Anda di halaman 1dari 34

BAB 1 MASALAH KAJIAN 1.

1 Pengenalan Pendidikan Seni Visual diajar di sekolah bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan untuk memupuk minat murid. Pengenalan pelbagai strategi pengajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK), Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembangkan sifatsifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan yang melibatkan hands-on atau praktikal amat menyeronokkan bagi murid. Ini dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Penggunaan Model Konstruktivisme dilihat menjurus kepada Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah yang disediakan oleh
1

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia yang menyatakan tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu : pemerhatian secara aktif, interaksi yang kritis kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual secara mudah , dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Walaupun strategi pengajaran konstruktivisme banyak digunakan dalam pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik, ianya juga boleh digunakan untuk mengajar Pendidikan Seni Visual. Ini kerana Pendidikan Seni Visual juga boleh dipelajari secara peringkat demi peringkat. Keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran amat

bergantung kepada kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Menurut Esah Sulaiman (2003), pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan seperti pendekatan berpusatkan guru, pendekatan berpusatkan murid dan pendekatan berpusatkan bahan. Pemilihan dan perancangan guru dalam menentukan pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti dalam sesuatu pengajaran untuk mencapai objektif adalah yang dikatakan strategi pengajaran. 1.2 Latar belakang kajian Pengajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah telah mengalami perubahan yang ketara semenjak sedekad yang lalu. Pendidikan Seni Visual menggantikan Pendidikan Seni yang terdahulu. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah, Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual, dan tidak merujuk kepada
2

seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan Model Konstruktivisme dalam pengajaran teknik catan di kalangan murid Tahun 5 di SK Lobang Batu. Pengajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah secara tradisinya lebih kepada lukisan dan mewarna secara bebas sahaja. Murid tidak didedahkan kepada teknik dan penggunaan warna dengan betul. Perkara ini berlaku kerana ramai kalangan guru Pendidikan Seni Visual tidak mendapat latihan secara formal dalam mata pelajaran tersebut semasa di Maktab Perguruan. Dari pemerhatian pengkaji di beberapa buah sekolah yang pernah pengkaji mengajar, kebanyakan masa Pendidikan Seni Visual digunakan untuk menambah bilangan waktu mengajar mata pelajaran teras untuk tujuan peningkatan keputusan peperiksaan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberi ruang dan peluang kepada pengkaji untuk mencari kaedah dan pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pencapaian objektif pengajaran. Kurikulum Pendidikan Seni Visual juga penting dalam pembentukan nilai dan sahsiah murid selaras dengan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Negara. Proses pembelajaran yang disertakan dengan minat dan keyakinan yang tinggi akan dapat membantu murid untuk lebih berusaha untuk mencapai kejayaan. Hal ini adalah kerana pembelajaran itu merupakan aktiviti yang melibatkan tindak balas antara mental, fizikal dan rohani kepada muridmurid.
3

Menurut Shahabuddin, Dr. Rohizani, dan Mohd. Zohir (2003), pembelajaran adalah proses yang dapat mengubah sikap dan tingkah laku murid secara berterusan yang dapat mendorong mereka untuk memajukan diri sendiri hasil daripada ilmu dan kemahiran yang diperolehi. Oleh yang demikian, keinginan dan minat terhadap pembelajaran adalah elemen yang penting yang perlu dipupuk dalam murid untuk membantu mereka mencapai kemajuan. Adalah sukar untuk menerapkan ilmu dan kemahiran kepada murid jika murid itu sendiri tidak berminat untuk belajar. Justeru, guru perlu mempelbagaikan teknik dan pendekatan supaya murid berasa seronok dan berminat untuk terus mempelajari sesuatu yang diajar. Menurut Bersoon (1982), galakan yang diberi kepada kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi pengalaman yang disediakan menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan pentaksiran. Murid belajar melalui pengamatan dan seterusnya disimpan di benak fikiran mereka. Sesuatu pengalaman yang diperolehi akan digunakan apabila murid menghadapi situasi yang ada persamaan dengan apa yang telah dipelajari. Teori konstruktivisme memberi fokus terhadap pengalaman sedia ada murid untuk membina idea yang baru. Murid perlu diberi peluang untuk membuat latihan secara cuba-jaya supaya dapat membandingkan hasil kerja terdahulu dan yang terbaru. Secara tidak langsung, murid akan dapat membina keyakinan diri sendiri dalam penghasilan sesuatu karya seni.

1.3 Pernyataan Masalah Sebilangan besar murid-murid Tahap Dua di SK Lobang Batu dilihat belum mampu untuk menghasilkan sesuatu karya catan dengan teknik yang betul. Murid-murid tidak boleh dipersalahkan dalam hal ini. Ini kerana , mereka tidak didedahkan dengan teknik dan cara yang betul dalam penghasilkan karya catan. Terdapat sebilangan kecil murid di Tahun Lima yang mampu menghasilkan catan yang baik sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak 10 hingga 12 tahun. Lazimnya, murid yang boleh menghasilkan catan yang baik mempunyai minat dan keinginan yang tinggi terhadap proses penghasilan catan. Mereka dilihat begitu memberi perhatian kepada guru atau gambar yang menunjukkan teknik catan. Adalah diharapkan agar melalui kajian ini, pengkaji dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran secara

