Anda di halaman 1dari 12

Tugasan :

Menyediakan manual Permainan Kecil - Kemahiran Asas (Satu permainan bagi satu kemahiran asas)

Pengenalan Permainan Permainan Bola Baling merupakan se enis permainan berpasukan yang melibatkan !" orang pemain dengan tu uh orang sepasukan# Kebiasaanya sesuatu pasukan mengandungi !$ orang pemain termasuk lima orang pemain simpanan# %aripada tu uh orang pemain& seorang akan men adi pen aga manakala yang lain men adi pemain padang# Bola baling boleh dimainkan oleh lelaki dan perempuan dari pelbagai peringkat umur# Sesuatu perla'anan bola baling diadili oleh dua orang pengadil# Kemahiran Asas Yang Perlu Dikuasai
Bola baling adalah permainan yang memerlukan pelbagai kemahiran untuk mencapai sasaran kemenangan dan permainan yang cantik dan menarik# Kemahiran asas yang akan diberi penekanan di

dalam tugasan ini ialah seperti berikut: a) Kemahiran Menghantar Bola b) Kemahiran Menangkap Bola c) Kemahiran Men aring Bola

Kemahiran Menghantar Bola Kemahiran menghantar bola adalah asas utama dalam permainan bola baling# Kemahiran permainan ini menyerupai cara-cara yang digunakan dalam permainan bola keran ang dan bola aring# (enis hantaran yang biasa digunakan adalah seperti berikut : a) )antaran aras dada b) )antaran bahu c) )antaran lantun d) )antaran lompat e) )antaran sisi

Kemahiran Menangkap Bola Kemahiran menangkap bola merupakan kemahiran yang kedua perlu dikuasai oleh pemain# Prinsip utama dalam menangkap bola ialah menga'al& mematikan kela uan bola& memegangnya dengan baik dan terus menga'alnya dengan menggunakan kedua-dua belah tangan yang berkedudukan relaks# Tangkapan hendaklah dilakukan dengan tepat tanpa mengira kela uan atau enis hantaran yang dibuat oleh rakan# Tangkapan yang tepat dan betul bermula daripada lontaran atau hantaran yang tepat atau sempurna# Kemahiran menangkap bola terbahagi kepada empat iaitu: a) b) c) d) Tangkapan bola aras muka Tangkapan bola rendah Tangkapan bola dengan sebelah tangan Tangkapan bola tinggi

Kemahiran Menjaring Bola Kemahiran men aring bola amat penting bagi seseorang pemain bola baling bagi mendapatkan aringan seterusnya mencapai kemenangan# Kemahiran men aring terbahagi kepada beberapa enis teknik dan cara iaitu: a) (aringan bahu b) (aringan lompat c) (aringan di*e d) (aringan rendah

PERMAINAN KECIL +ama permainan Tu uan permainan Peralatan : : : Bouncing Ball Meningkatkan kemahiran menghantar bola tinggi& rendah dan sisi Bola dan gelung

Bola Baling

Gelung

Pelan Permainan

,ara bermain: Permainan ini dimainkan oleh !$ orang pela ar# Pela ar dibahagikan kepada $ kumpulan iaitu - orang dalam satu kumpulan# Semua pela ar perlu berada di dalam gelung secara berselang-seli mengikut pembahagian yang telah dibuat# Pela ar perlu menghantar bola kepada rakan sepasukan mereka manakala pihak la'an di sebelah akan mencuba untuk merampas bola yang dihantar# Bagi setiap bola yang ber aya dihantar ! mata akan diberikan#

Peraturan permainan: Pemain hanya boleh memegang bola selama . saat& sekiranya lebih bola akan diserahkan kepada pihak la'an# Pemain perlu berada di dalam gelung semasa membuat dan menerima hantaran# Pemain tidak boleh keluar dari gelung sepan ang permainan di alankan# (ika keluar& penalti akan dikenakan iaitu tidak boleh membuat halangan semasa pihak la'an menerima bola Pemain tidak dibenarkan menghalang semasa pihak la'an ingin membuat hantaran# Kedua-dua pasukan perlu memakai /Bibs0 yang berlainan 'arna supaya dapat bermain dengan senang#

Pemain yang didapati bermain dengan kasar akan dikeluarkan dari permainan dengan serta merta#

