Anda di halaman 1dari 9

OBJEKTIF AM Objektif am kajian kes ini adalah untuk mengetahui pengurusan cord prolapse OBJEKTIF KHUSUS Objektif khusus

kajian kes ini adalah untuk : 1. Menyatakan pengurusan obstetric emergency untuk Puan N berkaitan dengan cord prolapse semasa labour . 2. Mengenal pasti faktor risiko yang mempradisposkan cord prolapse berkaitan dengan Puan N. 3. Mengenal pasti tindakan kejurura atan yang berkaitan dengan Puan N semasa labour, intrapartum dan pueperium.

PENGENALAN

SENARIO KES Puan N, 38 tahun berbang a !e"a#u, gra$%&a ' (ara ), 38 !%nggu ge ta % !enga&u "ea*%ng "%+uar ,a*e& - ar,ng &an ) (a& &a"a! /1 e.,n&2 3% b%"%* e4a!%nat%,n 56E7 &%&a(at% pooling opening os. ,a*e&, .,ntra.t%,n /0-10 ar%ngan &,*t,r !e"a*u*an (e!er%* aan $ag%na of clear liquar &an *e"%hatan cord &%

Cord prolapsed merupakan obstetric emergencies yang boleh mengancam nya a fetus. !ejadian cord prolapse adalah di antara ".1# ".$% &'(O) 2""*+. Merujuk kepada statistik yang diperoleh daripada jabatan rekod ,ospital -ultanah .minah /ohor 0ahru &,-./0+ di dapati kes cord prolapse adalah antara ".3% # ".1% setiap tahun &'ujuk /adual 1 2 )raf 1+. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan memainkan peranan penting dalam memberi pera atan dan pengurusan yang efektif bagi

mencegah komplikasi yang mungkin berlaku kepada fetus semasa tempoh antenatal dan semasa labor. Menurut Mar3ouki 2 -hoboshi &2""4+ Cord Prolapsed adalah berisiko tinggi meningkatkan kadar perinatal mortality dan morbidity di mana ia boleh menyebabkan fetal asphyxia atau kematian. 5i atas sebab# sebab berikut maka kumpulan kami memilih kes cord prolapse di ba ah tajuk 0bstetric emergency sebagai kes kajian kami.

TAHUN JUMLAH CORD PROLAPS

JUMLAH KELAHIRAN

2010 39 (0.38% ) 2011 49 (0.38%) JUMLAH 88

12,816

12,812

25,628

/adual 1: 0ilangan kes Cord Prolapse dari tahun 2"1" hingga 2"11

S T A TIS TIKCORDPROL APS E


14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 JUMLAH KELAHIRAN JUMLAH CORD PROLAPSE 2010 12,816 39 2011 12,812 49

)raf 1: 0ilangan !elahiran Cord Prolapsed di ,-./0 6ahun 2"1" hingga 2"11.

!./7.N !8- 5.N 9768'.6:'8 '8;78<

5alam kajian kes kami= Puan N telah didiagnosakan dengan cord prolapsed ketika usia kandungan 3* minggu gestasi semasa mendapatkan ra atan di bilik saringan &,-./0+ dan pemeriksaan VE telah dilakukan oleh doktor. .ntara faktor penyebab yang dikenal pasti berlakunya cord prolapse kepada Puan N adalah kerana malpresentation, multiparity dan premature rupture of membrane (PRO ! . Merujuk >auda 2 .shraf &2"11+ breech presentations adalah paling kerap berlaku dengan peratusan sebanyak ?"%= 1"% dengan trans@erse lie dan 1"% @erteA presentation. Melalui VE yang telah di lakukan oleh doktor untuk menilai kemajuan labour Puan N menunjukkan bukaan ser@iA adalah Bcm di ikuti dengan floating of li"uar dan cord pulsatile mass *"#1"" bpm di mana presenting part adalah footling breech.

Merujuk kepada <,O dalam -iassakos et. al &2""4+ cord prolapse perlu menjalani emergency caesarean section &8M9-(-+ dalam masa 3"#1" minit selepas diagnosis untuk melahirkan bayi dengan .pgar -core: 4 score dalam 1 minit.

