Anda di halaman 1dari 23

PENGURUSAN JENAZAH

PENDAHULUAN
Kesempurnaan dan keindahan Islam tidak akan dapat dilihat jika
kewajiban-kewajiban kifayah ini diabaikan oleh masyarakat Islam. Islam sebagai
ajaran yang syumul (menyeluruh) berdasarkan manhaj rabbani melibatkan
proses pembinaan peribadi Muslim, keluarga dan umah Islam dan khalifah Islam
yang bersifat international. Dalam proses pembinaan indiidu Muslim misalnya,
penglibatan anggota masyarakat sekitar adalah penting untuk melahirkan
seorang Muslim yang baik kerana indiidu Muslim tidak dapat dibina tanpa
kerjasama para guru, kaum ulama, masyarakat sekitar dan sebagainya yang
melibatkan sistem pendidikan dan etika Islam yang dihayati se!ara langsung
oleh sesebuah masyarakat.
"ingkah laku sosial seseorang umpamanya amat terpengaruh dengan
suasana persekitaran. Keadaan sekeliling yang penuh dengan maksiat,
pergaulan bebas ala #arat dan sebagainya, adalah amat menyimpang dari
ajaran Islam.
Di sinilah perlu diwujudkan suasana yang ber!orak Islam atau
persekitaran yang selari dengan Islam jika kita ingin membentuk syaksiah
Islamiah atau peribadi Muslim.
Dengan demikian kewujudan persekitaran yang ber!orak Islam menjadi
fardu kifayah ke atas sesebuah masyarakat Islam. "anpa persekitaran yang
seperti ini, usaha-usaha kearah pembentukan peribadi Muslim akan menemui
kegagalan kerana memang tabiat manusia itu adalah amat dipengaruhi oleh
suasana persekitarannya.
$saha-usaha pembinaan peribadi Muslim adalah tahap pertama dalam
merealisasikan !ita-!ita dan tujuan dari ajaran Islam yang syumul itu. %embinaan
1
peribadi Muslim mestilah diikuti dengan pembentukan keluarga Islam, ummah
Islamiah, negara Islam, khalifah Islam dan seterusnya dunia Islam.
"anpa semuanya itu, Islam tidak akan dapat dilihat sebagai !ara hidup
yang lengkap dan sempurna. &palagi dalam keadan sekarang ini umat Islam
menjadi pelarian, rumah dan harta benda mereka dibakar, wanita-wanita mereka
di'alimi dan bebagai-bagai lagi kekejaman akibat peperangan dan ekspoitasi
ekonomi-politik.
(egara-negara umat Islam pula tidak mempunyai sebarang kekuatan,
seluruh keperluan mereka bergantung kepada negara-negara blok #arat dan
"imur, khususnya negara-negara kapitalis dan sosialis, terutama dalam bidang
ekonomi, persenjataan, pendidikan, kepakaran dan sebagainya.
Kewajiban yang ber!orak kifayah itu gugur apabila telah ada seorang atau
sekumpulan orang yang menunaikannya se!ara sempurna. %roses pelaksanaan
yang belum men!apai tahap kesempurnaan menyebabkan kelompok
masyarakat yang berkenaan masih dianggap berdosa.
)ontohnya apabila dua atau tiga orang yang menguruskan jena'ah
dengan tidak mengikut syarat dan rukun-rukunnya, maka anggota masyarakat
yang lain masih dikira berdosa. Ibnu "haimiyah menegaskan bahawa
*sesungguhnya para fu+aha Islam pada keseluruhannya berpendapat tentang
pertukangan dan perusahaan seperti bertenun, pembinaan bangunan dan
sebagainya adalah merupakan fardu kifayah.,
Dalam menunaikan tanggungjawab dakwah seperti menegakkan
kebenaran dan men!egah kemungkaran, Islam mengarahkan supaya perkara
tersebut wajib dilakukan oleh sekumpulan orang-orang Islam. -irman &llah
bermaksud. Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran,
dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan, (&li Imran. /01)
%rof Dr. 2usuf &l 3ardawy dalam kitab &l-4illul Islami telah menggariskan
bidang-bidang yang perlu digarap dan ditangani oleh umat Islam sama ada pihak
2
pemerintah maupun rakyat dalam proses mengembalikan semula kebangkitan
umat Islam seluruhnya untuk menghayati sistem yang sesuai dengan !ita-!ita
Islam. #idang-bidang yang dimaksudkan ialah bidang-bidang kerohanian dan
akhlak, pendidikan dan kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi, ketenteraan,
politik dan perundangan.
"anpa memperin!ikan perkara-perkara yang telah digariskan itu, kita
masih dapat melihat di mana keperluan-keperluan yang merangkumi bidang
yang berperanan dalam masyarakat Islam bermula dari indiidu hinggalah
sampai ke peringkat negara yang sekiranya benar-benar beroperasi se!ara yang
dikehendaki merupakan sumbangan terbesar terhadap kelansungan umat Islam
itu sendiri.
