PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.0

PENGENALAN

Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan, bersekala, rupa (image), harmoni, selesa, pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik, fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. Oleh itu, untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat, ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik .

Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif

yang telah ditentukan, keutamaan dalam

membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. Pengurusan dan

penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang, menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja, tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan.

Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki, pengurusan ekonomi, plan pengurusan, keperluan pengurusan, rekabentuk dan pembinaan, personnel, pencegahan, keselamtan awam, keselamatan pekerja, perhubungan dengan orang awam, jadual pengurusan dan penyelenggaraan, pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

1

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.1

SEJARAH KUALA LUMPUR

Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 - Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 - Mencapai status Bandaraya 1974 - Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 - Penduduk Kuala Lumpur, 1.2 juta 2000 - Penduduk Kuala Lumpur, 2.0 juta 2020 - Anggaran 4.1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.2

PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

3

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

4

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.3

SEJARAH PENGHIJAUAN

Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" . Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus),raintree (enterotobium saman),tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia),yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988, kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7.82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21.71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. DBKL menetapkan, 1.08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya. Perancangan DBKL - Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi, hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan.

SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0.8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah.

Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum, mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'. ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap.
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

5

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.4

pelan Kuala Lumpur

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

6

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5

BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap, pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi.

1.5.1 • • • • • • • • • • • • • • • •

PIAGAM PELANGGAN

Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional, kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih, cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima. Mempastikan kelulusan pengalihan, penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

7

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.2 i.

Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap, taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur.

ii. iii. iv. v.

Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz, bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap, taman-taman awam dan kemudahan rekerasi, termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan.

vi. vii.

Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah.

viii. ix.

Menyediakan kemudahan rekreasi, kawasan perkelahan dan hari kelaurga. Membangun, menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung, Taman Rusa, Taman Kancil, Taman Orkid dan Taman Bunga Raya.

x. xi. xii.

Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar, kursus dan latihan sambil belajar.

xiii.

Menganjurkan aktiviti-aktiviti social, rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

8

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.3 i.

Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman.

ii.

Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok.

iii.

Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya.

iv.

Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar.

v.

Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur.

vi.

Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya.

vii.

Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau, taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar.

viii.

Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

9

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.4

Carta Organisasi

Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza. Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

10

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi:

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

11

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.5

SUMBER MANUSIA

PERJAWATAN 2001 - MENGIKUT KUMPULAN
KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19

PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1. Timbalan Pengarah 2. Pegawai Tadbir 3. Akitek Landskap 4. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. Pembantu Teknik Kanan 2. Pembantu Teknik 3. Pembantu Teknik Landskap 4. Pen. Peg. Pertanian Kanan 5. Pen. Peg. Pertanian 6. Pen. Peg. Tadbir JUMLAH

SENARAI JAWATAN
GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG -

GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25

KOSONG 2 2

WUJUD 5 1 6

KOSONG 3 3

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

12

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. PELUKIS PELAN KANAN 2. Pembantu Pertanian Kanan 3. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Juruteknik Awam 5. Juruteknik Ukur 6. Pembantu Pertanian 7. Pembantu Hidupan Liar 8. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. Pelukis Pelan 11. Pembantu Makmal JUMLAH

GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92

TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89

KOSONG 1 2 3

WUJUD 4 1 13 1 2 29

KONTRAK ISI 1 9 15

KOSONG 4 4 1 2 14

JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. PELUKIS PELAN RENDAH 2. Pelukis Pelan Rendah 3. Pembantu Tadbir Rendah 4. Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. Operator Pemprosesan Data 6. Pembantu Am Rendah 7. Pengawas 8. Pengawal 9. Penyelamat JUMLAH

GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40

TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26

KOSONG 4 1 6 3 14

WUJUD 2 1 2 5

KONTRAK ISI 1 2 3

KOSONG 1 1 2

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

13

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1. TUKANG KAYU 2. Tukang Batu 3. Mandor 4. Penjaga Kuda 5. Penjaga Kuda 6. Jaga 7. Pemandu 8. Pemandu Jentera 9. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN

GRED R7 WUJUD 4

TETAP ISI 4

KOSONG -

WUJUD -

KONTRAK ISI -

KOSONG -

R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11

2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132

1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070

1 4 5 5 5 26 42 62

3 46

3 27

19

1.5.6

JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK

1. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture.

2. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

14

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

3. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap. Membekalkan tanaman dan menanaman

4. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built.) Projek-projek taman-taman awam.

1.5.7

PROJEK TAHUN 2001

Sejumlah rm 22,156,025.18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi. Jumlah ini adalah 56.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3,120,000.00. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

15

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.8

PROGRAM PENGINDAHAN

Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor. Begitu juga cantasan pokok.

Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550,000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.

Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas. Pada tahun 2001 sebanyak 15,906 pokok rendang telah ditanam. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka.

Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55,110 202,752 3,410 440,000 528,000 2001 15,906 456,756 1,806 199,551 550,000

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

16

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

BAGI menggalakkan agensi kerajaan, sekolah, institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka, bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka. Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:-

AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals

2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah

2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah

Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan, mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

17

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.9

BELANJAWAN 2001

Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105,438,800.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4,548,800.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100,854,000.00 juta.

Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000, dimana perbezaannya sebanyak RM 39,104,600.00 juta. (105,438,800 – 66,334,200.00 ) atau 58.95%. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus.

Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41,084,000.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21,220,000.00 juta ( 62,304,000.00 – 41,084,000.00 ) atau 34.06%. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

18

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0

PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN

PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN

Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

19

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur, Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan, swasta dan orang perseorangan. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam. Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa. Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa.

1.5.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1,500,000.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

20

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.1

DASAR-DASAR PENGINDAHAN

1990’s 1990’s

Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna

1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s

No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light

1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

25

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.2

Carta Aktiviti Bahagian Senitaman

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

26

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.3

PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama, tepian jalan, taman awam, tempat letak kereta dan zon pemampan. Jenis tanaman Angsana (1970an- 1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok

MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota. Taman-taman awam yang telah dibina: - Taman Tasik Perdana - Taman Tasik Titiwangsa - Taman Tasik Permaisuri - Taman Bukit Jalil - Taman Rekreasi Lembah Kiara - Taman Tasik Datuk Keramat - Taman Medan Idaman - Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: - Taman Metropolitan Kepong - Taman Metropolitan Batu
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

27

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

- Taman Tasik Pudu Ulu - Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: - Taman Botani Bukit Jalil - Taman Arboratum Bukit Kiara - Taman Klcc - Taman Bukit Komanwel - Taman Medan Idaman

MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0.9 Hek) Taman Bunga Raya(0.9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.1 Hek) Taman Burung(12.4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

28

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR

Imej-Imej Di Taman Orkid

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

29

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

30

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

31

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

32

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

33

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan

PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan

PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI

PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi.

PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak

HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants), kekotak pasu, pasu gantung dan pergola.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

34

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal - pejal lembut - tanam pokok - kerja civil Kontraktor pembangunan - 11 kontraktor - 30 kontraktor - 26 kontraktor

Kos pembangunan = 53.065 juta Kos mengurus Jumlah = 83.340 juta = 136.405 juta

CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

35

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.4

PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok

PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas

PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS; PLANTS; WATER; TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran, pohon Buluh dan bertam, pokok kelapa sawit dan Palma, tanaman penutup bumi
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

36

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS; WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES, LIGHTS; BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course', trek beriogging Dan siar kaki, meja berkelah dan kerusi rehat, pergola, longkang-longkang, penyenggaraan lampu taman, terowong pejalan kaki, papan tanda, tempat minuman (drinking fountain), kolam pancutan air, kolam dan tasik, kolam air terjun.

PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki

KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali.

MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

37

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit

TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran

PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3,579.366 hektar kawasan ru,put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali. Pokok renek – 3 bulan sekali. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic. MALAMEAL – Baja asas.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

38

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan- 4 tahun)

WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE)

PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan.

2.5

AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP

Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti:

1) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya.
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

39

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.5.1 1.

Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap

a. Perancangan Landskap

Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur, Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan, Pelan Induk Pembangunan, Jalan, Parit dan kawasan sekeliling bangunan.

Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima.

Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2,500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif

Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan.

• •

Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H, Akta 172. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172, Seksyen 21, 21 A,2 I B, 21 C, 22, 3 5 dan 3 5A-H.

b. Rekabentuk Landskap

• •

Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak, ibu mengandung, warga tua dan cacat anggota.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

40

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

• • • • • • • •

Penyediaan pokok, dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun, berbuah besar, berduri tajam dan besar, berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. Penyediaan halangan berbentuk pagar, susur tangan (railings), dinding, tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). Penyediaan sub-soil drainage. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain

c. Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. Spesifikasi lubang, saiz, kedalaman lubang, dan lain-lain. Spesifikasi pokok, tumbuhan renek, dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. Dan Lain-lain. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

41

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.

Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana, perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan, semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan, utiliti, bangunan, kawasan sekeliling, punca air, lektik, pengairan, dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas.

3.

Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun, belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage).

2.5.2

Interpretasi

Bagi tujuan perbincangan, interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut:

"Kawasan Awam" merujuk kepada, kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan, tepian jalan (sides of streets), kaki lima (footway), taman-taman, kawasan aktivitii awam (public place), kawasan permainan, padang, dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

42

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

"Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam, kawasan riadah, sukan, 'pleasure ground', laluan pejalan kaki, kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian.

"Kawasan Landskap" merujuk. kepada kawasan lapang, kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan,pembangunan luaran (external living spaces). 2.5.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada:

1.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I - Preliminary b) Part 11 - Streets 4. Maintenance and repair of public streets 5. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes

7. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory, acquisition 9. Private persons making new streets 11. Paving etc. of private streets 14. Widening of private streets 15. Repair of private streets 16. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. Regular line of streets may be prescribed 24. Provision of foot-ways, etc. 36. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. 37. Prevention of grassfires 38. Trees not to be planted within 12ft. of streets
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

43

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

39. Taking up pavement 43. Dangerous places to be repaired and enclosed 45. Watering Streets 47. Depositing Dirt on Street, etc.

c) Part III - Drains 50. Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains, etc. 52. Penalty for making unauthorized drains into canals or streams

d) Part IV – Back lanes 65. Local Authority may acquire land for part of back-lane. 66. Declaration of back-lane as public street.

e) Part V - Buildings 70 A. Earth work 75. Land to be set apart for back-lane.

f) Part VI - Misc g)Part V1- By-Laws

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

44

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law)

a) Part I - Preliminary b) c) Part 19 - Submission of Plans for Approval Part M - Space, Light and Ventilation 30. Open Spaces to be provided 31. Open Space not to be altered or roofed 32. Space about building abutting a street and a backlane 33. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34. Space about detached building 35. Access from a street 38. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 - Constructional Requirements Part VII - Fire Requirements Part VII - Fire Alarms, Fire Detection, Fire Extinguishments, and Fire Access

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

45

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

3. a) b) c)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I - Preliminary Part II - Policy and Administration Part III - Development Plan

Section 12. Preparation of draft local plans. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall -

(a) formulate, in such details as the local planning authority thinks appropriate, its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of, the use of land in; the protection and improvement of the physical environment of; the preservation of the natural topography of, the improvement of the landscape of; the preservation and planting of trees in; the making up of open spaces in; the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in; the improvement of communications in; and the management of traffic in, the area of the local plan; and

(b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

46

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

d) Part IV -Planning Control Section 21. Application for Planning Permission, (3) Where the development involves the erection of a building, the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters, that is to say (a) the level of the site of the building; (b) the line of frontage with neighbouring buildings; (c) the elevations of building; (d) the class, design, and appearance of the building; (e) the setting back of the building to a building line; (f) access to the land on which the building is to be erected; and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning.

Section 21A. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission, the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification; (b) a location map and site plan; (c) particulars of land ownership and restrictions, if any; (d) (i) a description of the land including its physical topography, landscape, geology, contours, drainage, water bodies and catchments and natural features thereon; (ii) a survey of trees and all forms of vegetation; and (iii) particulars of a building, which may be affected by the developments

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

47

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

(e) a land use analysis and its effect on the adjoining land; (f) layout plans, the details of which are specified in section 21B; and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority.

Section 21B. Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment; measures for the preservation of its natural topography; measures for the improvement of its landscape; measures for the preservation and planting of trees there on; the location and species of trees with girth exceeding 0.8m metre and other vegetation thereon; the making up of open spaces;

(vii) the proposed earth works, if any; and (viii) a description of the works to be carried out, and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest, particulars to identify the building including its use and condition, and its special character, appearance, make and feature and measures for its. protection, preservation and enhancement, and

(c) Where the development involves a building operation, particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. (e) Part V - Development Charge (f) Part VA - Tree Preservation Order

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

48

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

4.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Dibawah akta ini, Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan, kesinambungan pejalan kaki yang praktikal, menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan, bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan, menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat, selesa dan bersih; kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. Walaubagaimanapun, belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal, mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power, juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk.

Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan; Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki; Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan; sekurang-kurangnya 1.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki; disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan); mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan);

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

49

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

berkelebaran minimum 1.2 m bagi ramp; mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m; maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1.5 m; disediakan susur tangan pada semua. kawasan tangga, landing, ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval; Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan; Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam; Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan; Mempunyai kemasan lantai yang skid-free; Ekses ke telefon awam, tandas, tempat rehat/duduk dan papan. tanda; Tanaman dalam lingkungan 1.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan; Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan. awam. Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0.5 % - 2.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan.

Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb; pokok j enis hutan/besar hanya. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb; tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm; menyediakan ruang kelegaan. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

50

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong, ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1. 2. 3. 4. Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 , Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974.

ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933), mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. Akta 172 , mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

51

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.5.4

PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK

KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam. b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri - Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk. c) Nilai sejarah - Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun. Tanaman kenamaan - Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu. Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan - Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya. PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya , landskapnya geologinya , konturnya , saliran air , tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya. Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya - aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir , gambut , tanah liat dan sebagainya. Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak. Sistem laluan - rizabnya serta ekses keluar masuk. Laporan "Penilaian kesan Trafik". Guna tanah di kawasan berkenaan - membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit.
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

hutan simpan , kawasan tadahan air , kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan

52

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.5.5

PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN

Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna, selesa, indah dan menarik. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. Di samping itu, pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini, beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam

Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok, di mana datadata mengenai tempat, jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan.

Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur, antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok, turf, penutup bumi serta hedges. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula, borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL. Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan, kawasan tasik dan sebagainya.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

53

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

A)

SOFTSCAPE

• Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan , bulatan-bulatan jalan, tanah lapang, taman-taman permainan atau hiburan. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan, rezab jalan, kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing, bulatan-bulatan jalan, taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan, batas tembok dan tepi bangunan, termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah, ranting, tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain), atas-atas pavement dan jogging track. Selepas pemotongan rumput dilakukan, ianya mesti dsapu, dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek, cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. Walau bagaimanapun, keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. Rumput yang berhampiran dengan pagaran, pavement, jalanraya, longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. • Penyelenggaraan Pokok 1. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. Mana-mana pokok yang mati, tumbang, sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas.

2. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

54

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

tersebut mendapat penyakit. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Mana-mana pokok yang mati, tumbang, sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam.

Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. • Penyelenggaraan Pokok Palma

Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

55

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

• Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi.

Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Merumput mestilah dijalankan setiap hari. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals)

Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary

Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu.

B)

HARDSCAPE

• Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging

Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun, lumut-lumut, liken, rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki, tanah-tanah, pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

56

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

• Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta, Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga

Jalan raya, jalan berpremis, tempat letak kereta, tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun, lumutlumut liken, rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis, tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok, Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas.

Wakaf, pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun, lumut-lumut dan liken. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf, tanah,-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

57

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Aduan Awam

Arahan Pegawai Atasan

Telefon

Surat

Email

Datang Sendiri

Aduan Bersemuka

Direkodkan

Penyiasatan / Lawatan Tapak

Kawasan DBKL

Tanah Persendirian

Tindakan Akan Diambil

Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.

Dimaklum balas semula

Tamat

Carta 1.1: carta aliran kerja unit pokok rendang
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

58

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Aduan awam biasanya diterima melalui internet,telefon, surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah. direkodkan. Selepas itu, penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti

2.5.6

CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS

Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur.
Pembersihan kawasan taman di waktu pagi

Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving, atas rumput dan servis road.

Semua

PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan

Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua

Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada).

PRA

kumpulan projek

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

59

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Membuang bunga, daun dan tangkai kering Semua

Memungut dan memetik daun, unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya )

PRA

kawasan

Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan.

