Anda di halaman 1dari 43

ASAS PENGURUSAN

KANDUNGAN
DEFINISI DAN KONSEP PENGURUSAN HURAIAN FUNGSI-FUNGSI PENGURUS PRINSIP ASAS PENGURUSAN KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN

KETRAMPILAN PENGURUS SIAPAKAH PENGURUS SUMBER DI BAWAH KAWALAN FUNGSI PENGURUS ASAS-ASAS PENGURUSAN DEFINISI PENGURUSAN

PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGURUSAN KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN

PENGURUS CEMERLANG/ ORGANISASI CEMERLANG

DEFINISI PENGURUSAN

Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahliahli sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan
(Drucker, 1972)

RUMUSAN Satu proses mengagih input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) secara cekap dan berkesan dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk mengeluarkan output (segala barangan dan perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi tercapai

SIAPAKAH PENGURUS (1)

Seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad
Seseorang yang mempastikan bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahirannya sebagai seorang pemimpin

SIAPAKAH PENGURUS (2)

Seseorang yang melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dan perintah yang telah ditetapkan
Seseorang yang mengurus dan membuat dasar

SIAPAKAH PENGURUS (3)

Seseorang yang melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi yang dipimpinnya
Seseorang yang merancang kejayaan masa hadapan organisasinya

Merancang & mentadbir Berkomunikasi Kerja berpasukan

KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN OLEH PENGURUS


Mengurus kendiri Tindakan strategik Pengetahuan yang Global

SUMBER-SUMBER YANG DIURUSKAN OLEH PENGURUS


Manusia (man) Peralatan/mesin (machine)

Persekitaran (environment) Bahan (material)

Kaedah (method)

FUNGSI PENGURUS
Meransangkan Mengagihkan sumber Mengadakan komunikasi Mempengaruhi Menilai Membuat keputusan Merancang program Memimpin Menyelia Memotivasi Mencipta

FUNGSI PENGURUS (4) Merancang (Planning)


Mengawal (Controlling)

Mengelola (Organise) Memimpin (Leading)

MERANCANG

Satu penentuan arah tuju yang bakal dilakukan oleh sesebuah organisasi yang memerlukan penentuan tentang siapa, bila dan bagaimana untuk mencapai matlamat

PROSES PERANCANGAN (1)


MENTAKRIF OBJEKTIF - Menentukan hasil khusus yang dikehendaki - tahu ke arah mana tujuan - tahu bilakah telah mencapai sasaran - tahu sejauhmanakah lagi perjalanan menuju sasaran

PROSES PERANCANGAN (2)


MENENTUKAN KEADAAN SEMASA - menilai sejauhmanakah kedudukan semasa berbanding hasil khusus yang dikehendaki - menganalisis kekuatan yang dimiliki - menganalisis kelemahan yang timbul

PROSES PERANCANGAN (3)


MEMBANGUNKAN PREMIS MENGENAI MASA DEPAN - berdasarkan andaian yang dibuat berhubung keadaan masa depan - memikir dan menganalisis bagaimana dengan pelbagai kemungkinan pada masa depan - kedua-dua aspek iaitu dalam dan luar

PROSES PERANCANGAN (4)


KENALPASTI KAEDAH MENCAPAI OBJEKTIF - senaraikan dan buat penilaian tindakan yang hendak diambil -pilih satu tindakan atau gabungan beberapa tindakan - rancangan hendaklah diwujudkan untuk mencapai objektif

PROSES PERANCANGAN (4)


MELAKSANAKAN RANCANGAN DAN MENILAI HASIL - laksana apa yang telah diputuskan di dalam rancangan - nilai hasil semasa agar organisasi tidak tersasar daripada matlamatnya - tindakan pembetulan perlu diambil apabila keadaan memerlukan

JENIS RANCANGAN (1)


RANCANGAN JANGKA PENDEK - meliputi masa setahun atau kurang - objektif mesti khusus - dapat menyokong agar objektif rancangan jangka panjang dapat dicapai

JENIS RANCANGAN (2)


RANCANGAN JANGKA PANJANG - meliputi tempoh lebih lima tahun dan ke atas - apa yang hendak dicapai digariskan - rancangan jangka pendek dan sederhana mestilah mendokong dan bergerak selari dengan arah rancangan jangka panjang