konstruktivisme. Dalam hal ini, guru memainkan peranan yang penting untuk menarik minat murid kepada bidang menggambar, khususnya teknik catan supaya murid dapat mengembangkan bakat yang ada dan seterusnya menjadi seorang yang berkebolehan dalam bidang tersebut. Memang tidak dinafikan , bukan semua murid akan menjadi pelukis atau artis yang hebat. Itu bukanlah objektif utama dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. Apa yang lebih penting, murid akan dapat menerapkan nilai-nilai apresiasi terhadap sesuatu karya seni dan menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan melalui aktiviti-aktiviti seni visual. Kajian ini akan menjadi petunjuk yang berguna dalam mengenalpasti
5

keupayaan serta kesediaan murid menerima pengajaran yang lebih sistematik melalui Model Konstruktivisme. Murid-murid Tahun Lima yang dijadikan sampel kajian diharapkan akan mendapat maklum balas positif demi kebaikan bersama. Pengkaji juga mempunyai keinginan melihat 80% muridnya mampu menghasilkan karya catan yang lebih baik setelah diajar menggunakan strategi konstruktivisme. 1.4 Tujuan Kajian Kajian ini sangat penting untuk mengenalpasti adakah strategi konstruktivisme dapat digunakan dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual . Terdapat banyak kajian yang melibatkan strategi konstruktivisme untuk mata pelajaran sains, matematik, sejarah, dan reka cipta tetapi kajian melibatkan Pendidikan Seni Visual adalah amat kurang. Oleh yang demikian, adalah diharapkan kajian ini akan dapat menyumbang dalam mempertingkatkan kaedah dan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

1.5 Objektif Kajian


6

Kajian ini dijalankan untuk menentukan sama ada Model Konstruktivisme diaplikasikan secara sistematik untuk mencapai objektif berikut: i. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan berkaitan unsur seni dan

prinsip rekaan dalam bidang catan. ii. Murid boleh menerima penggunaan teori konstruktivisme dalam

pembelajaran bidang catan. iii. Murid menunjukkan minat terhadap Pendidikan Seni Visual khususnya

bidang catan . 1.6 Persoalan Kajian i. Apakah murid dapat mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan

dalam karya catan? ii. Adakah teori konstruktivisme memberi kesan terhadap penerimaan

murid dalam bidang catan? iii. Mampukah penggunaan teori konstruktivisme menjelaskan tahap

penerimaan murid dalam pengajaran dan pembelajaran bidang catan? 1.7 Kepentingan Kajian Kajian mengenai pendekatan konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ini amat penting untuk meningkatkan mutu pengajaran mata pelajaran tersebut dan demi

merealisasikan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Keberkesanan pendekatan konstruktivisme juga akan menjadikan mata pelajaran Pendidikan Seni
7

Visual seiring dengan mata pelajaran lain dalam pembentukan keperibadian dan sahsiah murid secara menyeluruh. Guru-guru juga mendapat manfaat dari hasil kajian yang mana akan memberi impak terhadap cara mereka menyampaikan isi dan kemahiran pelajaran kepada murid. Secara tidak langsung, hasil kajian ini akan memartabatkan lagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ke tahap yang lebih tinggi. 1.8 Batasan Kajian Kajian ini melibatkan 20 orang murid Tahun 5 di SK Lobang Batu yang mempunyai pencapaian berbeza dari segi tahap penerimaan pembelajaran. Ianya hanya melibatkan sekolah yang dicadangkan sahaja dan tidak menunjukkan prestasi keseluruhan sekolah dalam Daerah Serian. Hasil kajian ini boleh digunakan oleh sekolah-sekolah berdekatan untuk mengajar subjek berkenaan pada masa akan datang jika terbukti berkesan.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan Dalam bab ini, pembincangan tertumpu kepada teori-teori dan

hubungkaitnya dengan kajian-kajian yang telah dilakukan menggunakan strategi konstruktivisme. Perbincangan ini meninjau penulisan berkaitan teori-teori yang diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran

konstruktivisme, faedah-faedah pembelajaran konstruktivisme, minat dan motivasi murid terhadap pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme. 2.2. Kajian Literatur Pembelajaran secara konstruktivisme berasaskan teori yang telah

dikemukakan oleh penulis-penulis teori konstruktivisme dengan bantuan penulis-penulis lain teori ini. Teori-teori ini saling berhubung kait antara satu sama lain untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam membantu murid mencapai satu tahap keberkesanan melalui pembelajaran konstruktivisme. Menurut Sharifah Maimunah(2001), pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku ke atas pelajar. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar .Contohnya, daripada tidak tahu kepada tahu. Hal ini, kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang

diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur
9

mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data maklumat yang diterima difahami oleh manusia. Jika idea tersebut sesuai dengan skema, idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Antara pelopor teori konstruktivisme ialah Piaget(1970), Brunner dan Brand (1966), Dewey (1938) dan Ausubel (1963). Menurut Caprio (1994), McBrien dan Brandt (1997), dan Nik Aziz (1999) kelebihan teori konstruktivisme ialah pelajar berpeluang membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan

