Anda di halaman 1dari 26

Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)

Pengenalan
Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi
manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan
kemahiran-kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan
optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap
positif terhadap aktiviti fizikal Jenny (1!1" dan #illiams (1!$" berpendapat baha%a
Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya
mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial &
Definisi
'arro% (1(1, 1)*" menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks +pengalaman
pendidikan menyeluruh, dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu&
'aley - .ield (1(!", satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan
organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, hasil
melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak&
.reeman (1((, 1/" menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi
pembangunan fizikal dan mental dan menumpukan pada tiga domain pendidikan,
iaitu psikomotor, kognitif dan afektif&
0umpkin (11" berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang
membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial
serta tahap kecergasan yang tinggi&
2auer (13" berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program
pendidikan yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui
pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan
keseluruhan kanak-kanak&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
Topik 1: Daya Tahan Kardiovaskular
Daya tahan kardiovaskular dapat dibina dengan melakukan latihan tertentu seperti
senamrobik, skiping, serta berlari dengan pantas. Aktiviti untuk membina daya tahan
kardiovaskular melibatkan jantung, otot-otot di bahagian abdomen, tangan dan kaki.
Semasa melakukan aktiviti tersebut, otot-otot sentiasa terdedah kepada risiko kecederaan
seperti terkoyak.
Oleh itu, aspek keselamatan perlu diberi perhatian bagi mengelakkan kecederaan yang
mungkin berlaku. Bagi mendapatkan kesan yang baik, aktiviti untuk membina daya tahan
kardiovaskular perlu dilakukan selama 1 hingga !" minit secara berterusan sekurang-
kurangnya tiga kali seminggu.
Senamrobik
Senaman yg mempunyai ritma # byk melibatkan pengerakan kaki # tangan. $enggunaan
mu%ik dpt menambahkan minat dan keseronokan semasa melakukannya. Setiap
pengerakan diikuti dengan kiraaan empat atau lapan bersesuai dengan ritmanya. Setiap
aktiviti diulang beberapa kali sebelum beralih kepada seterusnya. Aktiviti pertama hingga
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
aktiviti terakhir boleh juga diulang mengikut kemampuan.
Topik 2 : Daya Tahan Otot
&erdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan untuk membina daya tahan otot, misalnya
angkat tumit 'heel rises(, bangkit tubi, tekan tubi, dan dekam lunjur 's)uad thrust(. Aktiviti-
aktiviti ini dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri sebagai beban atau
rintangan. Beban atau rintangan boleh diubah suai dengan mengubah kedudukan badan
semasa melakukan aktiviti. Aktiviti untuk membina daya tahan otot hendaklah dilakukan
seberapa lama yang boleh, dan mengikut kaedah yang betul supaya seorang itu mendapat
kesan yang baik.
Tekan tubi (ujian daya tahan otot) bagi pelajar lelaki
Prosedur/langkah-langkah:
1. *ula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan
yang lurus dan jari-jari kaki. Badan diluruskan.
+. &urunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span.
!. ,uruskan tangan seperti kedudukan sedia.
-. &ekan tubi diteruskan sehingga satu minit atau murid tidak berupaya meneruskannya.
. .jian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut
arahan 1 hingga !.
/. *urid B mengira dan merekod bilangan lakuan *urid A.
Topik ! : Kekuatan Otot
0ekuatan otot bermaksud kemampuan otot melakukan aktiviti otot melakukan rintangan atau
mengangkat beban dengan menggunakan daya yang maksimum. Bagi mendapat kekuatan
otot yang kuat, latihan yang sistematik dan berterusan adalah penting. ,atihan hendaklah
dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.
,atihan untuk membina kekuatan otot boleh dilakukan dengan mengguakan rintangan atau
berat badan sendiri sebagai beban. Aktiviti yang boleh dilakukan untuk membina kekuatan
otot ialah mendagu, tekan tubi, naik turun bangku dan bangkit tubi. ,atihan yang dilakukan
mengikut kaedah dan teknik yang betul akan dapat memberi beberapa kebaikan.
"rosedur:
.jian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai.
1. *urid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri 'yang mana sesuai( diletakkan di
atas bangku.
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
+. $enguji akan memberikan isyarat 1mula .
!. *urid melakukan pergerakan naik dan turun 'kaki kiri naik, kaki kanan turun diikuti
kaki kiri turun, kemudian kaki kanan naik atau sebaliknya(.
-. *urid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan
kadar 2/ detik seminit selama ! minit.
. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta.
/. 0ira kadar nadi selepas saat tamat perlakuan dengan kiraan dilakukan oleh guru
atau menggunakan $olar 3eart 4ate *onitor.
5. 0adar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit.
6. 7ika murid tidak menamatkan lakuan selama ! minit, skor murid ini dibatalkan.
Topik # : Kelenturan
0elenturan bermaksud keupayaan otot, sendi, tendon dan ligament membenarkan
anggota anggota badan bergerak pada julat pergerakkan yang maksimum. 0elenterun dapat
dibina melalui aktiviti rengangan. Aktiviti rengangan dilakukan dengan merengangkan otot
semaksimum yang boleh dan bertahan selama 1" hingga !" saat.
$elbagai aktiviti yang boleh dilakukan untuk membina kelenturan, misalnya kilas
pinggang, bengkok sisi, duduk membujur dan jagkau8 dan meniarap, angkat tangan dan kaki
melunjur dan jankau8 dan meniarap, angkat tangan dan kaki secara bersilang. Semasa
melakukan aktiviti ini, beberapa aspek keselamatan perludiberi perhatian bagi mengelakkan
kecederaan dan kemalangan.
