Anda di halaman 1dari 16

DEFINISI KAPASITOR Kapasitor juga dikenali sebagai pemuat.

Kapasitor ialah suatu alat penyimpanan tenaga elektrik yang boleh mengecas dan menyahcas. Kapasitor boleh menyimpan cas elektrik tetapi tidak boleh mengalirkan arus elektrik dan melepaskan arus apabila diperlukan. Kapasitor digunakan dalam peralatan elektronik seperti radio, televisyen dan perakam radio. Kaki kapasitor boleh dibentukkan dengan playar muncung tirus. Seperti perintang, pemuat juga salah satu daripada komponen elektronik penting yang terdiri daripada dua pengalir yang diasingkan oleh satu penebat yang dinamakan dielektrik. Dielektrik ini boleh terdiri daripada udara, wax terpadat seramik, mika atau kertas terpadat dengan elektrolitik yang berkimia. BINAAN KAPASITOR pabila voltan dibekalkan kepada satu kapasitor melalui suatu litar yang lengkap, maka elektron akan mengalir dari terminal negati! bekalan untuk memberi elektron yang berlebihan kepada satu plat. "lektron tersebut terus mengalir ke plat yang bertentangan dengannya dan terus ke terminal positi! bekalan dengan meninggalkan plat tersebut sebagai kekurangan elektron. #leh itu, arus mengalir di dalam wayar litar tetapi ada arus yang mengalir menembusi dielektrik kapasitor. Setelah pemuat mengecas sepenuhnya, arus tidak akan mengalir lagi.

UNIT BAGI KAPASITOR $nit asas bagi kapasitor ialah !arad %&'. Kapasitor mempunyai kemuatan satu !arad apabila arus pengecas satu ampere atau cas satu (oulomb per saat menyebabkan cas voltan bagi satu volt antara kedua)dua plat. $nit !arad adalah terlalu besar untuk kegunaan pratik. #leh itu unit ini dibahagi)bahagikan kepada unit)unit yang kecil seperti micro!arad %&' dan piko!arad %p&'.

KEMUATAN Kemuatan ialah suatu si!at litar yang membolehkan tenaga disimpan dalam bentuk medan elektrik antara dua pengalir atau plat yang diasingkan oleh dielektrik. Kemuatan juga mempunyai si!at litar elektrik yang sentiasa menentang perubahan voltan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUATAN &aktor)!aktor yang mempengaruhi kemuatan dalam satu pemuat ialah luas permukaan plat, jarak antara plat dan pemalar dielektrik. %a' +uas permukaan plat

+uas -ermukaan

,ajah %a' pabila luas permukaan % ' bagi suatu plat bertambah, kemuatan akan meningkat. -eningkatan ini berlaku kerana plat yanglebih besar boleh menyimpan lebih banyak electron. .asilnya cas yang lebih besar boleh disimpan. ,ajah %a' menunjukkan pengaruh luas permukaan terhadap kemuatan.

%b' 0arak antara plat

,ajah %b' -engaruh jarak plat terhadap kemuatan

pabila jarak %d' antara kedua)dua plat meningkat, kemuatan akan menurun. -enurunan ini disebabkan oleh daya elektrik yang menarik telah menjadi lemah.,ajah %b' menunjukkan pengaruh jarak plat terhadap kemuatan. c' -emalar dielektrik

Kemuatan juga bergantung kepada bahan dielektrik yang digunakan. Sebagai contoh, jika satu kertas wax dielektrik digunakan kemuatannya hendaklah didarab dengan 1. ngka 1 adalah nilai pemalar dielektrik bagi kertas wax. 2eberapa contoh pemalar dielektrik bagi bahan)bahan lain disenaraikan dalam jadual. 0adual %c' 2 . 3 $dara atau vakum 4ika Kertas Seramik -olistirena -"4 + , D5"+"K6,5K %K' * 1)7 /)8 79)7* /)1

SIMBOL KAEDAH BAGI PEMUAT Simbol kaedah sesuatu pemuat dilukis mengikut jenisnya. Dalam rajah di bawah ditunjukkan simbol kaedah untuk beberapa jenis pemuat :

-emuat tetap

"lektrolitik

-emuat berubah

-emuat Dwigang

JENIS-JENIS DAN CIRI-CIRI KAPASITOR Kapasitor itu dikelaskan mengikut bahan dielektrik yang digunakan seperti udara, kertas, mika, polister, polisterina dan elektrolitik. i!i" #!p!si"$% "e"!p &!n #!p!si"$% '$(e) '!)* KAPASITOR TETAP +K!p!si"$% Ti&!# Be%# " ' , B #!n E(e#"%$(i"mnya, terdapat 2 jenis pem !"

