Anda di halaman 1dari 119

EDUP 2093

PEDAGOGI

KAPASITI PEDAGOGI PEMBELAJARAN BERMAKNA


(KPPB)
NOR HAFIFAH BINTI NOR AZMAN
NUR LIYANA BINTI MOHAMED RADZIF
NUR FATIN NADIAH BINTI MOHAMAT JOHARI
NORLIYANA BINTI MOHAMAD ZIN
SUHAILA BINTI MOHD ALIHAN
PENGENALAN KAPASITI PEDAGOGI PEMBELAJARAN BERMAKNA
(KPPB)

• Pelaksanaan KPPB adalah berlandaskan pada teras pembelajaran


bermakna dan kemenjadian murid yang terdapat dalam Teras TS25
• Pembelajaran bermakna ialah apabila pelajar menggunakan pengetahuan
dan kemahiran isi kandungan untuk meneroka dan mencipta pengetahuan
dan kemahiran yang baharu. Dan dengan pengetahuan dan kemahiran
baharu yang diperolehi tersebut, pelajar menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah di dalam kehidupan
• Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna (KPPB) ini merupakan projek
Institut Pendidikan Guru Malasysia (IPGM) dan Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) dibawah program TS25.
KONSEP KPPB
Mereka (guru dan murid) memberi tumpuan kepada penciptaan dan
penggunaan pengetahuan baru di dalam kehidupan sebenar dan bukannya
hanya menyebarkan pengetahuan yang sudah ada

Mereka (guru dan murid) sengaja menjalin perkongsian pembelajaran baharu di


antara dan di kalangan pelajar dan guru, kerana proses pembelajaran menjadi
tumpuan utama bagi penemuan, penciptaan, dan penggunaan pengetahuan bersama.

Pedagogi baharu memperluaskan persekitaran pembelajaran dengan bergerak


menjangkau bilik darjah tradisional untuk menggunakan masa, ruang, dan orang di
dalam dan di luar bilik darjah sebagai pemangkin untuk membina pengetahuan
baharu dan mewujudkan budaya yang kukuh untuk pembelajaran

Pedagogi baharu memanfaatkan kemudahan digital di mana-mana dan


bila-bila masa untuk mempercepat dan memperdalam pembelajaran
• Konsep kejelasan membawa maksud
jelas, mudah , difahami, mudah dibaca,
tidak memberi ruang untuk salah tafsir
dan tidak bersifat samar-samar dan
KONSEP KEJELASAN kabur
(CALRITY)
• Tahap kejelasan yang diguna pakai
dalam konsep ini adalah penggunaan
kata-kata yang pendek, ringkas , tajam
dan tidak berbeli-belit
Perkembangan pembelajaran ialah
melalui kemahiran dan berfikir secara
kritis dan kreatif

PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
DEFINISI PEMIKIRAN KREATIF DAN KRITIS

PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS

• Pembelajaran berkaitan pemikiran • Kebolehan mewujudkan sesuatu yang


bagaimana, menggunakan dan baharu sama sekalI.
menghubungkannya supaya boleh ber • Pemikiran yang mampu menjana idea-
makna ( Bennis. 1995) idea baharu , menjana alternatif ,
• Pemikiran kritis melibatkan aktiviti melihat sesuatu daripada pelbagai
mental secara anlisis, sintesis dan sudut atau persepsi , keupayaan
penilaian (Bloom, 1956) melihat sesuatu daripada perspektif
yang lebih luas (Osman, 2004)
CIRI-CIRI PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

