Anda di halaman 1dari 48

PENGAJIAN AM (900)

SEMESTER 1, 2 & 3)
TEKNIK MENULIS ESEI PA
SEM 1, 2 & 3
(PART 2)

OLEH CIKGU AGILA


SKIM PENTAKSIRAN 
SEMESTER  1

FOKUS
MINGGU
INI
Pembahagian Masa

Pembahagian Markah

TEKNIK Pemilihan Soalan/Memahami


MENJAWAB Kehendak Soalan
SOALAN Penyediaan Rangka
Karangan
ESEI
Proses Menulis Esei
FOKUS
KITA Penyemakan Bahasa /
MINGGU keseluruhan Esei
INI
CONTOH RANGKA KARANGAN
 PENGENALAN
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
 ISI/IDEA
      1.
      2.
      3.
      4.
      5.
 PENUTUP
      __________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________
4.  MERANGKA KARANGAN (3S)

 SENARAI- senaraikan sebanyak mana idea yang


dapat difikirkan berkaitan dengan kehendak soalan

 SUSUN- susun idea mengikut Idea yang sama


 SISIH- Idea-idea yang tidak sesuai dan tidak berkaitan
boleh disisihkan
TEKNIK MEMILIH IDEA YANG RELEVAN
Soalan:
Rasuah dalam kalangan penjawat awam semakin
menular walaupun ditentang habis-habisan oleh
kerajaan. Jelaskan.
• ISU: RASUAH
• FOKUS SOALAN: SEBAB SEMAKIN MENULAR
 SKEMA/KOMBINASI JAWAPAN: 5 + 0
SUSUN
SENARAI
IDEA 1: Sikap materialistic
• Tidak takut hukuman
• Mementingkan diri sndiri
• Gila harta
• Mengejar kekayaan
• Kadar denda rendah
• Sikap negative manusia
• Sikap manusia
• Gila harta
• Hukuman ringan
• Ingin dihormati
• Mementingkan diri sendiri
• Jalan pintas untuk kaya
• Mengejar kekayaan
• Tak takut dosa
IDEA 2: Kelemahan penguatkuasaan undang-undang
• Penguatkuasaan kurang berkesan
• Kadar denda rendah
• Ingin dihormati
• Hukuman ringan
• Jalan pintas untuk kaya
• Penguatkuasaan kurang berkesan
HURAIAN ISI
 IDEA 1: SIKAP MATERIALISTIK
 Rasuah semakin menular kerana terdapat penjawat awam yang mempunyai sikap materialistic.
 Hal ini disebabkan oleh sikap negatif individu yang suka bermewah-mewahan di luar kemampuan
sendiri.
 Tambahan pula, terdapat individu yang terlalu mengejar kekayaan namun mahu mengambil jalan
pintas untuk kaya iaitu dengan mengambil rasuah.
 Seterusnya, terdapat individu yang ingin dihormati oleh masyarakat sekiranya kaya dan berharta.
 Maka, individu ini cenderung melakukan rasuah
5. PROSES MENULIS ESEI

a) Teknik MENULIS PENGENALAN


karangan – Perenggan 1
b) Teknik MENULIS ISI/IDEA – Perenggan
2,3,4,5 dan 6
c) Teknik MENULIS KESIMPULAN –
Perenggan 7
TEKNIK MENULIS PENDAHULUAN
(Teknik 2 Ayat)

 PERENGGAN PENDAHULUAN – Perenggan 1


o Setiap karangan perlu ada PENDAHULUAN (ditulis dengan
ringkas tetapi tepat (2 ayat sudah memadai)
 Pengenalan yang menarik penting untuk menarik minat
pemeriksa untuk bacaan seterusnya.
– Tulis tentang Isu dalam karangan
- Kaitkan dengan Fokus soalan
o Jangan masukkan isi/idea
o Jangan lebih daripada 30 patah perkataan (25-30pp)
CONTOH 1
SOALAN
Warisan budaya yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat mempunyai
kepentingan yang tersendiri. Oleh itu, Langkah-Langkah bagi memastikan
warisan budaya masyarakat tersebut terus wujud perlu diambil. Bincangkan.

