Anda di halaman 1dari 49

PENDIDIKAN ISLAM

(MPU3092)

NAMA : MUHAMMAD HAKIIM FIKRI


: NUR AFIQAH HADIRAH BINTI SUHALIL

PENSYARAH : USTAZAH NOR ILDAHAYATI BINTI


ILIAS
SISTEM EKONOMI
DALAM ISLAM
 Ekonomi Islam merupakan ilmu yang
mempelajari perilaku ekonomi manusia
yang perilakunya diatur berdasarkan
DEFINISI aturan agama Islam dan syariat Islam.

EKONOMI ISLAM  Menggunakan sumber-sumber alam


ciptaan Allah dengan cara yang cekap
dan adil berlandaskan hukum-hukum
syarak.

 Al-Quran dan Hadis merupakan sumber


rujukan utama dalam sistem ekonomi
Islam
EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH
AS SYAHID SYED MOHAMAD BAGIR AS SADR MUHAMAD AL-MUBARAK

• “Mazhab (pemikiran dan ajaran) yang • Sekumpulan kaedah yang berhubung


merujuk kepada Islam secara sepadu dengan milik, amal, pengeluaran dalam
berhubung dengan pemikiran, ajaran, bentuk material dan spiritual, penggunaan
analisis dan tafsiran bagi menyelesaikan dan pengedaran yang berkaitan hak-hak
masalah-masalah perekonomian.” kehartaan bersumberkan Al-Quran dan
As-Sunnah.”
MUHAMMAD ABDULLAH AR-ARABI YUSUF QARDHAWI

“Dasar-dasar umum ekonomi yang


disimpulkan daripada Al-Quran dan As- “Ekonomi Syariah yang berdasarkan
Sunnah, dan pembangunan pada ketuhanan."
perekonomiannya diasaskan sesuai
dengan keadaan dan masa.”
PRINSIP EKONOMI ISLAM
4. PENGHAPUSAN RIBA 2. INTEGRASI NILAI-NILAI
AKHLAK
 Penghapusan riba adalah
satu prinsip penting dalam  Manusia tidak dibenarkan untuk
sistem kewangan Islam. mengasingkan akhlak Islamiah
daripada aktiviti ekonomi,
 “Wahai orang yang beriman; kewangan, dan perbankan sama
Janganlah kamu makan atau ada dalam bentuk pelaburan dan
mengambil riba dengan dan lain-lain.
berlipat ganda, tetapi 1. HAK MILIK
hendaklah kamu bertaqwa  Prinsip ini meletakkan
kepada Allah supaya kamu Allah s.w.t sebagai
benar-benar mendapat pemilik mutlak ke atas
kejayaan” seseuatu kerana Allah
3. KEADILAN SOSIAL s.w.t ialah Pencipta
dan Penguasa ke atas
 Ekonomi merangkumi semua
segala makhluk
aspek seperti dalam bidang
ciptaan-Nya.
pengeluaran yang mestilah
berasaskan pengeluaran yang
halal dan menjauhi jalan-jalan
yang haram.
 Contohnya, golangan kaya
menindas golongan orang yang
miskin dan lemah bagi
memperoleh kekayaan.
SKOP EKONOMI ISLAM

1. Zakat 2. Sedekah 3. Wakaf

5. Hutang / 4. Baitul-mal
Qardhu Hassan
PERBANDINGAN SISTEM KAPITALIS DAN
EKONOMI ISLAM

D
D
D
KESIMPULAN

Islam meletakkan ekonomi sebagai suatu aspek yang


penting dalam kehidupan manusia kerana ekonomi
menyentuh urusan rohaniah dan jasmaniah manusia
malah menggariskan panduan berdasarkan nilai-nilai
dan akhlak baik agar membawa kesejahteraan di dunia
dan akhirat. Namun, sekiranya pembangunan ekonomi
tidak berlandaskan Islam, pelbagai kesan negatif akan
tercalit terhadap semua pihak termasuk individu,
keluarga, masyarakat mahupun negara.
SEKIAN
TERIMA KASIH
Infographic Style
Agenda Style
Contents
01 Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully
designed. I hope and I believe that this Template will your Time.

Contents
02 Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully
designed. I hope and I believe that this Template will your Time.

Contents
03 Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully
designed. I hope and I believe that this Template will your Time.

