Anda di halaman 1dari 28

Jenis pemerhatian

MELAKSANAKAN PENILAIAN
Penilaian Secara Pemerhatian :
Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat dan merekodnya
dengan tepat.

Kaedah Penilaian Melalui Pemerhatian :Pemerhatian tingkah laku

Pemerhatian perbualan atau interaksi

Hasil Kerja

PEMERHATIAN TINGKAH LAKU


Untuk menilai aspek berikut :Sikap
Amalan
Kemahiran sosial
Kemahiran manipulatif
Kemahiran kinestetik

PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN


PERBUALAN / INTERAKSI MURID

TUJUAN: untuk mendapatkan maklumat semasa berlakunya interaksi antara murid dengan guru; murid dengan
murid; dan murid dengan bahan pembelajaran.
Contoh:

Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru

Perbualan atau interaksi antara murid dengan murid

Interaksi murid dengan bahan

Main peranan

Bersoal jawab

Bercerita

Bacaan

Nyanyian

PEMERHATIAN HASIL KERJA MURID


Contoh Hasil Kerja yang boleh diperhati dan dinilai:
Lukisan

Tulisan
Buku skrap
Kraf tangan
Buku kecil
Model

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual - Kaedah


Pemerhatian, Portfolio, dan Hasil Kerja
Definisi Pemerhatian
Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah
penyelidikan. Pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada dalam mengumpul maklumat atau pengumpulan data
selain soal selidik dan temuduga. Melalui pemerhatian, penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek
berpandukan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Peranan penyelidik ialah sebagai pemerhati
terhadap perubahan-perubahan tingkah laku, mendengar, serta melihat tingkah laku subjek sama ada dari jauh atau
dari dekat.
Menggunakan kaedah ini, penyelidik atau pemerhati perlu rnemerhati sampel-sampelnya dalam tempoh masa yang
tententu. Kaedah pemerhatian ini banyak digunakan dalam bidang sains tulen yang menjalankan kajian dalam
makmal sains dan bidang sains sosial. Biasanya ciri-ciri yang ingin diperhati adalah sangat halus dan terperinci dan
ini menjadikan keputusan yang dibuat lebih tepat.
Kaedah pemerhatian sesuai digunakan khususnya apabila penyelidik mengkaji perkembangan tingkah laku sesuatu
unit sosial, misalnya mengkaji perkembangan tingkah laku kanak-kanak, kesan kesesakan terhadap kecenderungan
pemberontakan, kesan kebisingan terhadap tingkah laku agresif dan kebimbangan di kalangan individu yang
menghadiri temuduga. Kaedah pemerhatian juga sering digunakan dalam penyeliaan praktikum kaunseling dan
latihan mengajar di kalangan kaunselor dan guru pelatih.
Sebelum membuat pemerhatian, penyelidik perlu membuat perancangan yang baik dan teliti. Setiap pemerhatian
mestilah mempunyai tujuan tertentu, dilakukan secara sistematik, mempunyai fokus, dan mestilah dicatatkan secara
rapi dan betul. Catatan yang dibuat mestilah tepat, sah, dan boleh dipercayai.
Menurut Kerlinger (1973), terdapat beberapa kategori pemerhatian iaitu kategori tingkah laku, unit tingkah laku, paras
tafsiran pemerhati, generalisasi dan penggunaan serta pensampelan tingkah laku. Kategori-kategori tersebut
memperincikan ciri-ciri tingkah laku yang perlu diperhati dan direkodkan.
Tingkah laku saling berkaitan antara satu sama lain. Tingkah laku yang berkait dan berlaku berterusan ini perlu
dikategorikan ke dalam golongan yang eksklusif. Dengan kata lain, semua kemungkinan tingkah laku yang berlaku
seharusnya upaya dikenal pasti dan tidak bertindan antara satu sama lain. Sistem pengkodan kategori tingkah laku
oleh Flanders (1974) adalah satu contoh kaedah merekod maklumat yang melalui kaedah ini proses merekod
maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan tepat.
Semakin kecil unit tingkah laku digunakan untuk merekod pemerhatian, semakin senang tingkah laku tersebut
diperhati dan direkodkan. Penggunaan unit tingkah laku yang kecil akan meningkatkan kesahan dan
kebolehpercayaan pemerhatian. Selain itu, paras tafsiran pemerhati juga akan mempengaruhi ketepatan maklumat
mengenai tingkah laku yang diperhatikan. Kesukaran mengadakan piawaian dalam paras tafsiran pemerhati sering
menjejaskan ketepatan dan kesempurnaan data yang diperoleh.
Perhatian khusus perlu diberikan dalam membuat generalisasi sesuatu tingkah laku kerana sesetengah tingkah laku
bersifat khusus untuk penyelidikan tertentu sahaja, sementara sesetengah yang lain boleh digunakan dalam pelbagai
penyelidikan. Selain isu mengenai generalisasi ini, isu yang lain ialah pensampelan tingkah laku.
Umumnya tingkah laku yang kompleks terjadi secara berterusan dan agak mustahil penyelidik dapat memerhati
tingkah laku tersebut secara berterusan.
Bagi mengatasi masalah ini, penyelidik mestilah membuat pensampelan sama ada pensampelan tingkah laku atau
pun pensampelan masa. Persampelan tingkah laku merujuk kepada jenis kejadian yang hendak dijadikan sampel,