Keperluan tersebut dapat dibahagikan kepada beberapa tahap atau
peringkat seperti peringkat kampung, daerah, negeri, negara dan peringkat
internasional.
DEFINISI
-ardhu kifayah ditafsirkan sebagai perbuatan yang wajib dilakukan oleh
seseorang atau sekumpulan anggota masyarakat Islam, tanpa melihat siapa
yang mengerjakannya. Apabila telah dilakukan maka hilanglah tuntutan
kewajiban itu terhadap orang lain. Tetapi apabila tidak ada seseorang pun yang
melakukannya, maka semuanya berdosa, seperti mendirikan tempat beribadat,
rumah sakit, menyembahyangkan mayat dan sebagainya.!&. 4anafi M.&., Ibid).
Kifayah dari segi bahasa bermaksud 5men!ukupi5 dan 5memadai5. Dari segi
istilah ia membawa maksud kewajipan yang difardhukan ke atas seluruh umat
Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu al-
3uran, ilmu 4adith, menyempurnakan jena'ah dan mengajak kepada amar
ma6ruf nahi mungkar.
3
Imam an-(awawi pula menyatakan bahawa perlaksanaan fardhu kifayah
itu dituntut atau dikenakan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. &pabila
seorang atau sebahagian umat Islam melaksanakannya maka terlepaslah
tanggungjawab itu dari seluruh umat Islam.
Menurut Ibn Khaldun manusia tidak dapat hidup sendirian sebaliknya
memerlukan kepada satu organisasi kemasyarakatan di mana mereka dapat
bekerjasama dalam menjalani kehidupan. 7ebagai !ontoh, manusia memerlukan
makanan untuk hidup dan makanan tersebut tidak dapat dihasilkan tanpa melalui
beberapa proses yang melibatkan pengemblengan tenaga kerja sesama
manusia dan alat-alat tertentu. 8leh yang demikian memiliki kemahiran di dalam
hal tersebut bagi memenuhi keperluan masyarakat juga termasuk dalam tuntutan
fardhu kifayah.
%engetahuan terhadap prinsip halal dan haram adalah wajib bagi setiap
Muslim kerana dengan itu dia akan mengetahui perkara yang menjadi fardhu ain
yang menjadi fardhu kifayah.
Dengan lain-lain perkataan fardhu kifayah adalah kefardhuan yang wajib
dikerjakan oleh seseorang atau satu kumpulan yang mewakili masyarakat Islam,
sebuah daerah Islam, negeri ataupun negara. &pabila kefardhuan itu telah
disempurnakan, maka kewajiban tersebut menjadi gugur bagi seluruh anggota
masyarakat yang terlibat.
Dengan itu dapatlah ditegaskan bahawa fardhu kifayah mempunyai ruang
lingkup yang luas yang melibatkan seluruh aspek kehidupan seperti soal-soal
ekonomi, politik dan perundangan, termasuk soal ketenteraan dan lain-lain.
%engabaian tuntutan fardhu kifayah, malahan fardhu &in juga, pun!a
keruntuhan akhlak di kalangan anggota masyrakat. $mat Islam perlu memahami
konsep tuntutan ini untuk kesejahteraan alam sejagat.
4
KEWAJIPAN YANG HIDUP KE ATAS ORANG YANG TELAH MENINGGAL
DUNIA
&dalah menjadi tanggungjawab semua umat Islam di Malaysia mengekal
dan meneruskan !abang-!abang fardhu kifayah. #agi menjamin usaha menerus
dan mengekalkan tuntutan fardhu kifayah juga, kita tidak ada pilihan lain selain
berusaha bersungguh-sungguh memberi kefahaman dan kesedaran kepada
setiap generasi muslim bahawa kewujudan kita bukan untuk sia-sia tetapi.
Menjadi hamba dan khalifah &llah di muka bumi ini.
#ertanggungjawab membina diri, baik daripada segi intelektual, spiritual
dan fi'ikal.
Menjadi penyeru kebaikan dan pen!egah kemungkinan.
Menjadi penggerak dan pembina tamadun.
Dengan memahami peranan dan tanggungjawab maka amat mudahlah
tuntutan fardhu kifayah dipenuhi, diteruskan dan diperbaiki lagi. "enggelam
dengan hawa nafsu dan hanyut dengan kehidupan dunia adalah pun!a utama
hilangnya rasa menghargai dan budaya berterima kasih sesama insan serta
memperlekehkan tuntutan fardhu kifayah yang telah dilaksanakan oleh orang
lain.
