Anda di halaman 1dari 75

KONSEP GURU DARI

PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR


DAN BARAT
OBJEKTIF P & P

1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru


berdasarkan falsafah-falsafah
pendidikan dunia.
2. Membezakan setiap peranan guru
dalam Islam.
3. Menganalisis kedudukan dan
tanggungjawab guru dalam Islam.
PENGENALAN
KONSEP ASAS DAN
FALSAFAH PENDIDIKAN
Konsep Falsafah

• Berasal daripada perkataan Yunani -


mencinta.
• Perkataan Sophia –
kearifan/kebijaksanaan.
• Falsafah pendidikan – pedoman, arah
tujuan atau pandangan terhadap
perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.
• Maksud lain – ilmu dan kebenaran.
• Aspek pendidikan – guru mendapat
panduan dan petunjuk terhadap
perkara2 berkaitan dengan pendidikan.
• Falsafah pendidikan membahaskan 3
persoalan utama – metafizik,
epistemologi, dan aksiologi.
• Falsafah pendidikan – memberi
panduan kepada sesebuah sistem
pendidikan untuk menetapkan
matlamat, jenis sistem pendidikan,
jenis kurikulum, kaedah pengajaran
serta peranan guru.
FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT
• Plato – satu proses yang dapata
membentuk individu yang berakhlak
mulia.
• Montessori – satu proses membentuk
dan mengembangkan JERI kanak-
kanak.
• John Dewey – satu proses
perkembangan individu dan usaha
mengatur ilmu pengetahuan untuk
menambahkan lagi pengetahuan
semulajadi yang ada pada manusia
supaya hidup berfaedah dan selamat.
• Falsafah Pendidikan Barat terbahagi
dua:
i. Tradisional – perenialisme dan
essensialisme.
ii. Moden – progresivisme,
rekonstruktivisme dan eksistensialisme.
PERENIALISME
• Berasal daripada falsafah tradisional
yang banyak dipengaruhi oleh fahaman
Plato dan Aristotle.
• Lahir - kerana pengaruh materialisme,
pragmatisme dan fahaman sains, nilai
moral dan rasional manusia semakin
merosot.
• Tujuan fahaman ini – mengembangkan
potensi rasional individu, menemui
prinsip2 mutlak dan memahami dunia
yang sebenar.
• Dasar pendidikan – idealisme
• Tujuan pendidikan – mendisiplinkan
mental dan jiwa murid supaya menjadi
rasional.
• Ilmu pengetahuan – tertumpu kepada
kajian yang kekal, menguasai fakta dan
ilmu tanpa batas masa.
• Peranan pendidikan – matapelajaran
klasik, menganalisis sastera, pupuk
moral dan melatih 3M
ESSENSIALISME
• Lahir kerana – fitrah manusia
sebenarnya kurang nilai2 murni yang
sempurna.
• Dasar pendidikan – idealisme dan
realisme.
• Tujuan pendidikan –
mempertingkatkan pertumbuhan
intelek individu, mendidik manusia
menjadi lebih cekap, membentuk
personaliti dan mental ketahap
kesempurnaan dan keharmonian.
• Ilmu pengetahuan – kemahiran penting
dalam matapelajaran akademik,
menguasai konsep dan prinsip2
matapelajaran.
• Peranan pendidikan – guru mempunyai
autoriti dalam tugasnya.
• Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat
secara eksplisit.
• Tumpuan kurikulum – kemahiran asas
3M, sains, sejarah, ilmu alam, bahasa
asing. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang
peringkat sekolah.
PROGRESIVISME
• Kelahiran manusia adalah suci dan
fitrah dan coraknya pada masa depan
adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh
sekitarannya.
• Dasar pendidikan – pragmatisme,
naturalisme.
• Tujuan pendidikan –
