Anda di halaman 1dari 29

1.

PENGENALAN

Permainan adalah tunjang utama dalam pendidikan jasmani dan semestinya


disertai oleh semua lapisan murid tanpa mengira tahap kebolehan kemahiran (Holt,
Strean & Bengoecha, 2002; Rovengno, Nevett & Babiarz, 2001). Salah satu
daripada permainan tersebut ialah hoki. Hoki merupakan permainan yang tiada fakta
yang tepat tentang asal usulnya. Namun terdapat rekod yang mengatakan
permainan hoki menggunakan kayu dan bola yang kemudiannya didakwa sebagai
permulaan permainan hoki sekarang ,pada zaman kuno dahulu .Menurut catatan itu,
ia dimainkan oleh orang orang Greek ,Parsi dan Rom sejak zaman Sebelum Masihi
lagi. Akan tetapi permainan ini kemudiannya terus ienyap sehinggalah pada tahun
1365

apabila

ia

pertama

kali

diperkenalkan

dan

dimainkan

di

England.

Kedatangan permainan ini ke England telah menaikkan semangat dan menarik


minat masyarakat di negara tersebut ketika itu. Ramai yang mula bermainnya. Oleh
kerana tiada sebarang peraturan atau undang- undang khusus untuknya, orang
pada zaman itu telah memainkannya dalam pelbagai cara dan teknik. Kepelbagaian
teknik

ini telah

menyebabkan

sering berlaku

kekecohan

sehingga

berlaku

pergaduhan dan pertumpahan darah. Dengan kata lain, cara permainan yang tidak
teratur ini telah mendatangkan risiko kepada para pemainnya. Akhirnya atas sebab
keselamatan, pihak berkuasa England telah mengharamkannya.
Dalam pada itu, permainan hoki sudah mula diterima oleh banyak negara
dunia. Undang-undang tentangnya mula direka. Walaupun usaha ini memakan masa
yang lama, namun ia mendatangkan manfaat kepada kepada permainan ini
kemudiannya.

Dengan

adanya

undang-undang

dan

peraturan ini,

maka

dapatlah permainan ini dimainkan dengan lebih teratur dan mudahlah bagi mereka
yang mahu mempelajarinya. Dahulunya, permainan hoki dikenali dengan berbagaibagai nama. Contohnya, di Ireland, hoki dikenali dengan nama Huvley atau
Huvling, di Scotland, ia disebut Shinty atau Shinny dan di Wales ia dikenali
dengan sebutan Banty atau Bandy, perkataan Hockey pula diambil dari
perkataan Perancis, iaitu Hoquet. Seterusnya, nama ini telah diinggeriskan menjadi
Hockry (hoki).
Apabila hoki diterima semula oleh pemerintah Britain, maka bermulalah era
baru kepada permainan ini. Bukan sahaja kaum lelaki yang bermain, malah kaum
perempuan pun turut bermain. Pasukan hoki pertama ditubuhkan di negara tersebut

pada tahun 1840an dan Blackheath di selatan London dianggap sebagai kelab hoki
pertama dan tertua di dunia. Kelab ini menubuhkan pasukan hokinya pada tahun
1861. Kelab ini juga memperkenalkan undang-undang hoki yang antara lain ialah
cara bermain, pengunaan pengadilan, kawasan permainan yang terhad, dan
mengenakan hukuman kepada pemain yang melakukan kesalahan. Berikutan
dengan itu, undand-undang hoki teleh digubal serta diperkemaskan dalam satu
mesyuarat di London pada tahun 1875. 8 tahun kemudiannya, Wimbledon Hockey
Club telah merumuskan undang-undang yang lebih baik dan kemas untuk
permainan ini. Pada tahun 1886 bermulalah permainan hoki sebagai sukan yang kini
merupakan salah satu sukan yang paling diminati di dunia. Dari England,
permainan ini tersebar ke negara negara lain seperti India, Amerika syarikat dan
beberapa negara Eropah.
Sejarah hoki Malaysia pula hampir sama dengan India. Permainan ini dibawa
ke negara tersebut oleh askar dan kakitangan British pada 1892. Namun pada ketika
itu, hoki masih belum lagi terkenal di kalangan rakyat tempatan. Selepas dua dekad
lebih, barulah penduduk tempatan mula meminati permainan ini. Pada 1923, Malaya
berjaya menubuhkan sebuah pasukan hoki dan telah mengadakan perlawanan
persahabatan dengan India yang baru sahaja memenangi pingat emas dalam Sukan
Olimpik. Selepas itu, pasukan hoki negara telah menjelajah ke beberapa negara di
Macau dan Hong Kong dan mengadakan permainan persahabatan di sana.

1.1

LATAR BELAKANG KAJIAN


Jurulatih atau guru sekolah yang bertindak sebagai jurulatih harus

merancang program latihan dengan menggunakan model dan stail


pengajaran bagi meningkatkan prestasi permainan di peringkat sekolah
terlebih dahulu. Program latihan permainan haruslah disesuaikan dengan
tahap kebolehan kemahiran dan tahap kematangan murid. Murid yang cepat
atau lambat matang mempunyai keupayaan yang sama untuk menjadi ahli
sukan yang berprestasi tinggi (Rink, 2002:Sanderson,1989).
Cothran, Kulina dan Ward (2000) menyatakan bahawa stail pengajaran
Mosston dan Ashworth merupakan kerangka teori pengajaran dan latihan
sukan serta permainan. Kerangka teori ini mempunyai pengaruh yang luas,
namun stail pengajaran ini belum betul-betul diuji keberkesanannya dalam
program latihan permainan. Tambahan pula, menurut Mosston (1992; 2002),

perkara yang perlu dikaji bukan sekadar stail pengajaran yang berkesan
tetapi perlu mencari dan menentukan stail pengajaran yang bersesuaian
dengan program latihan permainan. Model kemahiran kurang memberi
perhatian terhadap pengalaman murid dan tidak menggalakkan pemikiran
kreatif untuk membuat keputusan mengenai taktik dalam situasi permainan.
Akibatnya pemain tidak dapat meningkatkan prestasi permainan dalam aspek
seperti mengawal bola, membuat keputusan dan melaksanakan kemahiran
dalam situasi permainan. (Butler & McCahan, 2005; Metzler, 2005; Werner et
al., 1996)).
Penyelidikan tentang teknik permainan hoki telah lama bermula
semenjak kali pertama diadakan pertandingan. Dari persepsi guru pula, ia
telah dimulakan beberapa tahun yang lalu oleh Sanmuga Nathan A/L K.
Jeganathan (2007) dan Aizat Fitri (2010) serta beberapa pengkaji lain lagi.
Kajian-kajian

tersebut

mendapati

masalah

permainan

hoki

boleh

dikategorikan dalam 5 aspek, iaitu :


o

Kemahiran servis

Kemahiran memegang kayu hoki

Kemahiran memukul bola

Kemahiran memasukkan bola ke dalam gol

Kemahiran bergerak semasa permainan

1.2

PERNYATAAN MASALAH
Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Johor merupakan salah sebuah

sekolah yang terletak di Johor merupakan antara sekolah ternama yang


berada di bandar. Berdasarkan rekod ujian kemahiran permainan hoki
yang telah dijalankan sebelum ini, terdapat