7esungguhnya bersama-sama berusaha menjayakan tuntutan fardhu
kifayah perlulah ada dalam diri setiap muslim yang bertakwa dan berwawasan.
Memen!ilkan diri apatah lagi memandang hina usaha orang lain menjayakan
fardhu kifayah bukan sahaja mendedahkan betapa rosaknya jiwa dan akhlak
mereka malah men!erminkan sikap 5tidak tahu malu5 menikmati keselesaan dan
kesenangan atas jerih perih orang lain menunaikan fardhu kifayah. Dan inilah
yang perlu dihindari dari meresap dan menjangkiti masyarakat Islam kita.
Mati ialah pengakhiran hidup manusia di dunia yang fana dan satu proses
perpindahan roh manusia ke alam bar'akh dan alam ba+a. Mati ialah satu
5
proses terpisahnya roh daripada jasad dan merupakan perpisahan alam yang
realiti ke alam yang mujarrad. Kematian akan dirasai oleh setiap jasad yang
bernyawa apabila tiba masa yang telah ditetapkan oleh &llah s.w.t. 7etiap
makhluk pasti akan mati. Ia dinamakan ajal mubram. Masa kematian boleh
berubah daripada satu masa ke masa yang lain. Ia dinamakan ajal mu6alla+. Mati
adalah penamatan hidup di dunia9 dunia yang !ukup dikejari dan disayangi oleh
manusia. &pabila tiba pengakhiran hidup dengan kematian, ia tidak akan dapat
ditangguh atau diper!epatkan. Ia tetap akan berlaku.
4ikmah kematian bukan sahaja pada diri si mati, bahkan juga pada yang
masih hidup. %engakhir riwayat hidup indiidu mengandungi kebaikan dan bagi
yang mati ia sebagai penamatan hidup yang baik (husn al-khatimah) atau
penamatan hidup yang penuh keburukan (su6 al-khatimah). #agi yang hidup,
kematian orang lain merupakan satu pengiktibaran, menimbulkan keinsafan
untuk mempertingkatkan amalan, bermuhasabah diri dan membuat persediaan
yang se!ukupnya untuk menemui &llah.
&pabila menerima berita kematian disunatkan memba!a9
7ebagaimana sabda :asulullah 7&; .
#ermaksud. *"aut itu satu kejutan, apabila sampai seseorang daripada
kamu berita kematian saudaranya hendaklah berkata sesungguhnya
kepada#ya kami akan dikembalikan.
#agi ahli keluarga yang menerima kematian hendaklah bersabar dengan
keadaan itu serta redha dan lapang dada kerana :asulullah 7&; bersabda.
6
#ermaksud. $endaklah kita bersabar ketika bertemu bala yang pertama.
&pabila berlaku satu kematian maka hukum menguruskan jena'ah
merupakan fardu kifayah dan menjadi kewajipan kepada mereka yang masih
hidup untuk menguruskan jena'ah tersebut dari awal hingga mengebumikannya
dan juga hendaklah menjelaskan segala hutang piutangnya sekiranya ada
sebagaimana sabda :asulullah 7&;.
#ermaksud. %oh seseorang mukmin itu akan tergantung dengan hutang
nya sehinggalah dijelaskan.
7eterusnya menjadi kewajipan juga untuk menguruskan harta pusaka
yang ditinggalkan sekiranya ia mempunyai harta. %erkara yang perlu dilakukan
kepada si mati ialah.
#asuh kemaluan
Memejamkan mata si mati dengan mengurutnya perlahan-lahan selembut
yang boleh sambil memba!a
Ikat dagu si mati dengan menggunakan kain yang agak lebar dengan
dililitkan di kepalanya. "ujuannya adalah untuk mengelakkan mulut
daripada turun ke bawah atau terbuka.
7eterusnya gosoklah sendi-sendi dengan menggunakan minyak dan
gerak serta lipatkan perlahan-lahan semua sendi,tangan, kaki, lutut dan
jari-jemari. "ujuannya ialah untuk memudahkan urusan memandikan
nanti.
7
Kemudian pindahkan jena'ah ke tempat yang tinggi seperti katil kemudian
letakkan logam atau besi yang berat sekitar / pound di atas perut si mati.
"ujuannya adalah untuk mengelakkan daripada berlaku kembung.
&hli keluarga si mati hendaklah berusaha untuk menjelaskan segala
hutang yang ditinggalkan. "erdapat empat kewajipan utama yang ditaklifkan
kepada mereka yang masih hidup (fardhu kifayah ) untuk dilaksanakan apabila
berhadapan dengan satu kematian.
