Anda di halaman 1dari 7

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI RAMPAI,
SETAPAK, 53300 KUALA LUMPUR

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4 Aydan
Bilangan Murid : 20 orang
Tema : Yang Baik Jadikan Teladan
Tajuk : Monyet Yang Pintar
Tarikh : 24 SEPTEMBER 2010
Masa : 8.45 – 9.45 pagi
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Membaca lancar dialog teks bercerita dengan 80%
sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian
yang menarik melalui audio yang didengar.
2. Mengecam secara lisan peribahasa yang terdapat dalam
dialog teks bercerita dengan 80% betul.
3. Menyatakan pendapat tentang ramalan kesudahan cerita
yang dimainkan oleh watak dalam cerita ’Monyet Yang
Pintar’.

Fokus Utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 1
i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 1


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

Fokus Sampingan
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya
bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.
Aras 1
i. Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi
yang dibaca.

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik
dan jelas.
Aras 2
ii. Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa
yang betul.

Kemahiran Bahasa: Mendengar,bertutur, membaca dan menulis.


Sistem Bahasa: Peribahasa: beri muka, ada hati, ada jalan.

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: Pendidikan Seni Visual.
Nilai: Kerjasama, keberanian, semangat kekitaan, kerajinan.

Kemahiran Bernilai Tambah:


KB: Menghubungkait-menjana idea-memproses maklumat-menyelesaikan
masalah.
KP: Verbal-linguistik-interpersonal-intrapersonal.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah didedahkan kepada bacaan dialog teks
cerita kanak-kanak.

Bahan Bantu Belajar: Komputer riba, LCD, sambungan internet, boneka kertas, teks
dialog.

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 2


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Pengesanan maklumat yang Set Induksi (5 minit)
dipertontonkan 1. Guru menayangkan video klip
tentang murid Tahun 4 SK yang
• Video klip murid Tahun 4 berkongsi cerita mengenai BBB: video klip, komputer riba dan
berkongsi pengalaman cerita cerita kanak-kanak yang LCD
yang dibacanya dalam buku dibacanya melalui buku teks.
teks BMCIMG1701.MOV 2. Guru bersoal jawab dengan
murid tentang isi sebenar yang
hendak disampaikan dalam
video klip yang ditayangkan. KBT:
3. Murid menceritakan KB- menghubungkaitkan, memproses
pengalaman sedia ada maklumat
membaca dialog cerita kanak-
kanak yang dipegang oleh
watak-watak tertentu.
4. Guru menerangkan tajuk
pengajaran dan pembelajaran
hari ini.
Langkah 1 (20 minit)
Aktiviti 1
1. Guru memilih lima orang murid BBB: audio, boneka kertas, teks dialog
• Dialog dihafaz mengikut audio untuk memegang lima watak
diikuti ajukan dalam dialog cerita ’Monyet
Yang Pintar’.
2. Guru mengedarkan 1 watak
bersama-sama boneka kertas KBT:
kepada setiap lima orang murid KP- verbal-linguistik, interpersonal,
tersebut. intrapersonal
3. Guru memasang audio dialog KB- memproses maklumat,
watak sambil semua murid menghubungkait, menjana idea.

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 3


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

mendengar manakala lima Teknik: teater pembaca


orang murid tadi perlu mengajuk Kaedah: oral-aural
semula dialog mengikut turutan Strategi: pemusatan murid, pemusatan
watak. bahan.
4. Murid lain perlu mengajuk Pendekatan: tematik, eklektik
kembali rakan mereka setelah
setiap watak mengajuk dialog Nilai: kerjasama, semangat kekitaan,
masing-masing selepas keberanian.
diperdengarkan oleh audio.
5. Guru membetulkan sebutan,
intonasi dan gaya penyampaian
murid.
Langkah 2 (15 minit)
Aktiviti 1
• Mengecam peribahasa - beri 1. Murid digilir-gilirkan oleh guru
muka, ada hati, ada jalan untuk memegang watak dalam BBB: boneka kertas
cerita ’Monyet Yang Pintar’.
2. Murid-murid diagihkan
kumpulan. Pembelajaran koperatif
3. Murid-murid yang mendengar
rakan mereka membaca dialog
diminta mengenalpasti
peribahasa yang terdapat di Teknik: teater pembaca
dalam dialog. Kaedah: oral-aural
4. Murid-murid diuji kumpulan Strategi: pemusatan murid, pemusatan
demi kumpulan akan bahan, penggabungjalinan
peribahasa yang mereka Pendekatan: deduktif
perolehi setelah mendengar
rakan mereka berdialog. Nilai: kerjasama, semangat kekitaan,
keberanian.

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 4


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

Aktiviti 2
1. Guru mengagihkan kertas
kepada setiap kumpulan untuk KBT:
• Membina ayat berdasarkan membina ayat berdasarkan KP- verbal-linguistik
peribahasa peribahasa yang didengar
dalam dialog.
2. Wakil kumpulan ke hadapan
untuk membacakan ayat yang
dibina.
3. Guru membetulkan mana-mana
ayat murid dan meminta kelas
membacakan beramai-ramai.

Langkah 3 (15 minit)


Aktiviti 1
• Membaca teks cerita ’Monyet 1. Guru mengedarkan teks cerita BBB: teks cerita
Yang Pintar’ dan membuat ’Monyet Yang Pintar’ kepada
ramalan setiap murid. Pembelajaran koperatif
2. Guru dan murid membaca teks
cerita secara mentalis. KBT:
Aktiviti 2 KP- verbal-linguistik,
1. Secara berkumpulan, murid intrapersonal,interpersonal
berbincang untuk mengetahui KB- meneyelesaikan masalah,
kesudahan sebenar cerita menjana idea
‘Monyet Yang Pintar’.
2. Guru memilih secara rawak atau Nilai: keberanian
sukarela murid untuk bercerita
di hadapan kelas dari awal
hingga akhir cerita dan
bagaimanakah kesudahan
cerita tersebut.

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 5


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

Penutup (5 minit)
• Penutup kognitif – membuat 1. Guru menyoal murid tentang
rumusan isi pelajaran dan perkara yang dipelajari.
teladan cerita 2. Guru menyimpulkan pelajaran.
• Penutup sosial – 3. Guru memberi pujian dan
”Mari Baca Buku Cerita” dorongan kepada murid supaya
”Banyak Kisah Haiwan Pintar” berusaha membaiki sebutan,
”Saya Murid Pintar” intonasi dan gaya penyampaian
ketika bertutur. Nilai: kerajinan
4. Sorakan semangat membaca
cerita beramai-ramai sambil
melakukan pergerakan.

Bibliografi

Ee Ah Meng. (1993). Pedagogi ii Amalan Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Kamarudin Hj.Husin. (1988). Pedagogi Bahasa. Petaling Jaya, Selangor : Longman Malaysia Sdn.Bhd.
Kamarudin Jeon et.al. (2008). Bahasa Melayu SK Buku Teks Tahun 4. Kuala Lumpur : DBP.
Marzuki Nyak Abdullah. (1994). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu KBSR. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn.Bhd.
Shahabudin Hashim et.al. (2005). Pedagogi Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. Batu Caves, Selangor :
PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
http://www.slideshare.net/ninezero90xxx/pedagogi-bahasa-melayu-sekolah-rendah-konsep-teknik

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 6


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011
PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
BMM 3104
ENCIK HEGRETUL AL-AMIN B SAHBUDIN

ANIS NAWWAR, FADHILAH & MUHAMMAD AFIQ 7


PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEM 52011