AYAT 1 (ISU): Warisan budaya merupakan sesuatu tradisi istimewa yang


telah diwarisi secara turun-temurun oleh sesebuah masyarakat.
AYAT 2 (FS): Warisan budaya yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat
mempunyai pelbagai kepentingannya.
CONTOH 2
SOALAN
Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan
pengetahuan tinggi (brain drain) ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini
jika dibiarkan akan berterusan menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan.

AYAT 1 (ISU): Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai


kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain merupakan cabaran yang
sedang dihadapi negara pada masa ini.
AYAT 2 (FS): Penghijrahan modal insan Malaysia berlaku disebabkan oleh
beberapa faktor dan fenomena ini boleh menjejaskan ekonomi negara.
LATIHAN 1:PERENGGAN
PENDAHULUAN
SOALAN
Kedaulatan dan kemerdekaan negara bukanlah sesuatu yang mudah
dikekalkan. Oleh itu, setiap warganegara Malaysia hendaklah berusaha untuk
mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tersebut. Huraikan.

AYAT 1 (ISU): Kedaulatan dan kemerdekaan negara perlulah dikekalkan


oleh generasi akan datang.
AYAT 2 (FS): Usaha memelihara kedaulatan dan kemerdekaan negara
merupakan tanggungjawab yang perlu dilakukan secara bersama oleh setiap
warganegara Malaysia.
 PERENGGAN ISI & HURAIAN
o Perenggan 2,3,4,5,dan 6 – Perenggan Isi
o  Pelajarperlu memberikan 5 idea utama dan setiap idea
diiringi dengan 3 idea sampingan berbentuk huraian, huraian
lanjutan, contoh atau ulasan atau penegasan idea. (Anggaran
70 patah perkataan)
o Idea utama WAJIB diletakkan di ayat pertama perenggan.
o Satu isi/idea 2 markah.
o Idea yang tidak menepati kehendak soalan/skema jawapan
= 0 MARKAH 
TEKNIK 4W1H
AYAT 1 IDEA UTAMA APA isi yang hendak diperkatakan

AYAT 2 HURAIAN MENGAPA – tentang isi


BAGAIMANA – Isi tersebut berlaku atau terjadi
KENAPA – berkaitan keterangan isi selanjutnya

AYAT 3 HURAIAN Huraian Lanjutan/Kesan


LANJUTAN
SEBAB DAN AKIBAT – Jika berlaku…Jika tidak…
Kesannya
AYAT 4 CONTOH CONTOH/FAKTA/BUKTI

AYAT CONTOH - Contoh yang sesuai

KREDIT KEPADA CIKGU SALMIAH RAMLI


LATIHAN 1:

KREDIT KEPADA CIKGU SALMIAH RAMLI


KREDIT KEPADA CIKGU SALMIAH RAMLI
KREDIT KEPADA CIKGU SALMIAH RAMLI
KREDIT KEPADA CIKGU SALMIAH RAMLI
KREDIT KEPADA CIKGU SALMIAH RAMLI
PELAJAR DIKEHENDAKI
MENGANALISIS SOALAN DAN
MENGENAL PASTI ISU, FOKUS
SOALAN, SKEMA, ISI (IU) DAN
HURAIAN RINGKAS (H)
ISU SEKTOR PERIKANAN NEGARA
FOKUS a) Masalah
SOALAN b) Langkah
STPM 2011
Sektor perikanan SKEMA 3 + 2/ 2 + 3
negara ini IU 1 Bekalan semakin berkurangan
menghadapi HI - Tempat pembiakan ikan musnah
masalah. Oleh itu,
langkah-langkah IU 2 Kekurangan Modal
yang komprehensif H2 - Tidak dapat membeli peralatan moden
perlu diambil untuk
memastikan sektor IU 3 Kekurangan prasarana
ini menyumbang H3 - Pelabuhan/jeti ? Tempat penyimpanan ikan tidak disediakan
kepada ekonomi
negara. Huraikan IU 4 Penternakan secara akuakultur
pernyataan ini. H4 - Ternak ikan dalam kolam

IU 5 Menetapkan gred & harga ikan di pasaran


H5 - menstabilkan harga ikan
ISU CAHAYA SURIA
FOKUS a) kepentingan
SOALAN b) kesan negatif sekiranya berlebihan