Memandikan <ena'ah
Mengkapankan <ena'ah
Menyembahyangkan <ena'ah
Mengkebumikan <ena'ah
7emua perbelanjaan untuk menguruskan jena'ah hendaklah diambil
daripada harta peninggalan si mati ke!uali isteri dan anak, isteri diwajibkan ke
atas suami manakala anak pula diwajibkan ke atas bapa. 7ekiranya si mati tadi
tidak mempunyai harta maka ia menjadi kewajipan kepada orang yang
menanggungnya ketika hidup dan sekiranya tiada juga maka kewajipan itu akan
berpindah kepada baitulmal. 7ekiranya baitulmal tidak ada tempat tersebut maka
ianya akan menjadi kewajipan kepada mana-mana muslim yang mampu di
tempat tersebut.
KEWAJIPAN MEMANDIKAN, MENGKAFANKAN, MENYEMBAHYANGKAN
DAN MENGKEBUMIKAN JENAZAH
7etiap yang bernyawa di dunia ini pastinya akan mati, begitu juga dengan
manusia sepertimana firman &llah 7;" dala 7urah &li-5Imran ayat /=>, yang
bermaksud. &'etiap yang bernyawa pasti akan mati .&

8leh itu, apabila datang kematian kepada seseorang hamba &llah ,maka
orang lain yang hidup adalah kewajipan untuk menguruskan jena'ah tersebut
sebagai amalan yang dituntut dalam Islam .4ukum menyelenggarakan jena'ah
adalah fardhu kifayah iaitu amalan yang tidak diwajibkan ke atas setiap indiidu
muslim bahkan memadai dilakukan oleh sebahagian daripada mereka.
:asulullah 7&; pernah bersabda yang bermaksud. &'embahyanglah kamu ke
atas orang-orang yang telah mati.& (4adis :iwayat Ibnu Majah)
"erdapat beberapa perkara yang harus dilakukan oleh manusia lain dalam
menguruskan jena'ah seperti memandikan, mengkhafankan,
menyembahyangkan dan seterusnya mengkebumikan.
MEMANDIKAN JENAZAH
Memandikan jena'ah hukumnya fardhu kifayah se!ara ijma6.
i. 'yarat jena(ah yang diwajibkan mandi)
Mayat Islam
Dipastikan terdapat anggota walaupun sedikit
#ukan anak keguguran yang belum bersifat ( sebelum 1 bulan )
#ukan jena'ah yang mati syahid
ii. *rang yang boleh memandikan jena(ah
Kewajipan asal memandikan jena'ah ialah, lelaki memandikan jena'ah
lelaki dan perempuan memandikan jena'ah perempuan. 7ekiranya jena'ah itu
lelaki, yang lebih utama memandikannya ialah orang yang didahulukan
menyembahyangkannya dan isterinya bagi yang beristeri dan seterusnya
mengikut tertib bapa, datuk lelaki dan seterusnya mengikut tertib.
!
Dahulukan selepas isteri dengan lelaki terdekat kemudian seterusnya
mengikut tertib tadi dan barulah perempuan-perempuan yang diharamkan
kahwin dengannya. Manakala jena'ah wanita yang tiada suami orang yang
diamanahkan untuk memandikannya ialah perempuan yang paling dekat
hubungan kekeluargaan seperti ibu dan seterusnya. 4arus bagi suami
memandikan isteri mengikut ijmak ulama6. Mengikut Imam 7yafie sekiranya
berlaku satu kematian di mana seorang lelaki meninggal di satu tempat yang
tiada kaum lelaki melainkan perempuan ajnabi sahaja maka kewajipan
memandikan jena'ah berpindah kepada tayammum sahaja dengan menjaga
pandangan dari melihat aurat lelaki.
#egitu juga apabila seseorang perempuan meninggal di tempat yang tiada
perempuan sedangkan ia tidak mempunyai muhrim ataupun suami maka ianya
boleh ditayammumkan juga oleh lelaki ajnabi dengan menjaga aurat si mati.
<ena'ah kanak-kanak boleh dimandikan sama ada oleh perempuan atau lelaki.
Manakala jena'ah khunsa yang mempunyai dua alat kelamin, orang yang
memandikannya hendaklah melihat ke!enderungannya mana yang lebih banyak
atau dengan berpandukan kepada haid dan sebagainya.
iii. $ukum melihat aurat si mati
Menutup aurat kepada si mati adalah wajib. 4aram bagi orang yang
memandikan jena'ah atau selainnya melihat aurat si mati begitu juga
menyentuhnya. #agi mereka yang hendak memandikan jena'ah apabila sampai
kepada aurat si mati hendaklah mengalas tangannya sama ada dengan
menggunakan sarung tangan atau seumpamanya dan mengikut setengah
pendapat makruh menyentuh tubuh si mati tanpa alas.
i+. 'yarat untuk memandikan jena(ah
Islam
#ukan pembunuh si mati9 bagi pembunuh akan gugur hak
memandikan ke atasnya hinggalah menanamnya.
