Anda di halaman 1dari 21

MODEL PENGAJARAN

Apakah yang dimaksudkan dengan Model Pengajaran? Terlebih dahulu, cuba anda jelaskan maksud model? Merujuk kepada konteks kurikulum, model dikatakan sebagai satu entiti yang mengandungi beberapa komponen bagi membantu mencapai matlamat pendidikan yang diharapkan. Dan apakah pula yang dimaksudkan dengan pengajaran? Pengajaran pula ditakrifkan sebagai penyampaian maklumat dalam pelbagai situasi pendidikan. ecara amnya, model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Model!model pengajaran juga sebenarnya merupakan model pembelajaran. Dengan lebih jelas lagi, model pembelajaran merupakan satu perihalan yang dijadikan panduan oleh guru untuk merancang kurikulum khususnya selain merangka kursus dan unit pengajaran serta menyediakan bahan!bahan pengajaran seperti program multi!media serta pengajaran berpandukan komputer, lembaran!lembaran kerja dan sebagainya. "amun begitu, model ini haruslah bersesuaian dengan pelbagai situasi pengajaran dan pembelajaran termasuk sekolah, kolej dan institusi pengajian tinggi. elain itu, model ini juga haruslah bersesuaian atau harus diubahsuai dengan gaya pembelajaran murid!murid serta kehendak kandungan mata pelajaran yang berkenaan. Terdapat empat kumpulan model pengajaran yang seringkali dijadikan panduan guru iaitu Model Pemprosesan Maklumat, Model #eha$ioral, Model osial dan Model Personal. "amun, selanjutnya penulis hanya akan berkongsi maklumat tentang perihal Model Personal sahaja.

Model Pengajaran.

Guru haruslah bijak memilih model pengajaran yang sesuai.

Dicatat oleh ecangkir %lmu di &'('' ) ulasan( *!melkan %ni#logThis+,ongsi ke T-itter,ongsi ke .acebook,ongsi ke Pinterest

MODEL PENGAJARAN PERSONAL Model personal merupakan salah satu kumpulan model pengajaran. ememangnya tidak dapat kita nafikan baha-a terdapat pelbagai perspektif yang berbe/a!be/a menjadi inti pandangan seseorang mengenai apa yang

dilihat tentang perihal dunia ini. masing!masing.

etiap indi$idu melihat sesuatu secara

berlainan berasaskan pengalaman, persekitaran dan hubungan interpersonal ecara jelasnya, kita melihat serta mentafsirkan sesuatu peristi-a secara berlainan. 0al ini kerana, kita menggunakan kanta yang berbe/a!be/a untuk mentafsirkan peristi-a yang kita alami, menterjemah bahasa yang kita dengar dan mengubah maklumat yang kita terima. 0al inilah yang menjadi pandangan kumpulan Model Personal. #erdasarkan sumber buku Murid dan Alam elajar un!uk Program "ja#ah Sarjana Muda Perguruan oleh$hoong Lean %eo& telah menjelaskan baha-a model personal adalah model yang berpegang kepada unsur keperibadian indi$idu. Dalam menggunakan model personal ini, kita boleh berpandukan kepada teknik!teknik bukan mengarah semasa kita membimbing mereka, menggunakan kaedah synectics1sinektik2 untuk meningkatkan kreati$iti mereka, dan perjumpaan kelas bagi membina pembelajaran komuniti. Maka model personal sememangnya banyak berfokuskan kepada konsep!konsep yang mana juga diutamakan oleh ahli humanistik, iaitu konsep kendiri dan harga diri3 arah kendiri yang positif dan sifat berdikari3 kreati$iti dan sifat ingin tahu dan perkembangan domain afektif dan emosi. Di dalam Model Personal terdapat tiga model!model. Model!model tersebut adalah seperti yang berikut(

i2Pengajaran fasilitatif. 1#erasaskan kaedah yang dipelopori oleh 4arl 5ogers dan berpusatkan murid2 ii2Peningkatan kesedaran kendiri. 1#ertumpu kepada mengembangkan kesedaran dan penunaian potensi masing!masing.2 iii2Synectics' 1Memberi perhatian kepada perkembangan dan aplikasi kreati$iti.2

,etiga!tiga model ini telah dicipta bagi membentuk pendidikan agar membolehkan kita lebih memahami diri kita, bertanggungja-ab atas pendidikan kita dan seterusnya mencapai tahap perkembangan yang jauh melebihi tahap maksimum kearah kualiti hidup yang tinggi. 6saha inilah yang akan diterajui oleh setiap model!model yang terkandung dalam kumpulan Model Personal. 6ntuk lebih jelas lagi, kesemua model tersebut memberi penekanan kepada perspektif bersifat indi$idu serta turut menggalakkan sifat berdikari yang produktif. 0al ini kerana nasib masing!masing akan lebih terjaga selain dapat meningkatkan kesedaran kendiri.

