Anda di halaman 1dari 1

Teori Behavioris ( Skinner ) Teori Nativis ( Noam Chomsky ) Teori Kognitif ( Jean Piaget )

Cara
pemerolehan
bahasa
Melalui persekitaran Berkeupayaan dengan sistem LAD Melalui proses mental (berfikir)
Rangsangan Terangsang dan tertaik untuk
bertutur
Diberi ganjaran
Berulang-ulang
Aspek kemahiran lisan lebih
penting daripada kemahiran
menulis
Mendengar dan mula bertutur melalui
persekitaran dengan bahasa pertama
yang didengari
Kanak-kanak berkeupayaan
khusus untuk mendengar
mentafsir bunyi-bunyi bahasa
yang didengar!
Kanak-kanak perlu mempunyai
pengetahuan untuk memahami
bahasa (makna) dan bukanlah
bergantung pada latihan giat
semata-mata!
Implikasi
Pengaaran
!an
Pembelaaran
mengajar lisan terlebih dahulu dan
memberi penekanan kepada latihan
lisan kemudian diikuti dengan
kemahiran menulis!
mengajar bahasa se"ara deduktif!
Tatabahasa pula diajar se"ara
langsung dan berstruktur!
digalakkan memberi peluang
kepada murid untuk berfikir
ketika pengajaran dan
pembelajaran bahasa!
#engajaran dan pembelajaran
bahasa juga mementingkan
kemahiran memba"a dan menulis
dan tidak mengabaikan
kemahiran mendengar dan
bertutur!
Dari aspek memberi latihan pula
guru perlulah memberi latihan-
latihan yang membina ke"ekapan
dengan menggunakan rumus
bahasa se"ara kreatif!
#eranan guru dalam memberi
latihan pula guru tidak harus
memberi latihan yang berbentuk
kebiasaan yang automatis tetapi
memberi latihan yang membina
ke"ekapan dengan
menggunakan rumus-rumus
yang dibentuk!
tulisan dan ba"aan adalah
diutamakan kerana sebagai
peneguhan kepada lisan!

Anda mungkin juga menyukai