STPM 2012 SKEMA 3 + 2/ 2 + 3


Cahaya suria penting
untuk manusia dan IU 1 Proses Fotosintesis
alam sekitar. Namun HI - Prose membuat makanan/Hidup Subur
demikian, cahaya
suria yang IU 2 Penting untuk kesihatan & rawatan
berlebihan boleh H2 - Membekalkan vitamin D yang baik untuk sel kulit
membawa kesan
negative kepada IU 3 Sumber tenaga alternatif
manusia dan alam H3 - menggantikan petroleum yang semakin berkurangan
sekitar. Bincangkan
pernyataan ini. IU 4 Meningkatkan suhu bumi
H4 - Berlaku kekeringan air di Kawasan tadahan air

IU 5 Kepupusan flora & fauna


H5 - Pertumbuhan flora & fauna terjejas kerana kekurangan air.
ISU PENETAPAN GAJI MINIMUM
STPM 2013 FOKUS Kebaikan
Penetapan gaji SOALAN
minimum dalam
sesuatu bidang SKEMA 5+0
pekerjaan perlu
dilakukan untuk IU 1 Menghalang eksploitasi
memastikan HI - Nasib pekerja lebih terjamin
golongan pekerja di
negara ini IU 2 Meningkatkan taraf hidup
memperoleh H2 - Jumlah penduduk miskin tegar berkurangan
pendapatan yang
berpadanan dengan IU 3 Mengatasi masalah kekurangan tenaga pekerja
pekerjaan yang H3 - Timbul minat untuk bekerja kerana gaji minimum yang
mereka lakukan. baik.
Bincangkan
kebaikan IU 4 Meningkatkan motivasi pekerja
pelaksanaan H4 - Lebih bersungguh-sungguh bekerja/tingkatkan integriti
penetapan gaji
minimum tersebut IU 5 Mengekalkan kesetiaan pekerja
H5 - Perpindahan pekerja berkurangan
ISU TANGGUNGJAWAB KERAJAAN
FOKUS Tanggungjawab
SOALAN

SKEMA 1+4

STPM 2014 IU 1 Menguruskan pentadbiran negara (IDEA WAJIB)


Selain daripada HI - Mentadbir & mengurus dengan cekap
menguruskan
pentadbiran negara, IU 2 Menjaga ketenteraman awam & keamanan negara
kerajaan juga H2 - Melaksanakan dasar bagi memelihara kesejahteraan.
mempunyai
tanggungjawab yang IU 3 Menyediakan kemudahan infrastruktur awam
lain. Bincangkan. H3 - Merangkumi air & elektrik, jalan raya dll.

IU 4 Menjaga keadilan & keharmonian rakyat


H4 - Undang-undang digubal agar keamanan negara terjamin

IU 5 Pengerak pembangunan negara


H5 - Sediakan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan
PENANDA WACANA
 PENUTUP
o Setiap karangan perlu ada PENUTUP (ditulis dengan
ringkas TETAPI menyeluruh) - Perenggan ke-7
o Teknik 2 ayat:
o 1) Menyimpul/Merumus Idea
o 2) Cadangan tentang perbincangan Isu
o Tiada markah khusus
o Dikira dalam markah FORMAT
CONTOH 1
SOALAN
Warisan budaya yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat mempunyai
kepentingan yang tersendiri. Oleh itu, Langkah-Langkah bagi memastikan
warisan budaya masyarakat tersebut terus wujud perlu diambil. Bincangkan.

AYAT 1 (MENYIMPUL): Warisan budaya mempunyai pelbagai


kepentingan kepada bangsa dan negara.
AYAT 2 (CADANGAN): Warisan budaya perlu dikekalkan walaupun kita
hidup dalm era teknologi moden agar terus diamalkan oleh generasi muda
dan generasi seterusnya.
CONTOH 2
SOALAN
Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan
tinggi (brain drain) ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan akan
berterusan menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan.