Murid digalakkan untuk berdikari. ehubungan dengan ini, kumpulan model ini sesuai digunakan oleh guru bagi mengubahsuai persekitaran pembelajaran murid!murid kita. 7angkah ini dapat dilaksanakan sekiranya guru cuba meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan murid dan me-ujudkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran berasaskan komunikasi yang berkesan sesama guru dengan murid serta murid dengan murid. "amun, penulis hanya akan menumpukan kepada Model Pengajaran (asili!a!i)'

Dicatat oleh ecangkir %lmu di &'(88 Tiada ulasan( *!melkan %ni#logThis+,ongsi ke T-itter,ongsi ke .acebook,ongsi ke Pinterest

PENGASAS MODEL PERSONAL

$ARL ROGERS *+,-./+,012

La!ar elakang 4arl 5ogers merupakan seorang tokoh dan juga pelopor bagi Model Pengajaran .asilitatif. #eliau telah dilahirkan pada 9 :anuari );&< di =ak Park, %llinois 4hicago dan merupakan anak keempat daripada enam adik!beradik. Menyentuh tentang latar belakang pendidikan beliau, pada usia pra sekolah lagi beliau sudah mahir membaca dan disebabkan ini beliau pun memulakan pendidikan formal di >red Dua. ?suhan dan didikan di rumah yang amat menekankan kepada unsur agama telah menjadikan 5ogers seorang yang berdikari dan berdisiplin. Pada mulanya beliau mula mengorak langkah menceburkan diri dalam bidang pertanian di 6ni$ersiti @isconsin dan kemudiannya tertarik untuk menekuni bidang sejarah dan agama. Dua tahun kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di ,olej >uru, 6ni$ersiti 4olumbia dan telah memperoleh %ja/ah arjana astera pada tahun );<9 dan Doktor .alsafah pada tahun );8). "amun akhirnya, beliau telah berpindah kepada bidang psikologi kerana merasakan beliau lebih layak mempelajari bidang tersebut. #eliau juga telah melibatkan diri dalam Persatuan Mencegah ,eganasan Terhadap ,anak!kanak di 5ochester ocity, "e- Aork bagi mencegah kekerasan terhadap anak. ,omitmen yang baik yang telah diberikan oleh beliau telah melayakkan dirinya dilantik sebagai Pengarah Persatuan tersebut pada tahun );8&. #eliau telah meninggal dunia pada tahun );9B.

Sum3angan emasa melibatkan diri dalam Persatuan Mencegah ,eganasan Terhadap ,anak! kanak, 5ogers telah berjaya menghasilkan buku pertama beliau yang berjudul, The

Clinical Treatment of the Problem Child 1);8;2. 0asil penerbitan buku ini, beliau telah diberi gelaran profesor di =hio tate pada tahun );'&. #uku kedua beliau pula bertajuk Counseling dan Psychotherapy : Newer Concepts in Practice yang menekankan kepentingan bagi klien me-ujudkan hubungan atau rapo dengan seorang terapis yang prihatin dan bersifat terbuka. Menurut 5ogers, hubungan sedemikian dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta memperoleh celik akal agar berupaya menstruktur semula hidupnya. Pada tahun );'C, 5ogers telah mendirikan sebuah pusat kaunseling di 6ni$ersiti 4hicago. #erdasarkan pengalaman beliau di pusat tersebut, beliau berjaya menerbitkan karya beliau yang bertajuk 4lient 4entered Therapy pada tahun );C). epanjang hayat hidup beliau, 5ogers banyak keluar negara untuk berkongsi dan menyebarkan ilmu mengenai pendekatan pemusatan indi$idu. ?ntara tahun );)C hingga );9&, beliau telah mengendalikan beberapa bengkel bersiri bersama anak perempuan beliau, "atalie 5ogers. ?ntaranya termasuklah pertumbuhan kendiri, perubahan sosial, komunikasi, silang budaya dan sebagainya. 7a-atannya yang terakhir adalah ke 5ussia semasa umurnya 9B tahun. ,etika di sana, beliau telah memberi ceramah serta menjai fasilitator bagi bengkel pengalaman eksperiental yang berfokuskan kepada komunikasi dan kreati$iti. ehingga saat kematian beliau yang mengejutkan, 5ogers masih terus aktif dalam bidang penulisan serta masih giat mengendalikan sesi!sesi terapi berasaskan pendekatan pemusatan indi$idu.

