Anda di halaman 1dari 17

PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

u nit
Mengetahui dan memahami teknik
memincang transistor tatarajah
pemancar-sepunya.

Melukis litar penguat pengeluar-sepunya


yang menggunakan teknik pincang tapak
dengan suapbalik pengeluar.

Menjelaskan fungsi perintang pengeluar


dan pemuat pemirau dalam litar penguat
pengeluar sepunya teknik pincang tapak
suapbalik pengeluar.

Melukis litar penguat pengeluar sepunya


yang menggunakan teknik pincang
pembahagi voltan.
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

7.0 PENGENALAN

Dalam unit 6, anda telah didedahkan dengan satu tatarajah yang sering
digunakan dalam penguat iaitu tatarajah pengeluar sepunya. Dalam unit itu
juga anda dapat melihat bagaimana kedudukan titik-Q di atas garis beban.

Salah satu cara untuk menentukan kedudukan titik-Q di atas garis beban
adalah teknik kita memincang transistor dalam litar. Nilai arus yang mengalir
pada setiap bahagian dalam transistor akan berbeza apabila kita
menggunakan teknik pincang yang berbeza.

Walaubagaimanapun, teknik pincang yang terbaik adalah teknik pincang


yang dapat menggelakkan faktor Beta () dalam pengiraan arus
operasinya.

Kenapa perlu mengelakkan faktor Beta ?

Ini kerana nilai Beta adalah berhubungkait dengan nilai arus bocor, I CBO
IC ICBO
dalam litar ( ). Arus bocor pula terhasil disebabkan oleh
IB
perubahan suhu persekitaran. Jadi, kita katakan yang nilai Beta sentiasa
berubah mengikut suhu persekitaran. Cuba anda bayangkan litar penguat
yang melibatkan nilai Beta kita gunakan dalam alat penerima radio kita.
Sudah tentu bunyinya akan tidak stabil bergantung pada suhu persekitaran
radio itu.

Antara teknik pincangan yang stabil dan dapat menghindarkan perubahan


faktor Beta dengan ciri sambungan komponen dalam litar ialah :
i. Teknik Pincang Tapak dengan Suapbalik Pengeluar.
ii. Teknik Pincang Pembahagi Voltan.

Mari kita lihat perihal kedua-dua Teknik Pincang ini.

- Selamat Berjaya -

7.1 PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK


PINCANG TAPAK DENGAN SUAPBALIK PENGELUAR.

Jika kita lihat sekali pandang, litar ini seolah-olah litar penguat pengeluar
sepunya yang telah diterangkan sebelum ini ( rujuk rajah 7.1 di bawah ).
Tetapi, cuba anda perhatikan pada bahagian pengeluar, terdapat satu
perintang RE ditambah di situ. Apabila arus pengeluar, IE melalui perintang
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

tersebut, voltan VE akan merentasnya dengan kekutupan seperti yang


ditunjukkan dalam rajah :

VCC

RB RC
IC
IB

IE
VC
RE

Rajah 7.1

7.1.1 Fungsi Perintang Pengeluar , RE :

Sekiranya anda masih ingat lagi; Arus Pengeluar ( I E) merupakan arus


utama dalam litar. Jadi, dengan meletakkan satu perintang di bahagian
pengeluar merupakan cara yang paling berkesan untuk menstabilkan
litar.

Mari kita lihat secara berperingkat kendalian arus bagi litar ini :

Apabila Beta transistor berubah ( Anggapkan Beta meningkat ).


Arus pemungut, IC akan meningkat. Arus pengeluar, I E turut
meningkat.
Apabila = ........
IC = . IB
IC = IE

Apabila IE meningkat, voltan susut pada RE akan bertambah


positif.

VE = IE. RE
Transistor yang kita gunakan dalam litar adalah dari jenis NPN,
jadi, apabila bahagian pengeluar menjadi bertambah positif, ia

VRB = VEE - VBE - VE


PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

akan menyebabkan pincang depan tapak transistor menjadi


kurang.

Pengurangan pincang depan tapak-pengeluar menyebabkan


nilai arus pemungut ( IC ) yang cuba naik tadi dikurangkan
IC = .IB

ke tahap asal.

VRB
IB =
Kejadian yang sebaliknya akan berlakuR Bapabila nilai Beta
transistor menurun.

Ini akan menyebabkan litar sentiasa stabil pada sebarang


keadaan suhu sekitar.

Atas sebab fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk


menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun,
Perintang ini dinamakan Perintang Penstabil.

7.1.2 Rumus Arus dan Voltan Litar :

Rumus arus dan voltan litar dapat di cari dengan menggunakan hukum
Ohm dan hukum Kirchoff. Untuk memudahkan pengiraan, kita
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

bahagikan kepada dua gelung iaitu gelung masukan dan gelung


keluaran .

Cuba anda perhatikan :

Gelung Masukan : Gelung Keluaran :


VCC
VCC
RC VRC
VRB RB
IC IC
IB C
VCE
B IE IE VC
VBE
RE VRE RE V
RE

Rajah 7.2 Rajah7.3

VCC VRB VBE VRE


VCC VRC VCE VRE
I B .R B VBE I E .R E
VCE VCC VRC VRE
I
..... diketahui C
IB
Ataupun...nilai vol tan keluaran
I
IB C diambil dari Vc :

VC VCC VRC
.....diketahui juga I C I E

IC
VCC .R B VBE I C .R E Untuk mendapatkan I C (TEPU ) pula...