AYAT 1 (MENYIMPUL): Isu Penghijrahan modal insan Malaysia yang


mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara akan mendatangkan pelbagai
impak negatif kepada negara.
AYAT 2 (CADANGAN): Pelbagai usaha perlu diambil untuk menarik balik
tenaga pakar dan mahir ini agar khidmat mereka dapat digunakankan untuk
kemajuan negara.
 BAHASA
o Markah maksimum Bahasa = 4 markah.
o Bagi 8 kesalahan Ejaan/tanda bacaan ditolak 1
Markah.
o Bagi 4 kesalahan struktur ayat ditolak 1 Markah.
o Markah minimum untuk BAHASA ialah
1 markah dengan syarat mesti melebihi 100 patah
perkataan.
CONTOH KESALAHAN BAHASA
 KESALAHAN TATABAHASA ( EJAAN , TANDA BACAAN, IMBUHAN)
 KESALAHAN STRUKTUR AYAT
 Pada masa kini  - sepatutnya Pada masa ini
 Hal ini kerana – sepatutnya Hal ini dikatakan demikian kerana
 Meningkatkan lagi kemajuan ekonomi – sepatutnya meningkatkan
kemajuan ekonomi lagi
 Sehubungan itu – sepatutnya Sehubungan dengan itu
 Berbanding pencapaian tahun lalu – sepatutnya berbanding dengan
pencapaian tahun lalu
 Antara langkah-langkah - sepatutnya Antara langkah
LATIHAN MENGENAL PASTI
ISU, FOKUS SOALAN, KATA
TUGAS & KOMBINASI JAWAPAN
     ISU – Apa isu yang diutarakan di dalam soalan.
Kegagalan utk memahami isu soalan akan menyebabkan
karangan pelajar terpesong daripada tajuk.
     FOKUS SOALAN - Merujuk kepada perkara yang
ditanya di dalam soalan (Satu @ Dua Fokus Soalan)
     SKEMA - 5+ 0  ATAU  2+3/3+2 (Asasnya ada 2 sahaja)
Yang lain adalah pecahan daripada ini. (SKEMA 5 + 0
Bermakna ada satu fokus soalan dan skema 3 +2/2+3
bermakna ada dua fokus soalan.
ARAHAN : Baca soalan dan kenal pasti :

1. Isu (I)
2. Fokus Soalan (FS)
3. Kata Tugas (KT)
3. Skema (S)
Tajuk (STPM 2014) Isu Fokus Soalan Kata Tugas SKEMA

S20-Selain daripada menguruskan


pentadbiran negara, kerajaan juga
mempunyai tanggungjawab lain.
Bincangkan.

S21- Walaupun pelbagai usaha dilakukan


untuk memperkasakan pertahanan negara
bagi memastikan kedaulatan negara
terpelihara, namun terdapat pelbagai
halangan untuk merealisasikan hasrat
tersebut. Ulaskan.

S22-Laman web sosial telah menyerap


dengan pantas dalam masyarakat. Namun
ada pihak mencadangkan laman web ini
diharamkan penggunaannya. Bincangkan.
Tajuk (STPM 2014) Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S20-Selain daripada menguruskan tanggungjawab tanggungjawab Bincangkan 1+4


pentadbiran negara, kerajaan juga kerajaan -menguruskan
mempunyai tanggungjawab lain. pentadbiran negara+4
Bincangkan. tanggungjawab lain

S21- Walaupun pelbagai usaha dilakukan memperkasakan A. usaha Ulaskan 3+2/2+3


untuk memperkasakan pertahanan negara pertahanan negara B. halangan
bagi memastikan kedaulatan negara
terpelihara, namun terdapat pelbagai
halangan untuk merealisasikan hasrat
tersebut. Ulaskan.

S22- Laman web sosial telah menyerap Laman web sosial A. menyerap dengan Bincangkan 3+2/2+3
dengan pantas dalam masyarakat. Namun pantas dalam
ada pihak mencadangkan laman web ini masyarakat
diharamkan penggunaannya. Bincangkan. B. diharamkan
penggunaannya
Tajuk (STPM 2015) Isu Fokus Soalan Kata Tugas Skema

S20-Gejala rasuah telah menjadi duri dalam


daging sehingga mendatangkan kesan buruk
kepada masyarakat dan negara. Oleh itu,
pelbagai langkah perlu diambil bagi
mengawal gejala ini daripada berleluasa.
Bincangkan.