&ahap kelenturan yang baik dapat meberikan kebaikan kepada seseorang individu
jika latihan dilakukan mengikut kaedah yang betul dan berterusan.

"rosedur:
1. *urid duduk melunjur tanpa kasut. &umit kaki di letak di belakang penanda +!
sentimeter.
+. 0edua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. 4akan memegang lutut.
!. &apak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan hujung
jari tengah hendaklah sama.
-. Dagu rapat ke dada. 7angkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita
pengukur.
. 7angkauan hendaklah dikekalkan selama ! saat tanpa menyentap.
/. *urid diberi tiga percubaan berturut-turut. $ercubahan terbaik diambil kira sebagai skor.
Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. &idak perlu merekod dalam titik
perpuluhan.
5. *urid yang membantu memegang lutut pelaku tidak menganggu pelaku.
Kemahiran Sukan
Topik 1 : $ola Sepak
"engenalan
Bola sepak ialah salah satu permainan yang tertua di dunia dan merupakan permainan yang
paling popular hingga ke hari ini. Di *alaysia, permainan ini telah diperkenalkan oleh tentera
inggeris pada tahun 16+. $ermainan ini mula diketegahkan pada tahun 12", apabila
tertubauhnya ,iga Bola Sepak Amatur Selangor. $ertandingan bola sepak yang pertama
telah diadakan pada tahun 12+1 untuk merebut $iala 3*S *alaya 'kini $iala *alaysia(.
$ermainan ini terus berkembang dengan tertubuhnya $ersatuan Bola Sepak *alaya
'kini $ersatuan Bola Sepak *alaysia( pada tahun 12+/, yang bergabung dengan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
$ersekutuan Bola Sepak Antarabangsa '9:9A( pada tahun 12/. *alaysia terus
menganjurkan beberapa siri pertandingan termasuklah pertandingan yang melibatkan
pasukan ;egara luar, seperti $esta Bola Sepak *erdeka, $iala 9A, $iala 9A*, $iala
Sumbangsih da ,iga $erdana.
*elalui pertandingan ini, lahirlah beberapa orang pemain yang terkenal di peringkat
antarabangsa, seperti Allahyarham *oktar Dahari dan mendiang 4. Arumugam.
KEMAHIRAN ASAS DAAM PERMAINAN !"A SEPAK
Kemahi#an $ang %e#l& dik&asai dalam %e#mainan '(la se%ak te#mas&klah )
1) Menendang
Tendangan le#et
Tendangan lam'&ng
Tendangan *(li
+) Men$e#ka%
Men$e#ka% '(la le#et
Men$e#ka% '(la tinggi
,) Menggele-ek
.) Melak&kan hanta#an
Hanta#an ke hada%an
Hanta#an ke sisi
Hanta#an silang
/) Menand&k
Menand&k ke hada%an
Menand&k ke sisi
0) Men1aga g(l
Menangka% '(la le#et
Menangka% '(la tinggi
Men&m'&k '(la
Tendangan '(la
121 MENENDAN3
4endangan yang baik dapat dihasilkan dengan menggunakan teknik yang betul& 5eseorang
pemain juga dapat menendang dengan baik sekiranya mempunyai kekuatan otot dan kuasa
yang baik di bahagian kaki& 6enendang bertujuan untuk melakukan hantaran kepada rakan
sepasukan, melakukan tendangan sudut atau tendangan bebas, mengeluarkan bola dari
ka%asan gol, menjaringkan gol dan melakukan sepakan penalti&
Pada asasnya, terdapat tiga jenis tendangan iaitu tendangan leret, tendangan
lambung dan tendangan voli&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
Tendangan le#et
4endangan leret dilakukan apabila membuat hantaran dekat dan menjaringkan gol&
4eknik melakukan tendangan leret )
7edudukan bersedia& 0etakkan kaki sokongan di sisi bola& 'adan hampir lurus& 6ata
memandang bola&
8yunkan kaki menendang ke belakang& 'adan dibongkokkan sedikit ke hadapan&
7aki sokongan dibongkokkan sikit&
4endang di bahagian tengah bola&
9kut lajak selepas melakukan tendangan&
Tendangan am'&ng
4endangan lambung dilakukan ketika membuat hantaran jauh, tendangan bebas,
tendangan sudut, mengeluarkan bola dari ka%asan gol dan semasa menjaringkan
gol
4eknik melakukan tendangan lambung :
7edudukan bersedia& 0etakkan kaki sokongan di belakang bola& 'adan hampir lurus&
6ata memandang bola&
8yunkan kaki menendang ke belakang& 0utut kaki sokongan dibengkokkan sedikit&
4endang di bahagian ba%ah bola& 'adan condong ke belakang&
9kut lajak selepas melakukan tendangan&
Tendangan 4(li
4endangan voli dilakukan untuk mengeluarkan bola dari ka%asan gol dan untuk
menjaringkan gol& 4endangan voli dilakukan menggunakan bahagian kekura kaki
semasa bola di udara
4eknik melakukan tendangan voli )
7edudukan bersedia& 'erdiri menghadap bola&
8yunkan kaki menendang ke belakang& 0utut kaki sokongan dibengkokkan sedikit&
6ata memandang bola&
4endang di bahagian ba%ah bola menggunakan kekura kaki& 'adan condong ke
belakang&
9kut lajak selepas melekukan tendangan&
12+ MEN5ERKAP
7ebolehan menyerkap bola yang datang memudahkan seseorang pemain itu melakukan
tindakan yang seterusnya dalam bola sepak& Pelbagai bahagian anggota badan , kecuali
tangan boleh digunakan untuk menyerkap bola& Penggunaan bahagian anggota badan