PEMIKIRAN KRITIS PEMIKIRAN KREATIF


• Menyatakan dan membuat perkataan • Menganalisis dan membentuk
serta memikirkan banyak kemungkinan untuk membuat
kemungkinan perbandingan pelbagai idea
• Berfikir dan membentuk pengalaman • Menambahbaik dan memperhalusi
dalam pelbagai cara dan idea-idea
menggunakan pelbagai pendapat • Membuat keputusan dan
• Fikirkan kemungkinan yang baru dan pertimbangan yang efektif
berlainan • Menyediakan asas yang kukuh untuk
• Panduan dalam menjana dan memilih tindakkan yang berkesan
alternatif
HASRAT PEMBELAJARAN
1. Peruntukkan masa yang bersesuaian dengan pengajaran dan
pembelajaran iaitu tidak terlalu lama atau terlalu singkat
supaya murid tidak bosan
2. Penglibatan ibubapa dapat membantu perkembangan anak-
anak melalui pembacaan di rumah , menyediakan suasana
persekitaran yang menarik dan bahan bantu belajar yang
mendorong murid-murid
3. Penggunaan bahan bantu yang konkrit bagi membantu kanak-
kanak membuat hubung kait pengalaman sedia ada dengan
pembelajaran yang baharu supaya dapat merangsang
perkembangan kanak-kanak serta penglibatan aktif di dalam
kelas dapat diwujudkan
KRITERIA KEJAYAAN
Membuat
perbandingan ciri- Mengenalpasti
ciri pemikiran cabaran pendidik
kritis dan mengaplikasikan
pemikiran kreatif kemahiran berfikir
secara kritis dan
kreatif

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menganalisa video
atau aktiviti atau Merancang aktiviti
situasi PDP guru yang menggalakan
berkaitan dengan proses kemahiran
kemahiran berfikir berfikir secara
secara keratif dam kritis dan kreatif.
kritis
KRITERIA KEJAYAAN
1. Membincangkan perbandingan ciri-ciri pemikiran kritis
2. Menyenaraikan cabaran-cabaran pendidik dalam
melkasakanakan kemahiran kritis dan kreatif serta
cara-cara mengatasinya
3. Menganalisis video , aktiviti, situasi atau baharansangan
PDP guru berkaitan dengan kemahiran pemikiran kritis
dan kreatif serta beri justifikasi
4. Merancang satu aktiviti yang menggalakkan proses
kemahiran befikir secara kritis dan satu aktiviti untuk
kemahiran berfikir secara kreatif.
LANGKAH MEMBINA KRITERIA KEJAYAAN

Rujuk standard prestasi untuk melihat


kemahiran dan pengetahuan yang perlu
dikuasai bagi mencapai objektif
pembelajaran yang dipilh

Pastikan kriteria disusun daripada mudah ke


sukar

Dapat menunjukkan proses mencapai


objektif pembelajaran yang dipiih
Dijadikan rujukan
untuk merancang
pembelajaran

KEPENTINGAN KRITERIA
KEJAYAAN

Dijadikan rujukan
untuk pentaksiran bilik
darjah
KONSEP
MERUNGKAI
KURIKULUM
Menyusun semula
Standard Kandungan, Ia merupakan langkah
Standard Pembelajaran Transformasi
dan Standard Prestasi ke Pendidikan dalam
dalam RPT dan RPH menjayakan
mengikut keupayaan pelaksanaan PAK21
murid semasa dan Kapasiti Pedagogi
pelaksanaan pdp dengan Pembelajaran
menggunakan pedagogi Bermakna.
yang bersesuaian bagi
mencapai objektif
pembelajaran.
Menentukan dengan PENJAJARAN
tepat perkara yang KONSTRUKTIF dapat
murid perlu tahu iaitu dilaksanakan dengan
KONSEP tepat

TUJUAN
Memastikan penilaian Membantu guru memilih
PERKEMBANGAN STRATEGI PEDAGOGI
PEMBELAJARAN yang sesuai
MURID dilaksanakan
dengan lebih berkesan
HUBUNGAN: GURU-MURID-
PERHUBUNGAN
KURIKULUM

GURU MURID
PENGLIBATAN

KURIKULUM
KEJELASAN (KANDUNGAN)

