Anda di halaman 1dari 5

SOALAN KAJIAN KES PENGAJIAN PERNIAGAAN.

RHB ISLAMIC BANK BERHAD


RHB Islamic Bank Berhad (RHB Islamic) merupakan salah satu
perkhidmatan yang ditawarkan oleh kumpulan perbankan RHB di Malaysia
yang merancang untuk melebarkan sayapnya ke Indonesia dan beberapa
negara yang telah diterokai Kumpulan RHB. Pengarah Urusan dan Ketua
Pegawai Eksekutifnya, Abd Rani Lebai Jaafar berkata pasaran perbankan
Indonesia menawarkan peluang yang cukup besar kerana majoriti
penduduknya beragama Islam. Walau bagaimana pun RHB Islamic perlu
mengukuhkan kedudukannya di Malaysia terlebih dahulu sebelum
mengambil sebarang keputusan besar untuk ke luar negara.
Berdasarkan prestasi kewangan RHB Islamic, ianya telah berjaya
mencatatkan peningkatan keuntungan sebelum cukai sebanyak 52%
kepada RM137.8 juta bagi tahun 2011 berbanding RM90.6 juta tahun
sebelumnya. Keadaan ini disokong oleh kejayaannya mendekati
pelanggan dengan
memperkenalkan perbankan bergerak Bank on
Wheel di samping keupayaan pekerjanya yang sentiasa menghasilkan
produk berinovasi dan kompetitif sehingga menjadikan bank ini salah satu
bank pilihan ramai. Pada tahun ini juga, RHB memperkenalkan Produk
Pembiayaan Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu di Kelantan. Menurut Pengarah
Urusannya, Kelantan terpilih kerana ia terkenal sebagai pusat perniagaan
kecil-kecilan utama di negara ini dan secara keseluruhannya, wanita di
negeri itu ramai berkecimpung dalam bidang perniagaan serta gemar
memiliki emas untuk perhiasan dan sebagai simpanan.
Di samping itu, Program Transformasi Ekonomi (ETP) telah membuka
peluang luas untuk RHB membuat penumpuan kepada pembiayaan sektor
minyak dan gas, prasarana dan beberapa projek lain.
Dalam usaha menarik orang ramai untuk menggunakan perkhidmatannya,
RHB Islamic telah mengadakan kerjasama dengan KWSP menggunakan
perkhidmatan eHR2 yang membolehkan majikan membayar caruman
pekerja secara online. Pencarum juga boleh menyemak penyata KWSP di
bank ini dengan cepat dan mudah pada bila-bila masa.
Segala usaha dan kejayaan yang dicapai mendorong pihak RHB Islamic
mempelbagaikan produk yang ditawarkan. Antara jenis perkhidmatan
yang disediakan ialah kad kredit, deposit, pembiayaan kewangan ,
pengurusan harta dan kad debit yang terdiri dari kad kredit platinum, kad
kredit emas, akaun simpanan semasa dan berjangka, pembiayaan rumah,
kenderaan dan ekuiti dan sebagainya.

(Sumber: Utusan Malaysia 16/4/2012;


6/5/2012; Bernama 28/4/2012)

Laman

berita

KWSP

Soalan:
A) Berdasarkan kes di atas, jelaskan tiga faktor persekitaran umum dan
tiga faktor persekitaran tugas yang mempengaruhi prestasi
perniagaan RHB Islamic Berhad
[18]
B) Jelaskan jenis lini produk yang ditawarkan oleh RHB Islamic Berhad.
[12]

SOALAN KAJIAN KES PENGAJIAN PERNIAGAAN.