30 orang pelajar telah

mencatatkan ranking skor terendah. Mereka agak kurang menyerlah dalam


menunjukkan kemahiran mereka ataupun sememangnya mereka kurang
berkemahiran. Mereka juga agak kurang memikirkan tentang kepentingan
kepelbagaian kemahiran terutamanya semasa bermain di perlawanan.

1.3

SOALAN KAJIAN
Adakah penguasaan kemahiran drag flick dalam permainan hoki dapat

ditingkatkan dengan menggunakan kaedah ansur maju?


1.4

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif yang ingin dicapai dengan menjalankan kajian ini iaitu;
a) Untuk meningkatkan penguasaan kemahiran drag flick dalam
permainan hoki bagi pelajar tingkatan 2 melalui kaedah ansur
maju.

1.5

BATASAN KAJIAN
Dalam kajian ini, pengkaji tidak mampu untuk mengkaji sesuatu yang

besar secara lebih khusus, jadi pengkaji membataskan kajian ini supaya
dapatan kajian adalah memuaskan. Pengkaji meletakkan skop dan ruang
yang agak sempit dalam batasan kajian, namun mempunyai intipati yang
menyeluruh. Dalam kajian ini, pengkaji membataskan bahan kajian kepada
skop yang sempit iaitu pengkaji hanya melakukan analisis pada keupayaan
pelajar itu sendiri. Dalam bahan kajian ini, tema yang dipaparkan adalah
sangat universal iaitu permainan hoki. Pengkaji hanya mengambil satu
elemen dari cabang permainan iaitu mengenai satu teknik yang relevan untuk
digunakan.

1.6

DEFINISI / ISTILAH
Dalam sukan hoki, wujud penggunaan istilah yang khusus untuk

menerangkan sesuatu keadaan dalam permainan. Sebagai contoh, istilah

faul yang member maksud kegagalan pemain untuk menerima hantaran


bola. Selain itu, istilah stick yang merujuk kepada kayu hoki yang digunakan
oleh pemain. Istilah Drag Flick pula merujuk kepada teknik permainan yang
dapat memungkinkan pemain memukul bola dan memasukkan bola ke dalam
gol dengan cemerlang.

1.7

KEPENTINGAN KAJIAN
a) Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami kemahiran
pelajar.
b) Dapat merancang teknik latihan dengan lebih berkesan.
c) Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pelajar dapat
memahirkan diri dengan teknik yang ingin diaplikasikan.
d) Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya
dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan membuat
penilaian dengan lebih berkesan.
e) Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat
perancangan untuk sebarang tindakan.

2.0

TINJAUAN LITERATUR
Permainan adalah tunjang utama dalam Pendidikan Jasmani dan semestinya

ia disertai oleh semua lapisan pelajar tanpa mengira tahap kebolehan kemahiran
mereka (Holt. Strean & Bengoeca.2002: Rovengo. Nevett & Babiarz. 2001). Di

Malaysia, permainan menjadi tunjang utama dalam sukatan pelajaran Pendidikan


Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Guru Pendidikan Jasmani di Malaysia boleh
berperanan sebagai jurulatih dalam usaha meningkatkan mutu sukan Negara.
Justeru itu, jurulatih harus menghayati falsafah kejurulatihan dan melengkapkan diri
dengan ilmu pengetahuan serta berusaha meningkatkan prestasi sukan dan
permainan murid-murid ((Connel.1993 & Thompson, 2000).
Guru yang bertindak sebagai jurulatih boleh menyulami waktu Pendidikan
Jasmani dengan memperkenalkan program latihan permainan untuk meningkatkan
prestasi permainan. Kajian menunjukkan melalui pendekatan program latihan minat,
prestasi permainan serta kecergasan murid-murid dapat ditingkatkan sepanjang
hayat (Corbin, 2002; Dodds, Griffin &Placek, 2001; Holt et al., 2002; Oslin, Mitchell &
Griffin,1998).

3.0

METODOLOGI KAJIAN
Data kajian akan dikumpul dengan menggunakan teknik-teknik berikut;
A.

Ujian Pra dan Pasca

Dalam kajian ini, cara mengumpulkan data adalah melalui Ujian


Pra iaitu melalui ujian kemahiran drag flick sebelum menjalani latihan
ansur maju yang telah dirancangkan. Setelah menjalani latihan
tersebut, Ujian Pasca akan dibuat dengan menggunakan ujian yang
sama seperti Ujian Pra.
B.

Soal Selidik
Saya telah menjalankan soal selidik untuk mengenal pasti tahap

keberkesanan pengajaran saya serta persepsi minat pelajar saya


terhadap pembelajaran yang telah saya jalankan. Skala pemeringkatan
Likert telah dijadikan sebagai panduan untuk menghasilkan soal selidik
tersebut. Data-data telah diambil dan dianalisa mengikut segala
persoalan yang dikemukakan.
C.

Temubual
Temubual di antara saya dengan pelajar dan antara saya

dengan guru pembimbing diadakan sebelum dan selepas aktiviti ansur


maju dijalankan. Temubual telah dirakamkan dan disimpan untuk
dianalisa dan dijadikan bahan bukti untuk kajian ini.
3.1

Perancangan Cara Menganalisisa Data


Untuk menganalisis data, data Ujian Pra dan Pasca akan dikumpulkan

dan dijadualkan. Data tersebut akan diproses dan dipindahkan ke dalam


bentuk graf. Perbincangan dan perbandingan graf akan dibuat untuk
membuktikan keberkesanan latihan ansur maju terhadap kemahiran drag
flick.