1"
%erkara utama yang diperlukan terhadap orang yang memandikan
jena'ah ialah amanah. 7ebagaimana sabda :asulullah 7&; .
#ermaksud. ,angan kamu memandikan orang mati kecuali kepada orang yang
amanah.
Dan yang sebaiknya ialah orang yang terdekat dan disayangi oleh si mati
dengan syarat ia mengetahui tentang kewajipan mandi. #agi yang mati dalam
keadaan junub dan haid memadai hanya satu mandian saja.
+. -erkara yang sunat dilakukan ketika memandikan jena(ah
Mengulangi mandian sebanyak tiga kali, di mana mandian pertama adalah
wajib manakala yang kedua dan ketiga adalah sunat. Mandian yang pertama
ialah dengan air bidara manakala yang kedua dengan air mutlak atau sabun dan
yang ketiga dengan air kapur barus. Makruh memandikan jena'ah melebihi tiga
kali sekiranya sudah bersih. 7ekiranya mandian yang ketiga tidak dapat
membersihkan najis yang ada ulangilah kepada lima, tujuh dan seterusnya
hingga bersih. 7unat mewitirkan bilangan sebagaimana hadis :asulullah 7&;.
Maksudnya. "enggunakan wangian dalam mandian yang terakhir seperti air
kapur barus dan seumpanya tetapi yang sebaik-baiknya air kapur barus.
Disunatkan juga menggunakan air bidara atau air sabun.
7unat memasang setanggi terutamanya ketika mengeluarkan najis untuk
menghilangkan bauan busuk.
7unat mengulangi melembut-lembutkan sendi setelah selesai
memandikan untuk memudahkan pengapanan.
11
Mengikut ma'hab 7yafie sunat menyikat rambut perempuan dan janggut
si mati sekiranya tebal dengan menggunakan sikat yang jarang.
+i. .ara-cara memandikan mayat
7ekurang-kurang mandian bagi jena'ah ialah dengan meratakan air ke
seluruh tubuh setelah dibersihkan najis-najis yang ada. Manakala yang
sebaiknya ialah.
/. Dimandikan di tempat yang bersih dan tertutup daripada pandangan
umum. 4anya orang yang memandikan dan penolongnya sahaja
yang dibolehkan berada di tempat itu.
?. "utupkan mayat tadi dengan menggunakan kain yang menutup
keseluruhan badan.
@. #ahagian muka boleh ditutup atau sebaliknya tetapi yang sebaiknya
ditutup untuk mengurangkan semasa men!urahkan air nanti. &ir
yang hendak di!urah itu hendaklah di atas kain sebagaimana sabda
(abi 7&;.
#ermaksud. "ereka memandikannya !si mati/ dalam keadaan
berpakaian dan mencurah air serta menggosok di atas pakaian
tersebut.
1. <urumandi dan penolongnya disunatkan memakai sarung tangan.
#agi setengah pendapat makruh menyentuh mayat tanpa alasan
ketika memandikan jena'ah.
>. Kemudian hendaklah didudukkan sedikit mayat tadi dengan
perlahan-perlahan dan lemah-lembut. 7andarkan belakangnya
kepada lutut kanan orang yang memandikannya dan tangan kanan
memegang bahu kanan mayat. "angan kiri yang beralas mengurut
perut si mati perlahan-perlahan supaya najis yang ada akan keluar.
12
&ir hendaklah sentiasa di!urahkan supaya najis yang keluar akan
turun ke bawah. Disunatkan memasang setanggi ketika
mengeluarkan najis serta bersihkan tempat keluar najis itu kemudian
buang sarung yang pertama.
A. Kemudian baringkan semula jena'ah tadi, dengan menggunakan
sarung tangan yang baru masukkan jari ke mulut si mati serta
gerakkan jari diatas gigi perlahan-perlahan dan jangan sekali-kali
membuka mulutnya. Matanya, telinga dan hidung juga hendaklah
dibersihkan.
B. ;udhukkan si mati dengan niat, berniat wudhuk adalah wajib
manakala niat mandi adalah sunat.
=. #ersihkan kepala dan janggut. 7ekiranya janggut dan rambut itu
tebal, sikatkan dengan menggunakan sikat yang jarang untuk
mengelakkan gugurnya rambut. 7ekiranya terdapat rambut yang
gugur semasa mandi hendaklah dikumpulkan untuk dikafan
bersama.
C. Kemudian basuhlah leher dan badan di sebelah lambung kanan,
!elah-!elah kemaluan, dada, lutut dan hingga ke hujung kaki yang
merangkumi sebahagian kanan badan. Kemudian dibaringkan
semula, basuhkan lambung kiri sebagaimana basuhan lambung
kanan tadi. "idak perlu mengulangi semula ketika meneruskan
mandian, sebaliknya teruskan dengan membasuh dari tengkuk ke
bawah.