sementara pensampelan masa pula merujuk kepada perwakilan masa yang dapat mewakili masa berlakunya tingkah
laku yang diperhati.
Jenis-jenis Pemerhatian
Pemerhatian Peserta
Jenis pemerhatian ini melibatkan pemerhati menjadi seorang daripada ahli dalam kumpulan yang hendak diperhati
dan pada masa yang sama ia membuat pemerhatian. Menggunakan kaedah pemerhatian ini, penyelidik memainkan
dua peranan iaitu sebagai peserta dan pemerhati.
Kebaikan kaedah pemerhatian jenis ini ialah penyelidik dapat mengalami sendiri aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan
ini menjadikan dapatan pemerhatian lebih sah dan boleh dipercayai. Menggunakan kaedah ini juga memungkinkan
maklumat-maklumat yang tersembunyi atau yang tidak dijangka dapat diperhati di peringkat awal.
Pemerhatian Bukan Peserta
Jenis pemerhatian ini memerlukan pemerhati memilih tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian. Tempat
pemerhatian mestilah memberi peluang semaksimum mungkin kepada pemerhati untuk membuat .pemerhatian
secara teliti terhadap segala gerak geri ahli kumpulan atau individu yang diperhati. Pemerhatian boleh dibuat dengan
bantuan peralatan seperti alat-alat rakaman termasuk teropong, kaset, dan kamera video.
Kebaikan kaedah ini ialah responden kajian mungkin tidak menyedari akan kehadiran pemerhati dan dengan itu ia
akan menunjukkan tingkah laku yang tulen dan tidak berpura-pura. Data-data yang diperoleh lebih tulen dan ini akan
menyumbang kepada ketepatan maklumat yang dikumpul. Maklumat yang tepat akan menyumbang pula kepada
keputusan yang lebih tepat.
Kebaikan Kaedah Pemerhatian
Pemerhatian terhadap sampel-sampel kajian adalah lebih terperinci, jelas,teliti dan tepat dan ini akan menyumbang
kepada dapatan kajian yang lebih sah serta boleh dipercayai.
Maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian sama ada dijangka atau tidak boleh menjadi bahan rujukan penting
dalam kajian.
Penyelidik boleh memastikan bahawa maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian benar-benar dari sampel
yang ingin dikaji bukan wakil sampel yang telah dikenal pasti.
Kelemahan Kaedah Pemerhatian
Sampel yang diperhati mungkin berlakon apabila tingkah laku mereka diperhati dan diteliti.
Sampel mungkin merasa tidak selesa dan senang hati apabila tingkah laku mereka diperhati.
Pemerhati yang tidak bertanggungjawab mungkin akan membuat pemerhatian yang tidak konsisten dan sesuka hati
mereka.
Pemerhati mungkin bias terhadap sampel yang diperhatikan disebabkan faktor lain seperti perbezaan ras, budaya,
fahaman, dan nilai.

Pengenalan
Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikutjangka
waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas
tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Aspek yang
diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor
yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.
Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen
seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain.

Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi
terhadap prestasi masing-masing.

Jenis Pemerhatian
Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati ,
iaitu: Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan(judgement)

Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended


Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang

Strategi Pelaksanaan
Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan cara serta kriteria tertentu.
Antaranya ialah

dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang


menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang
merangkumi aspek kognitif, afektif, psikomotor, bahan dan persekitaran
dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian
tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan
jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan

Fungsi
1. Penilaian melalui pemerhatian :

digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu


proses pembelajaran
dibuat oleh pelajar (individu /kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau
rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran
dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek

2. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/pelajar merancang tindak susul yang


sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya seperti

menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan


meningkatkan motivasi pelajar

mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan
keupayaan serta prestasi pelajar

3. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap

keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudahcara, pendidik dan


mentor.

4. Pemerhatian yang terancang membantu guru :

Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang
mendorong/menolak minat tersebut
Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif
Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar
Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar
Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan
Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran , rakan
sebaya dan terhadap diri sendiri

CONTOH PENTAKSIRAN TINGKAH LAKU

Borang Pemerhatian dan Perekodan


Untuk melakukan pemerhatian tingkah laku ke atas murid, saya telah menyediakan borang yang akan diguna untuk
melakukan soal selidik tingkah laku dan emosi murid-murid di kelas PKBP ini. Ianya terdiri daripada tingkah laku
agresif seperti hiperaktif, suka memukul, mencubit, membaling benda, dan sebagainya.
Tingkah laku pasif seperti mengasingkan diri, tiada keyakinan diri, memencilkan diri daripada aktiviti kumpulan dan
sebagainya.
Masalah sosial dan emosi seperti kelihatan sugul, suka berbohong, keluar daripada kelas tanpa izin guru, dan
sebagainya.
Serta masalah pembelajaran. Borang ini akan saya gunakan sebagai garis panduan untuk pemerhatian saya serta
alat yang akan saya gunakan untuk merekod (pengukuran tingkah laku menggunakan skala pengkadaran).

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK


TINGKAH LAKU DAN EMOSI
NAMA : _______________________________
KELAS : _________________

TARIKH :______________

JENIS KURANG UPAYA : _________________

1.

Selalu

2. Tiada

BIL

3. Kadang-kadang

Jenis Tingkah Laku

A. Agresif
1.

Hiperaktif

2.

Suka memukul

3.

Suka mencubit

4.

Cepat marah

5.

Suka berkelahi

6.

Suka bertumbuk

7.

Suka mencederakan diri sendiri

8.

Suka mencederakan orang lain

9.

Suka merosakkan harta sendiri

10.

Suka merosakkan harta orang lain

11.

Suka mengejek kawan atau orang lain

12.

Suka mengganggu kawan

13.

Suka memjerit-jerit

14.

Membaling benda-benda kepada kawan

15.

Membaling buku dan lain-lain alat ke atas meja / lantai

16.

Menggoyang-goyangkan badan

17.

Mengetuk-ngetuk di tempat duduk

18.

Menyanyi, bersiul, dan ketawa sendirian

19.

Menggunakan bahasa kesat

20.

Cuba menonjolkan diri untuk menarik perhatian

BIL

Jenis Tingkah Laku

B. Pasif
1.

Hipoaktif (berdiam diri)

2.

Mengasingkan diri / bersendirian

3.

Suka berkhayal

4.

Suka membebel / berleter seorang diri

5.