pembelajaran terbaru. Perkaitan ini dibina sendiri oleh pelajar. Menurut teori konstruktivisme, konsep-konsep yang dibina pada struktur kognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila ia mendapat pengetahuan atau pengalaman baru. Rumelhart dan Norman (1978) menjelaskan seseorang akan dapat membina konsep dalam struktur kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan

pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dikenali sebagai accretion. Selain itu, konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang dialaminya dan ini dikenali sebagai tuning. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarkan pengetahun yang ada padanya. Menurut Gagne, Yekovich dan Yekovich (1993) konsep baru juga boleh dibina dengan menggabungkan konsep10

konsep yang sedia ada pada seseorang dan ini dikenali sebagai parcing. Pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam proses pembelajaran kerana pelajar digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubungkan perkara yang dipelajari dan pengetahuan yang sedia ada pada yang mereka. Dalam proses ini, pelajar dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Kajian Sharan dan Sachar (1992), disebut dalam Sushkin (1999) membuktikan kumpulan pelajar yang diajar menggunakan pendekatan konstruktivisme telah mendapat pencapaian yang lebih tinggi dan signifikan berbanding kumpulan pelajar yang diajar menggunakan pendekatan tradisional. Kajian Caprio (1994) dan Lieu (1997) turut membuktikan bahawa pendekatan konstruktivisme dapat membantu pelajar untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian yang lebih tinggi dan signifikan. 2.3 Kajian Berkaitan Teori Konstruktivisme Teori konstruktivisme merupakan satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh ilmu. Pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme telah digunakan secara meluas dalam mata pelajaran sains. Menurut Susan (1994), konstruktivisme bukan satu konsep baru. Konstruktivisme memang telah lama diamalkan dalam bidang falsafah, sosiologi dan antropologi, psikologi dan pendidikan . Beliau menambah, teori konstruktivisme ialah satu teori pembelajaran yang sangat dominan dalam sistem pendidikan terutamanya dalam mata pelajaran sains dan matematik mulai tahun 1980-an. Penggunaan teori konstruktivisme sangat penting kerana ia merupakan satu perubahan paradigm daripada pendekatan yang
11

berasaskan teori kognitif . Model Konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada lima fasa seperti berikut : a. Orientasi Guru menyediakan suasana pembelajaran untuk menimbulkan minat pelajar terhadap pelajaran . Cara yang boleh digunakan ialah dengan menunjukkan tayangan video, keratan akhbar, tayangan filem, soal jawab dan sebagainya. b. Pencetusan Idea Guru perlu mengadakan aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan kecil, menggunakan kaedah peta konsep serta membuat laporan dengan menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka belajar. Pelajar akan berbincang dalam kumpulan dan berkongsi pengalaman yang sama serta interaksi yang rapat antara satu sama lain. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator atau pembimbing dengan membekalkan bahan dan membimbing pelajar untuk membuat pembelajaran inkuiri. c. Penstrukturan semula idea Guru menyediakan aktiviti atau memberi tugasan berstruktur untuk membolehkan pelajar mencabar idea asal mereka atau idea daripada rakan , dan membina struktur pengetahuan sendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Dalam fasa ini, kemahiran bahasa akan membantu pelajar membuat pengubahsuaian atau penyusunan semula idea secara urutan. Peranan guru ialah mengukuhkan konsep atau idea yang tepat. d. Aplikasi idea
12

Pelajar akan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Ini mewujudkan pemahaman yang baru dan menggalakkan inkuiri dalam kalangan pelajar. e. Refleksi Pelajar membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahan kepada idea mereka. Pelajar juga boleh membuat refleksi untuk melihat sejauh mana idea asal mereka telah berubah. Guru boleh menggunakan kaedah penulisan kendiri, perbincangan kumpulan dan catatan peribadi pelajar untuk meneliti tahap pemahaman pelajar. Menurut Ng(1999), konstruktivisme menegaskan proses dalam mana pelajar mencipta dan mengembangkan idea. Dalam Pendidikan Seni Visual, pelajar sememangnya digalakkan sentiasa mengembangkan idea utama kepada percambahan idea-idea baru agar dapat menghasilkan karya yang lebih kreatif, estetik dan berkualiti. Sebagai contohnya, dalam pelajaran teori seni bagi tajuk teori warna, daripada kemahiran asas teori warna ini pelajar dapat mengembangkan idea mereka kepada penghasilan warna-warna baru untuk diaplikasikan di dalam karya visual mereka. Pelajar juga boleh diperkenalkan pasangan warna yang bertindak positif dan pasangan warna yang bertindak negatif, dan juga pasangan warna yang boleh mewujudkan suasana yang harmoni, kontra, sejuk, panas dan sebagainya. Melalui pembelajaran konstruktif, pelajar akan memperoleh maklumat, membentuk konsep-konsep dan membuat kategori dengan membezakan warna-warna yang beraneka jenis di persekitaran mereka.
13