/0. Mandian hendaklah sebanyak tiga kali. Mandian pertama adalah
wajib, manakala yang kedua dan ketiga adalah sunat. 7ekiranya
mandian yang ketiga masih tidak dapat menghilangkan najis yang
ada, ulangi kepada lima, tujuh dan seterusnya hingga bersih dan
sunat diwitirkan sebagaimana hadis :asulullah 7&;.
13
//. 7unat menggunakan air daun bidara atau sabun atau seumpamanya
yang sifatnya boleh membersihkan.
/?. Mandian yang ketiga dan terakhir sunat dengan menggunakan air
kapur barus atau wangian, tetapi yang afdhal ialah air kapur barus.
/@. #oleh meletakkan bau-bauan kepada si mati selepas dimandikan.
&ntara bauan yang afdhal ialah kapur barus.
/1. Memandikan jena'ah dengan menggunakan air sejuk biasa lebih
afdhal daripada menggunakan air panas ke!uali ketika berhajat.
/>. 4aram menelengkupkan jena'ah.
0ntuk perhatian) 7ebarang benda yang gugur semasa mandian
seperti rambut dan sebagainya hendaklah disimpan kemudian
dikafankan bersama dengan jena'ah. 7ekiranya didapati najis keluar
selepas dimandikan, tidak perlu lagi mengulangi lagi mandian tadi
tetapi hanya diwajibkan membuangnya sahaja.
MENGKAFANKAN JENAZAH
i. $ukum mengkapankan jena(ah
Mengkapankan jena'ah adalah fardhu kifayah. Kafan memadai sekurang-
kurangnya dengan satu lapisan sahaja yang menutupi seluruh badan si mati.
7ebaik-baiknya tiga lapis bagi lelaki dan lima lapis bagi perempuan. #oleh
mengkapankan jena'ah dengan mana-mana kain tetapi sebaik-baiknya
berwarna putih.
#ermaksud. -akaikan kain putih kerana ianya dari sebaik-baik kain dan
kapankan orang-orang mati di kalangan kamu dengannya.
14
#ermaksud. Apabila seseorang kamu mengapankan saudaranya elokkan
kapannya.
7egala pengurusan untuk kapan hendaklah diambil harta dari harta si
mati. $rusan kapan hendaklah didahulukan daripada menjelaskan hutang. "idak
diharuskan mengkapankan jena'ah melainkan dengan menggunakan pakaian
yang biasa digunakan semasa hidupnya. "idak boleh mengkapankan jena'ah
lelaki dengan sutera ke!uali jika tidak ada kain melainkan kain sutera. #egitu
juga makruh mengkapankan jena'ah dengan kain yang berwarna kuning.
7ebaik-baiknya gunakan kain yang dibasuh, sekiranya kain tidak ada bolehlah
dikapankan dengan mana-mana kain yang bersih dan sekiranya tiada kain untuk
dikapankan maka bolehlah digunakan kulit, rumput, inai dan tanah.
Kain kapan tadi juga mestilah bersih daripada sebarang najis. Makruh
berlebihan dalam mengkapan jena'ah. #egitu juga makruh orang yang masih
hidup menyediakan kain kapan untuk dirinya sendiri ke!uali daripada warisan
para solihin, hukumnya diharuskan. Menggunakan kain kapan selain daripada
warna putih juga adalah makruh. 4aram menulis sebarang ayat 3uran atau
nama &llah di atas kain kapan.
ii. .ara mengafankan jena(ah
#entangkan kain kapan, kemudian taburkan kapur barus ke atasnya.
#entangkan kain kapan yang kedua juga taburkan kapur barus ke
atasnya.
#entangkan pula lapisan ketiga, letakkan mayat tadi dengan perlahan-
perlahan se!ara menelentang
3iamkan tangan si mati. Kemudian guntingkan kapas ke!il-ke!il untuk
diletakkan di setiap sendi dan anggota sujud.
15
&mbil sekeping kapas dan masukkan kapur barus ke dalamnya
kemudian letakkan kapas itu pada kemaluan si mati, tetapi jangan
sampai masuk ke dalamnya. 7eterusnya hendaklah diikat mayat tadi
supaya tidak terurai kapas-kapas yang ada. Dan ikatan tersebut
hendaklah dibuka apabila dikebumikan nanti. %erlu diingat bahawa
orang yang mati di dalam ihram tidak boleh diletakkan sebarang bauan
ketika mengkapankan jena'ahnya serta haram menutup muka
perempuan dan kepada lelaki yang mati di dalam ihram.