CABARAN
PENGLIBATAN MURID = PEMBELAJARAN OPTIMUM

GURU MURID
PEMBELAJARAN
OPTIMUM

KURIKULUM
(KANDUNGAN)
KEJELASAN GURU TERHADAP DSKP

PENGETAHUAN (P)

GURU DSKP
KEMAHIRAN (K)

KEJELASAN
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Pernyataan spesifik tentang Satu penetapan kriteria atau Pernyataan tentang tahap
perkara yang murid patut indikator kualiti perkembangan
ketahui dan boleh lakukan pembelajaran dan pembelajaran murid yang
dalam suatu tempoh pencapaian yang boleh diukur berdasarkan standard
persekolahan merangkumi diukur bagi setiap standard dan juga menunjukkan
aspek pengetahuan, kandungan kedudukan murid dalam
kemahiran dan nilai perkembangan
pembelajarannya
KEFAHAMAN KmR
(REKA BENTUK )
KEFAHAMAN MELALUI REKA BENTUK
( KmR )
Melalui Modul 6 TS25, perkongsian KmR adalah untuk memberi fokus kepada
pemantapan pembelajaran bermakna (deep learning) dan pelaksanaan Pentaksiran Bilik
Darjah (PBD)

Pembelajaran bermakna merupakan keinginan untuk mengubah bentuk pendidikan bagi


menyediakan pelajar yang lebih baik untuk dunia persekitaran mereka.

Ia juga melibatkan perkongsian pembelajaran “antara pelajar dengan pelajar dan antara
pelajar dan guru”
MODEL KmR
MERUNGKAI STANDARD
MERUNGKAI STANDARD DSKP
THE BIG IDEA

" A BIG idea is a way of usefully seeing CONNECTIONS, not just another piece of
knowledge. It is more like a LENS for better looking than something additionally seen;
more like a theme than the facts of the story."

SOALAN PENTING / ESSENTIAL QUESTION

" Questions that probe for DEEPER MEANING and set the stage for further
questioning foster the development of critical thinking skills and higher order
capabilities such as; problem solving, and the understanding of complex systems, the
ability to ask great questions often separates great teachers from good ones"
MERUNGKAI STANDARD DSKP
PROJECT BASED LEARNING (PBL)

Project Based Learning adalah kaedah pembelajaran yang


membolehkan murid mengkaji sesuatu topik yang diberi untuk
menghasilkan produk pada akhir pembelajaran.
LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK (PBL)
1) Kenalpasti masalah yang perlu diselesaikan :

2) Kenalpasti pengetahuan sedia ada untuk pelajar-pelajar menyelesaikan masalah yang


diberikan

3) Tentukan apakah konsep yang mereka akan pelajari untuk menyelesaikan masalah
yang diberi dan bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesebuah
masalah.

4) Kenal pasti cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang ditentukan.