mempertingkatkan kehidupan sosial
yang demokratik.
• Ilmu pengetahuan – Ilmu yang
membawa kepada pertumbuhan dan
pembangunan proses belajar hidup,
tertumpu pada pembelajaran aktif.
• Peranan pendidikan – guru sebagai
pembimbing, penasihat (inkuiri
penemuan, penyelesaian masalah dll)
• Tumpuan kurikulum – berdasarkan
minat, keperluan dan kebolehan murid.
Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @
konsep. Penyelesaian masalah, projek,
ujikaji dll. cth- kemahiran hidup.
REKONSTRUKTIVISME
• Lahir daripada fahaman progresivisme.
• Menggabungkan teori progresivisme
dan behavioral sains.
• Dasar pendidikan – pragmatisme.
• Tujuan pendidikan – memperbaiki dan
membina masyarakat, pendidikan
untuk perubahan dan reformasi.
• Ilmu pengetahuan – kemahiran dan
mata pelajaran untuk mengenal dan
menyelesaikan masalah masyarakat,
pembelajaran aktif,prihatin dengan
masalah masalah kini
• Peranan pendidikan – guru menjadi
agen perubahan, pengarah projek dan
ketua penyelidik.membantu murid
sedar akan masalah yang dihadapi
• Tumpuan kurikulum – tertumpu kepada
sains sosial dan kaedah penyelidikan
sosial. Kemahiran berfikir kreatif dan
kritis.
EKSISTENSIALISME
• Dasar pendidikan metafizik – alam
kewujudannya, membesar dan
seterusnya menyedari kewujudan
keadaan dirinya dan penghidupannya.
• Pengetahuan/kebenaran – kebenaran
pilihan individu, apa yang diamati
diberi makna,berdasarkan pemahaman
sendiri.
• Etika moral dan akhlak – berdasarkan
kebebasan individu, tidak perlu
mengikut norma masyarakat.
FALSAFAH PENDIDIKAN
TIMUR
KONFUSIANISME
• Sesuatu sistem pendidikan harus
berasaskan kepada prinsip kebenaran
dan segala aspek kebaikan. Justeru
manusia boleh dididik dan diajar untuk
memiliki tingkah laku dan etika yang
tinggi.
• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –
i. Membina tingkahlaku supaya manusia
berakhlak mulia.
ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia
kepada pemerintah dan negara.
KONFUSIANISME
• Kung Fu Tze – sesuatu sistem
pendidikan harus berasaskan kepada
prinsip kebenaran dan segala aspek
kebaikan.Justeru manusia boleh dididik
dan diajar untuk memiliki tingkah laku
dan etika yang tinggi.
• Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme –
i. Membina tingkahlaku supaya manusia
berakhlak mulia.
ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia
kepada pemerintah dan negara.
• Memperkenalkan unsur rasionalisme.
• Untuk dapat ilmu sebenar, pelajar perlu
menggabungkan pemikiran rasional
dengan mentalnya.
• Menyarankan kaedah inkuiri.
NASIONALISME &
INTERNASIONALISME
• Pendidikan merujuk individu yang
berfikiran cergas, saintifik, bersih
berani dll serta tetap mendukung
nasionalisme yang ideal.
• Proses bertujuan melahirkan menusia
yang sempurna.
• Mementingkan aspek2 mencintai
negara sendiri dan negara lain.
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
• Turki Rabih – FPI dibina berasaskan empat
rukun iman yang teguh, akhlak mulia,
berilmu dan amal salih (Yunus :9).
• Kamal Hassan – FPI menekan konsep;
i. Pendidikan seumur hidup.
ii.Pembangunan menyeluruh JERI.
iii.Menyampaikan dua fungsi –’abid, khalifah.
iv.Memakmurkan alam.
v.Kesepaduan iman, ilmu dan amal salih
vi.Al-falah.
Samb.

