Anda di halaman 1dari 45

PEMBELAJARAN SECARA

KONTEKSTUAL
PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL

MATLAMAT
Untuk membantu guru memahami, menguasai dan menggunakan pendekatan
kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF
Setelah pendedahan ini, guru berupaya :

 Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan kepentingan


menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

 Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual.

 Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual dalam bilik


darjah dengan yakin dan berkesan.

 Melatih guru lain menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan


kontekstual.
1
Apakah Pembelajaran Secara
Kontekstual ?

2
PENGENALAN

Kenapa saya mesti belajar perkara


ini? Anda mungkin perlukannya suatu hari
nanti.

3
• Mereka tidak boleh didorong untuk
belajar
• Mereka tiada kemampuan untuk
menguasai mata pelajaran akademik

4
The Average Child

I don’t cause teachers trouble,


my grades have been OK.
I listen in my classes
and I’m in school everyday.

My teachers think I’m average,


my parents think so too.
I wish I didn’t know that
‘cause there’s lots I’d like to do.

I’d like to build a rocket, I have


a book that tells you how,
or start a stamp collection-well
there’s no use in trying now.

‘Cause since I found I’m average


I’m just smart enough you see,
to know there is nothing special
that I should expect of me.

I’m part of the majority,


that hump part of the bell,
who spends their life unnoticed
in an average kind of hell. 5
Kegagalan membantu murid mencari
hubungkait
Apakah kelemahan
• Antara maklumat baru dengan
pengalaman sedia ada pengajaran dan
pembelajaran hari ini ?
• Antara sekolah dengan dunia luar

• Antara satu mata pelajaran dengan


mata pelajaran lain

• Antara pengetahuan lepas dengan


cabaran kini, dan cabaran kini dengan
tanggungjawab masa depan

• Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas


sekolah dan guru
• Sistem pendidikan yang berorientasikan
Apakah kekangan peperiksaan

dalam membina • Tekanan untuk menghabiskan sukatan


pelajaran
hubungkait tersebut ?
• Kebimbangan bahawa pengenalan elemen
baru dalam kelas akan menambahkan
bebanan guru
• Terlalu terkongkong kepada pendekatan
pengajaran secara behaviourist iaitu
penekanan kepada tingkah laku yang boleh
6 diperhatikan
APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ?

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi


kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.
Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti
hands – on dan minds – on.

Pengalaman Harian Individu

Kehidupan Masyarakat
Persekolahan

Alam Pekerjaan 7
Teori pembelajaran secara kontekstual

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau


pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

8
Budaya

Konteks yang
Pelbagai
Fizikal Sosial

Psikologi

Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan


dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.
9
Bilik Darjah

Kepelbagaian
Persekitaran Makmal
Pembelajaran

Tempat Kerja

Kehidupan Harian

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran


pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.
10
Untuk kumpulan sasaran murid yang manakah pendekatan
kontekstual PALING sesuai ?

Jenis murid
• Kumpulan sederhana

• 13 –17 tahun
Ciri murid • cenderung kepada aplikasi konsep
• terdorong melalui aktiviti hands-on
• tidak yakin mempelajari matematik dan
sains secara abstrak

• sekolah-sekolah menengah teknik dan vokasional


Lokasi
• sekolah-sekolah menengah harian

11
Pendekatan Kontekstual merentas
pelbagai disiplin ilmu

Matematik Sains

Bahasa Teknologi Maklumat


Komunikasi

Teknikal dan Vokasional Kemanusiaan


12
Apakah pandangan pakar pedagogi tentang pendekatan pembelajaran kontekstual ?
Students’ involvement in their schoolwork increases significantly when they are taught why they are learning the
concepts and how those concepts can be used outside the classroom. And most students learn much more
efficiently when they are allowed to work cooperatively with other students in groups or teams.
Dan Hull

A curriculum and teaching methodology tied to the child’s experiences and interests.
John Dewey

Learning as a complex process that cannot be addressed adequately through drill-oriented, stimulus/response
methodologies.
Howard Gardner

The mind seeks meaning through searching for relationships that make sense dan fit with past experiences.
Renate Numella Caine and Geoffrey Caine

Learning tasks that are situated in some meaningful real-world task, or are stimulated through some case-based
or problem-based learning environment.
Jonassen

Suasana pembelajaran yang melibatkan pelbagai pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial, budaya,
fizikal dan psikologi.
D.A. Kolb

13
Mengapa Kontekstual ?

15
Mengapakah pendekatan kontekstual perlu
dalam pengajaran dan pembelajaran?

• Individu mengekalkan
maklumat dengan lebih
berkesan melalui pengalaman

sendiri.