Dalam abad ke-21 ini teori konstruktivisme dikatakan semakin popular. Teori ini berlatarbelakangkan psikologi dan falsafah dengan mengambil kira bagaimana seseorang individu membina atau membentuk apa yang dipelajari dan difahami oleh mereka.(Bruning, Schraw, & Ronning, 1995). Konsep utama konstruktivisme ialah pengetahuan dibina oleh pelajar dan bukan hanya disebarkan oleh perseorangan (Driver, Squires, Ruswork & Wood, 1994). Konstruktivis percaya bahawa seseorang itu adalah aktif dan membina pengetahuan di dalam bilik darjah dengan tujuan dan keinginan hendak tahu berdasarkan pengalamannya (Brooks & Brooks, 1993; Fosnot, 1989; Piaget, 1954). Dalam persekitaran ini guru memainkan peranan sebagai pemudahcara. Pelajar digalakkan untuk menyoal antara satu sama lain dan membuat hujahan berdasarkan perspektif masing-masing dalam menyelesaikan masalah yang diberi. Pandangan konstruktivisme ini sesuai dengan pengajaran Pendidikan Seni Visual. Antara pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran ialah teori pengajaran inkuiri oleh Collins dan Stevens (1993) dan pembelajaran secara penerokaan (discovery) seperti model kitar pembelajaran ( learning cycle) oleh Lawson (1995). Pendekatan yang dicadangkan oleh kelompok konstruktivis ini adalah berpusatkan kepada pelajar di mana pembelajaran berlaku hasil usaha atau melalui pengalaman pelajar sendiri. Konstruktivis percaya bahawa pendekatan pembelajaran secara aktif, spontan dan arahan kendiri adalah perlu (Lawson, 1995). Oleh kerana nilai seni sentiasa hidup dan perlu dijiwai, maka pengajaran Pendidikan Seni Visual sewajarnya adalah sentiasa aktif, kreatif, dinamik, berpusatkan pelajar dan konstruktif. Maka kedua-dua pendekatan yang dicadangkan oleh Collins dan Stevens
14

(1993) dan Lawson (1995) adalah sesuai digunakan dalam Pengajaran Pendidikan Seni Visual.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Kajian ini dijalankan bagi tujuan meninjau keberkesanan terhadap
15

penggunaan kaedah pengajaran konstruktivisme di kalangan murid Tahun 5, dalam bidang menggambar teknik catan. Bab ini merangkumi reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrument kajian serta pengumpulan data untuk penganalisaan data. 3.2 Rekabentuk Kajian Reka bentuk kajian ini ialah kajian tindakan meninjau penggunaan teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran teknik catan dengan menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan data kajian. Menurut McNiff (1988), kajian tindakan merupakan satu pendekatan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru menjadi lebih sedar tentang amalam mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubah amalanamalan. Pengkaji telah menggunakan model penyelidikan tindakan

berdasarkan model Kemmis dan Mc Taggart (1988). Model ini menggariskan empat fasa perkembangan iaitu Fasa 1 menyediakan pelan tindakan untuk memperbaiki keadaan yang sedang berlaku, Fasa 2 bertindak mengikut pelan tersebut, Fasa 3 mengumpul dan menganalisa data dan Fasa 4 memerhati kesan daripada tindakan yang dibuat dalam konteks di mana ia berlaku dan membuat refleksi. Tempoh penyelidikan tindakan ini

dilaksanakan adalah selama 8 minggu. 3.3 Sampel Kajian Seramai 20 orang murid di kelas Tahun Lima, SK Lobang Batu telah diambil sebagai sampel kajian. Pemilihan sampel adalah berdasarkan Model Krejcie & Morgan (1970). Murid-murid ini dipilih secara rawak dengan tahap
16

pencapaian akademik yang berbeza. Sebagai responden, murid-murid ini akan diajar bersama-sama dalam satu kelas sahaja. Murid-murid akan dipantau melalui pemerhatian guru dan diminta melengkapkan borang soalselidik.Memandangkan kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan tindakan yang menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif, pengkaji akan menggunakan dua bentuk instrumen yang boleh menyokong kajian ini. Instrumen kajian ini terdiri daripada soal selidik dan borang pemerhatian. 3.4 Alat Kajian 3.4.1 Borang Soal Selidik Sampel kajian akan diberikan satu Borang Soal-selidik untuk mendapat maklum balas dan maklumat untuk mendapat data kajian. Soalan soal selidik dibahagikan kepada tiga bahagian di mana setiap bahagian mengandungi 5 soalan. Responden dikehendaki mengisi borang dengan pernyataan Ya atau Tidak sahaja. Borang soal selidik akan diberikan kepada responden selepas 8 minggu sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

3.4.2 Borang Pemerhatian Sampel kajian akan dipantau melalui pemerhatian berstruktur. Responden akan dinilai dari segi pemerolehan ilmu pengetahuan, kaedah pengajaran guru dan minat serta sikap murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Setiap perubahan akan dicatat sebagai data yang akan digunakan dalam kajian. Keadaan kesihatan dan emosi murid tidak akan diambil kira sebagai data kajian. Pemerhatian dilakukan sepanjang sesi
17

pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh kajian. 3.5 Prosedur Kajian Kajian dijalankan dengan memberikan rawatan selama 8 minggu dengan mengaplikasikan pengajaran menggunakan teori konstruktivisme kepada 20 orang murid Tahun 5 yang dipilih sebagai responden kajian. Pengkaji akan membuat pemerhatian dari segi pemerolehan ilmu,

penerimaan murid terhadap pengajaran guru serta minat dan kecenderungan murid terhadap bidang catan, sepanjang tempoh kajian. Di akhir kajian, responden akan diberikan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan sebagai data mentah. Hasil dapatan kajian akan dianalisis menggunakan perisian MS Excel untuk mendapatkan keputusan kajian.