3.2

REKABENTUK PENYELIDIKAN
Pengkaji telah menggunakan model Kurt Lewin (1948) dalam

menjalankan kajian tindakan ini.

PERANCANGAN
REFLEKSI

TINDAKAN
PEMERHATIAN

Penyelidikan tindakan bermula dengan penghasilan idea umum iaitu


masalah atau isu yang dijelaskan dan dikenal pasti punca masalah
berkenaan. Seterusnya pelan tindakan dirancang untuk menyelesaikan
masalah

atau isu berkenaan. Pengkaji telah mendapat gambaran awal

tentang masalah kemahiran drag flick di kalangan pelajar tingkatan 2.


Dan bermula dari tinjauan awal masalah, pengkaji telah merancang perkara
untuk dilaksanakan. Antara perkara yang telah dirancang ialah kaedah
mengenal pasti masalah pelajar, cara pengumpulan dan menganalisis data
serta intervensi yang bakal dijalankan ke atas pelajar tersebut. Kemudian
perancangan berkenaan telah dilaksanakan dan pengkaji dapat menentukan
hasil yang diperolehi selepas memberi tindakan/intervensi. Antara cara yang
pengkaji gunakan dalam menentukan intervensi yang dijalankan berkesan
ataupun tidak ialah melalui proses rakaman video. Selepas mengambil
tindakan dan mengenal pasti hasil dapatan, refleksi dibuat untuk
menentukan sama ada tindakan yang dilaksanakan berjaya atau pun tidak.
Sekiranya tindakan yang dijalankan kurang berjaya atau kurang memuaskan,
perancangan masalah akan dibuat penambahbaikan.
Model Kurt Lewin (1948) telah dipilih untuk digunakan kerana
masalah/isu kajian telah diketahui dan memerlukan pengesahan supaya
perancangan yang tepat dapat digunakan. Pengkaji telah mengetahui
gambaran awal masalah yang dihadapi pelajar melalui refleksi pengajaran
dan pembelajaran yang lalu. Sebelum melakukan sebarang perancangan,
pengkaji telah mengenal

pasti aspek amalan refleksi melalui pengalaman

menjalankan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kebiasaannya,


kekangan atau masalah yang dihadapi untuk mencapai objektif latihan
memerlukan penambahbaikan kepada amalan refleksi yang dijalankan.
Misalnya, dalam refleksi, didapati bahawa pelajar menghadapi masalah ketika
melakukan pukulan drag flick dalam pertandingan yang disertai. Masalah ini

telah menjejaskan keputusan perlawanan kerana kebanyakkan gol dalam


satu-satu perlawanan dihasilkan daripada pukulan sudut penalti.
Masalah yang dihadapi oleh pelajar ini perlu segera ditangani agar
dapat membantu pasukan amnya dan mampu meningkatkan kemahiran drag
flick seseorang pelajar khususnya. Tinjauan masalah dan analisis masalah
dijalankan oleh pengkaji untuk mengenal pasti masalah sebenar. Justeru itu,
pengkaji telah memikirkan cara bagi mengatasi masalah ini dengan
melakukan

beberapa

perancangan

serta

tindakan.

Sekiranya

perancangan dan pelaksanaan tindakan yang diambil oleh guru bersesuaian


dengan masalah pelajar, ia akan membawa kepada perubahan yang besar
terhadap pencapaian individu dan pasukan.
3.3

POPULASI DAN SAMPEL

Murid
Tingkatan
Jantina
Sekolah

30 orang
2
Lelaki
Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail,

Kriteria Pemilihan

Johor
Mendapat skor terendah di dalam ujian
kemahiran

3.4

INSTRUMEN
3.4.1 INVENTORI DIRI RESPONDEN

Arahan : Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan atau tulis maklumat dalam ruang
yang disediakan.
1.

Jantina

) Lelaki

) Perempuan

2.

Bangsa

) Melayu

) Cina

) India

) Lain-lain

3.

Agama

) Islam

) Budha

Hindu

)lain-lain: nyatakan

..)
4.

Umur :...................................tahun

5.

Kawasan kediaman : (
(

6.

Jenis tempat tinggal : (


(

7.

) Bandar

) Rumah kampung (

) Rumah teres

) Apartment

) Rumah pangsa

Bilangan adik beradik

9.

Lokasi sekolah

) Pinggir bandar

) Luar bandar

(
(

8.

) 1-4 orang

) 5-8 orang

) 9-12 orang

) lebih 12 orang

) Dalam bandar

) lingkungan 2-5km

) lebih dari 5km dari bandar

Pekerjaan Ibubapa
Bapa :........................................... Ibu :.........................................

10.

Pencapaian dalam Sukan Hoki


:

................................................................................
3.4.2 SENARAI SEMAK PEMERHATIAN
Kes 1 :

Pemerhatian terhadap

Kes 2 :

sikap pelajar sebelum

Kes 3 :

guru memasuki kelas

Kes 4 :
Kes 5 :
Kes 1 :

Pemerhatian terhadap

Kes 2 :

sikap pelajar semasa

Kes 3 :

pengajaran dan

Kes 4 :

pembelajaran

Kes 5 :
Kes 1 :

Pemerhatian terhadap

Kes 2 :

sikap pelajar semasa

Kes 3 :

soaljawab dilakukan

Kes 4 :

Pemerhatian terhadap

Kes 5 :
Kes 1 :

maklum balas pelajar

Kes 2 :

semasa sesi

Kes 3 :

soaljawab dilakukan

Kes 4 :

Pemerhatian terhadap

Kes 5 :
Kes 1 :

maklum balas pelajar

Kes 2 :

apabila menjalankan

Kes 3 :

latihan

Kes 4 :

Pemerhatian terhadap
sikap pelajar apabila
menjalankan aktiviti

Kes 5 :
Kes 1 :
Kes 2 :
Kes 3 :
Kes 4 :
Kes 5 :

3.4.3 BORANG SOAL SELIDIK


Tanda ( ) pada ruangan di bawah : 1 tidak setuju 2 setuju 3 tidak berkaitan
Bil
Item
1
2
3
1
Pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah
2
3

subjek yang menyeronokkan saya


Pendidikan Jasmani adalah subjek yang bosan
Subjek ini tidak berkaitan dengan kehidupan

saya
Aktiviti yang dijalankan memberi saya banyak

pengetahuan dalam kemahiran drag flick


Saya suka melakukan aktiviti kemahiran drag

6
7

flick
Saya sangat suka belajar kemahiran baru
Guru sangat membantu dalam meningkatkan

minat dan kemahiran drag flick saya


Guru amat membantu dalam mengenalpasti

kelemahan saya
Saya telah berjaya meningkatkan kemahiran

10

drag flick.
Pengetahuan tentang asas drag flick sangat

11

penting.
Saya amat bermotivasi untuk melakukan
aktiviti kemahiran dengan kaedah ansur maju

12

ini
Saya suka belajar menganalisa pergerakan

13

drag flick dengan menggunakan video kamera.