Anugerah yang Di!erima ?tas sumbangan beliau dalam bidang psikoterapi, kauseling dan psikologi, 5ogers telah diberikan anugerah ?-ard for Distinguished Professional 4ontributions to Psycology oleh Persatuan Psikologi ?merika 1?P?2. Di samping itu, beliau telah terpilih untuk menerima anugerah D ?hli 0umanis Tahun );E'F oleh Persatuan 0umanis ?merika. Menjelang penghujung hayat beliau, 5ogers telah dicalonkan untuk anugerah "obel Pri/e atas jasa beliau terhadap konflik antara kumpulan nasional di ?frika elatan

dan %reland 6tara. "ama 5ogers berada pada kedudukan keenam dalam senarai nama ahli psikologi abad ke!<& yang terkenal.

Dicatat oleh ecangkir %lmu di &'(&) Tiada ulasan( *!melkan %ni#logThis+,ongsi ke T-itter,ongsi ke .acebook,ongsi ke Pinterest

%ONSEP MODEL PENGAJARAN (AS"L"4A4"( Model tidak direktif 1non directi!e2 atau Model .asilitatif oleh 4arl 5ogers menggambarkan falsafah dan teknik pengajaran model personal. ebelum itu, ingin dijelaskan di sini baha-a non!directi$e yang di maksudkan di sini ialah tanpa bantuan guru. Model Pengajaran .asilitatif ini merupakan pandangan 4arl 5ogers dan tokoh kaunseling yang lain. ecara konsepnya, model ini ingin membentuk satu komuniti pelajar yang mempunyai disiplin diri serta mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi. 5ogers 1);9<2 dan beberapa orang penyokong model fasilitatif tidak direktif percaya baha-a manusia akan berkembang dengan perhubungan manusia yang positif. Dalam pengajaran, seharusnya didasarkan pada konsep!konsep bidang pelajaran, proses berfikir atau sumber!sumber intelektual yang lain. Menurut model ini, guru dianggap sebagai seorang fasilitator dan membantu muridnya menjelajah idea!idea selain menggalakkan pertumbuhab dan perkembangan murid. =leh itu, pengajaran yang ditekankan dalam pembelajaran murid adalah dengan berfokuskan hubungan dengan manusia berbanding pengajaran konsep mata pelajaran. 5ogers menggunakan terapi sebagai cara pengajaran. Dengan lebih ringkas lagi, konsep model pengajaran fasilitatif ialah ( )2 Manusia akan berkembang dengan perhubungan manusia yang positif. <2 .okuskan hubungan manusia berbanding pengajaran konsep mata pelajaran.

82 Menggunakan terapi sebagai cara pengajaran. '2 >uru dianggap sebagai kaunselor. C2 Menekankan pakatan antara murid dengan guru. C2>uru membimbing murid memainkan peranan dalam pembelajaran. E2 >uru bantu murid mengarah diri sendiri demi mencapai matlamat. B2 >uru memberi maklum balas tentang kemajuan murid. 92 >uru membantu dalam menyelesaikan masalah.

Dicatat oleh ecangkir %lmu di &8(C9 ) ulasan( *!melkan %ni#logThis+,ongsi ke T-itter,ongsi ke .acebook,ongsi ke Pinterest

MA%L5MA4 LENG%AP MENGENA" MODEL PENGAJARAN (AS"L"4A4"( Bagi model ini, guru dianggap sebagai fasilitator atau kaunselor, di mana penekanan diberikan terhadap pakatan antara guru dan murid. Oleh itu, guru hendaklah mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar ke arah memahami bagaimana pelajar boleh memainkan peranan utama dalam pembelajaran mereka. Antaranya, guru membantu pelajar mengarah diri masing-masing demi pencapaian matlamat kendiri. Dalam proses perkembangan diri, guru memberikan maklum balas tentang kemajuan diri dan membantu pelajar menyelesaikan masalah jika ada. Yang penting ialah guru me ujudkan pakatan dengan pelajar bertujuan membimbing dan membantu mereka sepanjang penyelesaian tugas dan masalah.