BAB 4 RUMUSAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Bab ini menerangkan bagaimana data mentah yang diperolehi dari hasil kajian diproses dan dianalisa. Pengkaji menggunakan soal selidik dan pemerhatian untuk mengumpul data dan di proses menggunakan aplikasi MS Excell untuk mendapatkan keputusan kajian.
18

4.2 Keputusan Kajian 4.2.1 Perbandingan peratusan terhadap responden tentang

pengetahuan tentang unsur seni dan prinsip rekaan. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 20 0 20 100% 0% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.1 Adakah anda tahu tentang warna asas? Berdasarkan data yang diperolehi dari soal selidik, menunjukkan semua responden menjawab YA untuk soalan tentang warna asas. Ini disebabkan kebanyakkan responden telah didedahkan dengan warna asas sejak dari Tahun 1 lagi. Pengetahuan tentang warna asas merupakan pengetahuan paling penting dalam Pendidikan Seni Visual terutama sekali dalam aktiviti catan. Ini menunjukkan responden telah menggunakan pengetahuan sedia ada yang mereka pelajari dan digabungjalinkan dengan pengetahuan baru. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 18 2 20 90% 10% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.2 Anda faham tentang campuran warna ?


19

Terdapat 90% responden memberikan jawapan YA untuk soalan tentang campuran warna sementara 10% menjawab TIDAK. Terdapat perbezaan yang ketara dari segi jumlah dan peratus responden yang menjawab ya atau tidak untuk soalan ini. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, responden terdiri dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Oleh yang demikian diandaikan responden mempunyai tahap penerimaan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza. Menurut Henich, Molenda, Russel dan Samaldino.(1999) seperti yang dipetik dari www.sajadstudio.info , menyatakan pendekatan pembelajaran memperoleh secara konstruktivisme hasil menekankan dari bahawa manusia

pengetahuan

usaha-usaha

mentalnya.

Konstruktivisme melibatkan pelajar ke dalam pengalaman yang bermakna di mana pelajar menginterpretasikan sendiri maklumat tanpa mengikut apa yang dipetakan oleh orang lain. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 13 7 20 65% 35% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.3 Anda tahu teknik catan ? Hasil soal selidik juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara di kalangan responden tentang teknik catan. 13 orang responden menjawab YA sementara 7 responden menjawab TIDAK. Melalui

pemerhatian yang dilakukan mendapati sebilangan besar responden dapat menghasilkan catan mengikut teknik yang telah ditunjukkan oleh guru atau
20

tayangan video dari Youtube. Terdapat juga responden yang masih berusaha menghasilkan catan dengan teknik-teknik yang ditunjukkan. Menurut Ng.(1999), konstruktivisme menegaskan proses dalam mana pelajar mencipta dan mengembangkan idea. Melalui pengalaman dan proses cuba jaya, pelajar akan meningkatkan kemahiran dan mampu mencipta sesuatu yang baru. Menguasai sesuatu kemahiran memerlukan masa dan tempoh yang tertentu mengikut tahap pencapaian pelajar. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 5 15 20 25% 75% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.4 Anda tahu unsur seni dan prinsip rekaan ? Jadual 4.1.4 menunjukkan hanya 5 orang responden atau 25% sahaja tahu tentang unsur seni dan prinsip rekaan. 75% atau 15 orang mengatakan tidak tahu. Terdapat perbezaan yang begitu ketara dari segi jumlah responden yang menjawab ya dan tidak untuk soalan ini. Perkara ini mungkin disebabkan oleh kurang kefahaman murid tentang unsur seni dan juga prinsip rekaan. Ini kerana tajuk unsur seni dan prinsip rekaan merupakan tajuk yang luas dan memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam. Melalui pemerhatian pengkaji mendapati murid boleh

menghasilkan catan yang menunjukkan adanya unsur seni dan prinsip rekaan tanpa disedari. Responden akan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan melalui penerokaan dan pembacaan yang lebih meluas.
21

YA/TIDAK

BILANGAN RESPONDEN

PERATUS(%)

YA TIDAK JUMLAH

16 4 20

80% 20% 100%

Jadual 4.2.5 Anda boleh menghasilkan karya catan sendiri ? Dapatan kajian melalui soal selidik mendapati, seramai 16 orang responden boleh menghasilkan karya catan sendiri atau sebanyak 80% manakala 4 orang responden menyatakan tidak. Jika dilihat secara kuanlitatif, perbezaan di antara kedua-dua responden yang memberikan jawapan ya dan tidak adalah besar. Ini boleh dijelaskan dengan mengambil kira tahap pencapaian responden terhadap kemahiran dan pengetahuan yang diajar. Kebanyakan responden yang menjawab YA, menunjukkan minat terhadap aktiviti catan dan mereka berusaha menghasilkan karya yang terbaik manakala responden yang menyatakan tidak boleh bukan bermakna mereka memang tidak boleh menghasilkan karya sendiri. Kumpulan responden ini, jika diperhatikan masih belum menguasai kemahiran yang diperlukan dalam penghasilan karya catan. Melalui tempoh dan masa yang tertentu, mungkin mereka akan dapat melakukan yang lebih baik. Pembelajaran secara konstruktivisme

