. Maka aristoteles dari ketika hubungan itu mencipta tiga jenis penyelenggaran kekuasan: pertuanan (mastership), aristoteles biasanya menggunakan istilah despolike, untuk hubungan antara budak dengan tuannya. matrimonial, untuk hubungan antara suami dan isteri. paternalistic untuk hubungan antara ayah dan anak. Dalam penyelenggaran kekuasan ini harus di bezakan mengikut kedudukannya dalam keluarga, kekuasan ayah terhadap isteri dan anak

kerana mereka merupakan orang tidak, harus di bezakan dengan kekuasan ayah terhadap budak yang merupakan bukan orang tidak. Menurut aristoteles sudah sepatutnya seorang isteri tunduk kedapa suamikarena sesuai dengan kudratnya, iaitu peria itu superior dan penguasa sedangkan wanita itu inferior dan perkara. Namun kerana isteri merupakan orang yang tidak, dan telah dewasa yang pda hakikatnya sama dengan suami orang yang bebas dan dewasa maka penyelenggaraan kekuasannya harus bersifat khususu. Untuk itu dalam penguasannya suami harus membezakan antara kekuasan isteri dengan kepada anak dan budak, disini suami harus sentiasa dihargai dan dihormati kebebasan dan kedewasan sang isteri. Mengenai kekuasan ayah terhadap anak aristoteles mengilustrasikannya dengan kekuasan seorang raja terhadap anaknya iaitu bersifat monarkial. Dari ketiga kekusan terhadap keluarga itu, kekuasan suami terhadap istrilah yang paling mendekati dengan penyelenggaraan kekuasan oeleh penganjur kekuasan terhadap warga negara. Dalam penyelenggaraannya penguasa tidak boleh memprlakukan warga negara sperti tuan kepada budakanya, kerana warga negar itu merupakan orang-orang yang tidak dan sama seperti dengan para penguasa itu sendiri. Warga negara merupakan orang yang bebas dan dewasa seperti penguasanya maka tidak boleh disamakan dnegan pengusaan seorang ayah terhadap anaknya. Oleh kerana warga itu merupakan orang yang setaraf dengan penguasanya itu sendiri maka penyelenggaraan kekuasan oleh para pemerintah terhadap warga negara haruslah sentiasa di warni dengan penghargan dan penghormatan terhadap kekuasaan, kedewasan dan kesaman darjat. Dalam pandangan aristoteles dalam memegang kuasa harus ada yang namanya pertukaran kekuasan antara yang menguasai dan yang dikuasai secar periodic lewat pemilihan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka yang dikuasa diangkat menjadi penguasa, hal ini adalah hasil tetapi juga bukti bahawa pemerintah dan yang dikuasai itu adalah orang yang sama-sama tidak, sama dewasa, dan sama setaraf. Hokum. Menurut aristoteles bahawa hukum merupakan sumber kuasa, sebagi sumber kekuasan hukum harus mempunyai kedaulatan yang tinggi dan bukan manusia, sebab bagaimanapun arifnya para penguasaitu, tidak mungkin dapat mungkin menggantikan hukum. Menurut aristoteles bagaimanapun bijaksananya manusia, ia tetap mempunyai keinginan dan nafsu yang

bagaikan binatang buas sanggum menukar manusia yang paling arif menjadi makhluk yang paling rendah. Oleh kerana itu hanya hukum yang patut mempunyai kedudukan tinggi dan hanya hukum yang menjadi sumber kekuasan, kerana "hukum adalah akal atau kecerdasan yang itdak boleh dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu. Pemerintahan yang baik merupakan kerajaan yang mengakui bahawa hukum mempunyai kedudukan tinggi. Pengakuan itu perlu dibuktikan dengan tindakan mereka berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, kedudukan hukum merupakan bukti bahawa kerajaan dalam negara yang mengakui kedaulatan hukumitu baik. Hokum akan menjaga seorang penguasa untuk tidak berbuat sewenang-wenangnya, serta akan mengarahkan penguasa itu untuk memerintah demi kepentingan kebaikan dan kesejahtraan am. Supermasi hukum yang dimaksudkan oleh aristoteles bukan supermasi yang menyisihkan kedudukan dan kekuasan para penguasa, justeru supermasi disini untuk meneguhkan dan mengukuhkan kedudukan dan kekuasan para penguasa. Menurut aristoteles manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada hukum hukum, kerana hanya dan dnegan hukum manusia boleh mencapai puncak perkembangan yang tinggi dari kemanusiaannya, tetapi apabila manusia terpisah dari hukum maka manusia akan turun menjadi yang terburuk di antara segala makhluk.

Hokum kebiasan dan hukum bertulis Aristotels membezakan antara hukum kebiasan dan hukum bertulis. Hokum kebisan adalah asas dari segala pengetahuan dan pengalaman manusia, oleh kerana itu hukum kebisan bersifat abadi, berlaku dengan sendirinya dan pada dasarnya tidak berubah-ubah. Sedangkan hukum terttulis sepenuhnya diubah, disusun, dan ditetapkan oleh manusia sebagai contoh adalah undangundang. Hokum kebiasan muncul dari pandangan dan pendapat umum dalam jangka masa yang amat panjang. Pandangan umum itu dibentuk secara kolektif dalam seluruh rakyat. Polisi kolektif rakyat membentuk pandangan dan pendapat umum dan sudah di ujui leo masa akan menghasilkan hukum

yang akan melampaui keputusan yang dicapai oleh para pembuat hukum yang arif sekalipun. Oleh kerana itu aristotels meletakkan hukum kebiasan itu lebih tinggi dari hukum bertulis. Beliau berkata bahawa humum kebiasan itu sesungguhnya jauh lebih berbobot dari hukum tertuli kerana hukum kebiasan berdaulat dengan begitu banyak hal yang penting dan yang hakki. Ia juga mengatakan bahawa seorang penguasa dapt memrintah dengan baik dan bijaksan, bahkan mungkin lebih baik dan lebih bijaksana dari pda hukum tertulis, tetapi tidak mungkin seorang pun dpat melebihi hukum kebisaan.