RHB ISLAMIC BANK BERHAD
RHB Islamic Bank Berhad (RHB Islamic) merupakan salah satu
perkhidmatan yang ditawarkan oleh kumpulan perbankan RHB di Malaysia
yang merancang untuk melebarkan sayapnya ke Indonesia dan beberapa
negara yang telah diterokai Kumpulan RHB. Pengarah Urusan dan Ketua
Pegawai Eksekutifnya, Abd Rani Lebai Jaafar berkata pasaran perbankan
Indonesia menawarkan peluang yang cukup besar kerana majoriti
penduduknya beragama Islam. Walau bagaimana pun RHB Islamic perlu
mengukuhkan kedudukannya di Malaysia terlebih dahulu sebelum
mengambil sebarang keputusan besar untuk ke luar negara.
Berdasarkan prestasi kewangan RHB Islamic, ianya telah berjaya
mencatatkan peningkatan keuntungan sebelum cukai sebanyak 52%
kepada RM137.8 juta bagi tahun 2011 berbanding RM90.6 juta tahun
sebelumnya. Keadaan ini disokong oleh kejayaannya mendekati
pelanggan dengan
memperkenalkan perbankan bergerak Bank on
Wheel di samping keupayaan pekerjanya yang sentiasa menghasilkan
produk berinovasi dan kompetitif sehingga menjadikan bank ini salah satu
bank pilihan ramai. Pada tahun ini juga, RHB memperkenalkan Produk
Pembiayaan Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu di Kelantan. Menurut Pengarah
Urusannya, Kelantan terpilih kerana ia terkenal sebagai pusat perniagaan
kecil-kecilan utama di negara ini dan secara keseluruhannya, wanita di
negeri itu ramai berkecimpung dalam bidang perniagaan serta gemar
memiliki emas untuk perhiasan dan sebagai simpanan.
Di samping itu, Program Transformasi Ekonomi (ETP) telah membuka
peluang luas untuk RHB membuat penumpuan kepada pembiayaan sektor
minyak dan gas, prasarana dan beberapa projek lain.
Dalam usaha menarik orang ramai untuk menggunakan perkhidmatannya,
RHB Islamic telah mengadakan kerjasama dengan KWSP menggunakan
perkhidmatan eHR2 yang membolehkan majikan membayar caruman
pekerja secara online. Pencarum juga boleh menyemak penyata KWSP di
bank ini dengan cepat dan mudah pada bila-bila masa.
Segala usaha dan kejayaan yang dicapai mendorong pihak RHB Islamic
mempelbagaikan produk yang ditawarkan. Antara jenis perkhidmatan
yang disediakan ialah kad kredit, deposit, pembiayaan kewangan ,
pengurusan harta dan kad debit yang terdiri dari kad kredit platinum, kad
kredit emas, akaun simpanan semasa dan berjangka, pembiayaan rumah,
kenderaan dan ekuiti dan sebagainya.

(Sumber: Utusan Malaysia 16/4/2012;


6/5/2012; Bernama 28/4/2012)

Laman

berita

KWSP

Soalan:
A) Berdasarkan kes di atas, jelaskan tiga faktor persekitaran umum dan
tiga faktor persekitaran tugas yang mempengaruhi prestasi
perniagaan RHB Islamic Berhad
[18]
B) Jelaskan jenis lini produk yang ditawarkan oleh RHB Islamic Berhad.
[12]

Skema jawapan RHB Islamic


1

(i)

Berdasarkankes di
atasjelaskantigafaktorpersekitaranumumdantigafaktorpersekita
rantugas yang mempengaruhiprestasiperniagaan RHB Islamic

Tigafaktorpersekitaranumum
(i)
Teknologi (Fakta)
Penggunaansains/penemuanbarudalampengeluaran
/perhidmatan (Huraian)
RHB Islamic memperkenalkanperbankanbergerak Bank On
Wheel)/Bank @Work (Contoh)
(ii)

Antarabangsa (F)
Pasaran di luarnegara/pelangganluarnegara (H)
Pasaranperbankan Islam di Indonesia keranapendudukislamnya
ram ( (C )

(iii)

Sosiobudaya (F)
Berkaitandenganadatresam, kepercayaan/agama, budayahidup
/populasi(H)
RHB memperkenalkanProdukPembiayaanPajakGadaiIslam (ArRahnu di manaKelantan
diplihsebagailokasiperintiskeranaramaikaumwanitaberkecimpu
ngdalamperniagaanemas . (C )

Tigafaktorpersekitarantugas
(i)
Pelanggan (F)
Pihakmenggunakanproduk/perkhidmatan (H)
RHB Islamic menawarkanbanyakproduk (kadkredit,
pengurusanharta) Ar-Rahnu)

[1
8]

daninimemberilpelbagaipilihandandapatmenrikramaipelanggan
(C )
(ii)

Kerajaan
Pihak yang melaksanakandasar (H)
Kerajaanmelancarkan ETP. Inimembukabanyakpeluangkepada
RHB memberipenumpuankepadapembiayaan sector
minyakdan gas.

(iii)

Pekerja (F)
Pihak yang menyumbangtenaga mental
danfizikalkeparaorganisasi, (H) Pekerja RHB Islamic yang
sentiasamenghasilkanprodukberinovasidankompetitifsehingga
menjadikan bank inisalahsatu bank pilihanramai (C )

2 Jelaskanjenisliniprodukyang diawarakanoleh RHB Islamic.

Jenisliniproduk yang ditawarkanialah


(i)
Kelebaranproduk (1m)Fakta
Menawarkankepelbagaianproduk (1m) Takrifan
Contoh
Kadkredit
Deposit
Pembiayaan
Penguursanharta
Kad Debit
(5m)
(ii)

Kedalamanproduk (1m)
Bilangan item yang adadalamsatubarisanproduk (1m)
Contoh:
KadKredit kadkreditplantinum dank ad kreidtemas
Deposit akaunsimpanan, akaunsemasa,
akaunsimpananberjangka
Pembiayaan pembiayaanrumah, kenderaan, ekuiti

[1
8}

[1
2]