Guru membimbing saya dalam menyelesaikan

14

masalah kelemahan saya.


Saya berjaya menyempurnakan tugasan yang

15

diberikan oleh guru dengan baik


Saya seronok belajar kemahiran baru dengan
kaedah ansur maju
3.4.4 BORANG TEMU BUAL BERSTRUKTUR

BIL
1.

SOALAN
Pada pendapat anda, adakah pembelajaran
kemahiran drag flick dalam sukan hoki amat
menyukarkan.
Kenapa?

CATATAN
Ya/Tidak

2.

Adakah kamu telah mengetahui teknik


melakukan drag flick dalam sukan hoki?

Ya/Tidak

3.

Semasa anda menjalani pembelajaran


kemahiran drag flick dengan kaedah ansur
maju yang dijalankan oleh guru, apakah
kebaikan yang kamu perolehi daripadanya?

Senarai Nilai Positif

4.

Apakah cadangan yang ingin anda kemukakan


untuk meningkatkan lagi kemahiran drag flick
kamu?

Senarai Cadangan

3.5

KAJIAN RINTIS KEBOLEHPERCAYAAN / KEESAHAN


Setelah kajian dijalankan, ujian kebolehpercayaan telah dilaksanakan

ke atas instrumen yang dibina. Terdapat beberapa ujian piawaian yang boleh
digunakan

untuk tujuan

pengukuran dan

penilaian. Kesahan dan

kebolehpercayaan instrument amat penting bagi mempertahankan kejituan


instrument daripada terdedah kecacatan. Semakin tinggi nilai dan tahap
kesahan dan kebolehpercayaan instrument maka semakin jitu data-data yang
akan diperolehi bagi menghasilkan kajian yang baik dan berkualiti (Ghazali,
2002).
Terdapat 3 jenis kesahan iaitu kesahan kandungan, kesahan gagasan
dan kesahan kriteria. Keperluan pertama untuk menjadikan sesuatu ujian itu
berkualiti ialah dengan menentukan bahawa item-item yang digunakan dalam
ujian sah. Maka sesuatu isntrumen dianggap sah jika ia boleh mengukur apa
yang hendak diukur. Terdapat 3 garis panduan digunakan untuk menunjukkan
item yang sah dalam ujian (Siti Rahayah, 2008 & Ahmad Hashim, 2004) iaitu :
Memastikan bahawa item bekerja dalam arah yang sama untuk
mengukur

konstruk yang hendak diukur.

Menjamin suatu item itu menyumbang dalam cara-cara yang bermakna


dan berguna.
Memastikan bahawa ujian secara keseluruhannya adalah mengukur
konstruk.

Kesahan

(validity)

dan

kebolehpercayaan

(reliablility)

instrument penting bagi mempertahankan kejituan instrument daripada


terdedah kepada kecacatan.

3.5.1 KESAHAN DALAM UJIAN PRA DAN PASCA


Pengkaji menyiapkan inventori soalan pra dan pasca dengan
berbantukan guru-guru lain yang lebih pakar tentang permainan hoki
sebelum menyerahkan kepada penyelia untuk melihat keselarasan

antara objektif kajian dan tema dengan soalan kajian. Pengesahan


penyelia ini juga salah satu bentuk daripada kebolehpercayaan data
kerana menurut Bogdan dan Biklen (2003) bahawa salah satu
daripada kesahan data kualitatif adalah melalui pengesahan penyelia
dan rakan penyelidik terhadap keteraturan kajian yang dilakukan.
3.5.2 KESAHAN DALAM SOAL SELIDIK
Bagi memastikan kesahan dalam soal selidik, soalan soal selidik
diberikan sebanyak 1 kali sejurus selesai sesi kajian. Borang ini
diberikan kepada setiap sampel kajian bagi memastikan hasil yang
diperolehi bertepatan dengan yang diinginkan. Semasa soal selidik
dijalankan, pengkaji membiarkan sampel untuk bebas berada di manamana bagi mengelakkan berlakunya terpengaruh dengan rakan-rakan
lain ataupun bertindak malu kepada pengkaji. Tiada nama yang perlu
ditulis supaya identiti sampel yang menjawab tidak diketahui.
3.5.3 KESAHAN DALAM TEMU BUAL
Salah satu cara untuk meningkatkan kesahan dan
kebolehpercayaan terhadap data kualitatif utama yang dikutip oleh
pengkaji adalah melalui pengesahan dengan tandatangan terhadap
data yang dikutip (Bogdan & Biklen 2003). Rakaman yang dijalankan
oleh pengkaji melibatkan rakaman suara. Semua responden kajian
membenarkan temu bual jenis rakaman ini. Dan malangnya rakaman
video tidak diterima oleh semua responden atas sebab-sebab
tersendiri. Rakaman suara bagi setiap responden kemudian ditranskrip
oleh pengkaji dengan kadar yang segera supaya semua data yang
menyokong kepada rakaman itu boleh dilaporkan dalam nota
lapangan. Setelah siap teks transkrip, pengkaji menyerahkan salinan
tersebut kepada responden yang terlibat untuk mereka membaca
kembali segala isi perbualan dan keterangan daripada maksud
perbualan. Para responden dibenarkan untuk membetulkan fakta yang
tersilap seterusnya menandatangani teks transkrip tersebut. Melalui
pembetulan fakta, pengakuan, dan pengesahan respoden terhadap
data utama (data temu bual) ini menjadikan kesahan dan
kebolehpercayaan terhadap data dapat ditingkatkan.

3.6

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA


Data kajian yang telah dijalankan dikumpul dengan mengikut prosedur

yang telah ditetapkan.