"ubungan yang baik antara guru dan murid hendaklah diwujudkan.

45J5AN MODEL PENGAJARAN (AS"L"4A4"( Mengikut Joy6e et al., *.--.2, antara tujuan Model Pengajaran .asilitatif ialah ( )2 Menghala tuju murid ke arah kesihatan mental dan emosi yang lebih tinggi dengan membentuk keyakinan kendiri, penghargaan diri yang realistik dan perasaan empati terhadap orang lain. <2 Meningkatkan bahagian pendidikan yang menekankan keperluan dan aspirasi murid, di mana setiap murid diambil sebagai pakatan untuk menentukan apa dan bagaimana murid akan belajar. 82 Membentuk jenis pemikiran kualitatif yang khusus seperti kreati$iti dan ekspresi peribadi. ebagaimana yang termaktub dalam pengajaran mengikut 5ogers, pertemuan dengan pelajar harus -ujud suatu persekitaran yang penuh dengan kasih sayang, keyakinan, empati dan saling memahami. >uru akan membantu murid

memahami bagaimana menghadapi tugasan serta bagaimana menuju ke arah penyempurnaan kendiri. Proses pembelajaran sebegini bermula dengan guru membantu murid memperjelas masalah. ,emudian, murid dibantu ke arah bertanggungja-ab terhadap tingkah laku untuk menyelesaikan masalah. >uru juga akan membantu murid mencuba dan membuat refleksi terhadap keputusan yang dibuat dalam percubaan tersebut. Di samping itu, murid dibimbing ke arah pembentukan perasaan empati terhadap orang lain dalam persekitaran pembelajaran. Pengajaran fasilitatif cenderung 3ersi)a! 3er)okus kepada murid di mana guru berusaha untuk melihat sesuatu perkara sebagaimana murid melihatnya. 0al ini akan menciptakan suasana komunikasi yang empati di mana pengendalian diri murid dapat dipupuk dan dikembangkan. elain itu, guru juga berperanan sebagai benevolent after ego di mana guru sedia menerima apa jua perasaan dan pemikiran murid. Di sini secara langsung dapat dilihat baha-a guru lebih banyak berkomunikasi dengan murid dan hubungan yang positif dapat dibentuk.

4E%N"% 7ANG D"G5NA%AN Teknik utama yang digunakan bagi mengembangkan hubungan yang fasilitatif adalah dengan -a-ancara bukan!direktif 1non!directi$e2 iaitu sekurang!kurangnya rangkaian pertemuan antara guru dengan murid. emasa mengadakan sesi -a-ancara, guru meletakkan dirinya sebagai kolaborator di dalam proses eksplorasi diri murid dan penyelesaian masalah. @a-ancara sendiri direka bagi menumpukan kepada keunikan indi$idu dan kepentingankehidupan emosional pada semua akti$iti manusi. @alaupun teknik -a-ancara dipinjam daripada kaunseling, namun teknik ini tidak sama dalam ruangan kelass kerana berada pada situasi klinik 1penyembuhan2. Menurut 4arl 5ogers, suasana -a-ancara terbaik mempunyai empat peringkat, antaranya ialah 3

)2>uru menunjukkan kehangatan dan perhatian. <20ubungan kaunseling dicirikan oleh rasa permisif yang ditunjukkan oleh ekspresi. 82Murid tidak mengekspresikan pendapatkan, namun dalam batasan baha-a ia tidak bebas untuk megendalikan guru atau melakukan gerak hatinya dnegan tindakan!tindakan yang tidak dibenarkan. '20ubungan kauseling bersifat bebas daripada tekanan.

(ASA/(ASA MODEL PENGAJARAN (AS"L"4A4"( Terdapat lima fasa dalam menggunakan Model Penajaran .asilitatif. Dengan mengikut fasa!fasa tersebut, guru dapat menghasilkan pengajaran yang baik. :adual di ba-ah menunjukkan model tersebut.