Tiada keyakinan pada diri sendiri. Selalu kata saya tidak boleh

6.

Mudah puas hati pada kerja yang kurang sempurna

7.

Tidak mahu mencuba sesuatu tugas baru yang dianggap susah

8.

Mempunyai pergerakan yang lambat

9.

Memencilkan diri daripada aktiviti berkumpulan

10.

Lambat dalam menjalankan tugas

BIL

Jenis Tingkah Laku

C. Masalah Emosi dan Sosial


1.

Suka menghisap jari

2.

Suka menggigit kuku

3.

Kelihatan sugul

4.

Merasa takut dan cemas

5.

Takut pada situasi baru

6.

Terlalu malu dan kurang bergaul

7.

Suka meminta perhatian

8.

Suka berbohong

9.

Suka mengambil barang orang

10.

Tidak suka berkawan

11.

Menyalahkan orang lain

12.

Keluar dari tempat duduk tanpa meminta izin guru

13.

Menggangu apabila guru bercakap

14.

Tidak boleh menerima orang baru dengan mudah

15.

Susah hendak bertenang dalam kelas selepas rehat

16.

Tidak memberi kerjasama pada orang lain

17.

Suka menceritakan perkara rekaan dan khayalan

18.

Tidak suka pada rancangan yang diatur

19.

Mengubah kerusi meja ke tempat lain tanpa izin

20.

Tidak bertindakbalas apabila berbual

BIL

Jenis Tingkah Laku

D. Masalah Pembelajaran (kognitif)


1.

Kurang tumpuan perhatian

2.

Tidak boleh menyiapkan kerja-kerja

3.

Tidak boleh ikut arahan

4.

Kurang daya ingatan

5.

Kurang kefahaman

6.

Kurang daya taakulan

7.

Lambat menyiapkan kerja dan terpaksa digesakan

8.

Kerja comot, tidak lengkap, dan tidak sempurna

9.

Tidak cukup perbendaharaan kata apabila menerangkan sesuatu

10.

Tidak peka terhadap bising

11.

Tidak dapat menyesuaikan diri apabila terdapat bunyi bising

12.

Kebersihan diri tidak memuaskan

13.

Tidak boleh menulis huruf sendiri

14.

Tidak tahu menulis nama sendiri

15.

Tidak boleh membuat kerja dengan sendiri

Borang 8.1 : Borang Soal Selidik Emosi dan Tingkah Laku

Implementing Performance Assessment in the Classroom

Amy Brualdi,
ERIC/AE
Introduction

If you are like most teachers, it probably is a common practice for you to devise
some sort of test to determine whether a previously taught concept has been

learned before introducing something new to your students. Probably, this will be
either a completion or multiple choice test. However, it is difficult to write
completion or multiple choice tests that go beyond the recall level. For example, the
results of an English test may indicate that a student knows each story has a
beginning, a middle, and an end. However, these results do not guarantee that a
student will write a story with a clear beginning, middle, and end. Because of this,
educators have advocated the use of performance-based assessments.
Performance-based assessments "represent a set of strategies for the . . .
application of knowledge, skills, and work habits through the performance of tasks
that are meaningful and engaging to students" (Hibbard and others, 1996, p. 5).
This type of assessment provides teachers with information about how a child
understands and applies knowledge. Also, teachers can integrate performancebased assessments into the instructional process to provide additional learning
experiences for students.
The benefit of performance-based assessments are well documented. However, some
teachers are hesitant to implement them in their classrooms. Commonly, this is
because these teachers feel they don't know enough about how to fairly assess a
student's performance (Airasian,1991). Another reason for reluctance in using
performance-based assessments may be previous experiences with them when the
execution was unsuccessful or the results were inconclusive (Stiggins, 1994). The
purpose of this digest is to outline the basic steps that you can take to plan and
execute effective performance-based assessments.

Jika anda seperti kebanyakan guru, ia mungkin adalah amalan biasa untuk anda
merangka beberapa jenis ujian untuk menentukan sama ada satu konsep yang
diajar sebelum ini yang telah dipelajari sebelum memperkenalkan sesuatu yang
baru kepada pelajar anda. Mungkin, ini akan menjadi sama ada siap atau ujian
berganda. Walau bagaimanapun, adalah sukar untuk menulis siap atau ujian
aneka pilihan yang melampaui tahap pemulangan ini. Sebagai contoh, keputusan
ujian Bahasa Inggeris mungkin menunjukkan bahawa pelajar yang tahu setiap
cerita mempunyai permulaan, pertengahan, dan berakhir. Walau bagaimanapun,
keputusan ini tidak menjamin bahawa seseorang pelajar akan menulis cerita

dengan permulaan yang jelas, tengah, dan akhir yang. Oleh kerana itu, para
pendidik telah menyokong penggunaan penilaian berasaskan prestasi.
Penilaian berasaskan prestasi "mewakili satu set strategi untuk... Penggunaan
pengetahuan, kemahiran dan tabiat kerja melalui pelaksanaan tugas-tugas yang
bermakna dan menarik kepada pelajar" (Hibbard dan lain-lain, 1996, ms. 5). Jenis
taksiran menyediakan guru dengan maklumat tentang bagaimana kanak-kanak
memahami dan menggunakan pengetahuan. Selain itu, guru-guru boleh
mengintegrasikan penilaian berasaskan prestasi ke dalam proses pengajaran
untuk memberikan pengalaman pembelajaran tambahan untuk pelajar.
Manfaat penilaian berasaskan prestasi yang didokumentasikan dengan baik.
Walau bagaimanapun, sesetengah guru teragak-agak untuk melaksanakannya di
dalam kelas mereka. Biasanya, ini adalah kerana guru-guru ini merasakan mereka
tidak tahu cukup tentang bagaimana untuk adil menilai prestasi pelajar (Airasian,
1991). Satu lagi sebab bagi keengganan menggunakan penilaian berasaskan
prestasi boleh menjadi pengalaman sebelumnya dengan mereka apabila
pelaksanaan itu tidak berjaya atau hasilnya tidak meyakinkan (Stiggins, 1994).
Tujuan digest ini adalah untuk menggariskan langkah-langkah asas yang boleh
anda ambil untuk merancang dan melaksanakan penilaian berasaskan prestasi
yang berkesan.