• Individu memiliki • Pembelajaran


kontekstual mengambil
kira pelbagai gaya
pelbagai jenis
pembelajaran.
kecerdasan.

16
APA YANG KITA TAHU TENTANG
PROSES PEMBELAJARAN?

• Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui


pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands-on
dan peluang untuk penemuan kendiri.
• Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep
disampaikan dalam konteks hubungan yang tidak
asing kepada murid.
• Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan
melalui komunikasi interpersonal, belajar dalam
kumpulan, berkongsi maklumat, saling membantu
dan maklum balas yang positif.
• Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi
yang lain adalah satu kemahiran yang perlu
dipelajari. 17
CIRI-CIRI KEJAYAAN DALAM
PEMBELAJARAN

Kita kekalkan :

•10 % Apa yang kita baca

•20 % Apa yang kita dengar

•30 % Apa yang kita lihat

•50 % Apa yang kita dengar dan


Kita Belajar lihat

•70 % Apa yang kita bincang


dengan orang lain

•80 % Apa yang kita alami sendiri

•95 % Apa yang kita ajar kepada


orang lain

18 Sumber : Secret of Ancient Chinese Art of Motivation


TEORI KECERDASAN PELBAGAI
Menurut pandangan Howard Gardner, terdapat sekurang-kurangnya lapan
jenis kecerdasan pelbagai.

+
Verbal-Linguistik
Logik-Matematik
Muzik


Visual-ruang
Naturalis

Intrapersonal Interpersonal
Kinestetik

Setiap orang memiliki kesemua kecerdasan tersebut. Walau bagaimanapun, tahap dan
kombinasi kecerdasan berbeza-beza di antara individu. Teori kecerdasan pelbagai memberi
maklumat tentang apa yang perlu dipelajari tetapi lebih penting lagi, bagaimana
mempelajarinya. Justeru, pendekatan Pembelajaran Kontekstual dapat mencungkil potensi
kecerdasan pelajar dengan lebih berkesan. 19
Gaya Pembelajaran

20
Murid

Faedah
Guru
Pembelajaran
Kontekstual
Kepada :

Industri

21
MURID
• Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan
pekerjaan atau kehidupan
• Dapat mengaitkan kandungan mata
pelajaran dengan pengalaman harian
• Boleh memindahkan kemahiran
• Boleh meneroka dan mendapatkan
bukti
• Boleh menguasai perkara abstrak
melalui pengalaman konkrit
• Dapat belajar secara kerjasama

22
GURU
• Dapat menjadikan pengajaran
sebagai satu pengalaman yang
berjaya.

• Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata


pelajaran dengan dunia pekerjaan.

• Dapat menjadi penghubung antara


pihak akademik dan vokasional atau
industri.

23
INDUSTRI
• Menerima tenaga kerja
yang berpotensi untuk
dilatih atau dilatih semula
secara berkesan mengikut
keperluan

• Menggerakkan industri ke
dalam pendidikan sebagai
rakan kongsi

24
APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL?

Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau
lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut :

Belajar dalam konteks


R Relating
(Menghubungkait) menghubungkaitkan
pengetahuan baru dengan
pengalaman hidup

E Experiencing
(Mengalami)
Belajar dalam konteks
penerokaan,
penemuan dan reka cipta

Belajar dalam konteks


A Applying
(Mengaplikasi)
bagaimana pengetahuan atau
informasi boleh digunakan
dalam situasi lain.

C
Belajar dalam konteks
Cooperating bekerjasama, memberi
(Bekerjasama) maklum balas dan
berkomunikasi
Belajar dalam konteks

T Transfering
(Memindahkan)
pengetahuan sedia ada
dengan menggunakan atau
membina daripada apa
28 yang telah diketahui
Relating (Menghubungkait)

Murid melakukan aktiviti mengutip sampah


di sekitar sekolah untuk menanam sikap
cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman
ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang
dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa
membersihkan kawasan tempat tinggal
mereka setiap hari.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan
demontrasi serta membuat latihan amali
menyambungkan wayar kepada plug 3 pin.
Pengalaman ini boleh digunakan di rumah
apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3
pin sterika tertanggal.