#asa fasa Model Pengajaran #asilitatif

!endekatan non-directi"e sangat membantu kerana melaluinya terdapat cara-cara yang paling efektif dalam mengungkap emosi yang mendasari suatu masalah dengan mengikut pola perasaan murid ketika mereka dibebaskan untuk

berekspresi. Bukannya diminta untuk memberikan soalan langsung, guru akan cenderung memilih untuk membiarkan pelajar untuk mengikuti aliran pemikiran dan perasaan. #ika pelajar mengekspresikan dirinya secara bebas, maka masalah dan emosi yang mendasarinya akan muncul. !roses ini disokong dengan refleksi perasaan pelajar, yang oleh kerananya akan memba a mereka ke dalam kesedaran dan tumpuan yang lebih tajam. $al ini merupakan kesulitan terbesar bagi kita kerana kita lebih terbiasa dengan isi apa yang dikatakan seseorang berbanding sikap emosional mereka. %idak seperti jenis hubungan guru-pelajar lain, kaunseling bukan-direktif biasanya melihat tiga sumber masalah pelajar, iaitu& !erasaan saat ini !erasaan yang menyimpang Alternatif yang tidak tereksplorasi yang disebabkan oleh reaksi emosi kepada mereka

APLIKASI !engajaran non-direktif mungkin digunakan untuk beberapa jenis situasi permasalahan. 'isalnya bagi situasi permasalahan personal, sosial, dan akademik. %erdapat sebuah kes berkaitan dengan masalah personal,di mana indi"idu meneroka perasaannya tentang dirinya sendiri. Bagi masalah sosial, indi"idu akan meneroka perasaannya tentang hubungannya dengan yang lain, dan menyiasat bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri mungkin mempengaruhi hubungan - hubungan ini. (ebliknya pula bagi masalah akademik, indi"idu akan meneroka perasaannya tentang kompetensi dan ketertarikannya. Bagaimanapun, pada masing - masing kes, dapatan kes bagi masalah personal lebih baik berbanding dengan luaran. )ni dibuktikan kerana

permasalahan berkaitan situasi personal ini lebih berpusat pada perasaan yang dimiliki indi"idu itu sendiri, serta pengalaman, a asan, dan penyelesainnya. *ntuk menggunakan 'odel !engajaran non-direktif secara berkesan, seorang guru harus mempunyai keinginan untuk menerima baha a seorang murid dapat memahami akan dirinya dan kehidupannya sendiri maka guru tidak perlu berusaha untuk menghakimi, menasihati, menenangkan, atau membesarkan hati pelajar malah guru tidak juga tidak perlu berusaha untuk mendiagnosis permasalahan. %untasnya, dalam model ini, guru hanya menentukan fikiran dan perasaan personal sementara dan merefleksikan fikiran dan perasaan yang dimiliki pelajar. (ebenarnya, dengan mengaplikasikan kaedah ini, guru telah menyampaikan pemahaman yang mendalam dan menerima perasaan yang dimiliki pelajar. +oger turut menyimpulkan baha a terdapat sesetengah keadaan yang sangat sukar untuk merasakan perspektif yang dimiliki pelajar, khususnya jika pelajar bingung. (trategi yang sering digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah guru hanya akan bekerja jika guru memasukkan dunia pemahaman pelajar dan meninggalkan di belakang rujukan tradisional telah ketinggalan ,aman. %idak dapat dinafikan baha a untuk mengembangkan sebuah kerangka rujukan dalaman tidaklah mudah pada a alnya, akan tetapi hal ini perlu jika guru memahami pelajar, tidak pelajarnya saja. (alah satu pentingnya kegunaan pengajaran non-direktif terjadi ketika sebuah kelas menjadi membosankan dan guru termasuk dirinya sendiri yang mendorong pelajar melalui latihan - latihan dan pokok permasalahan. Dicatat oleh ecangkir %lmu di &8(<) Tiada ulasan( *!melkan %ni#logThis+,ongsi ke T-itter,ongsi ke .acebook,ongsi ke Pinterest