Semua PRA kawasan

Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja

Semua PRA projek

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

60

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Kulat 2. Serangga

Semua

Taman Orkid

PRA

Local Hibiscus Hibiscus Hybrid, Oversea

Projek

Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

61

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Cantuman dan Replanting Semua

Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan

PRA

kawasan

Merumput kawasan Semua

Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing

PRA

kawasan

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

62

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek

Rendah Awam

Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan, tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah, penolong pengarah, pegawai pertanian, arkitek landskap, penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

63

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

64

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Contoh Borang Penilaian Kerja

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

65

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.5.7

PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. Menyedari kepentingan

sistem ini, bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan, mencerap inventori asset bagi taman permainan, melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa, iaitu fasa 1, cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0.5m. data yang dicerap adalah nama pokok, kawasan/ taman / seksyen, ukurlilit batang, kanopi, tarikh cerapan, nama spesies, nama botani, nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. Bagi cadangan fasa kedua pula, cerapan inventori data-data pokok persendirian, pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur, buaian dan sebagainya. Perabut landskap seperti kerusi, meja, pagar, tong sampah, bangku, lampu dan gazebo. Selain daripada itu, maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset, tarikh pemasangan, pembekal, spesifikasi, harga, tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. Pada setiap tag label, satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu, contohnya : JTR101 1, dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag, metal tag, plastic tag, self laminating tag, serta weather proof bar coded tag. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun)

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

66

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Tag aluminium,metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam, dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. Selain itu, kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi.

2.5.8

PERALATAN PENYELENGGARAAN.

Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan,iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan. Sebagai contoh, penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput, peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok, peralatan keselamatan, pengangkutan serta peralatan pembersihan.

PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF

Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa, contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu, di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput, contohnya cuaca, musim; sama ada musim hujan ataupun kering, jenis rumput serta baja yang digunakan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

67

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing, iaitu jenis roller ataupun side wheel. Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan, tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama. Rotary mowers Miscellaneous

Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

68

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

69

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

70

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika. Bagi memudahkan penyelenggaraan, setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan. Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan, gergaji mesin, gergaji pokok, gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut.

Lopping shears

Gergaji mesin panjang

Pole pruning saw

Gergaji pokok Axe

Jentera Pengangkut

Gergaji mesin

Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

71

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu, sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. Pole yang biasa digunakan adalah bulat, empat segi ataupun bentuk octagon. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan, kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan, serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Selain daripada itu, mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi, senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang.

Peralatan keselamatan

Climbing spurs

Lanyards

Safety Cones, Flags And Signs

Rope

Ear protection

Safety Chaps
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

Hard Hat

Goggles

Climbing saddle

Body/boom belts and landyard

72

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi, tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising, telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon, termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja, terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan, bendera, signal serta fluorescent vest.

Peralatan Pengangkutan

Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar, lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800, iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28,000 poun. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

73

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil, habuk kayu serta daun-daun kering. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas, Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan, iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Selain itu, mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. Di sebalik kebaikan yang ada, mesin ini juga turut mempunyai kelemahan, di antaranya adalah mesin ini hanya. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan, sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak.

Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

74

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi.

Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

75

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan.

Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

76

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

3.0 • • • • • • • • •

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang - pokok tumbang dan sekah, rosak dilanggar kenderaan, pertumbuhan tidak teratur/kemas, tumbuhan liar ditepi bangunan. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak, kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan, papan tanda. Pencemaran air sungai dan udara. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang.

Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman,tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

77

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

4.0

KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN

Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. Selain daripada merangka objektif, strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat , persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi, perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi, didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan, tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya, ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh, peralatan, elektrik dan sebagainya. selain daripada itu, jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak,tumpul, dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang. Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman, tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

78

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

5.0

PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN

Melalui tugasan yang dijalankan, didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang. Namun, terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. Antaranya, dari segi; • • •

Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam, rekreasi, jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam

melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. • Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim, persekitaran dan fungsinya. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

79

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap, antaranya; • • • •

dalam pengurusan dan penyelenggaraan

Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM, UPM, UiTM, ILAM, Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED', Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

80

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

6.0

KESIMPULAN

Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa:I. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat. Oleh itu, dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. 2. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3. 4. 5. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz , kepadatan , kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun.

Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

81

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

7.0

RUJUKAN

A.E. Weddle, (1979 ), LANDSCAPE TECHNIQUES, William Heinemaan Ltd.

Leonard E. Phillips, Jr, URBAN TREES, McGraw-Hill, Inc., New York, United Stated Of America.

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, (1995), GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan, Kuala Lumpur.

Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan, (2001 ), LAPORAN TAHUNAN 2001, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia.

Robert W.Miller, ( 1988 ), URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

82