Contents
04 Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully
designed. I hope and I believe that this Template will your Time.
Meet
Our
Team
Name Here Name Here Name Here
Designer Programmer Manager

You can simply impress your audience and


add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors,
photos and Text. Get a modern PowerPoint Name Here Name Here Name Here
Presentation that is beautifully designed.
Designer Programmer Manager
Timeline Style

2015 2017 2019


Content Here Content Here Content Here
Get a modern Get a modern Get a modern
PowerPoint PowerPoint PowerPoint
Presentation that is Presentation that is Presentation that is
beautifully designed beautifully designed beautifully designed

Content Here Content Here Content Here


Get a modern Get a modern Get a modern
PowerPoint PowerPoint PowerPoint
Presentation that is Presentation that is Presentation that is
beautifully designed beautifully designed beautifully designed

2014 2016 2018


EKONOMI ISLAM
MENUR

Get a modern PowerPoint

80K Presentation that is beautifully


designed.

Content Here Content Here

You can simply impress your You can simply impress your
audience and add a unique zing audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and Easy to change colors, photos and
Text. Text.
Infographic Style
Your Text Here Your Text Here

Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation


Contents
Presentation that is beautifully that is beautifully designed. Easy to
designed. Easy to change colors, Contents change colors, photos and Text.
photos and Text.

Your Text Here Your Text Here

Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation


Contents
Presentation that is beautifully Contents that is beautifully designed. Easy to
designed. Easy to change colors, change colors, photos and Text.
photos and Text.

Your Text Here

Get a modern PowerPoint


Presentation that is beautifully Contents
designed. Easy to change colors,
photos and Text.
Modern Portfolio

PowerPoint Presentation
Presentation

Get a modern PowerPoint Presentation that


is beautifully designed.

You can simply impress your audience and add


a unique zing and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and Text. Get a
modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. I hope and I believe that
this Template will your Time, Money and
Reputation. You can simply impress your
audience and add a unique zing and appeal to
your Presentations.

Modern PowerPoint Presentation


Infographic Style
Content Here
You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors,
80%
photos and Text.

Your Content Here


Content Here
You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors,
40% Your Content Here
photos and Text.

Your Content Here


Content Here
You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors,
60%
photos and Text.
Infographic Style
Your Text Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.
Your Text Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. Your Text Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.
Your Text Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations. Your Text Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.
Your Text Here
You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your
Presentations.
We Create
Quality Professional
PPT Presentation

Portfolio Presentation
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.
Infographic Style
Text Here Text Here Text Here Text Here

82% 53% 34% 57%

Your Text Here Your Text Here Your Text Here Your Text Here
You can simply impress your You can simply impress your You can simply impress your You can simply impress your
audience and add a unique zing audience and add a unique zing audience and add a unique zing audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos Easy to change colors, photos Easy to change colors, photos Easy to change colors, photos
and Text. and Text. and Text. and Text.
Infographic Style
Contents Graph

Contents Graph Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation


that is beautifully designed.
Example Text : Get a modern
PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. I hope and I Contents Graph
believe that this Template will
your Time, Money and Example Text : Get a modern PowerPoint
Reputation. Easy to change Presentation that is beautifully designed.
colors, photos and Text. Get a
modern PowerPoint
Presentation that is beautifully Contents Graph
designed. I hope and I believe Contents
that this Template will your Time,
Money and Reputation. Easy to
Title Example Text : Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed.
change colors, photos and Text.

Contents Graph

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation


that is beautifully designed.
We Create
Quality Professional
PPT Presentation
Add Text

Get a modern
PowerPoint
You can simply Presentation that is
impress your audience beautifully designed.
and add a unique zing Easy to change
and appeal to your colors, photos and
Reports and text.
Presentations with our
Templates. I hope and
I believe that this
Template will your Add Text
Time, Money and Get a modern
Reputation. Easy to PowerPoint
change colors, photos Presentation that is
and text. Get a modern beautifully designed.
Easy to change
PowerPoint
colors, photos and
Presentation that is text.
beautifully designed.
Infographic Style
Your Text Here
Add Text
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to
Simple your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is
PowerPoint beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text.
Presentation
Your Text Here
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to
your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text.

Your Text Here


You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to
your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text.
Add Text
Your Text Here
Simple
PowerPoint You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to
Presentation your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text.
Infographic Style
Your Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. I hope and I
believe that this Template will your Time.

Your Text Here Your Text Here


Get a modern PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. I hope and I that is beautifully designed. I hope and I
believe that this Template will your Time. believe that this Template will your Time.

