Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)


SEMESTER: Dua
KURSUS: Asas Senaman, Kecergasan dan Asas Sains dalam Pendidikan Jasmani II
KOD: PJM1044
Interaksi Bersemuka
Tajuk dan Kandungan

Minggu

Int 1

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Jam
1.1 Pengenalan kepada - Menjelaskan konsep
kecergasan fizikal
kecergasan fizikal dan
Menjelaskan
persediaan fizikal; (1.1)

Konsep kecergasan
Pengenalan
menyeluruh
kepada
- Menginterpretasikan bahan
kecergasan

Konsep kecergasan
kurikulum yang relevan
fizikal
fizikal
untuk meningkatkan

Piramid aktiviti fizikal


pembelajaran persediaan Pengenalan

Komponen
fizikal yang berkesan; (1.3)
kepada
kecergasan fizikal
lakuan
berlandaskan
- Mengenal pasti sumber
motor
kesihatan
lakuan motor dan asas

Komponen
biomekanik yang berkaitan
kecergasan fizikal
dengan konteks
berlandaskan lakuan
pembelajaran aktiviti fizikal;
motor
(1.5)
2.1

Lakuan Motor
Asas kawalan motor
Jenis kawalan motor
Pengelasan
kemahiran motor

Amali

Tutorial

Kuiz/
Ujian/
Pep.
(3j)

Jam

Jam

Jam

Perbincangan
tentang
- Konsep
kecergasan
fizikal
- Piramid
aktiviti
fizikal

TAHUN: 2014
KREDIT: 4(4+0)
Interaksi Bukan Bersemuka
S/S Kuliah
(30j)

Akses Sumber
(17j)

Tugasa
n /Kerja
Kursus
(30j)

Ulang
kaji
(20j)

Jam

Jam

Jam

Jam

Membaca
dan
memahami
kehendak
pro forma &
perancangan P&P
semester
kursus

Mendapatkan
buku rujukan
dan bahan
pembelajaran
kursus

- Jenis kawalan
motor

Mencari
bahan
tentang
- konsep
prisip latihan
fizikal
- konsep
lakuan motor

- Merancang pengalaman
pembelajaran penyesuaian
fizikal dan asas biomekanik
dengan mengambil kira
faktor fizikal, sosial dan
budaya untuk individu dan
kumpulan; (2.1)
- Membuat refleksi dan menilai
amalan pembelajaran serta
menjanakan idea baru
untuk penambahbaikan
penjagaan kecergasan
yang berterusan (7.2)

Catat
an

Int 2

Int 3

1.2

Prinsip Latihan Fizikal - Menjelaskan konsep


Menjelaskan
kecergasan fizikal
konsep
Prinsip FITT
dan persediaan
Prinsip lebihan beban
fizikal; (1.1)
Prinsip latihan
Prinsip perbezaan
fizikal
individu
- Menginterpretasikan

Prinsip
bahan kurikulum
Pengelasan
pengkhususan
yang relevan untuk
kemahiran

Prinsip kebolehbalika
meningkatkan
motor

Prinsip kepelbagaian
pembelajaran
latihan
persediaan fizikal
yang berkesan; (1.3)
2.1 Lakuan Motor

Asas kawalan motor


- Mengenal pasti
sumber lakuan

Jenis kawalan motor


motor dan asas

Pengelasan
biomekanik yang
kemahiran motor
berkaitan dengan
konteks
pembelajaran aktiviti
2
fizikal; (1.5)
1.3 Kaedah Latihan
Menjelaskan
Fizikal
tentang kaedah
- Merancang
latihan fizikal