3.5.1 JADUAL PERANCANGAN KAJIAN
Jadual kajian disediakan dengan teliti bagi mengelakkan
berlakunya kelewatan atau gangguan semasa proses pengumpulan
data. Setiap proses pengumpulan data melalui prosedur yang telah
ditetapkan dan mengikut jadual yang dirancang.

Bil

Aktiviti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mengenalpasti masalah
Membuat kertas cadangan kajian tindakan
Membuat pemilihan subjek
Ujian Pra
Ansur Maju 1
Refleksi
Ansur Maju 2
Refleksi
Ansur Maju 3
Refleksi
Ansur Maju 4
Refleksi
Ansur Maju 5
Refleksi
Ujian Pasca
Menganalisis data
Membuat laporan dan kesimpulan
Menyiapkan pembentangan dapatan kajian
Jadual 1.0

Minggu
4 5 6

Jadual Perancangan Kajian

3.5.2 PROSEDUR
Setiap data yang diambil adalah dengan kebenaran sampel itu
sendiri. Dalam teknik ini, prosedur secara pengamatan telah dijalankan
bagi mendapatkan data yang sah iaitu pengamatan ringkas,
pengamatan sistematik dan pengamatan peserta.

A. PENGAMATAN RINGKAS
-

Cara ini dilakukan oleh pengkaji pada peringkat


awal kajian tanpa atur cara tertentu. Teknik ini
bertujuan

untuk

menetukan

perkara

yang

diperhati, diselidiki dan diteliti.


B. PENGAMATAN SISTEMATIK
-

Cara ini dilakukan sepanjang kajian berlangsung.


Contohnya

mengkaji permasalahan dari segi

sampel,latar belakang sampel, temu bual bersama


orang yang rapat dengan sampel dan sebagainya.
Pengumpulan data berlaku mengikut instrument
yang telah ditetapkan.
C. PENGAMATAN PESERTA
-

Cara

ini

dilakukan

secara

langsung

dan

melibatkan 3 peringkat iaitu pengamatan peringkat


permulaan; menetapkan kumpulan sasar dan
sekiranya kumpulan sasar tidak sesuai, ianya akan
diubah

serta

merta.

Peringkat

yang

kedua,

pengamatan dalam pengumpulan data; pengkaji


membuat

kajian

secara

berhati-hati

tanpa

menimbulkan perasaaan kurang senang oleh


sampel atau orang lain yang berkaitan. Dalam
peringkat ini, segala data yang diperolehi akan
dicatatkan

secara

rasmi.

Peringkat

ketiga,

penganalisian data; melibatkan pencarian atau


penetuan tema diterima atau ditolak oleh sampel.
3.7

CARA PENGANALISAN DATA


Untuk menganalisis data, data Ujian Pra dan Pasca akan dikumpulkan

dan dijadualkan. Data tersebut akan diproses dan dipindahkan ke dalam


bentuk graf. Perbincangan dan perbandingan graf akan dibuat untuk

membuktikan keberkesanan latihan ansur maju terhadap kemahiran drag


flick.
Bil
Responden
8
8
14
Jadual 2.0

1
2
3
Keputusan Ujian Pra

Carta 1.0

Keputusan Ujian Pra

Bil
Responden

4.0

ANALISA DATA

Mata Ujian
Pra

Mata Ujian
Pasca

5
10
15
Jadual 3.0

3
4
5
Keputusan Ujian Pasca

Carta 2.0

Keputusan Ujian Pasca

4.1

PROFIL RESPONDEN
Penelitian profil responden ini dilakukan dengan cara mengkategorikan

setiap item pada diri setiap pelajar / pemain. Kategori-kategori ini ialah dari
segi latar belakang keluarga, tempat tinggal, jumlah pertandingan yang
pernah disertai dan jumlah gol yang pernah dilakukan.
Bil Pelajar
18
12

Latar Belakang
Sederhana
Berada

Jadual 4.0

Analisa Latar Belakang Pelajar

Graf 3.0

Analisa Latar Belakang Pelajar

Bil Pelajar
15
15

Latar Belakang
Luar Bandar
Bandar

Jadual 5.0

Analisa Tempat Tinggal Pelajar

Carta 4.0

Analisa Tempat Tinggal Pelajar

Bil Pelajar

Jumlah Pertandingan Yang

3
5
10
12

Pernah Disertai
0
1
3
5

Jadual 6.0

Analisa Jumlah Pertandingan Yang Pernah Disertai

Carta 5.0

Analisa Jumlah Pertandingan Yang Pernah Disertai

Bil Pelajar

Jumlah Gol Yang Pernah

5
15
10

Dilakukan
0
2
5

Jadual 7.0

Analisa Jumlah Gol Yang Pernah Dilakukan

Carta 6.0

Analisa Jumlah Gol Yang Pernah Dilakukan

4.2

LAPORAN DAPATAN KAJIAN


Seramai 30 orang pelajar hoki dari Tingkatan 2 akan menjalani ujian

kemahiran asas yang telah ditetapkan di mana yang mempunyai markah


terendah telah dipilih. Mereka dijadikan subjek kajian ini. Setelah selesai
sesi pemilihan, mereka dilibatkan menjalani Ujian Pra kemahiran drag flick.
Ujian tersebut adalah merupakan ujian ketepatan, iaitu ujian untuk menguji
tahap kawalan kemahiran drag flick subjek.
Gol dibahagikan kepada beberapa kawasan markah yang bermula dari
0-3. Markah 0 adalah subjek gagal untuk memasukkan bola ke dalam gol.
Manakala, markah 3 dan 2 adalah kawasan yang berpotesi tinggi untuk
jaringan gol dihasilkan. Markah 1 pula adalah kawasan tengah gol yang
mempunyai potensi paling rendah untuk menjaringkan gol dalam situasi
sebenar permainan. Setiap subjek diberikan sebanyak 12 kali cubaan. Setiap
skor dicatat dan dikategorikan dari aras yang paling tinggi ke aras yang paling
rendah, bermula dengan cemerlang, baik, sederhana, lemah, sangat lemah
dan gagal.
Pelaksanaan ujian ini dijalankan dengan menggunakan manual TID
(Program Mengenalpasti bakat) bagi ujian specific sukan hoki iaitu kemahiran
menjaring yang dikeluarkan oleh Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Dapatan daripada kajian ini menunjukkan, kepelbagaian latar belakang
pelajar, dan beberapa item penting dalam mengkategorikan pelajar

memberikan impak kepada prestasi peningkatan kemahiran mereka setelah


menjalani ansur maju teknik Drag Flick ini.