S21- Selain dari aspek fizikal, terdapat faktor


lain yang menghalangpengintegrasian dan
perpaduan kaum. Ulaskan.

S22- Penghijrahan modal insan Malaysia


yang mempunyai kemahiran dan
pengetahuan tinggi ke negara lain terus
berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan
berterusan akan menjejaskan ekonomi
negara. Bincangkan.
Tajuk (STPM 2015) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S20- Gejala rasuah telah menjadi duri Gejala rasuah A. kesan buruk kepada Bincangkan 3+2/2+3
dalam daging sehingga mendatangkan masyarakat dan
kesan buruk kepada masyarakat dan negara.
negara. Oleh itu, pelbagai langkah perlu
diambil bagi mengawal gejala ini daripada B. mengawal gejala ini
berleluasa. Bincangkan. daripada berleluasa

S21- Selain dari aspek fizikal, terdapat pengintegrasian dan Faktor :aspek fizikal+4 Ulaskan 1+4
aktor lain yang perpaduan kaum faktor lain yang
menghalangpengintegrasian dan menghalang
perpaduan kaum. Ulaskan.

S22- Penghijrahan modal insan Malaysia Penghijrahan modal A. terus berlaku Bincangkan 3+2/2+3
yang mempunyai kemahiran dan insan Malaysia yang B. dibiarkan
pengetahuan tinggi ke negara lain terus mempunyai kemahiran berterusan akan
berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan dan pengetahuan menjejaskan
berterusan akan menjejaskan ekonomi tinggi ke negara lain ekonomi negara
negara. Bincangkan.
Tajuk (STPM 2016) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S20- Kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan


awam menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti.
Huraikan.

S21- Kebelakangan ini, generasi muda yang


merupakan benteng pertahanan negara pada masa
depan dikatakan kurang mempunyai semangat
patriotikterhadap negara. Usaha-usaha perlu
dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik
dalam kalangan mereka. Ulaskan

S22- Teknologi Satelit membawa pelbagai manfaat


kepada Malaysia, namun kesan negatif di sebaliknya
tidak boleh diketepikan. Bincangkan.
 
Tajuk (STPM 2016) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S20- Kecemerlangan tadbir urus dalam Kecemerlangan tadbir ciri-ciri kepimpinan yang Huraikan 5+0
perkhidmatan awam menuntut ciri-ciri urus dalam berkualiti
kepimpinan yang berkualiti. Huraikan. perkhidmatan awam

S21- Kebelakangan ini, generasi muda generasi muda A. kurang mempunyai Ulaskan 3+2/2+3
yang merupakan benteng pertahanan semangat
negara pada masa depan dikatakan patriotikterhadap
kurang mempunyai semangat negara.
patriotikterhadap negara. Usaha-usaha B. Usaha-usaha
perlu dilakukan bagi menyuburkan menyuburkan
semangat patriotik dalam kalangan semangat patriotik
mereka. Ulaskan

S22- Teknologi Satelit membawa pelbagai Teknologi Satelit A. manfaat kepada Bincangkan 3+2/2+3
manfaat kepada Malaysia, namun kesan Malaysia
negatif di sebaliknya tidak boleh B. kesan negatif
diketepikan. Bincangkan
 
Tajuk (STPM 2017) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S.20 Tadbir urus baik menentukan kecekapan pegawai


awam. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan bagi
meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam.
Bincangkan.

S.21 Kebelakangan ini, segelintir golongan muda


didapati lebih mengutamakan budaya
hedonisme( berseronok). Langkah tertentu perlu
dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak
melupakan budaya tempatan. Jelaskan.

S.22 Perpaduan kaum memainkan peranan yang


penting untuk menjamin keamanan negara. Lantaran
itu, kerajaan hendaklah melaksanakan pelbagai
langkah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang
kaum di negara ini. Jelaskan.
Tajuk (STPM 2017) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S.20 Tadbir urus baik menentukan kecekapan Tadbir urus pelbagai usaha Bincangkan 5+0
pegawai awam. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan baik meningkatkan kualiti
bagi meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan menentukan pegawai perkhidmatan
awam. Bincangkan. kecekapan awam
pegawai awam