Permarkahan: ! mata akan diberikan kepada satu hantaran yang ber aya dibuat# Pemenang akan dikira dengan umlah penghantaran yang terbanyak dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh guru#

PERMAINAN KECIL ! +ama permainan Tu uan permainan Peralatan : : : 1olley )andball Meningkatkan kemahiran menghantar bola tinggi Bola& kon dan aring

Bola Baling

Kon

Jaring

Pelan Permainan

,ara bermain: Permainan ini dimainkan oleh $2 orang pela ar# Pela ar dibahagikan kepada $ kumpulan iaitu A dan B seramai !2 orang dalam satu kumpulan# Pemain A dikehendaki menghantar bola kepada rakan sepasukannya tidak melebihi !2 hantaran dan kemudian membaling bola melepasi aring ke arah gelanggang la'an#

Pela ar B perlu menangkap bola yang dibaling tanpa men atuhkan bola tersebut# Proses diulang selepas !2 hantaran bola dilontar# Pasukan B pula akan memulakan permainan#

Bagi setiap bola yang ber aya ditangkap ! mata akan diberikan#

Peraturan permainan: Pemain perlu menghabiskan !2 kali hantaran dalam gelanggang sendiri sebelum membuat balingan kepada la'an# Pemain tidak boleh keluar dari ka'asan permainan yang dikenali sebagai gelanggang yang disediakan# Permainan ini akan dimainkan selama - minit di mana . minit pada separuh masa pertama dan . minit pada separuh masa kedua# Permainan akan diberhentikan selama ! minit pada pertengahan permainan untuk berehat# Bola perlu dilontar kepada rakan 3short-pass4 tidak dibenarkan# Kedua-dua pasukan perlu memakai /Bibs0 yang berlainan 'arna supaya dapat bermain dengan senang# Pemain yang didapati bermain dengan kasar akan dikeluarkan dari permainan dengan serta merta# Permarkahan: ! mata akan diberikan kepada satu tangkapan yang ber aya dibuat# Pemenang akan dikira melalui mata yang dikumpul#

PERMAINAN KECIL " +ama permainan Tu uan permainan Peralatan : : : Bakul 5mas Meningkatkan kemahiran men aring bola Bola tenis& bakul dan gelung rotan

Bola Tenis

Bakul

Gelung

Pelan Permainan

,ara bermain: Permainan ini dimainkan oleh $2 orang pela ar# Pela ar dibahagikan kepada $ kumpulan iaitu !2 orang dalam satu kumpulan# Konsep asas yang digunakan seperti dalam permainan bola baling dan bola aring# Pemain perlu memasukkan bola ke dalam bakul la'an dan ! mata akan dikira# Pela ar perlu beker asama sebagai satu kumpulan untuk memasukkan bola ke dalam bakul#

Peraturan permainan: Pemain hanya boleh memegang bola selama . saat& sekiranya lebih bola akan diserahkan kepada pihak la'an# Pemain yang memegang bola tidak boleh bergerak# Pemain tidak boleh keluar dari ka'asan permainan yang dikenali sebagai gelanggang yang disediakan# Bola dibaling ke dalam sekira bola keluar dari ka'asan permainan# Permainan ini akan dimainkan selama !2 minit di mana 6 minit pada separuh masa pertama dan 6 minit pada separuh masa kedua# Permainan akan diberhentikan selama ! minit pada pertengahan permainan untuk berehat #

Keputusan pengadil adalah muktamad# Pemain tidak dibenarkan menghalang bakul semasa pihak la'an ingin memasuk gol#

Kedua-dua pasukan perlu memakai /Bibs0 yang berlainan 'arna supaya dapat bermain dengan senang#

Pemain yang didapati bermain dengan kasar akan dikeluarkan dari permainan dengan serta merta#

Permarkahan: ! mata akan diberikan kepada kumpulan yang ber aya memasukkan bola ke dalam bakul# Kumpulan yang mendapat mata tertinggi akan di adikan sebagai pemenang#

Aspek keselamatan permainan: Pastikan ka'asan padang yang akan digunakan rata dan selamat untuk pergerakan pela ar# Pastikan pemain memakai pakaian yang sesuai untuk bermain contohnya ba u tshirt sukan& seluar track bottom dan berkasut sukan# Pemain tidak dibenarkan memakai rantai& anting-anting& am tangan dan barang berharga yang lain boleh senang hilang ketika bermain#