5.0

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN


5.1

RUMUSAN HASIL KAJIAN


Secara keseluruhannya, saya akan merumuskan data yang diperolehi

untuk membuktikan bahawa aktiviti dan kaedah ansur maju yang dilakukan
boleh

menyelesaikan

masalah

dalam

melakukan

drag

flick

serta

meningkatkan prestasi drag flick pelajar tingkatan 2, Sekolah Sukan Tunku


Mahkota Ismail, Bandar Penawar. Dapatan kajian ini akan dapat dijadikan
contoh dan panduan kepada semua pendidik dan jurulatih yang menghadapi
kesukaran untuk meningkatkan kemahiran drag flick pelajar mereka.
Kekuatan yang boleh saya nyatakan di sini, secara yakinnya saya
boleh katakan bahawa penggunaan kaedah ansur maju sememangnya
membantu dalam menerapkan kemahiran pemain hoki. Juga tidak mustahil
pelajar lain juga akan tertarik dengan permainan hoki pada masa akan
datang.
Namun begitu, terdapat juga kelemahan yang telah dikenalpasti
semasa sesi kajian berlangsung seperti arahan yang sukar difahami.
Walaupun arahan yang diberikan disertakan dengan demonstrasi, namun
terdapat pemain yang kelihatan membandingkan teknik tersebut ialah
kemahiran sedia ada mereka walhalnya sememamngnya itulah kemahiran
yang mereka ada tetapi masih tidak tinggi kemahirannya. Selain itu, masa
kajian juga amat singkat jika dibandingkan dengan masa yang digunakan oleh

latihan di peringkat nasional. Hal ini memungkinkan mereka akan lupa


sekiranya kemahiran ini tidak diteruskan pada waktu-waktu yang lain.
5.2

PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN


Perkara yang harus ditegaskan dalam kajian ini ialah keputusan yang

diperolehi mengenai keupayaan pemain untuk mahir dalam gerakan Drag


Flick dengan kaedah ansur maju bagi pelajar-pelajar tingkatan 2 Sekolah
Sukan Tunku Mahkota Ismail, Johor. Berdasarkan kajian ini, dapat dilihat
perbezaan yang signifikan pada empat erientasi kecergasan, faktor latar
belakang keluarga, persahabatan dan keseronokan.
Ianya menyokong pendapat Halliwel (1980) yang menyatakan bahawa
dalam bidang sukan terdapat ramai yang mempunyai perubahan apabila
menyertai

sesuatu aktiviti

dan mendapat faedah daripadanya. Ini

menunjukkan bahawa pelajar lebih suka melibatkan diri dalam arena


permainan kerana pengaruh dari rakan-rakan yang ingin mendapatkan
sesuatu faedah dari permainan seperti keseronokan, persahabatan dan
sebagainya. Kajian ini turut mengukuhkan pendapat Gill (1986) bahawa motif
penglibatan memainkan peranan penting dalam sukan. Menurut beliau,
kebanyakan atlit yang melibatkan diri dalam sukan adalah berdasarkan faktor
ingin berseronok, suka akan sukan tersebut, beraksi dan kepuasan. Tambah
beliau lagi, ganjaran seperti piala, baju atau kewangan akan membolehkan
seseorang individu terbabit berlatih dan mempunyai semangat juang yang
tinggi.
Terdapat pelbagai faktor motif yang menjadi motif peningkatan
seseorang pemain di dalam sesuatu permainan seperti hoki. Berdasarkan
dapatan kajian secara keseluruhannya, faktor yang menjadikan mereka
pantas memahirkan diri dalam kemahiran Drag Flick ialah disebabkan tempat
asal mereka yang mana pemain yang berasal dari bandar cepat mahir dan
juga faktor kekaguman terhadap ganjaran yang akan diperolehi. Selain
daripada itu, faktor keseronokan apabila menang juga menjadi faktor mereka
cepat belajar teknik ini.

Melalui faktor keseronokan, item-item yang

terkandung dalam faktor ini seperti minat, menyeronokkan dan mendapat


kepuasan dari permainan yang disertai. Ini merupakan pemangkin kepada
berapa pantasnya pelajar-pelajar ini meningkatkan kemahiran mereka dalam
teknik yang baru sahaja dipelajari. Penemuan faktor-faktor ini dalam dapatan

kajian ini menyokong lagi pendapat yang dikemukakan oleh Magill (1982)
yang mengatakan bahawa motif penglibatan kanaj-kana dalam aktiviti sukan
didorong oleh faktor keseronokan, ingin mempelajari kemahiran baru,
mendapatkan kecergasan fizikal dalam aktiviti sukan dan ingin berinteraksi
dengan rakan sebaya.
Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa faktor keseronokan dan
mendapat kemahiran baru merupakan faktor utama yang menjadikan kajian
ini berjaya dengan kemahiran teknik ini dapat dikuasai oleh hampir semua
pemain. Kajian oleh Scanlan dan Lewthwaite (1986) juga menyatakan
bahawa keseronokan dalam sukan sebagai kesan kepada motivasi diri.
Justeru faktor-faktor ini menjadi pendorong kepada cepatnya kemahiran ini di
kuasai. Menurut Gill dan rakan-rakannya (1983) yang melakukan kajian
terhadap 750 orang pelajar lelaku dan 418 orang pelajar perempuan dari
Summer Sport School mengemukakan keputusan yang diperoleh. Sebab
utama mereka menyertai sukan ialah untuk memperbaiki kemahiran, untuk
cabaran dan untuk kecergasan fizikal. Analisis kajian mereka selanjutnya
menunjukkan faktor peningkatan kemahiran adalah salah satu faktor yang
menjadi pilihan responden. Kajian yang dijalankan oleh Longhurst dan Spink
(1987) ke atas 5 jenis sukan juga menunjukkan motif utama atlit melibatkan
diri dalam mempelajari atau kursus mempelajari kemahiran baru adalah untuk
peningkatan kemahiran dan mempelbagaikan kemahiran diri dalam
permainan.
Keputusan kajian membawa kepada implikasi yang baik dan ini
menunjukkan persepsi pelajar terhadap bidang sukan bukanlah suatu bidang
yang tidak penting bagi mereka. Ini bersesuaian dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Kim (1991), bahawa atlit perlu dimotivasikan untuk
mencapai prestasi cemerlang dan superior dari segi kemahiran dan tahap
psikologinya. Faktor orientasi kecergasan turut merupakan faktor yang
terpenting bagi pelajar tingkatan 2 Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail ini.
Walaupun tidak sependapat dengan keputusan kajian oleh Longhurst dan
Spink (1987) di mana kajian mereka mendapati bahawa motif meningkatkan
kemahiran merupakan faktor kedua terpenting di belakang faktor
memperbaiki kemahiran. Percanggahan keputusan kajian tidak menafikan
bahawa faktor ini turut memainkan peranan penting dan mempengaruhi