Kaedah Latihan Jarak


pengalaman
Jauh Perlahan (Long
pembelajaran

Aplikasi
Slow Distance)
penyesuaian fizikal
prinsip dalam
dan asas

Kaedah Latihan
kaedah
biomekanik dengan
Fartlek
latihan
mengambil
kira

Kaedah Latihan Jeda


faktor
fizikal,
sosial

Kaedah Latihan
dan budaya untuk

Pembelajaran
Pliometrik
individu dan

Kaedah Latihan Litar


kemahiran
kumpulan; (2.1)
motor

Kaedah Latihan
Bebanan
- Membuat refleksi dan
2.2 Pembelajaran
Kemahiran Motor

Definisi pembelajaran
kemahiran motor

Pembolehubah
pembelajaran motor

menilai amalan
pembelajaran serta
menjanakan idea
baru untuk
penambahbaikan
penjagaan
kecergasan yang
berterusan (7.2)

Perbincangan
tentang
Prinsip lebihan
beban
Prinsip perbezaan
individu
Prinsip
pengkhususan
Prinsip
kebolehbalika
Prinsip
kepelbagaian
latihan

Menyediakan bahan
pembelajar
an tentang
Prinsip
latihan
fizikal
Lakuan
motor

Mencari bahan
tentang
Kaedah latihan
Pembelajaran
kemahiran
motor

Pengelasan
kemahiran
motor
2
Perbincangan
tentang

Kaedah
Latihan Jarak
Jauh
Perlahan
(Long Slow
Distance)

Kaedah
Latihan
Fartlek

Kaedah
Latihan Jeda

Definisi
pembelajaran
motor

MenyediaMencari bahan
kan bahan
tentang
pembelajar - Kaedah latihan
an tentang
fizikal
- Pemboleh-ubah
Kaedah
pembelajaran
Latihan
motor
Definisi
pembelaj
aran
motor

Int 4

1.3 Kaedah Latihan Fizikal - Menjelaskan konsep


kecergasan fizikal

Kaedah Latihan Jarak


dan persediaan
Jauh Perlahan (Long
fizikal; (1.1)
Slow Distance)

Kaedah Latihan Fartlek


- Menginterpretasikan

Kaedah Latihan Jeda


bahan kurikulum yang

Kaedah Latihan
relevan untuk
Pliometrik
meningkatkan

Kaedah Latihan Litar


pembelajaran

Kaedah Latihan
persediaan fizikal
Bebanan
yang berkesan; (1.3)
2.2 Pembelajaran
Kemahiran Motor

Definisi pembelajaran
kemahiran motor

Pembolehubah
pembelajaran motor

Int 5

1.4 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan
kesihatan
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan dalam
aktiviti membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Daya tahan
kardiovaskular
2.2 Pembelajaran
Kemahiran Motor

Definisi pembelajaran
kemahiran motor

Pembolehubah
pembelajaran motor

- Mengenal pasti
sumber lakuan motor
dan asas biomekanik
yang berkaitan
dengan konteks
pembelajaran aktiviti
fizikal; (1.5)
- Merancang
pengalaman
pembelajaran
penyesuaian fizikal
dan asas biomekanik
dengan mengambil
kira faktor fizikal,
sosial dan budaya
untuk individu dan
kumpulan; (2.1)
- Membuat refleksi dan
menilai amalan
pembelajaran serta
menjanakan idea
baru untuk
penambahbaikan
penjagaan
kecergasan yang
berterusan (7.2)

Menjelaskan
tentang
Kaedah Latihan
Pliometrik
Kaedah Latihan
Litar
Kaedah Latihan
Bebanan
Pembolehubah
pembelajaran
motor

2
Menjelaskan
tentang
Daya tahan
kardiovaskular
Pembolehubah
pembelajaran
motor

Perbincangan
tentang
Kaedah
Latihan
Pliometrik
Kaedah
Latihan
Litar
Kaedah
Latihan
Bebanan
Pembolehuba
h
pembelaja
ran motor

2
Perbincangan
tentang
aktiviti
membina dan
menguji
Daya tahan
kardiovasku
lar
Pembolehuba
h
pembelajar
an
kemahiran
motor

Menyediakan
Mencari bahan
bahan
tentang
pembelajaran
- Persediaan
tentang
berlandaska
n kesihatan
Kaedah Latihan
- Pembelajaran
Pliometrik
kemahiran
Kaedah Latihan
motor
Litar
Kaedah Latihan
Bebanan
Pembolehubah
pembelajaran
motor