Defining the Purpose of the Performance-Based Assessment

In order to administer any good assessment, you must have a clearly defined
purpose. Thus, you must ask yourself several important questions:
What concept, skill, or knowledge am I trying to assess?
What should my students know?
At what level should my students be performing?

What type of knowledge is being assessed: reasoning, memory, or process


(Stiggins, 1994)?
By answering these questions, you can decide what type of activity best suits you
assessment needs.

Dalam usaha untuk mengendalikan apa-apa penilaian yang baik, anda mesti
mempunyai tujuan yang jelas. Oleh itu, anda perlu bertanya kepada diri sendiri
beberapa soalan penting:
Apakah konsep, kemahiran, atau pengetahuan saya cuba untuk menilai?
Apakah yang perlu pelajar saya tahu?
Pada tahap apa yang perlu pelajar saya menjadi persembahan?
Apakah jenis pengetahuan yang dinilai: pemikiran, ingatan, atau proses
(Stiggins, 1994)?
Dengan menjawab soalan-soalan ini, anda boleh menentukan jenis aktiviti paling
sesuai untuk anda keperluan penilaian.

Choosing the Activity

After you define the purpose of the assessment, you can make decisions concerning
the activity. There are some things that you must take into account before you
choose the activity: time constraints, availability of resources in the classroom, and
how much data is necessary in order to make an informed decision about the
quality of a student's performance (This consideration is frequently referred to as
sampling.).
The literature distinguishes between two types of performance-based assessment
activities that you can implement in your classroom: informal and formal (Airasian,

1991; Popham, 1995; Stiggins, 1994). When a student is being informally assessed,
the student does not know that the assessment is taking place. As a teacher, you
probably use informal performance assessments all the time. One example of
something that you may assess in this manner is how children interact with other
children (Stiggins, 1994). You also may use informal assessment to assess a
student's typical behavior or work habits.
A student who is being formally assessed knows that you are evaluating him/her.
When a student's performance is formally assessed, you may either have the
student perform a task or complete a project. You can either observe the student as
he/she performs specific tasks or evaluate the quality of finished products.
You must beware that not all hands-on activities can be used as performance-based
assessments (Wiggins, 1993). Performance-based assessments require individuals
to apply their knowledge and skills in context, not merely completing a task on cue.

Selepas anda menentukan tujuan penilaian, anda boleh membuat keputusan


mengenai aktiviti tersebut. Terdapat beberapa perkara yang anda perlu mengambil
kira sebelum anda memilih aktiviti: kekangan masa, ketersediaan sumber dalam
bilik darjah, dan berapa banyak data yang perlu untuk membuat keputusan yang
dimaklumkan mengenai kualiti prestasi pelajar (pertimbangan ini sering dirujuk
sebagai persampelan.).
Kesusasteraan membezakan antara dua jenis aktiviti penilaian berasaskan
prestasi yang anda boleh melaksanakan di dalam kelas anda: tidak formal dan
formal (Airasian, 1991; Popham, 1995; Stiggins, 1994). Apabila pelajar yang sedang
dinilai secara tidak rasmi, pelajar tidak tahu bahawa penilaian yang sedang
berlaku. Sebagai seorang guru, anda mungkin menggunakan penilaian prestasi
formal sepanjang masa. Satu contoh sesuatu yang anda boleh menilai dengan cara
ini ialah bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain (Stiggins,
1994). Anda juga boleh menggunakan penilaian formal untuk menilai tingkah laku
atau bekerja biasa tabiat pelajar.
Pelajar yang sedang dinilai secara rasmi tahu bahawa anda sedang menilai dia /
dia. Apabila prestasi pelajar secara rasmi dinilai, anda boleh sama ada mempunyai
pelajar melaksanakan tugas atau menyiapkan projek. Anda boleh melihat pelajar

itu kerana beliau / dia melakukan tugas-tugas tertentu atau menilai kualiti produk
siap.
Anda perlu berhati-hati bahawa tidak semua tangan-on aktiviti boleh digunakan
sebagai penilaian berasaskan prestasi (Wiggins, 1993). Penilaian berasaskan
prestasi memerlukan individu untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran
mereka dalam konteks, bukan semata-mata melengkapkan tugas pada masanya.

Defining the Criteria

After you have determined the activity as well as what tasks will be included in the
activity, you need to define which elements of the project/task you shall to
determine the success of the student's performance. Sometimes, you may be able to
find these criteria in local and state curriculums or other published documents
(Airasian, 1991). Although these resources may prove to be very useful to you,
please note that some lists of criteria may include too many skills or concepts or
may not fit your needs exactly. With this in mind, you must be certain to review
criteria lists before applying any of them to your performance-based assessment.
You must develop your own criteria most of the time. When you need to do this,
Airasian (1991, p. 244) suggests that you complete the following steps:
1. Identify the overall performance or task to be assessed, and perform it
yourself or imagine yourself performing it
2. List the important aspects of the performance or product.
3. Try to limit the number of performance criteria, so they can all be observed
during a pupil's performance.
4. If possible, have groups of teachers think through the important behaviors
included in a task.
5. Express the performance criteria in terms of observable pupil behaviors or
product characteristics.
6. Don't use ambiguous words that cloud the meaning of the performance
criteria.