penglibatan seseorang individu untuk mengikuti sesi kemahiran diri dalam


kemahiran permainan seperti hoki ini.
Seterusnya faktor yang menjadikan kesemua pemain menunjukkan
keputusan positif di dalam kajian ini ialah faktor orientasi yang mana dapatan
faktor ini mengukuhkan lagi kenyataan yang dibuat oleh Cruz dan Viana
(1989) di mana untuk mengenalpasti motif penglibatan mereka dalam ujian
peningkatan kemahiran permainan hoki menunjukkan minat kepada
semangat berpasukan yang mana ini juga merupakan faktor untuk berjaya
dalam menguasai sesuatu kemahiran baru. Selain itu, kajian oleh Carron dan
Bill (1976) membuktikan bahawa faktor semangat berpasukan merupakan
antara faktor yang terpenting dalam aktiviti kajian ini. Faktor orientasi pasukan
penting bagi sesuatu pasukan yang lebih kepada berpasukan atau
berkumpulan. Semangat serta kerjasama pasukan wujud apabila setiap
individu dalam pasukan menganggap dirinya ialah sebahagian daripada ahli
pasukan dan akan melakukan yang terbaik untuk kumpulannya. Kenyataan ini
adalah berdasarkan kepada Gill (1986) iaitu kejayaan pasukan bergantung
kepada kebolehan setiap individu dalam melaksanakan tanggungjawab dalam
kumpulan tersebut. Faktor semangat berpasukan ini perlu dipupuk dan
ditingkatkan kerana ianya bukan sahaja dapat menarik minat atlit untuk
melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kemahiran malah ia sebenarnya
menjadi faktor kejayaan dalam permainan. Carron (1982)

menyatakan

kerjasama merupakan satu proses yang dinamik yang mana mencerminkan


kewujudan hubungan yang erat dan bersatu padu untuk memenuhi tujuan
dan objektif mereka. Oleh itu, penglibatan individu dalam program
peningkatan kemahiran teknik bermain sangat dipengaruhi oleh faktor
semangat berpasukan yang bertujuan untuk mencapai matlamat yang sama.
Faktor pembebasan tenaga merupakan faktor seterusnya dalam motif
penglibatan pelajar dan mempelajari teknik kemahiran Drag Flick ini bagi
pelajar tingkatan 2 Sekolah Sukan Tunku Ismail. Walaubagaimanapun, kajian
Gill dan rakan-rakannya (1983) dan Longhurst dan Spink (1987) kurang
bersetuju dengan hasil kajian ini dengan hasil kajian mereka kerana hasil
kajian mereka mendapati faktor ini kurang diminati oleh kebanyakan atlit di
seluruh dunia. Seterusnya faktor persahabatan adalah pilihan seterusnya bagi
kesemua pemain-pemain ini yang terlibat dalam mempelajari teknik Drag
Flick ini. Penglibatan pemain-pemainini membolehkan mereka bersama-sama

dengan guru, rakan-rakan dan sahabat handai mereka. Penglibatan pemain


dalam permainan membolehkan mereka dapat lebih mengenail rakan-rakan
mereka dan pada masa yang sama, dapat mengenali rakan-rakan yang baru
dikenali apabila terlibat dalam sesuatu pertandingan. Elemen ini dibuktikan
oleh Bergerone dan rakan-rakan (1985) apabila mendapati kanak-kanak
melibatkan diri dalam permainan diri dalam mini permainan bola tampar
adalah kerana inginkan rakan baru, bersama rakan sebaya, penglibatan ibu
bapa serta kemudahan yang berdekatan dengan kediaman mereka.
Berdasarkan keputusan ini, dapatlah dirumskan bahawa pengaruh rakan juga
dapat mendorong pelajar atau pemain berusaha untuk meningkatkan prestasi
kemahiran mereka dan mempelbagaikan kemahiran mereka demi mencapai
matlamat yang sama dalam pasukan.
Faktor situasi yang merupakan faktor terakhir dalam penglibatan
pelajar dalam berusaha meningkatkan kemahiran dengan teknik drag flick ini.
Walaupun faktor ini bukan merupakan faktor penyumbang kepada
kemenangan dalam permainan, tetapi faktor ini boleh menjadi faktor penting
dalam memberi motivasi kepada mereka. Faktor ini juga perlu diberi perhatian
dari semasa ke semasa untuk memastikan pelajar atau individu kekal dengan
aktiviti yang mereka sertai. Faktor status pencapaian hasil dari pertandingan
mereka dapat memberikan mereka motivasi diri yang penting supaya mereka
lebih berusaha untuk mencapai kejayaan di dalam pertandingan di masa
hadapan.
5.3

IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN


Dapatan-dapatan kajian yang dinyatakan dan dihuraikan di atas

mempunyai beberapa implikasi terhadap permainan hoki bagi pasukan yang


disertai oleh pelajar-pelajar tingkatan 2 Sekolah Sukan Tunku Ismail, Johor,
khususnya terhadap teknik bermain di dalam latihan dan permainan.
Pertamanya, dapatan-dapatan kajian ini member natijah bahawa
perancangan program atau aktiviti dalam latihan peningkatan kemahiran
permainan hoki adalah vital dalam menentukan keberkesanan latihan
tersebut apabila memasuki peringkat pertandingan.
Kedua, dapatan-dapatan kajian ini mengukuhkan lagi pandangan
Morrison (1995) bahawa penyediaan program atau aktiviti yang berkualiti