5) Selesaikan masalah yang diberikan


KAPASITI PEDAGOGI
PEMBELAJARAN
BERMAKNA ( KPPB )
MODEL PEMBELAJARAN MURID
2) MODEL REKA BENTUK
PEMBELAJARAN
1) RAKAN
PEMBELAJARAN
• Berperanan sebagai penggerak / pendorong
pembelajaran (activator).
• Siapa? Rakan sekelas, guru, komuniti (ibu
bapa, pakar, rakan maya dll)
• Bagaimana?
• Menetapkan perubahan dalam struktur
perhubungan bermanfaat dalam hubungan
antara murid, guru, ibubapa dan komuniti
• Mewujudkan matlamat dan hasrat
pembelajaran yang telus dalam perkongsian
dengan pelajar dan keluarga.
• Gunakan proses kerjasama yang jelas dan
langkah-langkah untuk mencapai kejayaan.
2) PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN
• TUJUAN - Menyediakan persekitaran pembelajaran
interaktif dan berpusatkan murid.
• SIAPA – Guru & Komuniti
• BAGAIMANA -
• Mewujudkan iklim dan budaya pembelajaran – interaktif di
mana murid terlibat aktif dan bermakna.
• Menggunakan pelbagai alat dan proses yang sesuai untuk
menilai kebolehan murid, bakat dan keperluan akademik.
• Membina iklim dan budaya pembelajaran pada  bila-bila
masa, di mana sahaja melibatkan mana-mana murid.
• Membina proses kerjasama dan kemahiran sosial
• Menggunakan suara murid untuk reka bentuk pembelajaran
• Menggunakan strategi untuk penglibatan dan mendorong
untuk pembelajaran bermakna
• Menggunakan strategi untuk membina perkongsian dengan
pelajar dan keluarga.
3) PERMANFAATAN
DIGITAL
• TUJUAN - Menggunakan kemudahan digital untuk meningkatkan
penglibatan dan motivasi.
• Penggunaan teknologi digital dalam amalan di bilik darjah untuk
memacu, membugar dan nilai tambah terhadap pembelajaran.
• Membolehkan pembelajaran bila-bila masa/ di mana sahaja dengan
mana-mana murid melalui kemudahan digital.
• SIAPA – Guru & Murid
• BAGAIMANA -
• Mendorong murid mengakses teknologi digital untuk membolehkan
maklum balas pembelajaran yang tepat pada masanya ( just-in time).
• Menyediakan mod yang fleksibel selaras dengan keperluan
pembelajaran individu dan kumpulan.
• Menggunakan kemudahan digital sebagai perancah (scaffold) proses
pembelajaran.
• Mendorong inovasi murid menggunakan digital untuk pembelajaran
bermakna atau mencipta pengetahuan baru
4) AMALAN PEDAGOGI
• TUJUAN – Satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang
baharu muncul
• Memberi ruang dan peluang kepada murid untuk membuat pilihan bagi
melibatkan penglibatan dan motivasi dalam proses pembelajaran.
• SIAPA – Guru & Murid
• BAGAIMANA -
• Reka bentuk tugasan dan proses pembelajaran menggunakan model yang
terbukti melalui penyelidikan.
• Reka bentuk tugasan pembelajaran mendalam yang yang melibatkan
kemahiran berfikir dan tahap kerumitan.
• Gunakan strategi perancahan (scafolding) dan pembelajaran terarah
kendiri.
• Melibatkan pelajar dalam refleksi kendiri dan menerima maklum balas untuk
mempromosi metakognitif.
• Gunakan pelbagai strategi pentaksiran dan maklum balas  (feed-up, feed-
forward, feedback).
3) MODEL KOMPETENSI GLOBAL 6C
MODEL KOMPETENSI GLOBAL 6C
• Pembelajaran bermakna
ialah satu proses untuk
mencapai hasil pembelajaran
iaitu Kompetensi Global 6C.
• Semasa proses
pembelajaran bermakna,
pelajar membangunkan
Kompetensi Global 6C
dengan memanfaatkan
digital.
• pelajar akan dapat
mengembangkan kompetensi
6C hingga ke peringkat
global melalui kapasiti
pedagogi.
KOMPETENSI 6C
C1 : SAHSIAH
• Mempraktikkan pembelajaran bermakna,
memiliki sifat-sifat seperti kegigihan,
ketabahan, dan daya tahan.
• Keupayaan untuk menjadikan
pembelajaran sebagai sebahagian daripada
kehidupan.
• Seorang yang pandai membawa diri dalam
kehidupan yang mencabar.
RUBRIK KOMPETENSI 6C C1 : SAHSIAH
RUBRIK KOMPETENSI 6C C1 : SAHSIAH
RUBRIK KOMPETENSI 6C C1 : SAHSIAH
KOMPETENSI 6C –
C2 : KEWARGANEGARAAN