2
Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Daya tahan
kardiovaskular
Pembolehubah
pembelajaran
motor

1
Mencari bahan
tentang
Persediaan
berlandaskan
kesihatan
Sistem
mekanikal
pergerakan
manusia

2
Int 6

1.4 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan
kesihatan
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Daya tahan otot


3.1 Sistem mekanikal
pergerakan manusia

Sistem tuas

Jenis pergerakan
manusia
Pergerakan
linear
Pergerakan
bersudut

- Menjelaskan konsep
kecergasan fizikal
dan persediaan
fizikal; (1.1)

Menjelaskan
tentang
Daya tahan otot

- Menginterpretasikan Sistem mekanikal


bahan kurikulum
pergerakan
yang relevan untuk
manusia
meningkatkan
pembelajaran
persediaan fizikal
yang berkesan; (1.3)
- Mengenal pasti
sumber lakuan
motor dan asas
biomekanik yang
berkaitan dengan
konteks
pembelajaran aktiviti
fizikal; (1.5)

2
Perbincangan
tentang
Aktiviti
membina
dan menguji
daya tahan
otot
Sistem tuas

2
Menyedia
kan bahan
pembelaja ran
tentang
Daya
tahan
otot
Sistem
tuas

1
Mencari bahan
tentang
Persediaan
berlandaska
n kesihatan
Jenis
pergerakan
manusia

Int 7

1.4 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan
kesihatan
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Kekuatan otot

- Merancang
pengalaman
pembelajaran
penyesuaian fizikal
dan asas
biomekanik dengan
mengambil kira
faktor fizikal, sosial
dan budaya untuk
individu dan
kumpulan; (2.1)

Menjelaskan
tentang
Kekuatan otot
Jenis pergerakan
manusia

1.4 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan
kesihatan
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Fleksibiliti
3.2 Daya dan
Pergerakan

Definisi daya

Pecutan

Pecutan bersudut

Momentum

Impuls dan masa


tindakan daya

- Menjelaskan konsep
kecergasan fizikal
dan persediaan
fizikal; (1.1)

Aktiviti
membina
dan menguji
kekuatan
otot

2
Menjelaskan
tentang
Fleksibiliti

- Menginterpretasikan Daya dan


bahan kurikulum
pergerakan
yang relevan untuk
meningkatkan
pembelajaran
persediaan fizikal
yang berkesan; (1.3)
- Mengenal pasti
sumber lakuan
motor dan asas
biomekanik yang
berkaitan dengan
konteks
pembelajaran aktiviti
fizikal; (1.5)

Menyedia
kan bahan
pembelaja ran
tentang
Kekuatan otot
Jenis
pergera
kan
manusia

Jenis
pergerakan
manusia

- Membuat refleksi dan


3.1 Sistem mekanikal
menilai amalan
pergerakan manusia
pembelajaran serta

Sistem tuas
menjanakan idea

Jenis pergerakan
baru untuk
manusia
penambahbaikan
Pergerakan
penjagaan
linear
kecergasan yang
Pergerakan
berterusan (7.2)
bersudut
Int 8

Perbincangan
tentang

Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
fleksibiliti
Definisi daya
Pecutan
Pecutan
bersudut

Mencari bahan
tentang
Persediaan
berlandaska
n kesihatan
Daya dan
pergerakan

Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
fleksibiliti
Definisi daya
Pecutan
Pecutan
bersudut

Mencari bahan
tentang
Persediaan
berlandaskan
kesihatan
Daya dan
pergerakan

Perancangan
kerja kursus
projek

Int 9

1.4 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan
kesihatan
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Komposisi badan
3.2 Daya dan
Pergerakan