7. Arrange the performance criteria in the order in which they are likely to be
observed.
You may even wish to allow your students to participate in this process. You can do
this by asking the students to name the elements of the project/task that they
would use to determine how successfully it was completed (Stix, 1997).
Having clearly defined criteria will make it easier for you to remain objective during
the assessment. The reason for this is the fact that you will know exactly which
skills and/or concepts that you are supposed to be assessing. If your students were
not already involved in the process of determining the criteria, you will usually
want to share them with your students. This will help students know exactly what
is expected of them.

Setelah anda menentukan aktiviti dan apa tugas akan dimasukkan ke dalam
aktiviti, anda perlu menentukan yang unsur-unsur projek / tugasan anda
hendaklah menentukan kejayaan prestasi pelajar. Kadang-kadang, anda mungkin
boleh untuk mencari kriteria ini dalam kurikulum tempatan dan negeri atau lainlain dokumen yang diterbitkan (Airasian, 1991). Walaupun sumber-sumber ini
boleh membuktikan untuk menjadi sangat berguna kepada anda, sila ambil
perhatian bahawa beberapa senarai kriteria mungkin termasuk terlalu banyak
kemahiran atau konsep atau mungkin tidak memenuhi keperluan anda dengan
tepat. Dengan ini dalam fikiran, anda perlu pastikan anda menyemak senarai
kriteria sebelum memohon mana-mana daripada mereka untuk penilaian
berasaskan prestasi anda.
Anda mesti membangunkan kriteria anda sendiri kebanyakan masa. Apabila anda
perlu melakukan ini, Airasian (. 1991, ms 244) menunjukkan bahawa anda
melengkapkan langkah-langkah berikut:
1. Mengenal pasti prestasi keseluruhan atau tugas yang akan dinilai, dan
melaksanakan sendiri atau bayangkan diri anda melaksanakannya
2. Senaraikan aspek penting dalam pelaksanaan atau produk.
3. Cuba untuk menghadkan bilangan kriteria prestasi, supaya mereka semua boleh
dilihat semasa persembahan murid.

4. Jika boleh, mempunyai kumpulan guru berfikir melalui tingkah laku yang
penting termasuk dalam tugas.
5. ekspres kriteria prestasi dari segi tingkah laku murid boleh diperhatikan atau
ciri-ciri produk.
6. Jangan menggunakan kata-kata yang samar-samar awan pengertian kriteria
prestasi.
7. Susun kriteria prestasi dalam perintah itu di mana mereka mungkin akan
dipatuhi.
Anda juga mungkin ingin untuk membolehkan pelajar anda untuk mengambil
bahagian dalam proses ini. Anda boleh melakukan ini dengan meminta pelajar
menamakan unsur-unsur projek / tugas yang mereka akan gunakan untuk
menentukan bagaimana berjaya ia telah siap (Stix, 1997).
Mempunyai kriteria yang jelas akan memudahkan anda untuk kekal objektif
dalam penilaian. Sebab untuk ini adalah fakta bahawa anda akan tahu dengan
tepat yang kemahiran dan / atau konsep yang anda sepatutnya menilai. Jika
pelajar anda tidak sudah terlibat dalam proses menentukan kriteria, anda
biasanya akan ingin berkongsi dengan pelajar anda. Ini akan membantu pelajar
tahu apa yang diharapkan daripada mereka.

Creating Performance Rubrics

As opposed to most traditional forms of testing, performance-based assessments


don't have clear-cut right or wrong answers. Rather, there are degrees to which a
person is successful or unsuccessful. Thus, you need to evaluate the performance in
a way that will allow you take those varying degrees into consideration. This can be
accomplished by creating rubrics.
A rubric is a rating system by which teachers can determine at what level of
proficiency a student is able to perform a task or display knowledge of a concept.
With rubrics, you can define the different levels of proficiency for each criterion.

Like the process of developing criteria, you can either utilize previously developed
rubrics or create your own. When using any type of rubric, you need to be certain
that the rubrics are fair and simple. Also, the performance at each level must be
clearly defined and accurately reflect its corresponding criterion (or subcategory)
(Airasian, 1991; Popham, 1995; Stiggins, 1994).
When deciding how to communicate the varying levels of proficiency, you may wish
to use impartial words instead of numerical or letter grades (Stix, 1997). For
instance, you may want to use the following scale: word, sentence, page, chapter,
book. However, words such as "novice," "apprentice," "proficient," and "excellent" are
frequently used.
As with criteria development, allowing your students to assist in the creation of
rubrics may be a good learning experience for them. You can engage students in
this process by showing them examples of the same task performed/project
completed at different levels and discuss to what degree the different elements of
the criteria were displayed. However, if your students do not help to create the
different rubrics, you will probably want to share those rubrics with your students
before they complete the task or project.

Berbeza dengan kebanyakan bentuk tradisional ujian, penilaian berasaskan


prestasi tidak mempunyai jelas jawapan yang betul atau salah. Sebaliknya,
terdapat beberapa tahap yang seseorang itu berjaya atau tidak berjaya. Oleh itu,
anda perlu menilai prestasi dengan cara yang akan membolehkan anda mengambil
orang-orang pelbagai peringkat kira. Ini boleh dicapai dengan mewujudkan rubrik.
Rubrik adalah satu sistem penarafan yang mana guru boleh menentukan apa
tahap penguasaan pelajar dapat melaksanakan sesuatu tugas atau paparan
pengetahuan tentang konsep. Dengan rubrik, anda boleh menentukan perbezaan
tahap penguasaan bagi setiap kriteria. Seperti proses membangunkan kriteria,
anda boleh menggunakan rubrik sebelum ini dibangunkan atau membuat anda
sendiri. Penggunaan mana-mana jenis rubrik, anda perlu pastikan bahawa rubrik
adalah adil dan mudah. Selain itu, prestasi di setiap peringkat perlu ditakrifkan
dengan jelas dan tepat mencerminkan kriteria yang sama (atau subkategori)
(Airasian, 1991; Popham, 1995; Stiggins, 1994).