S.21 Kebelakangan ini, segelintir golongan muda golongan muda A. mengutamakan Jelaskan. 3+2/2+3
didapati lebih mengutamakan budaya budaya hedonisme
hedonisme( berseronok). Langkah tertentu perlu B. Langkah
dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak memastikan
melupakan budaya tempatan. Jelaskan. golongan ini tidak
melupakan budaya
tempatan

S.22 Perpaduan kaum memainkan peranan yang Perpaduan A. penting untuk Jelaskan 3+2/2+3
penting untuk menjamin keamanan negara. Lantaran kaum menjamin
itu, kerajaan hendaklah melaksanakan pelbagai keamanan negara
langkah untuk menyatupadukan rakyat yang B. Langkah kerajaan
berbilang kaum di negara ini. Jelaskan. untuk
menyatupadukan
rakyat yang
berbilang kaum di
negara ini
Tajuk (STPM 2018) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S.20 Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan


rasuah berlaku. Oleh itu, langkah tertentu perlu
dilakukan untuk mengawal gejala ini daripada terus
berkembang. Huraikan.

S.21 Terdapat pelbagai ancaman yang boleh


menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia.
Jelaskan.

S. 22 Sistem persekolahan mampu memupuk


perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian,
peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan.
Jelaskan.
Tajuk (STPM 2018) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S.20 Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan kegiatan rasuah A. Faktor Huraikan 3+2/2+3
rasuah berlaku. Oleh itu, langkah tertentu perlu mengakibatkan
dilakukan untuk mengawal gejala ini daripada terus B. Langkah
berkembang. Huraikan. mengawal gejala
ini daripada terus
berkembang

.S.21 Terdapat pelbagai ancaman yang boleh keselamatan Ancaman menggugat Jelaskan 5+0
menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. dan kedaulatan
Jelaskan. Malaysia

S. 22 Sistem persekolahan mampu memupuk memupuk A. Sistem Jelaskan 1+4


perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian, perpaduan persekolahan + 4
peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. kaum peranan pihak lain
Jelaskan.
Tajuk (STPM 2019) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S.20 Kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran


kerajaan boleh menjatuhkan imej perkhidmatan
awam. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk
menanganinya. Huraikan.

S.21 Malaysia sebuah negara yang aman dan damai,


namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman
jenayah yang perlu diatasi segera. Huraikan.

S.22 Teknologi hijau penting untuk diberi penekanan


dalam pembangunan negara dan pelbagai langkah
dilaksanakan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara
yang mengamalkan teknologi tersebut. Huraikan.
Tajuk (STPM 2019) Topik/Isu Fokus Kata Tugas SKEMA

S.20 Kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran Kerenah A. menjatuhkan imej Huraikan 3+2/2+3
kerajaan boleh menjatuhkan imej perkhidmatan birokrasi perkhidmatan awam
awam. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk dalam sistem B. langkah untuk
menanganinya. Huraikan. pentadbiran menanganinya
kerajaan

S.21 Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, ancaman perlu diatasi segera Huraikan 5+0
namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman jenayah
jenayah yang perlu diatasi segera. Huraikan.

S.22 Teknologi hijau penting untuk diberi penekanan Teknologi A. Penting dalam Huraikan 3+2/2+3
dalam pembangunan negara dan pelbagai langkah hijau pembangunan
dilaksanakan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara
negara yang mengamalkan teknologi tersebut. B. pelbagai langkah
Huraikan. menjadikan
Malaysia sebuah
negara yang
mengamalkan
teknologi tersebut
SEKIAN TERIMA KASIH

KITA AKAN BERJUMPA LAGI PADA HARI DAN MASA YANG SAMA MINGGU
DEPAN.
JANGAN LUPA LIKE, SHARE DAN SUBSCRIBE CHANNEL CIKGU AGILA UNTUK
MENDAPATKAN LEBIH BANYAK VIDEO PDPC SUBJEK PENGAJIAN AM. JUGA
ANDA BOLEH MENONTON LEBIH BANYAK VIDEO DALAM PLAYLIST
KOLABORATIF DARIPADA PANITIA CIKGU UNTUK SUBJEK PA, BM, KMK, SAINS
SUKAN DAN GEOGRAFI.

Anda mungkin juga menyukai