• Al-Nahwi – Asas FPI terdiri daripada;


i. Keimanan kepada Allah, meninggikan
kalimahNya dan daie.
ii.Manhaj rabbani.
iii.Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti
alam dan diri sendiri.
• FPI memerlukan prasarana yang mesti
digembleng bersama.
HAKIKAT FPI

1. Hakikat ketuhanan.
2. Hakikat alam.
3. Hakikat manusia.
Hubungan FPI Dengan Konsep
Pendidikan Islam

ALLAH

MANUSIA ALAM
CIRI/SYARAT FPI

1. Sesuai dengan roh Islam, akidah dan


undang-undang Islam.
2. Berkaitan dengan realiti masyarakat.
3. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan
manusia.
4. Bersifat universal didasari faktor sosial,
budaya, spiritual, ekonomi dll.
5. Bebas daripada sebarang percanggahan.
6. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh
yang jelas
PERANAN GURU DALAM
ISLAM
Penyampai Ilmu Pengetahuan

• Perlu menyampaikan secara berkesan


melalui kemahiran, teknik dan kaedah
mengajar yang sesuai.
• Mewujudkan suasana p & p yang berkesan
– interaksi 2/3 hala.
• Penyampaian ilmu mengikut silibus,
meluaskan maklumat yang ada,
menggalak murid cari maklumat baru, dll.
• Guru perlu mengajar murid bijak belajar. –
kesan tabiat membaca, minat, budaya dll.
Perancang & Pengurus Pembelajaran

• Perlu merancang p & p dalam dan luar


bilik darjah, perlu ada rancangan tahunan,
bulanan, mingguan dan harian.
• Aktiviti luar perlu perancangan rapi. –
alat, BBM, kemudahan asas dll.
• Guru bertindak sebagai fasilitator –
bimbing murid.
• Guru bantu murid kembang bakat sedia
ada. Kesan kekuatan dan kelemahan yang
wujud pada murid.
Pengembang & Pengukuh Kemahiran

• Guru perlu latih murid menguasai


kemahiran berfikir, penggunaan minda
yang baik dan membina budaya berfikir. –
how & why.
• Guru galak murid terus guna kemahiran
yang dikuasai untuk menguasai kemahiran
lain. –rentasan matapelajaran.
• Bimbingan hendaklah secara berterusan.
Samb.

• Pembentuk akhlak.
• Pembimbing dan kaunselor.
• Contoh teladan atau model.
• Pelajar dan pembina budaya ilmu.
• Penghubung dalam masayarakat.
• Penyelidik dan penilai.
KONSEP 6M
• Bukan suatu yang asing. – persidangan
dunia pendidikan Islam 1977.
• Telah digunakan keseluruhannya oleh
Rasulullah saw.
• 6M –
- mudarris.
- muaddib.
- murabbi.
- mursyid.
- muallim.
- muballigh.
MUDARRIS
• Konsep yang diasaskan kepada guru
cemerlang yang berkesan. Umumnya
dinilai daripada lima aspek utama –
- ciri-ciri peribadi yang dimiliki.
- kaedah-kaedah pengajaran yang
digunakan.
- kejayaan mewujudkan iklim dan
personaliti yang baik.
- mempunyai kepakaran, kecekapan
dan kemampuan membuat
keputusan secara profesional.
Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah
berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta
pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan
kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi
orang-orang yang menyembahku dengan
meninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi
(sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi
orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah
Allah Taala - dengan ilmu dan amal yang sempurna),
kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu,
dan kerana kamu selalu mempelajarinya.