menumpukan pemusatan kepada murid di mana pembelajaran berlaku hasil usaha atau melalui pengalaman pelajar sendiri. Oleh yang demikian, tempoh
22

kajian yang dijalankan tidak boleh menjadi kayu pengukur sebenar keupayaan responden yang dikaji. Ianya mengikut tahap dan kesediaan mereka masing-masing. 4.2 Perbandingan peratusan terhadap responden tentang kaedah

pengajaran guru. Dalam kajian yang dijalankan, kaedah pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme telah ditekankan. Seseorang guru telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya melakukan perkara seperti memberi peluang kepada murid mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep, semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah, pelajaran berpusatkan murid, aktiviti berasaskan hands-on dan minds-on. Guru juga tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid dan murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 15 5 20 75% 25% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.1 Guru membuat demonstrasi semasa mengajar? Berdasarkan Jadual 4.2.1 di atas, terdapat seramai 15 orang atau 75%

responden menyatakan guru membuat demonstrasi semasa pengajaran . Dalam hal ini, guru hanya membuat demonstrasi dan murid akan melakukan sendiri aktiviti catan dengan berpandukan apa yang telah ditunjukkan
23

dengan cara dan teknik mereka sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator sahaja. Melalui hands-on, murid akan berasa lebih dekat dengan apa yang mereka lakukan dan secara tidak langsung akan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Demonstrasi adalah salah satu kaedah di mana guru sebagai fasilitator akan memberikan tips dan cara melakukan aktiviti. Ianya juga merupakan kaedah yang boleh memberikan motivasi kepada pelajar untuk melakukan yang terbaik. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 14 6 20 70% 30% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.2 pengajaran.

Guru hanya menjadi pembimbing semasa

proses

Semasa proses pengajaran teknik catan dengan kaedah konstruktivisme, murid dibiarkan membina pengetahuan dan kemahiran yang hendak diterapkan dengan sendiri melalui proses cuba jaya, inkuiri penemuan dan juga kerja kumpulan. Guru pada peringkat ini hanyalah sebagai pembimbing sahaja. 14 orang responden bersetuju dengan penyataan guru hanya

menjadi pembimbing semasa proses pengajaran iaitu 70% berbanding 30% yang tidak bersetuju. Oleh itu ,bolehlah dijelaskan bahawa jumlah responden yang menjawab YA melebihi jumlah responden yang menjawab TIDAK. Oleh kerana nilai seni sentiasa hidup dan perlu dijiwai, maka pengajaran Pendidikan Seni Visual khasnya bidang catan sewajarnya adalah sentiasa
24

aktif, kreatif, dinamik, berpusatkan murid dan konstruktif. YA/TIDAK BILANGAN RESPONDEN YA TIDAK JUMLAH 16 2 20 80% 20% 100% PERATUS(%)

Jadual 4.2.3 Guru membenarkan murid menghasilkan karya sendiri? Merujuk kepada Jadual 4.2.3, mendapati sebanyak 80% responden iaitu 16/20 menyatakan guru membenarkan pelajar menghasilkan karya catan sendiri sementara 20% responden yang mewakili 2/20 orang menyatakan tidak. Jelas di sini menampakkan kaedah pengajaran guru memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk meneroka teknik catan selain dari teknik yang telah ditunjukkan. Pelajar akan mencuba pelbagai teknik dan cara yang berlainan dalam menghasilkan karya catan yang berbeza-beza. Selain itu, kaedah teori pengajaran guru menunjukkan proses bahawa pengajaran guru dan

mengamalkan

konstruktivisme

dalam

pembelajaran. Hasil dari kaedah pengajaran ini tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dinilai melalui hasil kerja pelajar dari segi penerapan nilai dan estetika seni, sahsiah dan sikap pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. Konstruktivisme adalah berasaskan kepada premis bahawa kita semua membina perspektif tentang dunia melalui pengalaman individu dan skema. Oleh itu, melalui proses pengulangan dan pemantapan, skema akan membentuk konsep.
25

YA/TIDAK

BILANGAN RESPONDEN

PERATUS(%)

YA TIDAK JUMLAH

8 12 20

40% 60% 100%

Jadual 4.2.4 Guru tidak memberi jawapan kepada soalan yang ditanya? Dalam kaedah konstruktivisme, guru bertindak sebagai pembimbing dan bukan pemberi maklumat. Pelajar dikehendaki meneroka sendiri untuk mendapatkan jawapan bagi sesuatu soalan. Oleh kerana responden yang menjadi sampel kajian terdiri dari pelbagai aras kecerdasan maka timbullah keadaan di mana mereka perlu diberikan sedikit bantuan supaya dapat memahami apa yang diajar. Hasil soal selidik mendapati bilangan responden yang menjawab TIDAK (60%) mengatasi bilangan yang menjawab YA

(40%). Dalam hal ini, hasil kajian mendapati jumlah responden yang menjawab YA dan TIDAK menampakkan perbezaan yang ketara. Brooks & Brooks, 1993: Fosnot, 1989, Piaget ,1954, menjelaskan , seseorang pelajar itu adalah aktif dan membina pengetahuan di dalam bilik darjah dengan tujuan dan keinginan hendak tahu berdasarkan pengalaman. Guru memainkan peranan sebagai pemudahcara sahaja. 4.3 Perbandingan peratusan responden mengenai minat terhadap catan Bil 1. Soalan Saya suka belajar mencuba sendiri ? dengan YA 15 75%
26

TIDAK 5 25%

BEZA 10 50

2.