bergantung kepada keadaan bola yang datang, sama ada meleret atau tinggi&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
Men$e#ka% !(la He#et
6enyerkap bola leret boleh dilakukan dengan menggunakan bahagian dalam kaki,
bahagian luar kaki, kekura kaki dan tapak kaki&
4eknik menyerkap bola leret :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir, gerakkan kaki yang hendak menyerkap ke hadapan&
5ebaik sahaja bola menyentuh kaki, ba%a kaki ke belakang&
7aki menyentuh bahagian tengah bola& 7aki menyerkap dan badan condong ke arah
bola datang
Men$e#ka% !(la Tinggi
6enyerkap bola tinggi boleh dilakukan dengan menggunakan bahagian dalam kaki,
paha dan dada&
4eknik menyerkap bola tinggi menggunakan bahagian dalam kaki :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir ke kaki, sesuaikan kedudukan supaya badan sentiasa
menghadap bola&
5ebaik sahaja bola hampir mencecah tanah, ayunkan kaki menyerkap ke sisi&
5erkap bola sebaik sahaja bola mencecah tanah& 'adan condong ke arah bola
datang&
4eknik menyerkap bola tinggi menggunakan bahagian paha :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang& 6ata memandang bola&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
8pabila bola hampir, gerakkan paha menyerkap ke hadapan dan ke atas dengan
lutut bengkok& 'adan dicondongkan ke belakang&
5ebaik sahaja bola menyentuh paha, ba%a paha ke ba%ah& Paha menyentuh
bahagian ba%ah bola&

4eknik menyerkap bola tinggi menggunakan dada :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir ke dada, ba%a dada ke hadapan dan ke atas sambil tangan
dibuka di sisi badan& 'erdiri di atas bebola kaki&
5ebaik sahaja bola menyentuh dada, lentikkan badan ke belakang kemudian ba%a
badan ke hadapan&
12, MEN33EE6EK
7emahiran ini melibatkan kebolehan berlari sambil menga%al bola ke kiri, ke kanan, ke
hadapan atau berpusing ke belakang& 7ebolehan melakukan kemahiran ini dengan baik
sangat penting untuk mengatasi pemain la%an& 6enggelecek boleh dilakukan dengan
sebelah kaki& 'iasanya, bahagian dalam dan bahagian luar kaki digunakn untuk
menggelecek&
4eknik menggelecek menggunakan sebelah kaki <
7edudukan bersedia& 'erdiri di belakang bola& 6ata memandang bola&
2engan menggunakan bahagian dalam kaki kanan, gerakkan bola ke kiri&
'adan condong ke kiri dan tangan dibuka di sisi dengan lutut kiri dibengkokkan
sedikit&
4olak bola ke kanan menggunakan bahagian luar kaki yang sama dan badan
condong ke kanan&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)

12. MEAK7KAN HANTARAN
7emahiran melakukan hantaran adalah penting untuk memastikan bola sampai kepada
rakan sepasukan dengan tepat& ;antaran biasanya dilakukan dengan menggunakan
kemahiran menendang& 4endangan leret digunakan untuk membuat hantaran dekat,
manakala tendangan lambung digunakan untuk membuat hantaran jauh&
5eseorang pemain boleh menggunakan hantaran dekat dan hantaran jauh semasa
melakukan hantaran ke pelbagai arah, seperti ke hadapan, ke sisi dan menyilang,
bergantung kepada situasi ketika bermain&
Hanta#an ke hada%an
;antaran ini dilakukan dengan menendang bola menggunakan bahagian dalam kaki
atau kekura kaki&
4eknik melakukan hantaran ke hadapan <
7edudukan bersedia& 'erdiri di belakang bola&
6ata memandang bola&
8yunkan kaki menendang ke belakang&
4endang di bahagian belakang bola&
9kut lajak selepas melakukan tendangan&
Hanta#an ke sisi
;antaran ke sisi dilakukan dengan menendang bola menggunakan bahagian luar kekura
sama ada kaki kiri atau kaki kanan, bergantung kepada kaki yang sedang digunakan untuk
menga%al bola&
4eknik melakukan hantaran sisi :
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
7edudukan bersedia& 'erdiri di belakang bola& 6ata memandang bola& 8yunkan kaki
menendang ke belakang& 'adan condong ke hadapan&
4endang di bahagian sisi bola&
9kut lajak selepas melakukan tendangan&
Hanta#an Silang
;antaran ini dilakukan dengan menendang bola menggunakan bahagian dalam kekura kaki&
Jika bola hendak dihantar menyilang dari kiri ke kanan, kaki kiri digunakan untuk
menendang bola& 5ebaliknya, jika bola hendak dihantar menyilang dari kanan ke kiri, kaki
kanan digunakan untuk menendang bola&
4eknik melakukan hantaran silang :
7edudukan bersedia& 'erdiri di belakang bola& 6ata memandang bola&
8yunkan kaki menendang ke sisi&
'adan condong ke arah bola hendak dihantar&
4endang di bahagian sisi bola&
9kut lajak selepas melakukan tendangan&
12/ MENAND7K
7emahiran menanduk boleh digunakan untuk menjaringkan gol dan melakukan hantaran&
6enanduk dilakukan dengan menggunakan bahagian dahi& Jenis tandukan yang biasa
dilakukan semasa bermain ialah tandukan ke hadapan, tandukan ke belakang dan tandukan
ke sisi&