"MPL"%AS" MODEL PENGAJARAN (AS"L"4A4"( 4ER8ADAP PENGAJARAN DAN PEM ELAJARAN

$mplikasi Model Pengajaran #asilitatif dalam P%P

'enurut ringkasan penulis buku 'urid dan Alam Belajar -.//01, 2hoong 3ean 4eo -!hD.1, kumpulan model personal ini berpegang kepada unsur keperibadian indi"idu. Oleh yang demikian, model ini cuba membentuk pendidikan agar membolehkan kita lebih memahami diri kita, bertanggungja ab atas pendidikan kita dan seterusnya mencapai tahap perkembangan yang lebih jauh melebihi tahap maksimum kearah kualiti hidup yang tinggi. Dengan kata lain, model ini menekankan perspektif bersifat indi"idu serta menggalakkan sifat berdikari yang produktif demi peningkatan kesedaran kendiri dan tanggungja ab terhadap nasib masing-masing. Berasaskan kaedah yang dipelopori oleh 2arl +ogers yang berpusatkan murid, maka guru boleh mengaplikasikan kaedah ini dalam model personal untuk mengubahsuai persekitaran pembelajaran murid. 'odel ini berfokuskan kepada konsep kendiri dan harga diri5 arah kendiri yang positif dan sifat berdikari5 kreati"iti dan sifat ingin tahu5 dan perkembangan domain afektif dan emosi. 'enurut 2hoong 3ean 4eo -!hD.1 dalam buku 'urid dan Alam Belajar -.//01, pengubahsuaian persekitaran pembelajaran murid dapat dilakukan dengan meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan murid dan me ujudkan satu suasana pembelajarn berasaskan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid dan sesama murid. 3antaran itu, guru boleh berpandukankepada

teknik-teknik bukan mengarah semasa membimbing murid, menggunakan synectics untuk meningkatkan kreati"iti mereka, dan perjumpaan kelas bagi membina pembelajaran komuniti. 'engikut rujukan dari buku 'urid dan Alam Belajar -.//01 yang dikarang oleh Boon !oon Ying, 6oriati dan (yarifah 7akhiriah (yed Ahmad 5dalam mengaplikasi model personal, guru perlu me ujudkan persekitaran pembelajaran yang boleh membangkitkan semangat murid untuk belajar. )ni bertujuan supaya indi"idu dapat membentuk kesedaran diri dan identiti sejak dari a al lagi. 'odel ini cuba menerapkan pendidikan dalam ji a murid supaya murid dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik, bertanggungja ab terhadap pendidikan dan belajar ke arah pencapaian yang lebih optimum daripada kini. 3angkah ini boleh tercapai dengan meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan mereka dan me ujudkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran berasaskan komunikasi yang berkesan sesama kita. 3antara itu, guru boleh berpandukan kepada teknik-teknik bukan mengarah semasa membimbing mereka se aktu proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung untuk membolehkan mereka berdikari dan mencungkil kreati"iti. Guru juga mempunyai tugas untuk membentuk serta menggabungkan aspek intelek dengan emosi demi melahirkan suatu personaliti seimbang. !enekanan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan intelek, tetapi murid juga dididik untuk mempunyai kecerdasan emosi yang stabil. (ebagaimana yang dijelaskan oleh +oger, pertemuan dengan murid harus ujud suatu persekitaran yang penuh denga kasih sayang, keyakinan, empati dan saling memahami. Guru akan membantu pelajar memahami bagaimana menghadapi tugasan serta bagaimana menuju ke arah peyempurnaan kendiri. 'odel personal menekankan indi"idu sebagai insan yang unik dan cabaran untuk membentuk personaliti yang berintegrasi, penuh keyakinan dan kompeten. 'atlamat ini adalah untuk membantu setiap murid untuk bertanggungja ab terhadap perkembangan diri dan berjaya mencapai penghargaan diri serta keharmonian kendiri. (elain itu, guru juga perlu menyediakan suatu iklim sosial yang mengi,inkan pelajar meluahkan perasaan dan bebas untuk mengekspresi perasan. 2ontohnya, guru memperuntukan masa selama lima minit untuk mengetahui kesediaan murid sebelum memasuki sesi pengajaran dan