Your Text Here


Your Text Here Your Text Here
Get a modern PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. I hope and I that is beautifully designed. I hope and I
believe that this Template will your Time. believe that this Template will your Time.
You can simply impress your
audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations. Easy to
change colors, photos and
Text. Get a modern
PowerPoint Presentation
that is beautifully designed.

Modern Portfolio
Presentation
Infographic Style
Your Text Here Your Text Here
You can simply impress your audience and add You can simply impress your audience and add a
a unique zing and appeal to your Presentations. unique zing and appeal to your Presentations. Get
Get a modern PowerPoint Presentation that is a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. beautifully designed.

Add Text Add Text


Get a modern PowerPoint Presentation Simple Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. PowerPoint that is beautifully designed.

Add Text Add Text


Get a modern PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. that is beautifully designed.

Add Text Add Text


Get a modern PowerPoint Presentation Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. that is beautifully designed.
Simple Images
& Contents

You can simply impress your audience and


add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors,
photos and Text. Get a modern
PowerPoint Presentation that is beautifully
designed.
Graphic Infographic
Presentation

65%
You can simply impress your audience and add
a unique zing and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and Text.
You can simply impress your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation
that is beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text. I
hope and I believe that this Template will your Time, Money and
Reputation.

Content Here Content Here Content Here


You can simply You can simply You can simply
impress your impress your impress your
audience and add audience and add audience and add
a unique zing. I a unique zing. I a unique zing. I
hope and I hope and I hope and I
believe that this believe that this believe that this
Template will your Template will your Template will your
Time, Money and Time, Money and Time, Money and
Reputation. Easy Reputation. Easy Reputation. Easy
to change colors, to change colors, to change colors,
photos and Text. photos and Text. photos and Text.
Infographic Style
Contents Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. I hope and I believe that this
Template will your Time, Money and Reputation. Easy
to change colors, photos.

Contents Here Contents Here


Get a modern PowerPoint Presentation that is Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. I hope and I believe that this beautifully designed. I hope and I believe that this
Template will your Time, Money and Reputation. Easy Template will your Time, Money and Reputation. Easy
to change colors, photos. to change colors, photos.

Contents Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed. I hope and I believe that this
Template will your Time, Money and Reputation. Easy
to change colors, photos.
Simple
Portfolio
Presentation
Designed

Get a modern PowerPoint Presentation that is


beautifully designed. Easy to change colors, photos
and Text. You can simply impress your audience and
add a unique zing and appeal to your Presentations. I
hope and I believe that this Template will your Time,
Money and Reputation.
Infographic Style

Contents Contents Contents Contents


Contents Title Contents Title Contents Title Contents Title

Text Here Text Here Text Here Text Here

Contents Title Contents Title Contents Title Contents Title

Text Here Text Here Text Here Text Here

$150 $100 $80 $50


Contents Contents Contents Contents
Infographic Style

Your Text Here

Example Text :
Your Text Here I hope and I believe that this

Example Text :
Template will your Time,
Money and Reputation.
E
I hope and I believe that Option
this Template will your Time,
Money and Reputation.
D
Option
C Your Text Here
Option
Example Text :
B Your Text Here I hope and I believe that this
Option Template will your Time,
Example Text : Money and Reputation.
A Your Text Here I hope and I believe that this
Option Template will your Time,
Example Text : Money and Reputation.
I hope and I believe that this
Template will your Time,
Money and Reputation.
SIMPLE
PORTFOLIO
PRESENTATION

You can simply impress your audience and add a


unique zing and appeal to your Presentations. Easy to
change colors, photos and Text. Get a modern
PowerPoint Presentation that is beautifully designed.
Infographic Style
01 02 03 04 05

Your Text Here Your Text Here Your Text Here Your Text Here Your Text Here
Get a modern Get a modern Get a modern Get a modern Get a modern
PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint
Presentation that is Presentation that is Presentation that is Presentation that is Presentation that is
beautifully beautifully beautifully beautifully beautifully
designed. designed. designed. designed. designed.

D
D
D
Infographic Style
Your Text Here Your Text Here
You can simply impress your audience 01 02 You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to and add a unique zing and appeal to
your Presentations. Easy to change your Presentations. Easy to change
colors, photos and Text. colors, photos and Text.