Saya suka cara guru mengajar teknik catan ? Cara guru mengajar menjadikan saya lebih meminati PSV? Saya lebih banyak belajar dengan cara yang digunakan oleh guru?

16 80% 18 90% 17 85%

4 20% 2 10% 3 15%

12 60% 16 80% 14 70%

3.

4.

5.

PSV adalah mata pelajaran yang menyeronokkan? Saya lebih yakin untuk menghasilkan catan sekarang?

18 90% 15 75%

2 10% 5 25%

16 80% 10 50%

6.

Jadual 4.3.1 Seni Visual

Kecenderungan dan minat murid terhadap Pendidikan

Berdasarkan maklumat yang diperoleh dari soal selidik tentang minat dan kecendungan murid terhadap Pendidikan Seni Visual amnya dan bidang catan khasnya, dapat diperhatikan yang bilangan responden yang menjawab YA bagi lapan soalan yang berkaitan adalah sangat ketara. Untuk soalan 1, Saya suka belajar dengan cara sendiri, 15 orang responden atau 75% menjawab YA dan 5 responden atau 25% menjawab TIDAK. Dari pemerhatian, responden menunjukkan minat untuk menghasilkan catan setelah ditunjukkan hasil karya oleh orang lain dari internet dan juga

gambar. Responden lebih gemar melakukan sendiri karya kerana mereka berasa lebih bebas dan tidak terkongkong. Pengajaran konstruktivisme menekankan kepada pengajaran berpusatkan murid dan dapatan kajian
27

menjelaskan mengenai teori tersebut. Bagi soalan 2, seramai 16 orang atau 80% responden menyatakan YA. Responden yang bersetuju dengn penyataan tersebut mengatasi bilangan yang tidak bersetuju. Ini jelas menunjukkan responden suka dengan teknik dan cara yang digunakan oleh guru untuk mengajar catan. Kaedah yang digunakan oleh guru banyak memberikan ruang kepada murid untuk meneroka teknik-teknik catan melalui demonstrasi dan juga tayangan video. Melalui pemerhatian yang dijalankan ke atas responden semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, didapati mereka sangat berminat dengan cara sesuatu karya catan dihasilkan secara berperingkat. Pengkaji sendiri telah menggunakan tayangan video untuk belajar teknik catan terutamanya cat air. Dengan cara ini, pengkaji berasa ianya lebih seronok dan mudah untuk diikuti Andaian ini boleh dibuat terhadap responden . Responden juga berasa lebih seronok dan lebih faham apa yang hendak disampaikan. Bagi soalan 3, peratusan responden yang menjawab ya adalah sangat tinggi iaitu 90%. Ini dapat ditafsirkan bahawa kebanyakan responden sangat berminat dengan kaedah guru mengajar Pendidikan Seni Visual terutama sekali dengan teknik catan air. Responden juga melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran . Kecenderungan murid terhadap satu-satu mata pelajaran sangat dipengaruhi oleh cara dan kaedah yang digunakan oleh guru dalam penyampaian isi pelajaran. Selain itu guru juga perlu menguasai kemahiran yang perlu dalam sesuatu bidang dan menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang paling mudah untuk diterima oleh murid. Bagi soalan 4, terdapat 17 orang responden atau 85% bersetuju dengan
28

pendapat bahawa mereka lebih banyak belajar dengan cara yang digunakan guru untuk mengajar Pendidikan Seni Visual ,teknik catan 8 orang atau 15% pula diandaikan tidak bersetuju kerana mereka belum lagi menguasai sesuatu kemahiran yang diperlukan dalam penghasilan catan. Dari pemerhatian pengkaji, kebanyakan responden yang menjawab tidak mempunyai latar belakang akademik yang lemah. Soalan 5 pula adalah berkaitan dengan minat responden terhadap Pendidikan Seni Visual khasnya teknik catan. Hasil kajian mendapati 18 orang atau 90% responden menjawab ya dan hanya 2 orang atau 10% responden menjawab tidak. Bilangan responden yang menyatakan Pendidikan Seni Visual adalah mata pelajaran yang menyeronokkan mengatasi bilangan responden yang tidak setuju. Pada hakikatnya, mata pelajaran PSV di sekolah rendah sememangnya sangat diminati oleh murid. Ini kerana melalui mata pelajaran ini, murid dilihat bebas berkarya dan berinteraksi dengan guru dan rakan sekelas. Namun tidak semua murid berasa seronok disebabkan oleh pendekatan yang digunakan oleh guru yang lebih banyak menggunakan cara mewarna gambar sahaja setiap kali mengajar mata pelajaran PSV. Pendekatan yang pelbagai perlu untuk mengajar Pendidikan Seni Visual supaya murid dapat mengekalkan minat dan keseronokan belajar dan seterusnya akan menjadi lebih kreatif. Bagi soalan 6 yang menyoal tahap keyakinan responden dalam

menghasilkan karya catan, hasil soal selidik mendapati 15 responden atau 75% menjawab YA berbanding 5 atau 25% responden memberikan jawapan TIDAK. Melalui dapatan ini, bolehlah diandaikan bahawa melalui pengajaran dan pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme telah
29

meningkatkan keyakinan responden untuk menghasilkan karya catan sendiri. Pembelajaran dengan teori konstruktivisme merupakan satu kaedah pembelajaran yang memerlukan murid membuat refleksi dan

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka telah pelajari. Oleh yang demikian, murid perlu diberikan lebih banyak masa untuk menguasai sesuatu kemahiran dengan cara cuba jaya.