29
Applying (Mengaplikasi)

Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat


mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi
di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak
mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan
yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk
menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran
tayar.
Cooperating (Bekerjasama)
Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk
menyelesaikan masalah pencemaran alam
menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka
berbincang dan bekerjasama dengan ahli
kumpulan masing-masing . Hasil yang
diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka
menyelesaikan masalah secara bekerjasama.
Transfering (Memindahkan)
Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut
tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras.
Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa
segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan
sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan
30 gelanggang permainan.
Bagaimana
Melaksanakannya ?

32
Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
kontekstual ?
Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti
memenuhi keperluan strategi berikut:

MOTIVASI

 Pengenalan
 Isu
perbincangan PEMAHAMAN
 Alat bantu  Penerangan
mengajar konsep dan
perbincangan
kelas KEMAHIRAN
 Bacaan dan APL IKASI
melakukan
 Contoh kajian  Aktiviti Hands-
On IMBASAN
 Penyelesaian KEMBALI DAN
masalah PENILAIAN

 Ingat kembali
fakta utama
 Penilaian
kemajuan
33
MOTIVASI

Segmen ini bertujuan untuk menarik minat


dan mencetuskan idea asas terhadap
sesuatu tajuk yang akan dibincangkan,
contohnya :
Bidang Konsep Motivasi
Tayangan video
permainan gendang
Muzik Permainan gendang
oleh pelbagai kaum di
Malaysia
Memperdengarkan
rakaman bunyi tembak
Peristiwa Bukit
Sejarah menembak berserta
Kepong
dialog antara pihak
polis dan komunis

34
PEMAHAMAN

Segmen ini merangkumi


kemahiran murid dan aktiviti-
aktiviti yang berkaitan
dengannya. Kaedah
penyampaian maklumat harus
dipelbagaikan untuk dapat
menarik minat murid terhadap
sesuatu konsep itu. Murid diberi
kebebasan mengutarakan
perkara-perkara yang berkaitan.

35
APLIKAS
I
Kemahiran yang diperolehi murid dapat diolah dan
diubahsuaikan mengikut situasi. Murid dapat
mengaitkan pengetahuan bilik darjahnya untuk
menyelesaikan masalah harian. Guru boleh
menyediakan senario tertentu untuk membantu
murid menyelesaikan masalah. Sebagai contoh,
selepas murid mempelajari cara penggunaan
ensiklopedia, guru mengutarakan persoalan yang
akan mendorong murid menggunakan ensiklopedia
sebagai rujukan.

Bidang kerjaya juga dibincangkan oleh guru dalam


segmen ini. Guru mengaitkan isi kandungan
pelajaran dengan bidang kerjaya yang berkaitan.
Kebolehan murid mengaplikasikan pengetahuan
sedia ada mereka dengan situasi sebenar dalam
kerjaya yang akan mereka ceburi merupakan aset
utama yang mereka perolehi hasil dari pembelajaran
secara kontekstual.

36
IMBASAN
KEMBALI DAN
PENILAIAN

Menggulung fakta utama tajuk dan menilai


kemajuan adalah dua aspek segmen ini. Apabila
guru mengupas tajuk, murid diingatkan semula
mengenai fakta penting. Di sini perbincangan
dapat diarahkan untuk memperkayakan lagi
pengetahuan murid. Selepas ini, guru perlu
mengadakan penilaian kemajuan murid.

Penilaian tidak semesti secara bertulis. Guru boleh


menggunakan kaedah lisan dan pemerhatian.
Contoh-contoh aktiviti adalah seperti kuiz
berkumpulan, perbincangan antara kumpulan dan
penyediaan portfolio. Perubahan sikap dan
perlakuan yang dapat dilihat juga boleh
digunakan sebagai petunjuk bahawa murid telah
menghayati isi pelajaran. 37
Pembelajaran Pengajaran Sokongan Sokongan
Murid Guru Pentadbir Masyarakat
Sekolah

Matlamat utama pembelajaran secara kontekstual adalah untuk


menghasilkan murid yang berkualiti. Untuk menjayakannya, semua
pihak perlu bersetuju mengenai apa yang perlu dipelajari dan bersetuju
mengenai strategi pembelajarannya. Di samping itu, sokongan
daripada organisasi masyarakat diperlukan untuk menjayakan strategi
pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Sokongan luaran ini akan
memberi galakan dan sumber-sumber untuk membantu murid dan guru
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
42
PERKARA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

Komunikasi

Pengajaran Guru

Sokongan
Pentadbir Sekolah

Sokongan
Masyarakat
43
Guru Murid

Komunikasi

Ibu bapa Masyarakat

44
• Pembelajaran kontekstual yang
berjaya memerlukan komunikasi
Komunikasi berterusan di kalangan murid,
Antara : guru, ibu bapa dan masyarakat.