Penguru an -elepas Puan N telah didiagnosakan cord prolapse= '85 .98'6 telah di aktifkan. Mid ife di bilik saringan telah bertindak dalam pengurusan ke atas Puan N. Pengurusan ke atas Puan N adalah seperti di ba ah: Meletakkan Puan N dalam Exaggerated #ims$ position dimana Pillo%

diletakkan di ba ah buttoc&s supaya bahagian punggung lebih tinggi dan fetus terarah ke fundus. Posisi ini dapat mengurangkan tekanan kepada umbilical cord &>raser 2 (ooper 2""4+. !enyataan ini juga turut di sokong oleh !im (olangelo &2"1"+. # Memasang urine catheter ke atas Puan N bagi mengosongkan dan kecederaan pada bladder semasa prosedur pembedahan

mengelakkan dilakukan

# Memasang dua 7; line dengan branula 1$) dan memeriksa 7; line dalam keadaan pattern untuk memudahkan pemberian cecair infusi intra@ena dan ubatan untuk prosedur 8M9-(- . Pemberian ubatan pre'medication stat kepada Puan N iaitu mist sodium citrate 3"ml= (V Ranitidine ()antac! *+mg dan (V ,0mg bagi mengelakkan menyebabkan syndrom aspiration semasa endelson O Peadiatric telah diberitahu berkaitan etoclopramide ( axalon! anesthesia yang boleh

5alam masa yang sama juga

kejadian cord prolapse untuk stand by di bilik pembedahan bagi attent bayi Puan N sekiranya berlaku komplikasi yang memerlukan resuscitation segera. Memeriksa kembali consent yang telah ditandatangani oleh Puan N dan juga doktor

-lood

in.estigation

dihantar

stat

ke

makmal

iaitu

&)CM=>0(=0:-8=('8.67N7N8+ untuk persediaan kemungkinan berlaku komplikasi seperti excessi.e bleeding yang memerlukan blood transfusion.

<alaupun untuk kes Puan N 8M9-(- di lakukan= terdapat beberapa kajian mengatakan cord prolapse boleh bersalin secara @agina deli@ery. Mode of deli@ery juga bagi cord prolapse boleh di tentukan oleh stage of labour. Menurut &>raser 2 (ooper 2""4+ cord prolapse boleh melalui kelahiran secara forcep deli@ery dan episiotomy. 5alam kajian kes kami= masa yang diambil adalah 1$ minit= iaitu dari 12.3"pm Puan N didiagnosakan cord prolapse dan 12.?$pm telah selamat melahirkan bayi perempuan dengan apgar score 4D1min melalui kaedah &8M9-(-+. Merujuk Mar3ouki 2 -hobohshi &2""4+ tempoh masa dari diagnosis cord prolapse sehingga bayi di lahirkan adalah minimum 1" minit dan maAimum adalah 1B minit dan condition bayi yang di lahirkan dalam tempoh ini adalah baik.

5ari segi persediaan psikologikal sebelum Puan N di hantar ke de an bedah untuk menjalani 8M9-(-. Penerangan telah diberikan oleh doctor kepada Puan N dan suami tentang prosedur yang akan dilakukan supaya Puan N dan suami faham dan berikerjasama. Menilai tahap kefahaman Puan N mengenai 8M9-(- melalui pertanyaan untuk mengetahui baha a Puan N faham penerangan yang telah diberikan oleh doktor. Pemahaman yang baik dapat mengurangkan kebimbangan dan Puan N. -okongan dari suami rasa bimbang. dapat menyakinkan lagi Puan N untuk menjalani

8M9-(- supaya Puan N rasa diri dihargai oleh suami dengan itu beliau tidak

-etelah menjalani 8M9-(-= Puan N dan bayinya dalam keadaan stabil dan dihantar ke ad postnatal . 0erikut adalah diagnose kejurura atan dalam pengurusan Puan N selepas 8M9-(- ialah 1. Masalah: Potensi mengalami postpartum haemorrhage &PP,+ Matlamat: 7bu tidak mengalami postpartum haemorrhage &PP,+. 6indakan kejurura atan. a+ Mid ife perlu menilai keadaan am ibu bagi mengesan tanda#tanda PP, seperti pucat= cold and clammy. b+ Mid ife juga perlu mengambil tanda @ital ibu 1 jam sekali bagi mengesan tanda a al hypo@olumic shock kesan dari PP,. c+ Mid ife perlu menilai pad chart setiap 1 jam sekali kerana jika lebih dari ?""mls menunjukkan ibu mengalami PP,. d+ 5alam aktu yang sama juga mid ife perlu mengosongkan bladder ibu dengan mena arkan bedpan atau memba a ibu ke tandas= ini bagi menggalakkan in@olusi uterus seterusnya mengurangkan pendarahan. e+ Mid ife perlu menasihatkan ibu supaya menyusukan bayinya ini adalah kerana penyusuan susu ibu dapat membantu dalam in@olusi uterus. f+ Mid ife perlu menasihatkan ibu dalam ambulasi a al bagi menggalakkan peredaran darah seluruh badan bagi mempercepatkan proses penyembuhan luka caesarean.