pembelajaran pada hari itu. Di sinilah murid perlu diberi peluang untuk meluahkan perasaan sama ada secara indu"idu atau secara kumpulan. !roses ini bermula dengan guru membantu murid memperjelaskan masalah mereka. 4emudian, murid dibantu ke arah bertanggungja ab terhadap perubahan tingkah laku untuk menyelesaikan masalah oleh guru. Guru juga akan membantu pelajar mencuba dan membuat refleksi terhadap keputusan yang dibuat. (elepas meluahkan masalah yang dialami, murid akan merasa lega dan dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran hari itu. 4esan pengajaran amat bergantung kepada kejayaan pemupukan perkembangan diri pelajar. Dalam penggunaan model personal, kandungan dan akti"iti tidak dipreskripsi, tetapi ditentukan oleh pelajar apabila bertemu dan berinteraksi dengan guru. 'engikut teori 2arl +ogers, suasana kelas yang kondusif dan selesa juga perlu disediakan untuk mengaplikasikan model personal ini. (uasana kelas memainkan peranan besar untuk membolehkan murid berada dalam keadaan selesa semasa mengikuti akti"iti pengajaran dan pembelajaran. 4etidakselesaan murid di dalam kelas menyebabkan mereka emosi mereka terganggu dan hilang tumpuan ketika guru mengajar ataupun juga se aktu menjalankan sesi amali. (eterusnya, ia akan menyebabkan peratus semangat murid terhadap sesi pembelajaran akan berkurangan. !eralatan yang digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar mestilah lengkap supaya sesi pengajaran pada hari itu berjalan dengan lancar. Dalam model personal yang dipelopori oleh 2arl +ogers ini lebih mementingkan guru sebagai fasilitator. Oleh itu, murid sendiri yang perlu mencari bahan-bahan rujukan dan guru akan menyediakan bahan sokongan untuk membantu murid. Dicatat oleh ecangkir %lmu di &8()B < ulasan( *!melkan %ni#logThis+,ongsi ke T-itter,ongsi ke .acebook,ongsi ke Pinterest

ANAL"S"S S9O4 MODEL PENGAJARAN (AS"L"4A4"(


(etiap model pengajaran mempunyai kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan peluangnya yang tersendiri. 'odel !engajaran 7asilitatif juga tidak lari daripada ciri-ciri ini. !enulis sendiri telah mengkaji model ini sebagai satu langkah untuk memahami perihal model ini dengan lebih mendalam lagi. !enulis akan menerangkan kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga peluang bagi model ini.

KEKUATAN Berkata tentang kekuatan model ini, antaranya model ini memperlihatkan pakatan antara guru dan murid. $al ini dapat dilihat apabila guru memainkan peranannya sebagai kaunselor. (ecara tidak langsung masa interaksi antara guru dan murid akan lebih banyak berlaku. (ituasi ini akan menggalakkan hubungan yang lebih erat dan rapat antara guru dan murid selain guru itu akan lebih cakna terhadap potensi muridnya sendiri.

(elain itu, model ini juga mempunyai kekuatan apabila guru memainkan peranan untuk membimbing murid ke arah memahami bagaimana pembelajaran murid boleh memainkan kekuatan peranan ini, utama akan dalam lebih mereka. 'elalui murid

bersemangat untuk memajukan diri dalam pembelajaran mereka selain berusaha untuk memperoleh pencapaian yang cemerlang.
'odel ini juga menekankan perlunya bimbingan guru terhadap murid ke arah pembentukan perasaan empati terhadap orang lain dalam persekitaran pembelajaran. 'elalui penekanan ini, murid akan dapat melihat dan memahami

perasaan orang lain dan lebih peka terhadap emosi indi"idu di sekeliling khususnya rakan-rakannya. (ebagai contoh, ketika murid melibatkan diri dalam akti"iti berkumpulan yang memerlukan perbincangan, murid akan lebih bersedia untuk menerima pendapat orang lain dan risiko untuk dalam diri murid dapat dibendung. 'urid juga akan lebih memahami bagaimana untuk menerima teguran serta mengakui kelemahan dan kesilapan yang dilakukan tanpa menyalahkan indi"idu lain. (elain itu, murid juga akan lebih memahami perluanya kerjasama dalam sesuatu akti"iti berkumpulan kerana akti"iti sebegini melibatkan interaksi dan emosi orang rakan-rakannya. 'urid juga akan lebih memahami perasaan rakan-rakannya sekiranya gagal untuk menja ab soalan tanpa memperlekehkan atau mengejek rakannya itu. KELEMAHAN 'odel !engajaran 7asilitatif terdiri daripada pendekatan yang hanya untuk membentuk dan menyepadukan aspek emosi serta intelek dalam melahirkan personaliti yang seimbang. 'elalui pendekatan yang digunakan ini, didapati model ini tidak menitik beratkan aspek jasmani, dan rohani. #ika ada sekalipun, mungkin hanya secara tidak langsung alhal aspek-aspek ini merupakan elemen yang juga penting bagi melahirkan indi"idu yang seimbang selain emosi dan intelek. %ambahan pula, murid pada ,aman sekarang sememangnya digalakkan menguasai #8+) kerana ia merupakan tuntutan pada ,aman modenasi kini. Dalam 7alsafah !endidikan 4ebangsaan sendiri telah menggariskan matlamatnya untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dari segi !9! yang berlaku juga akan terdapat sedikit kelemahan. $al ini kerana, guru akan terbatas untuk melaksanakan akti"iti !9! kerana menurut model ini, guru hanya perlu menekankan aspek intelek dan emosi sahaja. Oleh itu, !9! akan menjadi kurang menarik dan membosankan. $al ini kerana apabila ujudnya sikap egosentrik