4eknik menanduk ke hadapan :
7edudukan bersedia& 'erdiri dengan kaki dibuka seluas bahu menghala ke arah bola
datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir, lentikkan badan ke belakang dengan lutut dibengkokkan sedikit&
7edua-dua tangan dibuka di sisi&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
'a%a badan dan kepala ke hadapan dan tanduk bola menggunakan bahagian dahi&
2ahi menyentuh bahagian ba%ah bola&
9kut lajak selepas melakukan tandukan
4eknik menanduk ke sisi :
7edudukan bersedia& 'erdiri dengan kaki dibuka seluas bahu menghala ke arah bola
datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hamper tiba, kilaskan badan ke arah bertentangan dengan sasaran
tandukan& 7edua-dua tangan dibuka di sisi&
7ilaskan badan ke arah sasaran tandukan dan tanduk bola menggunakan dahi&
9kut lajak selepas melakukan tandukan
4eknik menanduk ke belakang :
7edudukan bersedia&
'erdiri dengan kaki dibuka seluas bahu menghala ke arah bola datang& 6ata
memandang bola&
8pabila bola hampir, lentikkan badan ke belakang sambil mendongakkan kepala ke
atas, dan tanduk bola menggunakan bahagian dahi&
2ahi menyentuh bahagian ba%ah bola&
120 MENJA3A 3"
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
Penjaga gol boleh menggunakan keseluruhan anggota badannya untuk menghalang cubaan
jaringan yang dibuat oleh pasukan la%an& Penjaga gol yang baik mestilah menguasai
kemahiran menangkap, menumbuk dan menendang& 5elain menguasai kemahiran
tendangan leret dan tendangan lambung, penjaga gol juga perlu menguasai kemahiran
tendangan bola di udara dan tendangan lantun& 7edua-dua jenis tendangan ini dilakukan
dengan menggunakan bahagian kekura kaki
4eknik menangkap bola leret :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang&
5ebelah kaki di hadapan dan sebelah lagi di belakang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir ke kaki, rendahkan badan dengan lutut kanan di atas tanah di
belakng tumit kiri&
4angkap bola di hadapan badan dan ba%a ke dada&
4eknik menangkap bola tinggi :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir, sebelah kaki melangkah ke hadapan sambil melompat&
0uruskan tangan ke atas di hadapan kepala dengan ibu jari kedua-dua belah tangan
hampir rapat&
4angkap bola setinggi yang boleh dicapai& 'a%a bola ke dada&
4eknik menumbuk bola :
7edudukan bersedia& 'erdiri menghala ke arah bola datang& 6ata memandang bola&
8pabila bola hampir, lompat dengan kedua-dua belah kaki sambil menumbuk bola&
4angan menyentuh bahagian ba%ah bola&
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
4eknik tendangan bola di udara :
7edudukan bersedia& 'erdiri dengan memegang bola menggunakan kedua-dua
belah tangan&
7aki sokongan melangkah ke hadapan dan kaki menendang diayunkan ke belakang&
'adan condong ke hadapan&
Jatuhkan bola di hadapan badan dan tendang bola sebelum bola mencecah tanah&
9kut lajak selepas menendang&
6ata memandang bola&
4eknik tendangan lantun :
7edudukan bersedia& 'erdiri memegang bola menggunakan kedua-dua belah
tangan& 6ata memandang bola&
7aki sokongan melangkah ke hadapan dan kaki menendang diayunkan ke belakang&
'adan condong ke hadapan&
Jatuhkan bola di hadapan badan dan tending bola sebaik sahaja bola melantun dari
tanah& 9kut lajak selepas menendang

Topik 1 : Malnutrisi
"engenalan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
*alnutrisi adalah salah satu masalah kesihatan yang penting yang kini telah dikenal
pasti oleh 0erajaan *alaysia. *asalah ini adalah menjadi =actor penyumbang kepada
masalah-masalah lain seperti nutrisi, parasitisme, tumbesaran dan perkembangan kanak-
kanak dan juga aspek sosio-budaya yang berkaitan dengan kesihatan. *alnutrisi menjadi
masalah yang penting terutamanya negara-negara mundur yang ekonomi dan pendidikan
lemah di dunia seperti Somalia, Senegal dan .ganda di benua A=rika serta Bangladesh,
Selatan :ndia dan $akistan di benua Asia. Di *alaysia ia merupakan masalah yang
sederhana yang terka>al, hasil daripada keadaan ekonomi yang stabil dan pendidikan yang
berkesan. ?uma malnutrisi ini masih terdapat di ka>asan-ka>asan pedalaman *alaysia
kerana masalah lokasi dan perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain yang lebih
maju. Di ka>asan terpencil ini perkhidmatan penjagaan kesihatan moden adalah rendah
atau tidak kedapatan. *engikut =akta, +@! kanak-kanak tidak sihat di dunia adalah di Asia
manakala A adalah daripada benua A=rika.
*enurut kajian terdapat banyak penyakit yang berpunca daripada malnutrisi.
&erdapat persetujuan mengatakan baha>a malnutrisi merupakan punca utama kepada
kematian kanak-kanak di negara mundur dan sedang membangun termasuk *alaysia.