memerlukan perancangan yang teliti. Walau bagaimanapun dapatan dari


kajian ini juga member gambaran kepada kita bahawa guru atau jurulatih
perlulah mempunyai orientasi linguistic dan psikologi untuk membantu para
pemain dalam memahirkan diri mereka dengan kemahiran baru.
Dapatan kajian ini juga menyokong sukatan kokurikulum Kebangsaan
yang ingin menerapkan kepelbagaian kemahiran dalam diri pelajar demi
menghadapi cabaran di dalam pertandingan dan seterusnya mencapai
kejayaan. Hakikat ini menggambarkan bahawa guru-guru yang bertindak
sebagai jurulatih perlulah mempunyai orientasi linguistic dan psikologi tertentu
yang dapat membantu para pemain / pelajar dalam mentafsir ilmu yang
diajarkan kepada mereka serta mampu memilih strategi, membina dan
menyusun gerak langkah secara berkesan.
Hakikat yang ternyata di atas mempunyai implikasi tertentu terhadap
latihan permainan hoki di masa akan dating. Ia membayangkan bahawa
angkubah guru sebagai model dan pengajar mempunyai hubungan yang
rapat. Dari sudut lainnya, amalan pendekatan, prosedur dan teknik serta
bahan

yang

disediakan

oleh

guru

mempunyai

hubungan

dengan

keberkesanan sesuatu program.


5.4

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN


Kajian ini telah meninjau tentang kaedah ansur maju yang digunakan

bagi melatih pemain dalam mempelajari teknik Drag Flick dalam permainan
hoki yang mana harapan untuk melihat teknik ini digunakan di dalam
pertandingan dan seterusnya

mencapai kecemerlangan. Kekerapan

penggunaan teknik yang sama dalam permainan oleh para pemain hoki yang
terlibat dalam pasukan hoki di mana pemain-pemain ini adalah dari kalangan
pelajar tingkatan 2 Sekolah Suka Tunku Ismail telah menjadikan tahap
permainan berada di takuk yang lama. Analisis pencapaian dalam ujian pra
dan pasca semasa kajian ini memperlihatkan bahawa, secara kuantitatifnya,
penggunaan teknik kemahiran yang berlainan, adalah mengikut faktor-faktor
latar belakang peserta kajian iaitu, jantina, latar belakang keluarga, tempat
tinggal dan juga minat, menujukkan bahawa perkaitan semantik wujud dalam
diri kesemua pelajar ini.

Dapatan kajian ini diharapkan akan membantu guru-guru dan jurulatihjurulatih pasukan hoki Sekolah Sukan Tunku Ismail dan juga sekolah-sekolah
lain yang menggunakan hasil kajian ini. Kajian ini akan membantu semua
yang berkenaan untuk merancang dan melaksanakan pengajaran kemahiran
teknik Drag Flick dengan menggunakan kaedah ansur maju yang baik.
Melalui kajian ini dapat dibuktikan bahawa penggunaan kaedah sebenar dan
betul akan membantu para pemain untuk mahir dalam jangka masa yang
singkat dan mengikut jadual.
Dapatan kajian membuktikan bahawa penguasaan terhadap teknik ini
penting dalam permainan hoki. Ini bererti para guru perlu memberikan
penekanan terhadap kaedah mempelajari teknik ini. Mereka seharusnya
mengajar cara mempelajari teknik ini dengan betul dan mengikut kesesuaian
pemain. Dengan itu, pemain tanpa perlu dipaksa dan ditekan dapat
meningkatkan

kemahiran

mereka

sendiri

dan

seterusnya

dapat

mempelbagaikan kemahiran dalam permainan demi kualiti dalam permainan.


Berdasarkan dapatan kajian ini, langkah permainan yang baik dan
menunjukkan mutu yang baik dapat menjamin peratus kemenangan dalam
permainan. Ini bererti kemahiran yang betul merupakan satu faktor utama
dalam menentukan samada seseorang pemain itu ialah pemain yang bagus
atau tidak. Dengan ini dicadangkan aspek pengajaran kemahiran teknik Drag
Flick harus dijadikan sebagai salah satu kemahiran dalam sukatan
pengajaran

permainan

hoki

di

peringkat

sekolah

menengah

bagi

memperkukuhkan kemahiran bermain dalam kalangan pelajar.


Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan
pencapaian kemahiran antara terutamanya berkait dengan latar belakang. Ini
memberikan implikasi bahawa pelajar yang berbeza latar belakang
memerlukan pengajaran secara langsung. Maka, guru perlu peka terhadap
tahap keupayaan pelajar menguasai kemahiran menggunakan teknik Drag
Flick. Mereka juga perlu merancang teknik pengajaran secara ansur maju
yang sesuai supaya pelajar tidak terlewat peningkatan kemahirannya. Guruguru perlu memperbanyakkan latihan dan membuat diagnosis terhadap
prestasi pelajar. Sekolah juga perlu mengadakan latihan perkembangan staf
kepada guru-guru untuk membantu memantapkan kemahiran permainan hoki
dengan teknik Drag Flick ini dengan menjemput pakar ataupun jurulatih hoki
yang sebenar.

Oleh itu, dapat diringkaskan, hasil daripada dapatan dan pemerhatian


semasa menjalankan kajian ini, cadangan untuk kajian seterusnya adalah
seperti berikut:
1. Menaikkan kemahiran ansur maju ke satu tingkat tahap mengikut
turutan dan tidak melangkauinya agar pemain tidak terbeban.
2. Melibatkan penggunaan TMK seperti video perlawanan sebenar
bagi menghasilkan focus mereka terhadap teknik yang digunakan
oleh orang lain.
3. Menggunakan

tutur

kata

yang

standard

bagi

memudahkan

responden untuk memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru


semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

6.0

PENUTUP
Sebagai penutupnya, dapat saya katakan di sini bahawa data yang telah

diperolehi dapat membuktikan kemahiran seseorang pemain dapat ditingkatkan


dengan menggunakan kaedah ansur maju. Maka sekiranya diteruskan dengan
sesuatu teknik tanpa ansur maju, pemain tidak akan dapat memahirkannya atas
sebab kejutan atau sebagainya. Begitulah juga dengan teknik Drag Flick yang mana
dengan kemahiran yang tinggi dalam Drag Flick, tidak mustahil seseorang pemain
dapat memasukkan gol yang banyak dalam sesuatu permainan berbanding dengan
pemain yang tidak menggunakan teknik ini. Dapatan kajian ini berguna bagi semua
jurulatih sekolah yang

sememangnya menghadapi berbagai cabaran dalam

menjalankan tugas mereka. Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa


kajian ini telah berjaya mengkaji keberkesanan teknik Drag Flick dalam permainan
hoki.

Anda mungkin juga menyukai