guru seringkali menerapkan kecerdasan pelbagai seperti "isual spatial. kinestatik yang lebih kepada aspek jasmani, kerohanian yang memperlihatkan aspek rohani, yang merupakan elemen kemahiran bernilai tambah yang mampu menjadikan sesuatu !9! itu lebih menarik dan berkesan. ANCAMAN Dalam model ini, guru diperlihatkan sebagai indi"idu yang sangat memainkan peranan besar sebagai kaunselor dalam akti"iti !9!. 'erujuk kepada buku (iri !endidikan Guru, guru me ujudkan pakatan dengan pelajar bertujuan untuk membimbing dan membantu mereka sepanjang penyelesaian tugasan dan masalah. +isiko yang dapat dikesan ialah, sekiranya murid sudah terbiasa dengan bimbingan yang berlebihan sepanjang melaksanakan tugasan, murid akan berasa hilang arah dan panduan sekiranya guru membiarkan mereka untuk melakukan tugasan pada sesuatu masa. %idak dapat dinafikan baha a,pendekatan belajar bersama guru sangat bagus bagi membimbing murid. Akan tetapi, jika terlalu dibimbing sifat kebergantungan murid kepada guru akan berlebihan. )ni akan memba a kepada beberapa impak negatif seperti akan membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran murid. Dalam penggunaan model personal, kandungan dan akti"iti tidak dipreskripsi, tetapi ditentukan oleh pelajar apabila bertemu dan berinteraksi dengan guru. 'aka model non-directive ini bergantung pada faktor semulajadi dan bukan ditentukan oleh kesan pengajaran. 4esan pengajaran amat bergantung pada kejayaan pemupukan perkembangan diri pelajar. Oleh itu, guru perlu menyediakan suatu iklim sosial yang mengi,inkan pelajar meluahkan perasaan dan bebas untuk mengekspresi perasaan. Di sinilah pelajar perlu diberikan peluang untuk meluahkan perasaan dalam perbincangan indi"idu atau kumpulan. (elain itu, implikasi apabila menggunakan teknik atau model Synectics dalam pengajaran ialah murid-murid akan perlu mengikuti satu siri bengkel sehingga mereka berupaya untuk mengaplikasi prosedur-prosedur tertentu secara indi"idu dan kumpulan koperatif.

PELUANG %idak dapat dinafikan lagi baha a, model pengajaran personal ini sangat membantu murid untuk memantapkan kemahiran interaksi sesama mereka. $al ini kerana, banyak model yang lebih bertumpu pada kemahiran kognitif atau fi,ikal sahaja, maka sedikit sebanyak kemahiran interaksi ini telah diabaikan. 'elalui model pengajaran ini, murid dapat berinteraksi dengan lebih terbuka. )ni akan membantu murid mencambahkan pengetahuan mereka secara tersusun iaitu melalui perkataan. +amai murid sekarang yang hanya bijak di atas kertas sahaja. 'ereka sangat bertumpu pada teori sesuatu subjek itu sahaja. $atta, ada juga murid yang aktif di padang tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan sempurna. 'aka, model pengajaran personal ini sebenarnya telah membuka peluang kepada setiap indi"idu murid untuk mengubah cara mereka. Disamping itu, melalui model pengajaran personal ini murid sebenarnya berpeluang untuk meneroka bagi meningkatkan kemampuan diri sendiri. 'urid dapat menentukan cara pembelajaran mereka sendiri. 'odel personal dalam pengajaran dan pembelajaran sangat menekankan indi"idu sebagai insan yang unik maka seorang guru akan dicabar untuk membentuk personaliti murid yang berintegrasi, penuh keyakinan, dan kompeten. 'atlamat ini adalah untuk membantu setiap pelajar bertanggungja ab terhadap perkembangan diri dan berjaya mencapai penghargaan diri serta keharmonian kendiri. 'aka, adalah penting untuk guru membentuk serta menggabungkan aspek intelek dengan emosi demi melahirkan suatu personaliti yang seimbang.

Anda mungkin juga menyukai