• Memiliki pemikiran global,


mempertimbangkan isu-isu global
berdasarkan pemahaman yang
mendalam tentang nilai-nilai dan
pandangan dunia yang pelbagai,
serta melalui minat dan
keupayaan yang tulen untuk
menyelesaikan masalah dunia
nyata yang rumit dan memberi
kesan kepada kelestarian manusia
dan alam sekitar.
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C2 - KEWARGANEGARAAN
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C2 - KEWARGANEGARAAN
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C2 - KEWARGANEGARAAN
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C2 - KEWARGANEGARAAN
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C2 - KEWARGANEGARAAN
KOMPETENSI 6C –
C3 : KOLABORATIF
• Saling bergantung dan bersinergi
dalam kumpulan dengan kemahiran
 interpersonal dan berpasukan
yang tinggi seperti pengurusan
dinamika kumpulan
• Cabaran yang  berkesan dan
membuat keputusan bernas
bersama.
• Saling belajar dan menyumbang
kepada ahli kumpulan.
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C3 - KOLABORATIF
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C3 - KOLABORATIF
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C3 - KOLABORATIF
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C3 - KOLABORATIF
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C3 - KOLABORATIF
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C3 - KOLABORATIF
KOMPETENSI 6C –
C4 : KOMUNIKASI
• Berkomunikasi dengan berkesan
dengan pelbagai gaya, mod, dan
alatan (termasuk alatan digital),
disesuaikan untuk pelbagai audien.
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C4 - KOMUNIKASI
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C4 - KOMUNIKASI
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C4 - KOMUNIKASI
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C4 - KOMUNIKASI
KOMPETENSI 6C –
C5 : KREATIVITI
• Memiliki ‘perspektif keusahawanan’
dari sudut ekonomi dan sosial,
mengajukan soalan inkuiri yang tepat
bagi menghasilkan idea-idea baru, dan
kepimpinan yang meneraju dan
memacu idea-idea tersebut
seterusnya menterjemahkan sebagai
tindakan
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C5 - KOMUNIKASI
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C5 - KOMUNIKASI
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C5 - KOMUNIKASI
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C5 - KOMUNIKASI
KOMPETENSI 6C –
C6 : BERFIKIRAN KRITIS

• Menilai maklumat dan hujah secara


kritikal, melihat pola dan perkaitan,
membina pengetahuan yang
bermakna, dan menerapkannya dalam
situasi sebenar.
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C6 - BERFIKIRAN KRITIS
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C6 - BERFIKIRAN KRITIS
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C6 - BERFIKIRAN KRITIS
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C6 - BERFIKIRAN KRITIS
RUBRIK KOMPETENSI 6C
C6 - BERFIKIRAN KRITIS
4) MODEL KERANGKA TRIPLE E / 3E
ENGAGEMENT
(KETERLIBATAN)
• Keterlibatan adalah mengambil kira bagaimana
alatan teknologi membantu pelajar untuk fokus
pada matlamat pembelajaran dan tugasan yang
diberikan.
• Penting bagi sesuatu keterlibatan itu untuk
menggunakan alatan teknologi bagi menjalani
tugasan atau aktiviti berdasarkan masa yang
ditetapkan,
• Berfokus secara aktif kepada matlamat
pembelajaran dan memberi peluang kepada
pelajar untuk bersosial secara aktif di dalam
kelas.

 FOKUS PADA MATLAMAT PEMBELAJARAN


 MENYELESAIKAN TUGASAN/AKTIVITI
YANG BERTEMPOH MENGGUNAKAN
ALATAN TEKNOLOGI ALATAN DAN RESOS
 TERLIBAT SECARA AKTIF DAN BERSOSIAL
Melaksanakan dan berkongsi PdP melalui Fb,
DI DALAM KELAS Youtube, dll
ENHANCEMENT
(PENINGKATAN)
• Melalui ENHANCEMENT, penggunaan teknologi maklumat
membantu pelajar memperoleh maklumat di luar buku teks,
memahami dengan mendalam dan memberi pemahaman yang
senang mengikut cara belajar pelajar itu sendiri, kreatif
dan inovatif.

• Peningkatan nilai tambah pembelajaran melalui teknologi


adalah apabila alat teknologi itu sendiri membantu dengan
cara yang tidak mudah dilakukan dengan kaedah
tradisional.

