Anda di halaman 1dari 7

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

UNIT 4
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DAN HURAIANNYA
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Menyatakan kandungan FPK.
ii.
Menghuraikan elemen-elemen kandungan FPK.
iii. Membincangkan FPK dari aspek bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia.

TUGASAN: Analisiskan cabang falsafah dan elemen-elemen pendidikan yang


oleh pendidik menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah guruguru memainkan peranan ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan?
4.0

Peta Minda

4.1

Apakah kandungan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

terkandung dalam Falsafah pendidikan Kebangsaan yang sewajarnya dilaksanakan

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


Suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari
segi intelek, jasmani, rohani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

4.2. Nyatakan cabang falsafah bagi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kepercayaan ketuhanan
Pengetahuan dan
keterampilan
Nilai (etika) dan
keperibadian

Rajah 4.1: Cabang falsafah yang terkandung dalam FPK


4.3. Berdasarkan Rajah 4.1, berikan penjelasan mengenai unsur-unsur berikut:
Unsur

Penjelasan

Contoh

Pendidikan

Intelek

Rohani

Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa

Pelajar boleh

kebenaran

berfikir secara

Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif

kreatif , inovatif

Ilmu yang bermanfaat

dan reflektif

Daya pemikiran yang logik dan analitik


Keyakinan kepada tuhan

Kita dilarang

Kepercayaan beragama

melakukan

Kemantapan jiwa

Penghayatan nilai-nilai murni dan norma


masyarakat

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

perkara-perkara
keji bagi
mendapatkan
kecemerlangan
dunia dan akhirat

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Emosi

Jasmani

Menekankan tentang perasaan dan tingkah

Menjana

laku terkawal

kehidupan yang

Memiliki semangat kekitaan dan perpaduan

aman damai

Memupuk kasih sayang

melalui emosi

Kecergasan fizikal dan kesihatan diri

yang stabil
Mempunyai

Membentuk inidividu yang menjaga diri

kesihatan yang

Memperkembangkan kemahiran teknikal

untuk dimanfaatkan dalam hidup


Bakat,potensi,kebolehan tidak boleh

Menonjolkan

dikembangkan secara berasingan sebaliknya

setiap kebolehan

dihubungkaitkan iaitu diselaraskan bagi

yang dimiliki

mengelakkan pertentangan antara satu sama

untuk kebaikkan

lain

terhadap diri

Menyeluruh

baik

sendiri.
Bersepadu

Peningkatan dan perkembangan merangkumi

Dapat mengawal

empat aspek iaitu jasmani,rohani,emosi dan

emosi dengan

intelek
Individu mestilah mempunyai ilmu,sahsiah

baik.
Ikhlas dalam

Seimbang

yang baik,percaya kepada tuhan, serta

menuntut ilmu.

Harmoni

mempunyai akhlak yang terpuji


Keempat-empat aspek iaitu

Sentiasa tenang

emosi,rohani,intelek serta jasmani perlu

dalam menangani

diseimbangkan

seriap masalah

Mampu menghadapi pelbagai cabaran dan

yang berlaku.

menyelesaikan masalah
4.4. Apakah bentuk pendidikan di Malaysia yang dirujuk sebagai pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

berterusan?
Jadual 4.1: Perbandingan bentuk pendidikan
Kriteria

Bentuk Pendidikan
Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Formal

Informal

Nonformal

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


Reka bentuk

Pengajaran

Perkembangan ilmu, & Bina kemahiran untuk

Perkembangan

kemahiran,jangka

kehidupan, jangka

kemahiran , jangka

masa lama

masa lama

masa pendek

Guru terlatih, pedologi

Keluarga dan

Ahli yang pakar

masyarakat
Pembelajaran

Seragan, berjadual,teks

Tiada pembelajaran

berjadual

Institusi

Rasmi : bangunan

Tidak rasmi seperti

Rasmi dan tidak rasmi

,kelas dan sekolah

rumah dan masyarakat

seperti agensi kerajaan

Kurikulum

Rasmi, kebangsaan

Tidak rasmi

Tidak rasmi

Penilaian
Pengiktirafan

dan berstruktur
Rasmi dan kebangsaan
Berjawatan seperti

Tiada penilaian
Tiada pengiktirafan

Tiada penilaian
Sijil penyertaan

Organisasi

sijil,diploma,ijazah
Pra sekolah, sekolah

Tiada organisasi

Tiada organisasi

rendah,sekolah
menengah

4.5

Bagaimanakah proses pendidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh guru-guru


seperti yang dituntut oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

Proses
a) Mendidik adalah
satu usaha
berterusan.