• Maklum balas daripada


Murid murid adalah satu komponen
Guru yang penting untuk mengukur
Ibu bapa keberkesanan program
pembelajaran kontekstual.
Masyarakat
• Ibu bapa dan masyarakat perlu
memahami keadaan dan
kaedah pengajaran yang terkini dan

memberi sokongan kepada


perancangan dan perkembangan
pembelajaran kontekstual.

45
Teks dan
Bahan Kurikulum
Sokongan
Pengajaran
Guru

Penilaian Suasana
Bilik Darjah

Persekitaran
Luar Sekolah
46
• Disiplin tradisional diubahsuai dalam konteks yang bermakna.
• Strategi pengajaran baru perlu diwujudkan memandangkan peranan
Kurikulum guru hanya sebagai fasilitator.
• Kandungan kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kontekstual
dikenal pasti terlebih dahulu.
• Bukan semua kandungan kurikulum boleh disampaikan
dengan kaedah pembelajaran kontekstual.
• Maklumat tentang hubungkait kurikulum dengan individu,
masyarakat dan khususnya alam pekerjaan perlu disediakan.

• Teks dan bahan sokongan yang pelbagai perlu disediakan. Teks & Bahan
Sokongan
Suasana • Bilik darjah diubahsuai supaya murid boleh menjalankan
aktiviti ‘ hands-on’ secara berkumpulan.
Bilik Darjah • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid
• Suasana pembelajaran koperatif di kalangan murid digalakkan.

• Guru mengambil kira persekitaran luar sekolah. Misalnya Persekitaran


bagi sekolah luar bandar, guru akan menggunakan konteks
yang ada di persekitarannya. Luar Sekolah
• Cara penilaian yang pelbagai dan adil perlu dirangka untuk
Penilaian membantu murid menguasai pembelajaran.
47
Infrastruktur Perkembangan
Staf

Sokongan
Pentadbiran Sekolah

Masa Kepimpinan

Kewangan
48
• Guru perlu diberi latihan atau kursus untuk mempelajari
teori dan kaedah pembelajaran kontekstual dan Perkembangan
mempraktikkannya dalam bilik darjah. Staf
• Guru perlu belajar dan memahami keadaan sebenar tempat kerja
di mana murid mungkin ditempatkan.

• Kemudahan bilik aktiviti, makmal, bilik tayang,


perkakasan komputer dan perisian serta peralatan
Infrastruktur lain perlu disediakan untuk menambahkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.

Kewangan
• Peruntukan kewangan yang mencukupi mesti disediakan.

• Sokongan dan dorongan daripada pihak pentadbir


Kepimpinan amat perlu supaya guru boleh melaksanakan
pengajaran kontekstual dengan berkesan.

•Jadual waktu perlu fleksibel supaya masa Masa


mencukupi untuk menjalankan aktiviti.

49
Sokongan Teknikal
Dan Kewangan

Sokongan
Masyarakat
Penyediaan Situasi
Tempat Kerja
Sebenar

Kerjasama Industri Dan


Sekolah

50
Sokongan
• Hubungan rapat antara
Masyarakat Kementerian Pendidikan dengan
industri adalah penting untuk
mendapatkan sokongan teknikal,
kewangan dan memberi pendedahan

kemahiran kepada murid tentang


alam pekerjaan.
• Murid memerlukan pengalaman
hands-on. Mereka menimba
pengalaman ini dengan cara bekerja

atau membuat latihan amali di


dalam situasi tempat kerja sebenar.
• Industri perlu berkomunikasi
dengan Kementerian Pendidikan
untuk menyumbang dalam
perkembangan kurikulum.
51
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
SECARA
KONTEKSTUAL

“ I knew Applied Math wouldn’t be easy for me. Math never is. I’m learning
how to comprehend problems and think through instead of just doing the
mechanics of math. I like being able to have a group or partner.”
(Komen seorang murid selepas satu semester kelas Matematik Gunaan
secara kontekstual di Portage High School, Amerika Syarikat).

Oleh itu, pendekatan secara kontekstual ialah …


Still the SAME
Mathematics, History, Music, Science …
BUT …
taught and learned DIFFERENTLY 53
TERIMA KASIH