• Tahap ini di mana pembelajaran boleh menjadi peribadi dan


lebih berkaitan dengan pelajar. Ini adalah apabila teknologi
benar-benar mula mengubah bagaimana pembelajaran ALATAN DAN RESOS
Melaksana dan berkongsi PdP melalui aplikasi lain:Google
berlaku untuk menjadikannya lebih bermakna kepada
Search, Google Scholar, Google Forms, Photoshop,
pelajar. Powtoon, Powerpoint, Prezi dll
KAJIAN OLEH LIZ KOLB
Selepas daripada proses engagement (penglibatan), Liz Kolb
menambahkan arahan interaksinya dengan memperluaskan lagi
skop carian pelajar, memperbanyakkan aktiviti dalam proses
PdP dan mendapati bahawa pelajar berjaya mendalami topik
yang dilaksanakan serta respon pelajar boleh dibuat diluar
waktu sekolah.
EXTENSION
(PERLUASAN/PERKEMBANGAN)
• Elemen extension adalah penggunaan teknologi yang
dapat membawa pelajar untuk belajar di luar kelas
dalam kehidupan seharian mereka, di mana mereka
boleh terus berkembang walaupun mereka telah
meninggalkan sekolah.

• Perluasan teknologi membolehkan pelajar untuk


belajar di luar waktu sekolah biasa mereka,
menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan
pengalaman hidup seharian mereka serta
menjadikan mereka sebagai pelajar sepanjang
Perkongsian melalui Youtube, Facebook / karnival
hayat, tanpa perlunya guru atau sekolah untuk bersama masyarakat.
meneruskan penggunaan alat teknologi. Mewujudkan kemahiran insaniah – kemahiran komputer
dan kemahiran sosial.
RUBRIK
PENILAIAN
3E
5) MODEL KERANGKA
RIGOR, RELEVANCE & RELATIONSHIP

Adaptasi: Daggett, W. R. (2016). Rigor/Relevance framework: A guide to


focusing resources to increase student performance . New York: ICLE
PENGENALAN
 Kontinum (struktur yang berterusan) yang berorientasikan
tindakan dengan meletakkan pengetahuan yang hendak digunakan.

 Memberikan para guru cara untuk mengembangkan pengajaran


dan penilaian.

 Memberikan para pelajar cara pembelajaran berdasarkan projek-


sama ada dengan atau tanpa penggunaan teknologi.

 Setiap empat kuadran diberi label dengan istilah yang bercirikan


pembelajaran atau prestasi pelajar:
Pemerolehan, Aplikasi, Asimilasi, dan Penyesuaian.
PROSES
APLIKASI
KERANGKA 3R
LANGKAH 1
Kenal pasti matlamat pembelajaran
LANGKAH 2
Memilih alatan teknologi yang sesuai
LANGKAH 3
HUBUNGKAIT
Melibatkan pelajar dengan teknologi REALITI
dengan menjadikan mereka sebagai
pelajar aktif PENGLIBATAN
MURID
LANGKAH 4
ALATAN
Menghubungkait pembelajaran dengan TEKONOLOGI
tugasan dan konteks pembelajaran
yang seiring dengan perkara realiti MATLAMAT
dalam kehidupan PEMBELAJARAN
PERANAN
GURU DAN
PELAJAR
CONTOH
PENGGUNAAN
TEKNOLOGI
UNSUR
RELEVANCE &
RELATIONSHIP
KELEBIHAN
6) MODEL PENGLIBATAN

• Model penglibatan ibu bapa yang diambil adalah model


penglibatan ibu bapa oleh Joyce Epstein yang
mengetengahkan beberapa kategori dalam model
tersebut.
• Dr. Joyce Epstein menyokong penglibatan ibu bapa dan
menyokong pernyataan tentang penglibatan ibu bapa
harus melangkau sekolah dan rumah, menjalin kerjasama
antara rumah, sekolah dan komuniti.
• Ibu bapa, sekolah dan komuniti dikenal pasti sebagai
persekitaran yang memberi kesan kepada pembelajaran
dan perkembangan anak-anak pada masa akan datang.
https://www.groupcall.com/blog/better-parental-involvement
TEORI PEMBELAJARAN BERMAKNA