0ajian $ertubuhan 0esihatan Sedunia 'B3O( juga antaranya mengatakan < 1Seluruh dunia,
disebabkan kekurangan langkah kesihatan >alaupun langkah yang paling mudah, ramai
orang mati disebabkan oleh penyakit yang boleh dicegah dan diubati, yang biasanya dapat
dikaitkan dengan malnutrisi, ataupun hidup dengan kecacatan anggota dan mental.C
De%inisi &alnutrisi
*alnutrisi adalah satu keadaan yang terhasil atau terjadi apabila badan manusia
memperolehi atau menerima kandungan yang tidak seimbang untuk vitamin, mineral dan
nutrien yang lain, dimana kandungan tersebut diperlukan untuk mengekalkan kesihatan tisu
badan dan =ungsi organ tubuh.
Dalam ertikata lain, malnutrisi ' nutrisi yang tidak teratur ( adalah keadaan patologi yang
terhasil daripada kekurangan relati= atau mutlak atau kelebihan satu atau lebih nutrien.
Kategori dan 'enis &alnutrisi
*alnutrisi boleh di kategori kepada + iaitu <
1. *alnutrisi primer - keadaan dietri tidak teratur
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
+. *alnutrisi sekunder - ketidaknormalan nutrisi akibat proses penyakit di dalam badan
manusia
Dua kategori utama malnutrisi ini dapat dibahagi lagi kepada empat jenis keadaan patologi
seperti yang berikut<
;utrisi berkurangan
0eadaan akibat daripada pengambilan nutrien yang tidak mencukupi. ,a%imnya ia Ddalah
kesan penggunaan terlalu sedikit nutrien yang penting atau menggunakan atau proses
perkumuhan yang terlalu pantas daripada proses menggantikannya. 0anak-kanak, remaja,
>anita mengandung dan perempuan yang menyusui bayi sangat memerlukan nutrien
tambahan. 0ehilangan banyak nutrien boleh juga disebabkan oleh diarrhea, kadar
perpeluhan melampau, kehilangan banyak darah dan buah pinggang kurang ber=ungsi.
Sementara itu pengambilan nutrien yang sepatutnya akan terhalang akibat daripada
penyakit tua, proses diet yang melampau, alahan makanan, kecederaan yang tertentu atau
penggunaan bahan makanan yang sia-sia.
;utrisi berlebihan
3asil daripada pengambilan makanan yang berlebihan. Dietari yang tidak seimbang ini juga
akibat pengambilan makanan berlebihan yang salah dari segi kandungan nutriennya,
senaman yang tidak mencukupi dan pengambilan terlalu banyak vitamin atau suplemen diet
yang salah. 4isiko ini turut bertambah sekiranya memiliki berat badan berlebihan +"E,
pengambilan lemak dan garam berlebihan serta pengambilan dos berlebihan untuk 8 niacin
untuk merendahkan tahap kolestrol yang tinggi, vitamin B6 untuk melegakan sindrom pre-
menstrual, vitamin A untuk menghilangkan masalah kulit dan %at besi atau bahan mineral
lain yang tidak mendapat preskripsi doktor. $engambilan nutrien yang tidak teratur boleh
mempengaruhi sistem tubuh badan serta deria bau, rasa dan melihat. :a juga dapat
melahirkan perasaan cemas, perubahan perasaan hati dan simptom psikiatri.
0ekurangan spesi=ik
0eadaan berlaku akibat kekurangan relati= atau mutlak sesuatu nutrien yang penting seperti
contohnya asid amino dan vitamin A.
0etidakseimbangan
0eadaan terhasil akibat daripada pengambilan nutrien yang diperlukan tidak seimbang
bukan disebabkan kekurangan sesuatu nutrien.
(aktor)%aktor "enyebab &alnutrisi
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
&erdapat =aktor tidak langsung dan =aktor penyebab cara langsung yang menyebabkan
berlakunya malnutrisi. Di antara =aktor-=aktor penyebab yang utama adalah <
0eadaan sosio-ekonomi yang mundur F 0emiskinan dan $engetahuan yang 4endah
*enurut satu kajian < 1G.bagi sesuatu kumpulan yang dikaji, tahap kemiskinan didapati
berkadar songsang dengan tahap pengambilan protein sumber hai>anG..C. :ni jelas
menunjukkan baha>a kemiskinan adalah salah satu punca utama manutrisi dan berkait
rapat dengan tahap pengetahuan yang rendah. $endapatan yang rendah menyebabkan
mereka tidak berkeupayaan membeli makanan yang mempunyai diet yang seimbang. :ni
akan menyebabkan diet berkurangan dan tidak sempurna.
Amalan $emakanan dan $enyakit
&abiat pemakanan semakin berkurangan apabila usia semakin meningkat. Orang
tua yang hilang tabiat pemakanannya akan semakin diancam oleh malnutrisi. $enyakit yang
sering menyerang orang tua seperti Alzheimer akan menyebabkan mereka lupa untuk
makan makanan yang seimbang.
4isiko malnutrisi juga semakin meningkat bagi orang yang mengidap sesetengah
penyakit bahaya contohnya buah pinggang, hati, kanser, A:DS dan gastrik. $enghidap
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
penyakit ini akan terhalang untuk memakan sesuatu jenis diet dan kelemahan sistem badan
mereka untuk menyerap makanan yang telah dicernakan.
Orang yang bergantung hidup dengan dadah dan alkohol juga mempunyai risiko
tinggi terhadap malnutrisi. Holongan ini mempunyai diet tertentu yang perlu diamalkan
dalam satu tempoh jangkamasa yang ditetapkan. Diet ini akan mengurangkan
keseimbangan makanan yang diambil, dan selalunya golongan ini mempunyai kegagalan
dalam sistem pencernaannya akibat kesan pengambilan dadah dan alcohol terutama yang
melibatkan organ hati, pankreas dan buah pinggang.