Definisi daya

Pecutan

Pecutan bersudut

Momentum

Impuls dan masa


tindakan daya

Int 10

- Merancang
pengalaman
pembelajaran
penyesuaian fizikal
dan asas
biomekanik dengan
mengambil kira
faktor fizikal, sosial
dan budaya untuk
individu dan
kumpulan; (2.1)
- Membuat refleksi dan
menilai amalan
pembelajaran serta
menjanakan idea
baru untuk
penambahbaikan
penjagaan
kecergasan yang
berterusan (7.2)

Menjelaskan
tentang
Komposisi
badan
Daya dan
pergerakan

Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
komposisi
badan
Momentum
Impuls dan
masa
tindakan daya

1.5 Aktiviti persediaan


- Menjelaskan konsep
Menjelaskan
kecergasan fizikal
kecergasan fizikal
tentang
berlandaskan lakuan
dan persediaan
motor
fizikal; (1.1)
Kepantasan
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
- Menginterpretasikan Daya dan
dalam aktiviti
bahan kurikulum
pergerakan
membina dan
yang relevan untuk
menguji komponen
meningkatkan
kecergasan berikut
pembelajaran
persediaan fizikal

Kepantasan
yang berkesan; (1.3)
3.2 Daya dan
- Mengenal pasti
Pergerakan
sumber lakuan

Daya reaksi
motor dan asas

Daya geseran
biomekanik yang

Daya sentripetal dan


berkaitan dengan
2
daya sentrifugal
konteks

Daya rintangan
pembelajaran aktiviti
udara
fizikal; (1.5)

Daya julangan

2
Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
kepantasan
Daya reaksi
Daya geseran
Daya sentripetal
dan daya
sentrifugal

Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
komposisi
badan

Mencari bahan
tentang
Persediaan
berlandaskan
perlakuan
motor
Daya dan
pergerakan

Menyiapkan
tugasan 2

Momentum
Impuls dan masa
tindakan daya

2
Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
kepantasan

Mencari bahan
tentang
Persediaan
berlandaskan
perlakuan
motor
Daya dan
pergerakan

Menyiapkan
tugasan 1

Daya reaksi
Daya geseran
Daya sentripetal
dan daya
sentrifugal


Int 11

Int 12

Aerodinamik

- Merancang
pengalaman
pembelajaran
Menjelaskan
penyesuaian fizikal
dan asas
konsep
biomekanik dengan
mengambil kira
Ketangkasan
faktor fizikal, sosial Daya rintangan
dan budaya untuk
udara
individu dan
Daya julangan
kumpulan; (2.1)
Aerodinamik

1.5 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan lakuan
motor
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut
- Membuat refleksi dan

Ketangkasan
menilai amalan
pembelajaran serta
3.2 Daya dan
menjanakan idea
Pergerakan
baru untuk

Daya reaksi
penambahbaikan

Daya geseran
penjagaan

Daya sentripetal dan


kecergasan yang
daya sentrifugal
berterusan (7.2)

Daya rintangan
udara
2

Daya julangan

Aerodinamik
1.5 Aktiviti persediaan
- Menjelaskan konsep
Menjelaskan
kecergasan fizikal
kecergasan fizikal dan
konsep
berlandaskan lakuan
persediaan fizikal;
motor
(1.1)
Koordinasi
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
- Menginterpretasikan

Daya
dalam aktiviti
bahan kurikulum yang
dalaman
membina dan
relevan untuk
dan daya
menguji komponen
meningkatkan
luaran
kecergasan berikut
pembelajaran

Tindakan
persediaan fizikal

Koordinasi
daya ke
yang berkesan; (1.3)
atas
3.2 Daya dan
mekanikal
- Mengenal pasti
Pergerakan
jasad
sumber lakuan motor

Daya dalaman dan


dan asas biomekanik
daya luaran
yang berkaitan

Tindakan daya ke
dengan konteks
atas mekanikal jasad

Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
ketangkasan

Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Ketangkasan

Daya rintangan
udara
Daya julangan
Aerodinamik

Daya rintangan
udara
Daya julangan
Aerodinamik

2
Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
koordinasi
dalaman dan
daya luaran
Tindakan daya
ke atas
mekanikal
jasad