TEORI PEMBELAJARAN BERMAKNA TEORI BEHAVIOROSTIK TEORI KOGNITIF


DAVID AUSUBEL • DIPERKENALKAN OLEH IVAN PAVLOV • PEMBELAJARAN MERUPAKAN PROSES
• PEMBELAJARAN BERMAKNA APABILA • PEMBELAJARAN BERKAITAN DENGAN DALAMAN YANG WUJUD DALAM AKAL
WUJUDNYA 2 ASPEK IAITU TEKS TINGKAH LAKU FIKIRAN. SEMASA PROSES PEMBELAJARAN,
PENGAJARAN DAN PENYAMPAIAN ILMU • PEMBELAJARAN BERMAKNA DAPAT OTAK MANUSIA AKAN MENYUSUN SEGALA
OLEH GURU DICAPAI MELALUI PEMERHATIAN DENGAN MAKLUMAT DALAM INGATAN
• MURID MEMPUNYAI KESEDARAN TENTANG MEMBUAT UJIAN DALAM PERHUBUNGAN • AHLI PSIKOLOGO SEPERTI BRUNER DAN
TUJUAN YANG DIPELAJARI DENGAN RANGSANGAN DAN GERAK BALAS. PIAGET MENGGUNAKAN TEORI
WUJUDNYA BAHAN PEMBELAJARAN YANG • SEGALA PERBUATAN DAN TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN SECARA PEMIKIRAN CELIK
BERMAKNA MURID BERGANTUNG DARIPADA AKAL, KAEDAH PENYELESAIAN
• PEMBELAJARAN MENJADI BERMAKNA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MASALAH,PENEMUAN DAN
BERGANTUNG KEPADA PENGETAHUAN PENGKATEGORIAN.
ASAS PADA MURID
TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI SOSIAL TEORI HUMANISME
• PENGETAHUAN DIBINA SENDIRI OLEH • GABUNGAN DARIPADA TEORI • PEMBELAJARAN BERGANTUNG PADA
EMOSI DAN PERASAAN
MURID YANG AKTIF BERDASARKAN PEMBELAJARAN BEHAVIOR DAN • CARL ROGERS BERPENDAPAT SETIAP
PENGETAHUAN SEDIA ADA KOGNITIF INDIVIDU MEMPUNYAI CARA BELAJAR
• MURID AKAN MENGAITKAN • DIKENALI SEBAGAI PENDEKATAN YANG BERBEZA DENGAN INDIVIDU LAIN
MAKLUMAT BARU DENGAN SECARA PERMODELAN IAITU • STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM
PENGETAHUAN SEDIA ADA DENGAN DARIPADA ASPEK PEMERHATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERLU
BANTUAN INTERAKSI SOSIL MURID TERHADAP APA YANG DIRANCANG DAN DISUSUN MENGIKUT
BERSAMA RAKAN DAN GURU DISAMPAIKAN OLEH GURU DAN PERKEMBANGAN EMOSI MURID
PENIRUAN OLEH MURID • GURU HENDAKLAH MENJAGA JENDRI
BERDASARKAN KEFAHAMAN MURID MURID SUPAYA POTENSI MURID DAPAT
DIKEMBANGKAN KE TAHAP OPTIMUM
MODEL ROBERT GLASER MODEL SIM MODEL PENGAJARAN TABA
• MODEL PENGAJARAN TERBAHAGI KEPADA • PROSES PENGAJARAN MELALUI INTERAKSI • MENEKANKAN PENYUSUNAN MAKLUMAT
4 KOMPONEN IAITU OBJEKTIF ANTARA GURU, MURID, ISI PELAJARAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN
PENGAJARAN, PENGETAHUAN SEDIA ADA DAN OBJEKTIF PEBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN
MURID, KAEDAH MENGAJAR DAN • OBJEKTIF PELAJARAN DITENTUKAN SECARA KEMAHIRAN BERFIKIR MURID
PENILAIAN EXPLISIT DAN MENGIKUT KEBOLEHAN • GURU PERLU MERANCANG PENGAJARAN
• MODEL PENGAJARAN ROBERT GLASER MURID DENGAN MEMBAHGAIKAN TOPIK KEPADA
DIBINA BERLANDASKAN KONSEP • MODEL INI JUGA MENEKANKAN UNSUR GENERALISASI, KONSEP DAN FAKTA
PENGAJARAN SEBAGAI SUATU PROSES PERSEKITARAN YANG KONDUSIF DAPAT BERGUNA UNTUK MENENTUKAN KAEDAH
YANG MENITIKBERATKAN LANGKAH- MEMPENGARUHI PERHUBUNGAN BAIK PENGAJARAN YANG SESUAI.
LANGKAH PENGAJARAN IAITU SECARA BERINTERAKSI ANTARA GURU DN
PERANCANGAN, PELAKSANAAN, MURID
PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS.
MODEL LATIHAN TERUS MODEL INKUIRI
• MODEL PENGAJARAN YANG MEMBANTU MURID UNTUK • PEMBELAJARAN SECARA SOAL SELIDIK UNTUK MENDAPATKAN
JAWAPAN DAN KESIMPULAN DARIPADA MASALAH YANG
MEMELAJARI ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DIBERIKAN.
ASAS SECARA LANGKAH DEMI LANGKAH • TERBAHAGI KEPADA 2 INKUIRI IAITU INKUIRI TERBIMBING DAN
• DIKENALI MODEL LATIHAN DAN MODEL PENGAJARAN INKUIRI TERBUKA
AKTIF • IKUIRI TERBIMBING MEMERLUKAN GURU MEMBIMBING MURID
• MERANGSANG PEMBELAJARAN MURID DENGAN MEMBUAT KAJIAN
MENEKANKAN ASPEK PEMERHATIAN MURID TERHADAP • INKUIRI TERBUKA ,SEGALA KAJIAN DILAKSANAKN OLEH MURID
APA YANG DITUNJUKKAN OLEH GURU SEBELUM MURID SENDIRI
MELAKUKANNYA SEMULA • MODEL INKUIRI PENTING DALAM MENDAPATKAN MAKLUMAT
DAN PENGETAHUAN BARU KHUSUSNYA DALAM BIDANG
PENDIDIKAN
HASIL PELAN PEMBELAJARAN BERMAKNA

KPPB JUGA SATU USAHA


PELAKSANAAN KPPB
KPPB TELAH MEMBINA UNTUK MEMANTAPKAN
MENONJOLKAN RAKAN
KOMITMEN DALAM PEMANFAATAN DIGITAL
PEMBELAJARAN
MEWUJUDKAN DALAM PdP KE ARAH
DENGAN MERANGKUMI
HUBUNGAN PEMBELAJARAN
3 ELEMEN UTAMA IAITU
PEMBELAJARAN ANTARA BERMAKNA UNTUK
KOMPETENSI, REKA
PELAJAR, PENSYARAH MELAHIRKAN MURID
BENTUK DAN IKLIM
DAN KOMUNITI SELARI DENGAN VISI
PEMBELAJARAN
DAN MISI KPM
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
MELALUI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
BERMAKNA POTENSI MURID
PERHUBUNGAN PELBAGAI
DAPAT DISESUAIKAN DENGAN
HALA DAN DIMENSI ANTARA
KOMPETENSI PEMBELAJARAN
MURID, PELAJAR, GURU DAN
BERMAKNA 6C
PENSYARAH SERTA KOMUNITI

Anda mungkin juga menyukai