Apabila membuat keputusan bagaimana untuk berkomunikasi dengan pelbagai


peringkat kemahiran, anda boleh menggunakan perkataan yang tidak berat
sebelah dan bukannya gred berangka atau surat (Stix, 1997). Contohnya, anda
mungkin mahu menggunakan skala berikut: Perkataan, ayat, halaman, bab buku.
Walau bagaimanapun, perkataan-perkataan seperti "orang baru", "pelatih",
"mahir," dan "cemerlang" sering digunakan.
Seperti pembangunan kriteria, membolehkan pelajar anda untuk membantu
dalam penciptaan rubrik boleh menjadi pengalaman pembelajaran yang baik
untuk mereka. Anda boleh melibatkan pelajar dalam proses ini dengan
menunjukkan kepada mereka contoh-contoh / projek tugas sama dilakukan siap
pada tahap yang berbeza dan membincangkan sejauh unsur-unsur yang berbeza
daripada kriteria telah dipaparkan. Walau bagaimanapun, jika pelajar anda tidak
membantu untuk mencipta rubrik yang berbeza, anda mungkin mahu berkongsi
mereka rubrik dengan pelajar anda sebelum mereka menyelesaikan tugas atau
projek.

Assessing the Performance

Using this information, you can give feedback on a student's performance either in
the form of a narrative report or a grade. There are several different ways to record
the results of performance-based assessments (Airasian,1991; Stiggins,1994):
Checklist Approach When you use this, you only have to indicate whether or
not certain elements are present in the performances.
Narrative/Anecdotal Approach When teachers use this, they will write
narrative reports of what was done during each of the performances. From
these reports, teachers can determine how well their students met their
standards.
Rating Scale Approach When teachers use this, they indicate to what degree
the standards were met. Usually, teachers will use a numerical scale. For
instance, one teacher may rate each criterion on a scale of one to five with one

meaning "skill barely present" and five meaning "skill extremely well
executed."
Memory Approach When teachers use this, they observe the students
performing the tasks without taking any notes. They use the information
from their memory to determine whether or not the students were successful.
(Please note that this approach is not recommended.)
While it is a standard procedure for teachers to assess students' performances,
teachers may wish to allow students to assess them themselves. Permitting
students to do this provides them with the opportunity to reflect upon the quality of
their work and learn from their successes and failures.

Menggunakan maklumat ini, anda boleh memberikan maklum balas


terhadap prestasi pelajar sama ada dalam bentuk laporan naratif atau
gred. Terdapat beberapa cara untuk merekodkan keputusan penilaian
berasaskan prestasi (Airasian, 1991; Stiggins, 1994):
Pendekatan Senarai Semak Apabila anda menggunakan ini, anda hanya
perlu untuk menunjukkan sama ada atau tidak unsur-unsur tertentu
terdapat di dalam persembahan.
Naratif / Pendekatan anekdot Apabila guru menggunakan ini, mereka
akan menulis laporan naratif apa yang telah dilakukan dalam setiap
persembahan. Dari laporan ini, guru boleh menentukan sejauh mana
pelajar-pelajar mereka memenuhi standard mereka.
Penilaian Pendekatan Skala Apabila guru menggunakan ini, mereka
menunjukkan sejauh piawaian dipenuhi. Biasanya, guru akan
menggunakan skala yang berangka. Sebagai contoh, seorang guru boleh
menilai setiap kriteria pada skala 1-5 dengan satu makna "kemahiran
hampir tidak hadir" dan lima yang bermaksud "kemahiran yang sangat
baik dilaksanakan."
Pendekatan Memori Apabila guru menggunakan ini, mereka mendirikan
pelajar melaksanakan tugas tanpa mengambil apa-apa nota. Mereka
menggunakan maklumat daripada memori mereka untuk menentukan
sama ada atau tidak pelajar yang berjaya. (Sila ambil perhatian bahawa
pendekatan ini adalah tidak digalakkan.)
Walaupun ia adalah prosedur standard untuk guru-guru untuk menilai
prestasi pelajar, guru mungkin ingin untuk membenarkan para pelajar

untuk menilai diri mereka sendiri. Membenarkan pelajar untuk melakukan


ini memberikan mereka peluang untuk menunjukkan kepada kualiti kerja
mereka dan belajar daripada kejayaan dan kegagalan mereka.

References and Additional Reading


Airasian, P.W. (1991). Classroom assessment. New York : McGraw-Hill.
Hibbard, K. M. and others. (1996). A teacher's guide to performance-based learning
and assessment. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.
Popham, W. J. (1995). Classroom assessment: What teachers need to know. Needham
Heights, MA: Allyn and Bacon.
Stiggins, R. J. (1994). Student-centered classroom assessment. New York: Macmillan
Publishing Company.
Stix, A. (1997). Empowering students through negotiable contracting. (Paper
presented at the National Middle School Initiative Conference (Long Island, NY,
January 25, 1997) (ERIC Document Reproduction Number ED411274)
Wiggins, G. (1989). A true test: Toward more authentic and equitable
assessment. Phi Delta Kappan, May, 703-713.
Wiggins, G. (1993). Assessment, authenticity, context, and validity. Phi Delta
Kappan, November, 200-214.
Wiggins,G. (1998). Educative assessment: designing assessments to inform and
improve student performance San Francisco, Calif. : Jossey-Bass.

