Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TINGKATAN TIGA

MATA PELAJARAN : Matematik

TINGKATAN : 3 Ibnu Sina

TARIKH : 03 Disember 2010

MASA : 40 minit

BILANGAN PELAJAR : 30 orang

TOPIK : STATISTIK II

SUBTOPIK : Mod, min dan median

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pelajar dapat memahami dan menggunakan konep mod

untuk menyelesaikan masalah

HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pengajaran pelajar akan dapat :

(i) menentukan mod bagi:

(a) suatu set data

(b) data yang diberikan dalam jadula

kekerapan

(ii) menentukan mod dan kekerapannya daripada

piktograf, carta bar, graf garis dan carta pai.

PRASYARAT : Pelajar telah memahami konsep kekerapan dan dapat

mewakilkan data dalam bentuk piktograf, carta bar, graf

garis dan carta pai.

BAHAN BANTU MENGAJAR : Slaid powerpoint, lembaran kerja, buku teks.


NILAI-NILAI MURNI i) Kerjasama

ii) Berhati-hati

iii) Bersistematik

iv) Mematuhi arahan

v) Yakin

PROSEDUR

ISI AKTIVITI PENGAJARAN DAN


LANGKAH CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Set Induksi Ulangkaji 1. Pelajar diminta memerhatikan slaid BBM : slaid
(5 minit) yang dipaparkan guru yang terdiri
powerpoint
daripada 15 biji bola.
2. Guru bersoal jawab dengan pelajar:
i. Bola apakah yang paling Nilai murni :
banyak bilangannya?
Kerjasama
ii. Bola apakah yang paling
Yakin
sedikit bilangannya?

3. Pelajar diminta membuat refleksi


Teknik :
tentang pembelajaran lepas iaitu
Bersoaljawab
kekerapan
4. Pelajar diminta mengaitkan topik secara umum
yang bakal dipelajari dengan
pembelajaran lepas.

Langkah 1 Menentukan 1. Pelajar ditayangkan dengan slaid BBM :


(15 minit) mod daripada powerpoint yang mengandungi cara
slaid
data dan jadual menentukan mod.
powerpoint, kad
kekerapan 2. Guru menerangkan kepada pelajar
langkah-langkah menentukan mod manila
bagi suatu
(a) set data

(b) data yang diberikan dalam

jadual kekerapan
Nilai murni:
3. Pelajar diminta oleh guru untuk
Kerjasama
menyelesaikan latihan
Yakin
ringkas(Aktiviti 1)yang dipaparkan di
slaid. Perihatin

4. Guru bersoal jawab dengan pelajar


tentang jawapan yang diberikan.

Langkah 2 Menentukan 1. Pelajar ditayangkan dengan slaid BBM :


(15 minit) mod dan powerpoint yang mengandungi suatu
slaid
kekerapannya rajah piktogram.
powerpoint,
daripada 2. Pelajar diberikan penerangan oleh
piktogram, carta guru langkah-langkah menentukan lembaran kerja
bar, graf garis mod bagi suatu piktogram.
dan carta pai. 3. Pelajar ditayangkan dengan slaid
powerpoint yang mengandungi rajah
carta bar, graf garis dan carta pai.
4. Pelajar diminta memberikan
Nilai murni:
menentukan mod bagi carta bar, graf
Kerjasama
garis dan carta pai.
5. Guru bersoal jawab dengan pelajar Yakin
tentang jawapan yang diberikan.
Berani
6. Pelajar diminta oleh guru untuk
Perihatin
menyelesaikan latihan ringkas pada
lembaran kerja.
7. Guru membincangkan jawapan yang
diberikan oleh pelajar

Penutup Kesimpulan 1. Guru bersoal jawab dengan pelajar


(5 minit) Pembelajaran tentang topik yang telah dipelajari.
Contoh soalan:
 Bagaimanakah untuk
menentukan mod bagi suatu
set data?
 Bagaimanakah untuk
menentukan mod daripada
jadual kekerapan?
 Bagaimanakah menentukan
mod daripada piktograf, carta
bar, graf garis dan carta pai.

2. Pelajar diminta memberikan


kesimpulan tentang apa yang
dipelajari
3. Pelajar diminta oleh guru untuk
menyelesaikan latihan dalam buku
teks.
4. Guru mengucapkan terima kasih
kepada pelajar di atas kerjasama yang
telah diberikan.