Anda di halaman 1dari 5

15

3.2 Syarat-Syarat Penerimaan Sesuatu Qiraat Para ulama telah menggariskan 3 syarat bagi penerimaan qiraat. Syaratsyarat tersebut adalah :

1. Sanadnya mutawatir. 2. Sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani, walau pun secara tersirat. 3. Sesuai dengan salah satu kaedah Bahasa Arab.

3.2.1 Sanadnya mutawatir Sanad yang mutawatir membawa maksud periwayatan oleh ramai orang dari satu peringkat ke satu peringkat dari awal hingga akhir yang mana menurut kebiasaan , adalah mustahil mereka boleh bersepakat untuk melakukan suatu dusta , sejak dari awal sanad yang pertama hingga sampai kepada sanad yang terakhir.

Terdapat juga sebahagian ulama mengatakan sanad yang sahih sudah cukup untuk membolehkan sesuatu qiraat itu diterima.

Syaikh Makki bin Abu Talib al- Qaisi menyatakan; Qiraat sahih adalah qiraat yang sahih sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W,

16

ungkapan kalimahnya sempurna menurut kaedah tatabahasa Arab dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Jazari, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Tayyibatun Nasyar fi al-Qiraat al-Asyar. ( Menurut Syaban Muhammad Ismail , mengutip pendapat al- Shafaaqasi, pendapat ini lemah kerana membawa akibat tiada perbezaannya antara Al-Quran dengan yang bukan al-Quran)

Pada kesempatan lain, Ibnul Jazari mensyaratkan mutawatir untuk penerimaan sesuatu qiraat yang sahih, seperti yamg disebutkan dalam kitabnya Munjid al-Muqriin wa Mursyid al-Talibin. Jadi, mungkin yang dimaksudkan dengan sanad sahih mutawatir. oleh Ibnul Jazari di sini adalah

Menurut Imam al-Nuwairi : Meniadakan syarat mutawatir adalah pendapat baru , bertentangan dengan ijma para ahli fiqh,ahli hadith dan yang lain-lain. Sebab Al-Quran- menurut jumhur ulama empat mazhab yang terkemuka-adalah kalamullah yang diriwayatkan secara mutawatir dan dituliskan pada mushaf,. Semua yang memegang definisi ini pasti mensyaratkan mutawatir,sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajib. Dengan demikian, menurut para imam dan pemuka mazhab yang empat,

17

syarat mutawatir itu merupakan keharusan. Banyak orang yang secara jelas menerangkan pendapat ini seperti Abu Bdul Barr, al-Azrai, Ibn Athiyah, al-Zarkasyi dan al-Asnawi. Pendapat yang mensyaratkan mutawatir ini telah menjadi ijma para ahli qiraat. Tidak ada ulama mutaakhirin yang tidak sependapat kecuali al- Makki dan beberapa orang lainnya.

3.2.2 Sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Uthmani, walau pun secara tersirat. Ini bermakna, bacaan wajah bacaan qiraat itu menepati dengan tulisan yang terdapat pada salah satu mushaf yang disalin oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Uthman bin Affan yang dikirimkannya ke negara-negara Islam pada masa itu.

Menurut jumhur ulama, rasm Uthmani merupakan hal yang tauqifi , tidak dapat diubah dengan alasan apa pun.

3.2.3 Sesuai dengan salah satu kaedah Bahasa Arab. Ini bererti qiraat itu sesuai dengan satu segi susunan kalimat bahasa Arab; sama ada lebih fasih atau sekadar fasih sahaja, sama ada kaedah yang disepakati ataupun kaedah yang diperselisihkan selagi

18

sanad qiraat tersebut sesuai dengan bentuk tulisan pada salah satu mushaf Uthmani.

Misalnya, qiraat Imam Hamzah yang membaca lafaz

"

"

dengan baris kasrah huruf mim pada surah an-Nisa ayat 1 :


Imam Hamzah membaca kalimah

" "

dengan baris kasrah

sebagai athaf kepada dhamir majrur pada lafaz kerana menurut kaedah nahwu mazhab Kufah atau merupakan Aa-id ( kata yang dikaitkan kembali ) daripada huruf jar yang telah dihilangkan kerana telah diketahui atau pun sebagai qasam ( sesuatu yang disumpahkan ) sebagai penghormatan bagi Arham ( kerabat ) dan ia juga menjadi pendorong untuk memelihara hubungan serta memperkukuhkan tali silaturrahim.

Jika sesuatu qiraat itu adalah sahih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kaedah bahasa Arab yang dipakai, ia tidak ditentang atau ditolak kerana qiraat yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w adalah wajib untuk diterima.

19

Abu Amr Ad-Dani berkata : Para imam qiraat tidak mengamalkan suatu qiraat Al-Quran berdasarkan bahasa yang paling masyhur dipakai dan yang paling sesuai menurut kaedah tata Bahasa Arab, melainkan berdasarkan yang paling mantap diterima dari hadith yang riwayatnya sahih periwayatannya. Apabila periwayatannya telah mantap , maka qiraat itu merupakan sunnah yang harus diikuti dan wajib diterima.

Zaid bin Tsabit pula mengatakan, Qiraat itu merupakan sunnah yang wajib diikuti .

Dan Baihaqi berkata ; Adapun yang dimaksudkan dengan mengikuti qiraat orang yang sebelum kita merupakan sunnah yang wajib diikuti, ertinya ialah tidak boleh menyalahi qiraat yang termasyhur walaupun selain qiraat tersebut terdapat qiraat lain yang cukup lumrah dalam bahasa Arab. Jikalau tidak, sudah pasti yang akan menjadi pertimbangan utama adalah masalah bahasa.