Mencari bahan
tentang
Komponen
kecergasan
berlandaskan
perlakuan
motor
Daya &
pergerakan

Menyiapkan
tugasan 1

Menyediakan
Mencari bahan
bahan
tentang
pembelajaran
- Komponen
tentang
kecergasan
berlandaska
Aktiviti membina
n perlakuan
dan menguji
motor kuasa
koordinasi
- Daya &
dalaman dan
pergerakan
daya luaran
Tindakan daya
ke atas
mekanikal
jasad

Menyiapkan
tugasan 3


Int 13

Hukum Newton

1.5 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan lakuan
motor
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Kuasa

pembelajaran aktiviti
fizikal; (1.5)
- Merancang
pengalaman
pembelajaran
penyesuaian fizikal
dan asas biomekanik
dengan mengambil
kira faktor fizikal,
sosial dan budaya
untuk individu dan
kumpulan; (2.1)

3.2 Daya dan


- Membuat refleksi dan
Pergerakan
menilai amalan

Daya dalaman dan


pembelajaran serta
daya luaran
menjanakan idea

Tindakan daya ke
baru untuk
penambahbaikan
atas mekanikal jasad
penjagaan

Hukum Newton
kecergasan yang
berterusan (7.2)

Int 14

2
Menjelaskan
konsep
Kuasa
Hukum Newton

1.5 Aktiviti persediaan - Menjelaskan konsep


Menjelaskan
kecergasan fizikal
kecergasan fizikal dan
konsep
berlandaskan
persediaan fizikal; (1.1)
lakuan motor
Imbangan
- Menginterpretasikan
Aplikasi prinsip dan
bahan kurikulum yang Stabiliti
kaedah latihan
relevan untuk
dalam aktiviti
meningkatkan
membina dan
pembelajaran
menguji komponen
persediaan fizikal yang
kecergasan berikut
berkesan; (1.3)

Imbangan
3.3 Prinsip dan
Aplikasi

Stabiliti

Penghasilan daya
maksimum

- Mengenal pasti sumber


lakuan motor dan asas
biomekanik yang
berkaitan dengan
konteks pembelajaran

2
Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
kuasa
Hukum Newton

Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
imbangan
Stabiliti

Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
kuasa
Hukum Newton
-

Mencari bahan
tentang
Komponen
kecergasan
berlandaska
n perlakuan
motor
imbangan
Prinsip dan
aplikasi

Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
imbangan
Stabiliti

Mencari bahan
tentang
- Komponen
kecergasan
berlandaskan
perlakuan
motor masa
reaksi
- Penghasilan
daya
maksimum

6
Persediaan
untuk
tugasan 4

Int 15

1.5 Aktiviti persediaan


kecergasan fizikal
berlandaskan
lakuan motor
Aplikasi prinsip dan
kaedah latihan
dalam aktiviti
membina dan
menguji komponen
kecergasan berikut

Masa reaksi
3.3 Prinsip dan
Aplikasi

Stabiliti

Penghasilan daya
maksimum

aktiviti fizikal; (1.5)

Menjelaskan
konsep

- Merancang
pengalaman
Masa reaksi
pembelajaran
Penghasilan
penyesuaian fizikal
daya
dan asas biomekanik
maksimum
dengan mengambil
kira faktor fizikal, sosial
dan budaya untuk
individu dan kumpulan;
(2.1)
- Membuat refleksi dan
menilai amalan
pembelajaran serta
menjanakan idea baru
untuk
penambahbaikan
penjagaan kecergasan
yang berterusan (7.2)

Perbincangan
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
masa reaksi
Penghasilan
daya
maksimum

Menyediakan
bahan
pembelajaran
tentang
Aktiviti membina
dan menguji
masa reaksi
Penghasilan daya
maksimum

Ulangkaji

10

Ulangkaji

10

Peperiksaan

Peperiksaan
Jumlah
Jumlah Jam Pembelajaran

60 jam + 3 jam (Pep)

97 jam
160 jam