S542#+

Kapasitor tetap juga dikenali sebagai kapasitor tidak berkutub. Kapasitor tidak berkutub mempunyai dua kaki sama panjang dan tidak perlu disambung mengikut kekutuban. Kebiasaannya kapasitor tidak berkutub menyimpan cas yang lebih sedikit berbanding kapasitor berkutub. Kapasitor tidak berkutub mempunyai sai< badan yang lebih kecil. a' 0enis Kertas Kapasitor jenis kertas adalah jenis biasa dan ringkas. -latnya terdiri daripada / bilah keranjang aluminium panjang yang diasingkan oleh bilah)bilah kertas wax yang bertindak sebagai dielektrik. =abungan ini dilipat ke dalam satu tiub yang kemudiannya dimasukkan dengan wax dan dipateri ke dalam satu bekas logam atau kotak kertas. 3ilai kemuatan kertas ini adalah di antara />9p& hingga *9?&, pada voltan kendalian sehingga *>9k@ .6. $ntuk kadaran yang melebihi 899@, bekasnya dibuat daripada logam yang diisikan dengan minyak. -emuat jenis ini yang lebih so!isikated menggunakan plastik dan tidak lagi menggunakan kertas. 5ni boleh memberikan ketahanan yang lebih baik walaupun sai<nya lebih kecil. >

Kapasitor Kertas b' 0enis 4ika Kapasitor ini berkualiti tinggi. Komponennya terdiri daripada beberapa plat keranjang logam yang dibentuk berlapis)lapis serta diselang)seli oleh mika sebagai dielektrik. Susunan ini diletakkan di dalam bekas plastik atau logam. 3ilai kemuatannya adalah antara />p&)9./>?& pada voltan kendalian sehingga /k@ .6.

Kapasitor 4ika c' 0enis seramik Kapasitor jenis ini menyediakan nilai kemuatan yang rendah. Komponennya terdiri daripada satu cakera atau rod seramik sebagai plat. 3ilai kemuatannya adalah antara 9.>p&)9.*?& pada voltan kendalian hingga kepada >99@ .6.

Kapasitor Seramik

d' 0enis "lektrolitik Kapasitor jenis ini digunakan untuk mendapatkan nilai kemuatan yang tinggi, iaitu lebih besar daripada *?&. 3ilai kemuatannya adalah antara *?&)*999?& dan secara am voltan kendaliannya menurun daripada 899@ meningkat. -emuat jenis ini menggunakan elektrolit sebagai dielektrik. "lektrolit yang digunakan terdiri daripada jenis borax, !ostat atau karbonat. Semasa pembuatan pemuat ini voltan .6 dibekalkan kepada plat dan proses elektrolisis berlaku. Satu bilah oksida bertindak sebagai dielektrik antara elektrod positi! dan kasa. 3ilai kemuatan yang tinggi ini disebabkan oleh lapisan oksida yang terlalu nipis. #leh sebab binaannya begitu rupa, maka pemuat elektrolitik mesti disambung dengan betul. 6erminal positi! ditanda dengan Ave atau tanda merah. .6 sebaik sahaja kemuatannya

Kapasitor "lektrolitik

KAPASITOR BOLEH UBAH +K!p!si"$% Be%# " ' , E(e#"%$(i#Kapasitor boleh ubah juga dikenali sebagai kapasitor berkutub. Kapasitor berkutub mempunyai dua kaki yang berlainan kutub. Kaki yang lebih panjang adalah kaki positi! dan kaki yang pendek adalah kaki negati!. Kaki yang berhampiran dengan tanda % ) ' pada kapasitor adalah kaki negati!. Kaki ini mesti disambung mengikut kekutuban kaki.

S542#+

a' Kapasitor Dwigang +a<imnya kapasitor jenis ini terdiri daripada / set plat logam yang disusun secara berselang)seli dengan udara sebagai dielektriknya. Kapasitor boleh laras ini digunakan untuk menala penerima radio dari stesen yang tertentu. @ariasi ini boleh diperolehi melalui pergerakkan plat yang berhubung antara satu sama lain supaya bahagian yang tertinggal dapat dilaraskan.

Kapasitor Dwigang

b' -emuat 6rimmer atau -reset Kapasitor boleh laras jenis ini hanya membenarkan variasi kemuatan yang kecil. 5a dibuat dengan beberapa cara, antaranya ialah : i. Serupa dengan pemuat boleh laras dwigang tetapi sai<nya lebih kecil. ii. Dua plat logam dengan satu bilah mika diantaranya. 0arak antara plat boleh dilaras dengan satu skru pelaras.