Jadual 1: (Aspek Penilaian Lukisan)


Bil

Bidang

Perincian

Pencapaian

Lukisan Dalam Folio

(markah)
1
1

Gubahan

-komposisi
(tonjol
intelek yang tinggi)

daya - bentuk
* objek 3D (3 markah)

-ketelitian (memuja alam


semula jadi dengan unsur * kesan ilusi(3 markah)
peniruan alam
* Nilai & makna (3 markah)
-tiada pengulangan aksi/posisi
supaya idea sentiasa kelihatan
bernas (tidak ketandusan idea) * Warna (3 markah)
* Cahaya & bayang (3 markah)
- struktur
* imbangan setara (5 markah)
* komposisi seimbang (5
markah)
* susunan elemen jelas (5
markah)
- ruang dan proposi
* ruang dalam (5 markah)
* perspektif (5 markah)
- Kadar banding
* kedudukan objek tepat (5
markah)
* Saiz objek menyeluruh (5
markah)

Media

Media kering
Media basah

* penggunaan sekurang-kurang 5
media. Setiap 1 contoh media diberi
akan mendapat 2 markah.
- pensel (2 markah)
- pen (2 markah)
- pastel (2markah)
- Conte (2 markah)
- Charcoal (2 markah)

Teknik

Memberi sekurang-kurang 5 * rendering (2 markah)


contoh.
* blending (2 markah)
* burnshing (2 markah)
* Crosshatching (2 markah)
* hatching (2 markah)

Aplikasi
seni reka

asas -unsur seni

* garisan (2 markah)
* jalinan (2 markah)
* rupa (2 markah)
* ruang (2 markah)
* bentuk (2 markah)
* warna (2 markah)

- prinsip rekaan

Mana-mana 5 yang disenaraikan


samada
* harmoni (2 markah)
* keseimbangan (2 markah)
* kontras (2 markah)
* Penegasan (2 markah)
* Kepelbagaian (2 markah)

Kemasan
keaslian

dan - menguji idea pelajar yang - asli (4markah)


sentiasa berkembang dan
membuat pekerjaan dengan - kemas (2 markah)
teliti.
- lengkap (2 markah)

- teliti (2 markah)

Jumlah

100 markah

Jadual 2:
Skala Penilaian Lukisan (peringkat sekolah):

Gred

Markah

Keterangan

Gred

Markah

Keterangan

75-100

Lulus Penuh

40-44

Lulus Penuh

A-

70-74

Lulus Penuh

C-

35-39

Lulus Sebahagian

B+

65-69

Lulus Penuh

D+

30-34

Lulus Sebahagian

60-64

Lulus Penuh

20-29

Lulus Sebahagian

B-

50-59

Lulus Penuh

0-19

Gagal

C+

45-49

Lulus Penuh
(Rujukan: SMK Tapah,2008)

1. 1. PENGENALAN BIDANG MENGGAMBARDefinisi MenggambarAdalah satu representasi visual


sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di ataspermukaan rata.Ia mengandungi komposisi artistik yang
dihasilkan melalui aplikasi warna di ataspermukaan rata.Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan
dengan lebih jelas tentang sesuatu objekGambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk
grafik.Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensiGambar sebagai satu artifak yang
menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatuimej atau objekAlat, Media dan TeknikMurid minat
menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yangberbagai tekstur, warna dan
berbagai saiz. Lain-lain kertas seperti kertas surat khabar,majalah, kertas tisu, kertas sampul surat,
kertas pembungkus hadiah dll.Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna, media kering atau
basahsemuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerja menggambar.Tujuan Menggambar
Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukisdan membuat gambar Menggunakan Asas
Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema,

2.

3.

4.

5.

pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secaramanual dan berbantukan komputer.(a) Aras
Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan
perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar.
2. Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif danberfungsi(b)
Aras Aplikasi dan Analisa Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan
menerokadan mencuba secara spontan Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual
denganperasaan gembira Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan
karya secarakreatif(c) Aras Sintesis dan Penilaian Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan
didengar erta menyatakan aspek yangdisukai dan yang tidak isukai Meningkatkan daya kreativiti dan
imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur
flora dan fauna Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, brkeyakinan diri,
kekemasan,kebersihan serta mengutamakan keselamatan Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan
subjek lain dalam usaha mewujudkan ideayang kreatifLUKISAN(a) Definisi LukisanLukisan merupakan
hasil kerja seni yang dibuat di atas sesuatu permukaan rata untukmeluahkan perasaan berbentuk imej
dengan menggunakan media kering ataumenggunakan warna paling sedikit. Lukisan adalah lanjutan
beberapa lakaran ringkasbagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan,
kolaj,montaj dan cetakan.Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti
pensel,pensel warna, pastel, arang, pen dan dakwat. Lukisan mengaplikasi garisan, rupa,bentuk, saiz,
warna dan jalinan.
3. (b) Alat, Media dan BahanPensil H- Adalah sejenis pensel jenis kerasPensil B (2B - 8B) - Adalah
sejenis pensel lembutPensil warna- Terdiri daripada berbagai jenis warnaArang- Dapat memberi kesan
legap dan mudah mendapat kesanPen dan dakwat- Mempunyai kesan garisan yang lebih halusSoft
Pastel- Didapati dlm pelbagai warna,mempunyai kesan lembutKrayon- Juga lembut dan mempunyai
kesan lilinPen marker- Menghasilkan kesan garisan tebalMarker pelukisan (rendering marker)Kapur
-Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal(c) Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa sesuai
untuk pensel, pen, arang dan krayon lembut. Kertas cat air - tebal dan bermutu tinggi, mahal tetapi baik
untuk digunakan. Bod bristol - merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen.
Kertas Ingres - kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. Ia terdapatdalam pelbagai
warna yang cerah. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti brown paper,
kertas komputer, kertas arkitek, kertas taip,kertas fotokopi, kertas suratkhabar.(d) Tekniki. Coreng /
contengii. Garisan konturiii. Titikiv. Pangkah silangv. Garisan selari.Menentukan Tema atau Subjek(i)
Lukisan figura -imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan(ii) Lukisan alam benda - objek kaku
atau tidak bernyawa(iii) Lukisan lanskap - pemandangan di luar studio atau di dalam studio
4. Dalam menghasilkan lukisan yang bermutu, kita perlu mengambil kira beberapa aspekseperti berikut:
(i) Asas senireka (unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan)(ii) Perspektif (1, 2, 3 titik lenyap)(iii)
Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan(iv) Kesan cahaya pada imej(v) Pembentukan
bayang-bayang(vi) Teknik (garisan selari, conteng, titik, teknik campuran dll)(vii) Jenis alat, media dan
bahan yang hendak digunakan(viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding
5. CATANCatan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.Dihasilkan
melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.Ia mewakili gambaran
pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atauabstrakJenis Warna1. Warna Poster2. Warna
Air3. Cat Akrilik4. Cat Minyak5. Cat Tempera6. Cat Gouache7. Fresko - Kapur plasterKOLAJKolaj
dihasilkan dengan cara memotong, mengoyak, menggunting, menampal,menindih bahan-bahan di atas
permukaan rata.Bahantara yang digunakan untuk menghasilkan kolaj adalah dari bahanbahanterbuang,
jenis kekacang, berbagai jenis kertas dan fabrik.Sebelum mengaplikasikan alatan dan media pada
kolajperlu fikirkan tema terlebih dahulu. Tema, alatan, bahan dan media perlu disesuaikandengan tahap
umur murid.MONTAJMontaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar
dariberbagai sumber atau sumber yang sama.Aktiviti montaj menggunakan teknik memotong, menampal
dan mencantum. Tekniktindihan (kolaj) dan teknik susunan gambar (mozek) digunakan dalam aktiviti
montaj.