JENIS RANCANGAN (3)


RANCANGAN STRATEGIK - rancangan menyeluruh dan mencerminkan keperluan jangka panjang dan arah haluan organisasi pada masa depan - usaha mengenalpasti KLAP (SWOT)

JENIS RANCANGAN (4)

RANCANGAN OPERASI
- menjelaskan apakah langkah yang diperlukan dan sumber yang dikehendaki untuk melaksanakan rancangan strategik - antaranya: - rancangan kewangan, rancangan sumber manusia, rancangan pemasaran, rancangan kelengkapan dan rancangan R&D

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN (1):

1. Membuat Keputusan berdasarkan strategi yang


hendak dilaksanakan bagi mencapai sesuatu objektif

2. Pengagihan sumber (kepada bahagian-bahagian


tertentu dalam organisasi)

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN (2):

3. Penjadualan bagi memastikan matlamat


tercapai

4. Penyediaan sistem kawalan (agar tindakan


pembetulan dapat diambil)

AKTIVITI DALAM PROSES PERANCANGAN (1)

membuat unjuran

menetapkan objektif
menentukan strategi membina program

AKTIVITI DALAM PROSES PERANCANGAN (2) memperuntukkan belanjawan

menentukan dan membina prosedur


menggubal dasar

MENGELOLA
Cara bagaimana membahagi-bahagikan tugas dan fungsi sesebuah organisasi itu kepada bahagian-bahagian atau sub-sistem dan menyusun serta menghubungkan kepada satu unit operasi yang berpadu

MENGELOLA (2)
Bagaimana mendapatkan kemudahan, staf, sumber bahan dan lain-lain Menentukan rangka kerja yang cekap melalui proses penentuan kerja atau pembahagian tugas Membahagikan kumpulan kerja dalam bentuk, susunan atau struktur organisasi tertentu

MENGELOLA (3)
Menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi Membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur Memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada/tersedia atau yang boleh diperolehi

AKTIVITI DALAM PROSES PENGELOLAAN (1)


Menubuhkan struktur organisasi

Menetapkan hubungan
Mewujudkan senarai tugas /perjawatan Menetapkan kelayakan tugas /perjawatan

AKTIVITI DALAM PROSES PENGELOLAAN (2)


Menentukan sumber manusia

Menjalankan orientasi
Menjalankan latihan

Membangunkan kerjaya

MEMIMPIN (1) Process of making things happen through people

MEMIMPIN (2)
Mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu Memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan Menentukan jangka waktu dan kos Mengeluarkan arahan

MEMIMPIN (3)
Memberi panduan, dorongan dan rangsangan
Memberi bimbingan, latihan, teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat

AKTIVITI DALAM MEMIMPIN


Menangani perubahan

Mengurus konflik
Menyelaras kerja-kerja atau tugas (task) Motivasi Menurunkan kuasa

MENGAWAL
Sebagai satu proses untuk menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan

MENGAWAL
Menyelia proses pelaksanaan
Membuat pemerhatian dan pencerapan Membuat penilaian prestasi

MENGAWAL

Membuat laporan mengenai kemajuan Membetulkan kesalahan & penyelewengan Membuat penilaian di peringkat pelaksanaan perancangan

AKTIVITI DALAM PROSES KAWALAN

Menyediakan sistem ganjaran Membuat tindakan pembaikan dan pembetulan Melaksanakan aktiviti pengukuran pencapaian organisasi Menetapkan piawai prestasi Mewujudkan sistem laporan maklum balas

PRINSIP-PRINSIP ASAS
Pembahagian kerja Autoriti & tanggungjawab Disiplin Keseragaman arahan Kesepaduan halatuju Mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan individu

Imbuhan Pemusatan Rantaian autoriti (Line of Authority) Tertib (Order) Kesamarataan Kestabilan semasa berjawatan Inisiatif Semangat kekitaan

PRINSIP-PRINSIP ASAS (2)

KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN (1)


KEMAHIRAN AM

Kemahiran konseptual Kemahiran perhubungan manusia Kemahiran teknikal Kemahiran politikal