S W

Your Text Here O T Your Text Here


You can simply impress your audience You can simply impress your audience
and add a unique zing and appeal to and add a unique zing and appeal to
your Presentations. Easy to change 03 04 your Presentations. Easy to change
colors, photos and Text. colors, photos and Text.
Simple
Images &
Contents
Get a modern
PowerPoint
Presentation that is
You can simply impress beautifully designed. I
your audience and add a hope and I believe that
this Template will your
unique zing and appeal to
Time, Money and
your Presentations. Easy Reputation. You can
to change colors, photos simply impress your
and Text. audience and add a
unique zing and appeal
to your Presentations.
Easy to change colors,
photos and Text.
Infographic Style
You can simply impress your audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this
Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern
PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is


1 beautifully designed. I believe that this Template will your Time.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is


2 beautifully designed. I believe that this Template will your Time.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is


3 beautifully designed. I believe that this Template will your Time.

Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is


4 beautifully designed. I believe that this Template will your Time.
Infographic Style
Contents Title
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your

50% Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template
will your Time, Money and Reputation.
Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully
designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your
Presentations. Easy to change colors, photos and Text 50%
9000
8000
7000
6000
5000
18%
4000
3000
2000
1000 Your Text Here
0
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
We Create
Quality Professional
PPT Presentation
Portfolio
Presentation
You can simply impress your audience and add a
unique zing and appeal to your Presentations. I hope
and I believe that this Template will your Time, Money
and Reputation.

You can simply impress your audience and add a


unique zing and appeal to your Presentations. I hope
and I believe that this Template will your Time, Money
and Reputation.
Infographic Style

You can simply impress You can simply impress You can simply impress You can simply impress
your audience and add a your audience and add a your audience and add a your audience and add a
unique zing unique zing unique zing unique zing

Add Text Add Text Add Text Add Text

Add Text
Your Text Here Your Text Here
Easy to change
You can simply impress your audience and add You can simply impress your audience and add
colors, photos
a unique zing and appeal to your Presentations. a unique zing and appeal to your Presentations.
and Text.
Easy to change colors, photos and Text. Easy to change colors, photos and Text.
Infographic Style

Infographic Style
PowerPoint PowerPoint PowerPoint
Presentation Presentation Presentation

PowerPoint PowerPoint PowerPoint


Presentation Presentation Presentation

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.
Simple
Portfolio
Presentation

Text Here Text Here Text Here


You can simply impress You can simply impress You can simply impress
your audience and add a your audience and add a your audience and add a
unique zing and appeal unique zing and appeal unique zing and appeal
to your Presentations. to your Presentations. to your Presentations.
Easy to change colors, Easy to change colors, Easy to change colors,
photos and Text. photos and Text. photos and Text.
Infographic Style
1. Contents Here A
You can simply impress your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.
Text A

2. Contents Here B
You can simply impress your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.
Text B

3. Contents Here C
You can simply impress your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.
Text C

4. Contents Here D
You can simply impress your audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.
Text D
Simple Portfolio
Presentation
Easy to change colors, photos and Text.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to change


colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations. I believe that this Template will your Time, Money and
Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to
change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed.

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your
Presentations. I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.

Your Text Here Your Text Here


Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully Presentation that is beautifully
designed. designed.
Your Text Here Your Text Here
Two Column You can simply impress
your audience and add a
You can simply impress
your audience and add a

Style unique zing and appeal to


your Presentations. Easy
to change colors, photos
and Text. I hope and I
unique zing and appeal to
your Presentations. Easy
to change colors, photos
and Text. I hope and I
believe that this Template believe that this Template
will your Time, Money will your Time, Money
and Reputation. Get a and Reputation. Get a
modern PowerPoint modern PowerPoint
Presentation that is Presentation that is
beautifully designed. beautifully designed.
Easy to change colors, Easy to change colors,
photos and Text. You can photos and Text. You can
simply impress your simply impress your
audience and add a audience and add a
unique zing and appeal to unique zing and appeal to
your Presentations. your Presentations.

You can simply impress your audience


and add a unique zing and appeal to
your Presentations.
Shapes IMAGES

D
D
D
Fully Editable Icon Sets: A
You can Resize without
losing quality
You can Change Fill
Color &
Line Color

FREE
PPT
TEMPLATES
www.allppt.com
Fully Editable Icon Sets: B
You can Resize without
losing quality
You can Change Fill
Color &
Line Color

FREE
PPT
TEMPLATES
www.allppt.com
Fully Editable Icon Sets: C
You can Resize without
losing quality
You can Change Fill
Color &
Line Color

FREE
PPT
TEMPLATES
www.allppt.com

Anda mungkin juga menyukai