6. 6. Cantuman gambar-gambar akan menghasilkan satu imej baru.Teknik super impose, image editing
photography digunakan dengan menggunakankomputer dalam menghasilkan montaj.Tema bagi aktiviti
menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema lanskap, alambenda, figura dan corak huruf.
Warna-warna harmoni dan warna-warna kontradigunakan dalam montaj untuk menarik
perhatianpemerhati.CETAKANCetakan adalah satu proses penerapan blok ke atas permukaan rata,
diulang dandicipta dalam bentuk edisi dengan menggunakan dakwat. Cetakan juga boleh terjadimelalui
proses menggambar dan mencorak yang dilakukan dengan cara memotongpermukaan plat dengan
dakwatTeknik cetakan mono, teknik cetakan timbul, (blok kayu dan lino) boleh diaplikasikandalam
pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Pemilihan dalammenggunakan teknik-teknik cetakan
yang sesuai perlu diambilkira terhadap tahapkecerdasan murid terlebih dahulu.GOSOKANGosokan
adalah satu proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatupermukaan ke permukaan yang lain
dengan cara menggosok di atas permukaan yanghendak dipindahkan.Aktiviti gosokan dapat
memperkembangkan deria lihat terhadap alam sekitar,meluahkan berbagai perasaan dan menghasilkan
berbagai jalinan.Teknik gosokan: Gosokan satu lapis dan satu arah sahaja Gosokan beberapa lapisan
di atas tempat yang samasecara berulang kali Gosokan beberapa kali dari arah dan sudut yang
berlainan Gosokan secara pusingan Gosokan menggunakan berbagaibagai warna
7. 7. Gosokan monokrom - menggunakan warna putih dan hitam sahaja. Gosokan potongan
kertasRESISResis ialah satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warnawarnabasah dan contengan lilin.Lilin yang digunakan dalam aktiviti resis menjadi pelindung kepada
warna asal atauterdahulu yang terdapat pada permukaan kertas.Lilin dalam aktiviti resis bertindak
sebagai alat untuk menghasilkan garisan di ataspermukaan kertasResis dari kertas lilin ialah satu
perpindahan lilin yang terdapat kertas tersebut kepermukaan kertas dengan menggunakan teknik
tekanan garisan.Resis dengan menggunakan kain menggunakan canting untuk membuat garisan
lilinpada corak batik.Sodium silikat digunakan dalam resis batik kain untuk mengekalkan warna
yangterdapat pada kain tersebut.Rendaman soda ash dalam air panas bertindak untuk membuang lilin
yang terdapatpada permukaan kain tersebut.PERCIKANPercikan diistilahkan sebagai satu hasilan titikan
warna yang berselerakan ke sana sinisetelah warna tersebut jatuh ke atas permukaan.Percikan
dihasilkan dengan cara mendetik, merenjis, mengetuk, menyembur danmemercik. Alatan penting yang
digunakan untuk menghasilkan percikan ialah berus dariberbagai jenis, warna-warna basah dan
kertas.Percikan akan menghasilkan satu permukaan seperti batu granit atau marble yangmenarik.Tema
yang boleh dijalankan dalam aktiviti percikan termasuklah lanskap, tumbuh-tumbuhan, corak, kad
ucapan, setem dan catan.MOZEKSatu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun
bahan-bahantertentu di atas permukaan rata.
8. 8. Teknik mozek dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapattetapi masih
meninggalkan ruang latar.Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semulajadi atau buatan
manusiamengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar.Aktiviti mozek boleh
dijalankan sebagai aktiviti dalam seni menggambar di dalamsekolah dan pada bangunan- bangunan di
luar sekolah.RUMUSAN Bidang menggambar adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan
persepsidan kemahiran murid. Bidang menggambar memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid
terhadapaspek melukis dan membuatgambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Bidang
ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri murid Aspek apresiasi seni perlu
diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Menggambar adalah satu gambaran mental yang
jelas dan pemberitahuan imejmental seseorang. Alatan, media dan teknik yang digunakan dalam
bidang menggambar menghasilkanhasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. Aras
pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut araspengetahuan, kefahaman,
aplikasi, analisa, sintesis dan penilaian. Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui 4 cara
iaitu peringkatpenerangan, analisis, intepritasi dan penilaian. Aktiviti menggambar adalah satu cara
bagaimana seseorang boleh berkomunikasidengan orang lain, dapat meluahkan perasaan dan menilai
sesuatu hasil seni dariaspek estetik.

Anda mungkin juga menyukai