Kapasitor 6rimmer atau preset

PENGECASAN DAN PENYAHCASAN pabila elektron bergerak dari satu plat pemuat kepada pemuat yang lain, maka kedua)dua plat tersebut dikira telah disambungkan melintangi satu bateri %be<a upaya'. -ergerakan elektron ini disebut arus mengecas. pabila voltan bekalan dibekalkan melintangi plat pemuat, iaitu dari terminal positi! bekalan yang sentiasa kekurangan elektron bebas ia akan membuang elektron dari plat 2 dan sebaliknya. #leh yang demikian, terminal negati! membekal suatu bilangan elektron bebas yang sama ke plat , yang seterusnya menjadikan plat 2 bercas positi! dan plat bercas negati!. -ergerakan elektron atau arus yang mengecas adalah seketika sahaja kerana pemuat itu mengecas sepenuhnya dengan cepat. pabila nilai voltan yang melintangi pemuat bersamaan dengan nilai voltan bekalan, pemuat tersebut disi!atkan sebagai bercas penuh. pabila pemuat itu sudah dicas sepenuhnya, tenaga elektrik yang disimpan di dalam pemuat adalah dalam bentuk medan elektrik antara / plat. Dalam kerja)kerja praktik, tidak ada pemuat yang betul) betul dikira sebagai yang terbaik. rus bocor sentiasa wujud dan arus bocor ini berkeupayaan untuk menyahcas pemuat dalam tempoh yang lama. 0ika pemuat yang telah dicas dipintaskan, pemuat tersebut akan menyahcas dengan serta)merta pada ketika itu juga dan sekali lagi arus akan mengalir dengan serta) merta.

*9

SUSUNAN PEMUAT +!SUSUNAN SIRI

pabila beberapa pemuat disambungkan secara siri, jumlah kemuatan akan menurun kerana gabungan pemuat itu bertindak seperti satu pemuat dengan pengasingan plat yang luas.

(* @s

(/ (1

* (6

* (*

* (/

A * (1

(as bagi kapasitor sesiri adalah sama. E6 D E* D E/ D E1 4anakala voltan bagi kapasitor sesiri tidak sama. " D @* A @/ A @1

**

+'-

SUSUNAN SELARI

pabila beberapa pemuat disambung secara selari, jumlah kemuatan akan meningkat kerana gabungannya bertindak seperti satu pemuat yang mempunyai luas plat yang besar.

@S

(*

(/

(1

CT = C1 + C2 + C3

(as bagi kapasitor selari tidak sama. E6 D E*A E/ A E1

4anakala voltan bagi kapasitor selari adalah sama. " D @* D @/ D @1

*/

KEROSAKAN KAPASITOR 6erdapat 1 jenis kerosakan yang sering berlaku ke atas kapasitor. Kerosakan) kerosakan itu ialah litar buka, litar pintas dan kebocoran yang berlebihan. %i' +itar 2uka

+itar buka biasanya disebabkan oleh bahagian dalam terminal yang telah tertanggal dari plat pemuat. Kerosakan ini boleh dikesan dengan menggunakan meter upaya untuk mengukur kemuatan. %ii' +itar -intas

+itar pintas mungkin disebabkan oleh kerosakan pada penebat dielektrik kerana voltan yang berlebihan atau terlampau panas. Kerosakan ini boleh dikesan dengan melakukan ujian penerusan melalui penggunaan meter pelbagai atau meter ohm. %iii' -emuat bocor

-emuat disi!atkan telah bocor apabila casnya bocor secara terus)menerus melintangi dielektrik. Kebocoran ini boleh diuji dengan ujian penerusan melalui meter pelbagai. pabila satu pemuat yang baik disambungkan pada satu meter pelbagai, mula)mula jarumnya akan bergerak ke arah bacaan yang rendah, seterusnya akan bergerak kepada bacaan yang tinggi secara perlahan)lahan mengikut pengaliran arus yang mengecas sebaik)baik sahaja arus mengecas hilang.

*1

KOD /ARNA PEMUAT 0adual menunjukkan skim kod warna bagi pemuat seperti yang digunakan dalam Siri 4allard (/79. Farna .itam (oklat 4erah 0ingga Kuning .ijau 2iru $ngu Kelabu -utih Sepuluh G unit 9 * / 1 ; > 8 B 7 C

*;

KESELAMATAN KAPASITOR *. -astikan jenis kapasitor yang digunakan itu betul untuk sesuatu projek /. -astikan keadaan voltan kapasitor yang digunakan mestilah melebihi voltan di mana ia digunakan untuk memastikan kapasitor masih kekal dan tidak rosak 1. Kapasitor berkutub mesti disambungkan mengikut kutubnya iaitu kaki positi!nya dihubungkan kepada bekalan punca positi! dan kaki negati!nya dihubungkan kepada bekalan punca negati! ;. Kapasitor tidak berkutub boleh disambungkan kepada litar tanpa mengira mana)mana tamatan kakinya

*>

*8

Anda mungkin juga menyukai