2. Masalah: Potensi stillbirth berkaitan dengan cord prolapse. Matlamat : -tillbirth dapat dielakkan dengan melakukan 8M9-(-. 6indakan kejurura atan

a+ Melakukan (6) untuk menilai keadaan fetus heart rate. b+ Memberi penerangan yang jelas kepada ibu mengenai 8M9-(- yang akan dilakukan secepat mungkin untuk mengelakkan fetal distress yang boleh menyebabkan stillbirth. c+ Mid ife memposisikan ibu dalam posisi recumbent dengan meletakkan dua bantal di ba ah punggung ibu untuk mengurangkan tekanan ke atas cord supaya fetus dapat pengaliran oksigen yang mencukupi. d+ Mid ife perlu menghantar ibu dengan segera ke de an bedah bagi 8M9-(- supaya kelahiran bayi dapat dicepatkan dan kejadian stillbirth dapat dielakkan. 3. MasalahE Potensi fetal distress berkaitan dengan cord prolapse Matlamat: !ejadian fetal distress dapat di elakkan 6indakan kejurura atan : a+ Melakukan cardiotokograph untuk menilai keadaan fetus. b+ Menilai keadaan kandungan semasa seperti polyhydramnios=gra@ia 1 keatas bagi merancang prosedur .'M dilakukan dengan cara control .'M di labour room bagi mengelakkan cord prolaps. c+ Memastikan presentasi kandungan seperti shoulder presentation atau breech bagi mengelakkan prosedur ;8 yang akan menyebabkan cord prolaps dan fetal distress. d+ Memberitahu team peadriatik untuk stanby semasa caesarean dilakukan bagi memberi resusitasi segera kepada bayi.

(.5.N).N

-etelah meneliti kajian kes kami ini= terdapat beberapa cadangan bagi penambahbaikan pengurusan cord prolapse. .ntaranya adalah: 1. (ontinueous nursing education Me ujudkan pembelajaran dan latihan berterusan berkaitan ra atan dan pengurusan segera cord prolapse dikalangan anggota kesihatan terutama mid ife untuk meningkatkan kemahiran dari segi pengurusan kandungan berisiko= red alert dan emergencies drills. 2. 'esearch Menjalankan kajian dengan lebih kerap berkaitan pengurusan cord prolapse untuk penambahbaikan dan mengenal pasti faktor kejayaan dan kelemahan dalam setiap kes. Melakukan tinjauan terhadap kajian yang lepas bagi mengetahuai

pengurusan cord prolapse yang terkini terutamanya dari aspek kejurura atan.

3. .ttachment antara staff klinik dan hospital Me ujudkan attachment berterusan di kalangan mid ife supaya dapat bertukar pengalaman dan meningkatkan kemahiran dalam pengendalian emergency cord prolapse. Mid ife di komuniti juga seharusnya berkemahiran dalam pengurusan untuk pemindahan client segera kehospital setelah cord proplase di kenal pasti.

!8-7MP:9.N !esimpulan dari kajian kes kami ini= kami dapat mengenal pasti pengurusan obstetric berkaitan dengan cord prolapse bagi memberikan pera atan dan pengurusan yang efektif bagi mencegah komplikasi kepada fetus samada semasa antenatal dan semasa labor.

-elain daripada itu kami juga dapat mengenal pasti faktor risiko yang mempradisposkan cord prolapse bagi memberi pera atan mengikut standard /0O dan protocol hospital yang telah di tetapkan. 5isamping itu juga kami dapat mengenal pasti tindakan kejurura atan yang dapat di aplikasikan kepada client bagi memberikan pera atan yang berkesan= seterusnya mengurangkan kadar perinatal mortality dan morbidity. /usteru itu kemahiran dan pengetahuan memainkan peranan penting dalam mengendalikan kes cord prolapse bagi menyelamatkan fetus. Melalui kajian ini juga= kami mendapat kesedaran dan panduan tentang kepentingan pengesanan a al cord prolapse terutamanya bagi ibu# ibu yang mempunyai kandungan berisiko bagi memastikan pengurusan yang cekap dan efektif.