Alahan terhadap sesejenis makanan akan menyukarkan seseorang itu memperolehi
makanan yang boleh mereka cernakan. Holongan ini memerlukan kalori tambahan yang
diambil untuk mengekalkan berat yang diambil dan seterusnya mengekalkan berat badan
mereka sendiri.
Si=at terlampau ingin kurus menyebabkan pemakanan yang tidak teratur bagi
golongan anoreksia dan bulimia yang terlampau menghadkan pengambilan makanan
mereka, sehingga tidak sihat akibat kekurangan nutrien yang penting untuk badan mereka.
Adat resam sesuatu masyarakat juga mempengaruhi amalan makanan sesuatu golongan.
?ontohnya amalan masyarakat *elayu, >anita di dalam pantang di halang memakan buah-
buahan dan sayur-sayuran yang mempunyai nutrien yang tinggi. Sedangkan pada masa ini
ibu yang sedang menyusui bayi memerlukan kandungan nutrien yang tinggi. :ni
menyebabkan mereka mudah terdedah kepada penyakit seperti anemia.
$arasitisme dan :n=eksi $enyakit
*asih terdapat penyakit berjangkit dan penyakit berparasit yang kronik berlaku di
sesetengah tempat yang boleh menjurus kepada malnutrisi. $enyakit berjangkit yang la%im
seperti tuberkulosis, malaria dan semua jenis disentri contohnya cirit birit, sementera
penyakit berparasit adalah seperti askaris, trikuris, cacing usus dan kutu kepala.
$enyakit- penyakit ini akan menyebabkan masalah-masalah berikut <
0ehilangan nutrien yang tinggi
0eperluan =isiologi yang lebih tinggi terhadap nutrien dengan beban yang lebih,
akibat daripada penyakit
*al=ungsi sistem penyerapan yang menghasilkan malserapan
Simptom &alnutrisi
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
Di antara simptom-simptom kemungkinan malnutrisi adalah kehilangan berat badan tanpa
disedari sebanyak 1" pound atau lebih. Orang yang tidak subur kebiasaannya berbadan
kurus dan kepala agak besar dengan keadaan kulit mereka pucat, tebal, kering dan mudah
nampak lebam. Hatal-gatal kulit dan perubahan pigmentasi selalu biasa berlaku kepada
mereka.
4ambut adalah nipis, kerinting kasar dan mudah tercabut dari kulit kepala. Selalu
berasa sakit pada bahagian sendi dan tulang mereka lembut dan mudah patah. Bahagian
gusi selalu mengalami pendarahan dan lidah yang membengkak, berkedut serta retak-retak.

Berlaku gangguan pada penglihatan termasuklah rabun malam dan sangat sensiti=
pada cahaya serta kilauan. Simptom-simptom malnutrisi yang lain adalah <
Diarrhea
0ebingungan
Berkeadaan bimbang
0ehilangan tindakan re=leks dan koordinasi otot semakin berkurangan
Otot tersentak
Amenorrhea
Bibir dan mulut yang pecah dan retak
0anak-kanak yang menghidapi malnutrisi kebiasaannya pendek umur, kurus, tidak dan
mempunyai daya tahan badan yang sangat lemah.
Diagnosis &alnutrisi
0ehadiran malnutrisi pada seseorang dapat dikesan daripada penampilan keseluruhan diri
seseorang, tingkah laku, agihan lemak pada badan dan =ungsi organ tubuh badan.
$esakit akan di temu bual dan direkodkan data tentang bahan yang dimakan pada
>aktu->aktu spesisi=ik mereka. I-ray boleh dijalankan bagi mengesan isipadu tulang,
gangguan pada organ perut dan kerosakan pada bahagian hati serta jantung.
.jian darah dan air kencing juga dapat dilakukan bagi mengukur peringkat
kandungan vitamin, mineral dan bahan kumuh pesakit.
Status nutrisi pada seseorang juga dapat di anggarkan secara <
*embandingkan berat pesakit dengan carta Standard
*engira indeks jisim badan 'B*:( berdasarkan =ormula yang membahagikan tinggi
terhadap berat
*engukur ketebalan kadar lipatan kulit 'Jskin=oldK( atau lilitan pada lengan atas
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
'enis)jenis "enyakit *kibat &alnutrisi
Di antara penyakit-penyakit utama berpunca daripada malnutrisi adalah seperti berikut <
1. 0>ashiorkor
$enyakit berpunca daripada kekurangan %at protein atau di kenali juga sebagai penyakit
1red boyC. Seseorang yang kekurangan protein asidFasid amino. $enyakit ini biasanya
dijangkiti oleh kanakFkanak yang tidak lagi menyusu dengan ibunya ketika berusia tahun
dan selalunya akan makan makanan yang mengandungi sama ada bijirin, ubi kentang atau
yang berkanji.
Simptom umum 0>ashiorkhor <
$enampilan seolah-olah seperti anak gemuk 'gemuk air(
$enurunan kesedaran 'lebih sering dari anak yang berpenyakit marasmus(
&ubuh menjadi lemah dan urat sara=
Otot-otot mengecil, anak berbaring terus-menerus
Anak sering menolak segala jenis makanan
4ambut ber>arna kusam dan mudah dicabut
Hangguan kulit ber>arna kemerahan dan merebak serta berubah menjadi hitam dan
terkelupas
$embesaran hati disebabkan kemasukan lemak.
4a>atan biasanya ialah memberi kanakFkanak makanan yang mengandungi asidFasid
amino. Susu tepung tanpa lemak juga boleh diberikan bagi meningkatkan %at protein.