Ali –Imran : 79
Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat
keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara,
untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya
mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan)
berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orang-
orang lain) ", dan supaya kami menerangkan (Al-
Quran) itu kepada orang-orang yang (mahu)
mengetahui.
Al- An,am : 105
MUADDIB
• Merujuk kepada peranan guru untuk
mengasuh, mendidik, membentuk,
membimbing, menanam, menyuci,
menitis dan menyuburkan akhlak
mulia, disiplin, tingkahlaku, sahsiah
dan seluruh adab sopan dalam
pembinaan dan pembangunan diri
para pelajar/murid.
• Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu
Allah SWT.
• Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak
serta diasaskan kepada keimanan
yang kukuh
MURABBI
• Merujuk kepada peranan guru yang
seiring dengan dasar pendemokrasian
pendidikan untuk membina akal budi,
membangun jatidiri dan intergriti,
memacu minda, mencurahkan kasih
sayang, mendidik, mengajar,
menyubur dan memelihara fitnah para
pelajar serta memupuk bakat dan
kebolehan yang wujud dalam diri
mereka secara beransur-ansur agar
dapat berkembang dengan baik
selaras dengan kematangan yang
dilalui oleh para pelajar.
• Guru berperanan merealisasikan
pembentukan dan pembangunan para
pelajar dari pelbagai aspek (jasmani,
rohani, emosi dan intelek) agar dapat
melahirkan insan soleh yang berakhlak
mulia menurut perspektif Islam.
Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau
tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah
kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia
tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak
mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu
pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan
mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka
mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang
beroleh pahala berganda-ganda.
Al-Rum : 39
Dan hendaklah engkau merendah diri kepada
keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu,
dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata):
"Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka
berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih
sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.“
Al-Isra’ : 24
MU’ALLIM
• Merujuk kepada peranan guru untuk
memberitahu, mengajar, memindah
dan menyampaikan pelbagai jenis
maklumat, disiplin dan ilmu
pengetahuan kepada para pelajar
sama ada melalui syarahan, latihan,
amali, latihtubi, arahan atau sebarang
bentuk pengajaran yang dirancang.
• Proses ta’lim merangkumi adab
berilmu yang akan mewarnai
pembentukan dan pembangunan diri
pelajar sebagai insan soleh.
Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka
sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan,
kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka
hendaklah kamu mengingati Allah (dengan
mengerjakan sembahyang secara yang lebih
sempurna), sebagaimana Allah telah mengajar kamu
apa yang kamu tidak mengetahuinya.
Al-Baqarah : 239
Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala
nama benda-benda dan gunanya, kemudian
ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman:
"Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini
semuanya jika kamu golongan yang benar".
Al-Baqarah :31
MURSYID
• Merujuk kepada aspek kepimpinan
guru untuk menjaga, menasihati,
mangarah, membimbing dan memberi
petunjuk kepada para pelajar ke arah
pembentukan dan pembangunan diri
(JERI) sebagai insan soleh.
• Konsep irshad lebih menfokuskan
konsep kepimpinan Rasulullah saw
dalam proses mendidik dan
membimbing para sahabat.
`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu
kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali
akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan
kami.
Al-Jin : 2
MUBALLIGH
• Merujuk kepada kualiti guru yang
berperanan sebagai da’i dengan
memberi tumpuan kepada aspek
keterbukaan, keluwesan (murunah),
kesederhanaan, kesempurnaan,
kesejagatan dan keseimbangan
semasa menjalankan amanah dan
tanggungjawabnya.
• Konsep tabligh mengutamakan
ketegasan dalam kelembutan serta
bijaksana ketika berhujjah dan
memberi tunjuk ajar.
HAK DAN KEWAJIPAN GURU
DALAM ISLAM
1. Guru sebagai pengajar, pembimbing,
penilai, pemudahcara.
2. Guru sebagai agen perubahan.
3. Guru sebagai pemimpin masyarakat.
4. Guru sebagai kaunselor.
5. Guru sebagai agen sosialisasi
1. Menyayangi pelajar.
2. Meneladani Rasulullah saw.
3. Sentiasa menasihati murid.
4. Menjaga disiplin murid.
5. Memahami teknik dan kaedah
pengajaran.
6. Suka subjek yang diajar.
7. Mengamalkan ilmu yang diajar.
8. Menerapkan didikan agama.
9. Mampu memberi kesan kepada
perubahan tingkahlaku baik.
10.Memberi semangat dan perangsang
kepada murid.
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB GURU
DALAM ISLAM
1. Peranan guru agama terhadap murid-
murid.
2. Peranan guru agama dalam sesi p & p.
3. Peranan guru menanamkan keagamaan.
4. Peranan guru dalam meningkatkan mutu
pendidikan.
1. Tanggungjawab terhadap pelajar.
2. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.
3. Tanggungjawab terhadap masyarakat
dan negara.
4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat
dan profesion perguruan.
RUMUSAN
SESI PERBINCANGAN
LEMBARAN KERJA
Bincangkan bersama rakan anda perkara-
perkara berikut:

1.Jelaskan perbezaan antara falsafah


pendidikan tradisional dan moden Barat.
Sertakan grafik
2.Bincangkan perbandingan antara falsafah
pendidikan Islam, Timur dan Barat. Ulasan
dalam bentuk grafik.

Anda mungkin juga menyukai