BAB 5 LAPORAN KAJIAN 5.1 Rumusan Kajian Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti sejauh manakah teori

konstruktivisme mampu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap teknik catan, menentukan keberkesanan pengajaran guru

menggunakan kaedah konstruktivisme dan menilai tahap penerimaan serta minat murid terhadap Pendidikan Seni Visual khususnya dalam bidang catan. Hasil kajian menunjukkan terdapat perubahan yang ketara dalam kalangan murid setelah rawatan iaitu diajar dengan kaedah konstruktivisme selama lapan minggu. Dapatan kajian diperolehi dari hasil soal selidik dan juga pemerhatian secara konsisten sepanjang tempoh kajian. Responden yang
30

terdiri dari murid Tahun 5 seramai 20 orang telah dipilih secara rawak berdasarkan latar belakang pengetahuan sedia ada yang pelbagai. Kajian menunjukkan peratusan responden yang menjawab YA bagi objektif kajian untuk menentukan peningkatan kemahiran dan pengetahuan murid adalah melebihi peratusan yang memberikan jawapan TIDAK. Ini dapatlah dirumuskan bahawa tahap peningkatan kemahiran dan pengetahuan murid menampakkan perubahan yang ketara setelah didedahkan dengan teori

konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi objektif kajian untuk menentukan keberkesanan pengajaran guru menggunakan kaedah konstruktivisme pula, responden telah menjawab YA melebihi responden yang menjawab TIDAK bagi tiga dari empat soalan yang berkaitan. Ini menunjukkan kaedah pengajaran guru diterima baik oleh murid dan merupakan satu petanda positif ke arah kebaikan dalam pedagogi bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Untuk menjawab objektif kajian yang ketiga iaitu, mengenalpasti tahap penerimaan dan minat murid terhadap Pendidikan Seni Visual , khususnya bidang catan, peratusan responden yang menjawab YA juga melebihi peratusan yang menjawab TIDAK untuk enam daripada enam soalan yang diberikan. Hasil soal selidik menjelaskan pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme mampu meningkatkan minat dan penerimaan murid pada mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Ini kerana, konstruktivisme memberikan kebebasan kepada murid untuk meluahkan idea dan bakat masing-masing di dalam kelas. Kaedah ini mungkin nampak seperti murid tidak belajar dan kelas tidak terkawal, tetapi secara realitinya, murid lebih
31

cenderung untuk belajar dengan cara ini, terutama sekali untuk mata pelajaran PSV. Secara umumnya, penggunaan teori konstruktivisme boleh digunakan dalam pengajaran bidang catan dan boleh juga digunakan untuk mengajar bidang lain.

5.2 Cadangan kajian seterusnya Dengan adanya kajian yang dijalankan oleh pengkaji untuk menentukan keberkesanan teori konstruktivisme dalam bidang catan maka adalah diharapkan agar menyusul lebih banyak lagi kajian penyelidikan yang berkaitan dengan bidang-bidang dalam Pendidikan Seni Visual khususnya di peringkat sekolah rendah. Kajian penyelidikan yang dijalankan merupakan asas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran untuk menjalankan penyelidikan pada masa akan datang khasnya bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Antara cadangan kajian seterusnya adalah penyelidikan tentang keberkesanan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dalam meningkatkan

kemahiran dan minat murid terhadap apresiasi seni dalam kalangan muridmurid sekolah rendah. Kajian ini dilihat amat penting untuk mengukur sejauh
32

mana kurikulum Dunia Seni Visual yang digubal mampu meningkatkan minat murid dalam Pendidikan Seni Visual.

Senarai Rujukan Kementerian Pelajaran Malaysia (2001) Modul Pembelajaran Secara Konstruktivisme. Pusat Perkembangan Kurikulum. Mohd. Majid Kontig (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur. Nik Azis Nik Pa (1999). Pendidikan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya Dalam Kementerian Pelajaran Malaysia (2001). Modul Pembelajaran Secara Konstruktivisme . Pusat Perkembangan Kurikulum. Noraini Mohamed (2004) . Sejauh Manakah Model Konstruktivisme 5-Fasa

33

Needham Dipraktikkan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Di Sekolah. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Chang H.W. (1997). Teori Seni Tampak: Asas Seni Reka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diane S. Samsudin, Hanafi Atan, Guan S.K , Mohd Zubir M Jafri, Ong L.K. dan Rozhan M. Idrus, Kesan Pembelajaran Konstruktivisme Berasaskan Laman Web Di Kalangan Pelajar Fizik Universiti Sains Malaysia. www.sajadstudio.info/artikal/teoripemb_psv

34