SEMBAHYANG JENAZAH
7embahyang jena'ah hukumnya fardu kifayah. Ia boleh dilakukan pada
bila-bila masa walaupun pada waktu yang dimakruhkan. #oleh dilakukan se!ara
keseorangan, tetapi sunat se!ara berjamaah.
i. 'yarat jena(ah yang hendak disembahyangkan
7u!i dari hadas
Menutup aurat
(iat (tidak sah tanpa niat)
Mayat Muslim
#ukan mati syahid
7u!i dari najis pada badan, kain dan tempat
Mengadap kiblat
ii. 'embahyang jena(ah
16
"erdapat tujuh rukun sembahyang jena'ah seperti di bawah ini.-
(iat.
#erdiri bagi orang berupaya.
Dmpat takbir termasuk takbiratul ihram.
Memba!a fatihah selepas takbir pertama.
7elawat kepada (abi selepas takbir kedua sekurang-kurangnya
selawat ialah.
Dan yang sebaik-baiknya ialah.-
Doa kepada si mati selepas takbir ketiga.
7alam selepas takbir keempat. 7ebelum salam disunatkan memba!a.-
Di dalam menunaikan sembahyang jena'ah, perempuan boleh makmun
kepada imam lelaki. <ika sesama perempuan disunatkan sembahyang
berseorangan dan boleh juga berjemaah. Kanak-kanak ke!il yang tidak sempat
hidup semasa lahirnya tidak wajib disembahyangkan.
#ermaksud . 1anak-kanak kecil tidak disembahyangkan atasnya, tidak
mengambil pusaka dan tidak diambil pusaka darinya melainkan bersuara
semasa keluar dari perut ibunya.
17
8rang yang mati syahid dalam peperangan tidak perlu disembahyangkan
tetapi yang syahid selain dari perang hendaklah disembahyangkan.
iii. .ara menyembahyangkan jena(ah)-
(iat9 sama ada hadir atau ghaib. Eelaki atau perempuan.
"akbir pertama9 ba!a -atihah.
"akbir kedua9 ba!a 7elawat.
"akbir ketiga9 berdoa kepada mayat. &ntara doanya ialah.-

"akbir keempat9 beri salam sebelum itu ba!alah doa.-

Doa bagi jena'ah kanak-kanak.-
i+. -erkara yang sunat bagi sembahyang jena(ah
Mengangkat tangan ketika takbir.
7emua ba!aan diba!a dengan senyap.
1
#erjemaah9 makin ramai makin baik.
+. Imam sembahyang jena(ah
2ang diutamakan dalam sebahyang jena'ah ialah bapa kepada anak,
datuk dan seterusnya (ke atas). &nak, !u!u dan seterusnya (ke bawah),
mengikut tertib pusaka. <ika didapati sama kedudukannya didahulukan yang
lebih tua.

MENGKEBUMIKAN JENAZAH
i. 'abda #abi 'A2)-
#ermaksud. 3arangsiapa yang menyaksikan jena(ah serta turut
menyembahyangkannya diberi pahala satu 4irat. Dan barangsiapa yang
menyembahyang jena(ah hingga mengebumikannya diberi pahala dua 4irat.
Ditanya kepada %asulullah 'A2 apakah yang dimaksudkanrdengan 4irat itu5
,awab 3aginda) iaitu pahala yang menyamai dua bukit yang besar.
Membawa jena'ah hanyalah untuk lelaki sama ada jena'ah lelaki atau
perempuan. 7ebelum bergerak meninggalkan halaman rumah menuju ke kubur
disunatkan memba!a al--atihah tiga kali. )aranya selepas melangkah selangkah
diba!a sekali sehingga tiga langkah dengan tiga -atihah. 7unat berdiri apabila
mayat diusung berhampiran dengan kita dan diba!a doa.
Disunatkan kepada kita berada di tempat pengkebumian sehingga
selesai. #oleh menanam jena'ah di waktu malam tetapi disunatkan di waktu
siang.
1!
ii. .ara-cara mengebumikan jena(ah
4endaklah diturunkan seberapa !ermat yang boleh, lemah-lembut dan
penuh hormat di dalam suasana yang tenang. Disunatkan memba!a
doa.
Dengan nama Allah kami meletakkan kamu di sini dan berdasarkan
agama Islam yang disampaikan oleh %asulullah 'A2.
Eetakkan jena'ah ke dalam liang lahad dan baringkan ke atas
lambung kanan dengan mengadap kiblat.
Disandarkan dengan ketulan tanah supaya jena'ah itu terbalik atau
terpesong dari mengadap kiblat.
"utup liang lahad dengan papan.
7unat meraub tanah tiga raub selepas dimasukkan mayat ke dalam
liang lahad atau selepas ditutup dengan papan dan diletakkan di
belakang mayat. %ada rauban pertama ba!akan
dan pada rauban kedua dan pada rauban
ketiga
"imbuskan tanah dengan perlahan-lahan dan !ermat. %astikan supaya
tanah tidak memasuki lubang liang lahad tadi.