Keterangan & Contoh


Pelajar perlu menyusuaikan diri dengan pelbagai perubahan
yang berlaku dalam hidup mereka
Perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran
terkini
Menekankan pendidikan sepanjang hayat

b) Mendidik ke arah
mengembangkan
potensi murid.

c) Fokus mendidik
terhadap individu
murid.

Memperkembangkan bakat dan keupayaan melalui interaksi


dengan pesekitaran dan pendidikan berkualiti
Menerapkan aspek emosi,rohani,jasmani dan intelek dalam
meningkatkan potensi murid
Memahami keadaan dan cuba mendekatkan diri dengan setiap
pelajar.
Memberikan perhatian sepenuhnya terhadap setiap murid.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

dan swasta

Sentiasa mengambil berat tentang perihal pelajar.

d) Mendidik secara
bersepadu &
menyeluruh.

e) Proses mendidik
melibatkan
komponen
intelek, rohani,
emosi, jasmani
murid.
f) Pendidikan
mestilah
membangunkan
pelajar secara
seimbang dan
harmonis.
g) Pendidikan
mestilah
berpaksikan
kepercayaan dan
kepatuhan
kepada Tuhan.

Hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia


dengan makhluk.
Guru perlulah mengajar nilai nilai murni yang baik kepada
setiap pelajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian.
Guru perlu menguasai dalam aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani.
Guru perlu bijak bertindak dalam menangani masalah yang
berlaku dalam kalangan pelajar.
Peka terhadap sekeliling.

4.4

Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan akhir


pendidikan iaitu lahirnya warganegara seperti yang
dihasratkan.
Melahirkan pelajar yang cermerlang dalam pelbagai aspek
yang diinginkan serta dapat berbakti kepada diri, masyarakat
dan Negara.
Guru mestilah menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kelas
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.
Menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar

Bagaimanakah guru menentukan keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan?


a) Dimensi intrinsik
(Apa yang sepatutnya diperolehi oleh setiap warganegara menerusi pendidikan?)
b)-Memperoleh
Dimensi ekstrinsik
pendidikan serta ilmu pengetahuan yang luas serta dapat memberi
(Dengandan
apafaedah
yang dimiliki,
apakah
bentukmasyarakat
sumbangan
yang
dapat diberikan
kebaikkan
kepada diri,
keluarga,
dan
negara.
oleh setiap warganegara?)
i.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Sumbangan kepada keluarga


Melahirkan institusi kekeluargaan yang sejahtera, cemerlang dan harmoni

ii. Sumbangan kepada masyarakat


Melahirkan masyarakat yang sejahtera, makmul, bersatu padu dan aman.
iii. Sumbangan kepada Negara
Negara bertambanh maju, sejahtera dan aman serta Negara dipandang tinggi
oleh negara negara yang lain.

4.5

Apakah peranan guru untuk memastikan matlamat pendidikan tercapai?

Peranan Guru
a) Ketuhanan

Keterangan & Contoh


Kerohanian yang mantap dan suci akan membina intelekyang
sihat, emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera

Menerapkan sikap ikhlas, ikhsan, istiqamah dan ikhtiar dalam


diri.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Guru mestilah ikhlas dalm memberikan ilmu kepada pelajar


pelajar agar ilmu yang diperolehi diberkati

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


b) Pengajaran.

Seorang guru mesti pandai membuat perancangan dalam


pengajaran.

c) Penyelidikan

Guru mestilah pandai menarik minat pelajar untuk belajar

menggunakan kemahiran mengajar yang lebih efektif.


Melakukan penyelidikan tentang pembelajran yang bakal berlaku.

Guru mencari bahan bantuan mengajar dari sumber internet

d) Perundingan

pembelajaran tersebut.
Mampu berunding walau dalam pelbagai keadaan.

Seorang guru perlu mengawal emosi atau tindakan dalam


menangani sesuatu permasalahan.

e) Profesional

Pandai berunding dengan pelajar


Ciri professional seorang guru merangkumi kemahiran
mengajar, kecekapan dan kewibawaan seorang guru, pengetahuan
dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri.

Para guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan


sesuai dengan keadaan.

Sebagai seorang guru bebas membuat sebarang keputusan tetapi


perlu mengutamakan kepentingan pelajar-pelajarnya.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

mahupun akhbar untuk pelajar lebih memahami tentang