+. *arasmus
*arasmus adalah sejenis penyakit yang terjadi disebabkan oleh kekurangan kalori dan
protein '$rotein ?lorie *alnutrition Diseases(. :a biasanya berlaku pada kanakFkanak yang
berumur 1 tahun di negara yang miskin dan sedang membangun.
Simptomnya adalah seperti <
Bajah seperti orang tua
Sering terdapat penurunan kesedaran
0ulit kering, dingin dan kendur
Otot-otot mengecil sehingga tulang-tulang kelihatan jelas
Sering disertai diare atau konstipasi
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
&ekanan darah, =rekuensi jantung dan =rekuensi perna=asan berkurangan
Berat badan merosot
Sering cirit birit
$emakanan yang diambil perlulah dapat menampung kalori dari jumlah protein yang diambil
mencukupi dan mengandungi kandungan biologi yang baik serta kandungan mineral dan
vitamin. $enga>alan penyakit ini boleh dilakukan dari a>al iaitu dengan meminum susu
kering tanpa lemak.
!. Iero=talmia
*erupakan penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. keadaan ini
menyebabkan mata seseorang itu mengalami sensiti= pada cahaya. Akibat dari pada
penyakit ini, kelopak mata akan menjadi bengkak akibat daripada tiada rembesan air mata
dan seterusnya melekat pada nanah. Selain itu juga, bakteria akan memasuki mata dan
tumbuh pada kornea. 7ika keadaan ini berterusan pesakit itu boleh menjadi buta.
-. 4abun *alam
$enyakit ini adalah kegagalan penglihatan untuk menyesuaikan secara pantas dari keadaan
yang terang kepada keadaan gelap di dalam bilik pada masa yang lama. $esakit yang
mengalami penyakit ini disebabkan kekurangan vitamin A.
$esakit hendaklah memperbanyakkan makan makanan yang mempunyai vitamin A yang
boleh di dapati dari <
Susu
*entega keju
0uning telur
3ati
:kan berlemak
Sayur sayuran
. Beri-beri
$enyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 tiamina. :a adalah satu penyakit suku
bangsa yang bergantung kepada makanan beras kisar sahaja sehingga memberi satu
>abak penyakit.
&anda F tanda penyakit ini <
0ecederaan sara=
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
0aki dan jariFjari kaki menjadi kebas dan terasa sengal F sengal.
$ergelangan kaki kaku
Badan menjadi lemah
Susah berjalan
0emungkinan kaki boleh menjadi lumpuh
3ilang na=su makan
?epat letih
$encernaan makanan tak sempurna
&erdapat dua jenis penyakit beriFberi iaitu <
a( beri-beri basah
$enyakit orang de>asa, badan pesakit menjadi bengkak yang bermula dari kaki. :ni
disebabkan oleh kelemahan jantung untuk mengepam darah ke paruFparu. Oleh itu tisuFtisu
pada tangan akan penuh dengan cecair tisu dan akan membengkak serta boleh
menyebabkan kematian.
b( beri-beri kering
7uga terjadi pada orang de>asa, badan tidak menunjukkan bengkak tetapi ototFotot menjadi
lisut dan boleh lumpuh. $enyakit ini adalah dari sistem sara= terutamanya bahagian yang
menga>al ototFotot tangan dan kaki. ,ama-kelamaan bahagian ini akan menjadi lemah dan
tidak bermaya. $esakit perlulah makan makanan yang banyak tiamina seperti beras yang
belum dikisar, kacang pis dan bijirin tulen.
. $enyakit &ulang
$enyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D yang menyebabkan tumbesaran tulang
yang terencat berlaku pada kanakFkanak. Litamin ini amat penting dalam metabolisme
kalsium dan =os=urus yang membolehkan garam tak organik kalsium =os=at dienapkan di
dalam tulangFtulang. 0ekurangan vitamin ini menyebabkan kemerosotan enapan kalsium
dalam tulang dan mengakibatkan tulang menjadi rapuh serta mempercepatkan
pembongkokkan dan pembantutan.
/. Beguk
$enyakit yang disebabkan oleh kekurangan iodin. 0elenjar tiroid membengkak dan
menyebabkan kemerosotan metabolisme asas seterusnya menjejaskan =i%ikal dan mental
pesakit. $enyakit ini sering berlaku pada negara yang tiada sumber makanan diri laut, ini
keranan ikan air laut mempunyai banyak iodin.
5. Anemia
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
$enyakit yang disebabkan oleh kekurangan %at besi. 7ika berlaku penurunan kepekatan
hemoglobin, ini menunjukkan tandaFtanda berlakunya Anemia. &andaFtandanya adalah
keletihan, hati membesar, susah berna=as dan kulit yang pucat. $unca kekurangan %at besi
adalah dari segi amalan pemakanan, kehilangan darah yang berlebihan dan penyerapan %at
besi yang lambat.
+angkah)langkah ,a-atan Se.ara *m
0ebiasaannya status nutrisi bermula dengan penilaian terhadap nutrisi tersebut. $roses ini
membolehkan Jclinical nutrionistK atau pakar pemakanan menentukan kehadiran malnutrisi,
menilai kesan terhadap kekacauan nutrisi dan mem=ormulasikan satu diet yang menyimpan
nutrisi yang mencukupi.
$esakit yang tidak boleh atau tidak mahu makan atau sesiapa yang tidak dapat
menyerap nutrient yang dimakan, akan disuap secara intravenous atau melalui kapilari tiub
yang disumbat ke dalam Jgastrointestinal 'H:( tractK.