7unat meninggikan kubur dari paras bumi sejengkal.
7unat diletakkan tanda seperti batu nisan dan sebagainya supaya
senang dikenali.
2"
PENUTUP
Islam sangat menggalakkan pembangunan sama ada daripada segi
material mahupun kerohanian. &kan tetapi apalah gunanya pembangunan
material andainya aspek kerohanian merosot dan begitu juga sebaliknya apalah
gunanya aspek kerohanian kental jika pembangunan material pin!ang menjurus
kepada kehan!uran umat.
Di sinilah letaknya keunikan dan keistemewaan yang menghiasi Islam
mendokong konsep-konsep dua kefardhuan iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah
yang perlu diseimbangkan dan difahami dengan sejelas-jelasnya untuk
keperluan di dunia dan di akhirat.
7ehubungan itu, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah salah
tanggap tentang erti fardhu kifayah perlulah digalakkan. Ini kerana ia mempunyai
kaitan dengan aspek pembangunan yang menyumbang kepada keselesaan
hidup dan keselamatan umat Islam. Malah seluruh umat Islam akan berdosa jika
tidak ada pihak yang sanggup berusaha melaksanakan dan menyediakan
keperluan bagi keselesaan hidup umat Islam di negara ini.
Islam sentiasa mendorong kepada ke!emerlangan, kemakmuran dan
pembangunan dalam semua segi kehidupan. 7ayangnya dalam bidang inilah kita
mengalami kelemahan dan kemunduran. Dalam pada itu ke!emerlangan dan
pembangunan tidak juga bermakna jika tanpa disertai jiwa yang tenang dan
perut yang kenyang. Kita juga memerlukan sebuah masyarakat saintifik dan
progresif yang bermoral, adil dan penyayang. Maka dalam usaha meningkatkan
taraf kehidupan umat Islam mereka mestilah bersama-sama memainkan
peranan membangunkan umat melalui pengertian fardhu kifayah yang
sebenarnya.
7esungguhnya hanya dengan fahaman yang sebenarnya tentang fardhu
kifayah sahajalah umat Islam dapat membina kehidupan mereka dengan
!emerlang. 7egala prasarana ilmu yang disediakan perlu digunakan dengan
sebaik-baiknya, malah peluang yang ada pada hari ini perlu dimanfaatkan
21
dengan sebaik-baiknya. "anggungjawab melaksanakan tuntutan fardhu kifayah
sewajarnya tidak lagi dimiliki oleh orang perseorangan atau kelompok
masyarakat sedangkan masih terdapat golongan yang memen!ilkan diri.
7ebaliknya setiap orang perlu merebut peluang menunaikan tuntutan fardhu
kifayah supaya umat Islam terselamat daripada memahami konsep tunggu dan
biarkan orang lain buat.
22
BIBLIOGRAFI
/. 4aji Muhammad #. 4aji &bdul :ahman (?00=). .ara-.ara -engurusan
"ayat9 7iri &n(aim (@=), ?@ <ulai ?00=, <abatan 4al Dhwal $gama Islam
Kelantan, Kelantan.
?. Fulkarnain, 7urau &l-7yumul #andar :in!hing (?000). -anduan
-engurusan ,ena(ah, ?> jun ?000, 7emenyih, 7elangor Darul Dhsan.
@. )awangan &ID7G7"D, Kementerian Kesihatan Malaysia (/CCC). 6aris -anduan
-engendalian ,ena(ah Islam Dari Aspek 1esihatan.
1. Kementerian Kesihatan Malaysia (/CCB). -ekeliling 6arispanduan -engurusan
,ena(ah $I78AID' -ositif.
>. <abatan &gama Islam 7elangor (?00=). .ara "enyembahyangkan ,ena(ah 9
-engurusan ,ena(ah: 7oal <awab &gama, C &pril ?00=, 7elangor Darul Dhsan.
A. Muhammad &bdulloh bin 7uradi (?00=). %ingkasan .ara -engurusan ,ena(ah
;-ujian Terhadap "ayat, "emandikan "ayat, "engkafani "ayat<: %engurusan
<ena'ah Mengikut 7unnah :asulullah 7&;, ?A Mei ?00=, 7andakan, 7abah.
B. http.GGshuhmy.multiply.!omGjournalGitemG10@G%&(D$&(H%D(I$:$7&(H<D
(&F&4H
=. &l-3uran &l-Karim
C. 7heikh &bdullah bin Muhammad #asmeih, "afsir %impinan &l-:ahman.
/0. &l6alamah &l-:amli, (ihayah &l-Muhtaj.
//. &l-7yeikh Muhammad &min &l-Kurdi, "anwir &l-3ulub.
/?. &l-7ayyid &bu #akr 7yata, I6anah &l-"alibin.
23

Anda mungkin juga menyukai