Sistem menyuap menggunakan tiub biasanya digunakan kepada pesakit yang
menderita terbakar badan atau penghidap penyakit yang melibatkan usus. $rosedurnya
ialah memasukkan tiub kecil melalui hidung sepanjang kerongkong sehingga sampai ke
dalam perut atau usus kecil. Sekiranya pesakit memerlukan cara tiub dalam jangkamasa
yang lama, tiub akan dimasukkan terus ke dalam perut atau usus kecil melalui
potongan@hirisan pada bahagian abdomen.
$emakanan secara tiub tidak selalu boleh membekalkan nutrien yang mencukupi
kepada pesakit yang<
Serius ketidaksuburannya
*emerlukan pembedahan
*enjalani kemoterapi atau ra>an radiologi
&erbakar yang serius
?irit birit dan muntah yang berterusan
Bagi sistem pemakanan melalui saluran darah boleh membekalkan hamper kesemua
nutrien yang diperlukan oleh pesakkit.
+angkah)langkah "en.egahan *-al
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
*emberi susu badan kepada bayi untuk selama sekurang-kurangnya enam bulan pertama
adalah langkah terbaik mencegah malnutrisi pada peringkat a>al bayi. $ada peringkat umur
melebihi dua tahun adalah digalakkan mengikut tabiat yang berikut <
*emakan banyak buah-buahan, bijirin dan sayuran
*akan makanan yang berkandungan lemak dan kolestrol yang rendah serta
mengandungi kandungan garam, gula dan sodium yang berpatutan.
*elakukan aktiviti =i%ikal yang bersesuaian selama lebih kurang !" minit beberapa
kali dalam seminggu
*encapai atau mengekalkan berat badan yang ideal
Mlakkan penggunaan alkohol yang berlebihan
Setiap pesakit yang dimasukkan ke hospital perlulah di periksa dan di saring bagi mengesan
kehadiran penyakit serta keadaan yang boleh menjuruskan kepada malnutrisi tenaga
protein. $esakit yang mempunyai risiko tinggi terhadap malnutrisi perlulah diberi penilaian
yang lebih selama mereka dira>at di hospital atau di rumah.
Kesimpulan
*alnutrisi sepatutnya boleh dicegah dari peringkat a>al lagi sekiranya masyarakat sedar
dan tahu kesan-kesan yang boleh disebabkannya. $endidikan nutrisi merupakan langkah
yang penting bagi melengkapkan pendidikan kesihatan. $endidikan ini akan menjadi
mustahak kepada sistem penjagaan kesihatan yang menekankan langkah-langkah
mencegah dan promosi . Dalam erti kata yang lain, pendidikan nutrisi adalah berkesan bagi
memerangi kejahilan tentang keperluan nutrisi dan ancaman-ancaman yang berkaitan
dengannya. 0ita perlu mengadakan aktiviti-aktiviti nutrisi yang cekap seperti pemeliharaan
halaman rumah, kebersihan diri, pengimunan dan lain-lain program pia>aian nutrisi yang
penting dalam mengurangkan serta menghapuskan masalah malnutrisi dalam masyarakat
kita.
&opik 1 < $engurusan Sukan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
$engurusan alatan sukan yang cekap dan berkesan akan memastikan alatan sukan
sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Alatan sukan yang
diurus dengan baik dapat memastikan keselamatan pengguna dan memudahkan proses
mengenal pasti bilangan alatan yang rosak atau hilang. :mej sekolah juga dapat ditingkatkan
dengan pengurusan sukan yang cekap.
0ebaikan susunan alatan sukan<
1. *emudahkan pengambilan # penyimpanan alatan.
+. *emudahkan pengiraan alatan.
!. *enjimatkan ruang.
-. *enjamin keselamatan pengguna.
,angkah keselamatan semasa menyimpan alatan sukan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)
:S. DA,A* S.0A;
,asuah
4asuah dalam sukan boleh disamakan dengan tindakan menjual perla>anan oleh
seseorang pemain. Dalam hal ini, keputusan perla>anan yang akan dipertandingkan telah
pun ditentukan lebih a>al sebelum pertandingan. *ereka yang mengatur keputusan ini
terdiri daripada bookie atau orang tengah yang menjadi agen sindiket perjudian.
Bookie bertindak dengan cara memancing pemain untuk menjual perla>anan dengan
memberikan sogokan berbentuk >ang atau barang lain yang bernilai. $emain atau ahli
sukan yang mengamalkan rasuah boleh dianggap penjenayah.
Amalan ini bukan sahaja mencemarkan nama # masa depan sukan yang terlibat, malahan
maruah pasukan dan imej negara secara keseluruhannya. ;egara akan dikaitkan sebagai
pusat perjudian haram # ahli sukan pula dianggap sebagai tidak mempunyai semangat
kesukanan yang tulen kerana mengamalkan rasuah.
"enggunaan bahan terasing
,arangan penggunaan steroid berkait rapat dengan kesan jangka panjang penggunaannya.
Steroid ini memberi sedikit kelebihan prestasi tetapi kesan sampingan amat besar.
Disamping itu, steroid boleh memba>a maut atau kerosakan terhadap sistem tubuh. Antara
bentuk hukuman jika mengambil steroid dalam sukan <
0emenangan batal
$ingat serta hadiah yang dimenangi akan ditarik semula
4ekod yang dicatatkan tidak akan diiktira=.
Dikenakan hukuman yang berat oleh badan sukan dunia.Dilarang bergiat # menyertai
sebarang kejohanan sukan untuk tempoh masa yang panjang.

Pendidikan Jasmani & Kesihatan (Tingkatan 1)