R VCC IC .R C VCE I C .R E
VCC VBE I C B R E ...diketahui pada takat tepu ,

VCC VBE nilaiVCE 0.
IC
RB
RE
VCC
I C (TEPU )
RC RE

7.1.3 Fungsi Kapasitor pemirau , CE :

Kehadiran perintang RE pada bahagian pengeluar akan menyebabkan


rumus gandaan voltan litar turut berubah menjadi :

rL
AV
re' R E
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

Jadi, sudah tentu gandaan voltan akan menjadi kurang dari biasa
kerana adanya penambahan nilai RE dalam rumus.
Ini adalah keburukan teknik pincangan ini.

Untuk mengatasinya, satu kapasitor akan disambung selari dengan R E


dalam litar ( rujuk rajah 7.4 di bawah ).

VCC

RB RC
IC
IB

IE
CE
RE Rajah 7.4

Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana


fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a.u. Secara
tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar. Rumus
untuk gandaan voltan pula akan berubah seperti asal :

rL
V
re'
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

Contoh 7.1 :
Berdasarkan rajah 7.5 di bawah, kirakan I C, VC, IC(TEPU), gandaan voltan.
Sekiranya satu kapasitor pirau, C E disambungkan selari dengan R E,

VCC=30V
RB RC
300K IC 2K
IB
=100
IE
RE
1K
kirakan nilai gandaan voltan yang baru litar ini.
Penyelesaian :

Rajah 7.5

Sekiranya CE ditambah dalam litar:

rL
AV
re '
2K

3.33
600

cuba anda perhatikan, nilai


gandaan voltan litar semasa ada
kapasitor pirau dan tiada
kapasitor adalah berbeza.
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

VCC
IC
R
RE B

30V
7.5mA
300
1K
100

VC VCC IC .R L
30V - 7.5mA 2K 15V

VCC
I C(TEPU)
RE RL
30V
10mA
2K 1K

25mV
re ' 3.33
7.5mA

rL rL
V
rm re' R E
2K
1.99
3.33 1K
7.2 PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK
PINCANG PEMBAHAGI VOLTAN.

Rajah 7.6 di bawah menunjukkan teknik pincang pembahagi voltan:


VCC

R1 RL
IC

VC
IE
R2 VB RE CE
VE

Rajah 7.6

Cuba anda perhatikan pada bahagian tapak transistor, rangkaian perintang


R1 dan R2 disambungkan padanya.
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

Rangkaian R1 dan R2 ini sebenarnya merupakan rangkaian pembahagi


voltan. Dengan sebab itu, teknik pincang ini dikenali sebagai teknik pincang
pembahagi voltan.

Voltan yang susut pada perintang R 2 ( VB) adalah voltan yang terbina untuk
tapak. Dengan merujuk kepada rajah 7.7 di bawah :
Cuba anda perhatikan terbitan rumus untuk mendapatkan arus operasi litar
berikut :

VC C VR 1 V
R 2
VR 2
R1 R
VCC VR 2 VB

R1 VB VE VB
VR1 VE IE .
IC IE
VB
R E
IE IC
R
VBE CE
IC
R1

VR2 R2 VB R
E VE
IE

Rajah 7.7

Bahagian Masukan:
Cuba anda perhatikan rumus untuk mengira arus operasi ( I C ) di atas, tiada
langsung melibatkan faktor Beta ().
Jadi teknik pincang ini merupakan teknik pincang yang baik.

Bahagian Keluaran :

VCC
RL VRL VC = VCC - IC.RL

IC Persamaan arus operasi untuk


takat tepu ialah :
VC
IE VCC
IC(TEPU) =
RE VE CE RE RL
Rajah
7.8
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

Rintangan Masukan, Rintangan Keluaran dan Gandaan Voltan litar :

Apabila litar ini mendapat voltan masukan a.u., kita dapat melukiskan litar
persamaan a.u. seperti berikut :
ib ic

Vm R1 R2 re' RL VK

rm rl
Rajah 7.9
Melalui litar persamaan a.u., rintangan keseluruhan bahagian masukan dan
bahagian keluaran litar dapat diketahui:

rm = R1 // R2 // re' rl = RL

Gandaan Voltan litar :


rl
Av =
re '

Contoh 7.2 :
Berdasarkan rajah 7.10 di bawah, jika R1=R2=6.2K, RL=1K, =100
RE = 2K dan Vcc=12V ;
Vcc
R1 RL
C2
C1
VC

R2 VB RE CE
Rajah 7.10

Dengan mengabaikan VBE, kirakan VB, arus IE, VC dan gandaan voltan
jika Vm = 1.0mVp-p.
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

Penyelesaian :
R2
VB xVcc
R1 R2
6.2 K
x12
6.2 K 6.2 K
6 .2 K
x12
12.4 K
6Volt

Abaikan VBE , VE=VB :


VE I E .RE 6
6
IE
2 K
I E 3mA

I C I E 3mA

Persamaan di bahagian Keluaran,


Vcc VRC VC
12V I C .RC VC

VC 12 ( 3mA.1K )
12 3 9V

Gandaan voltan jika Vm = 1mVp-p


( Tukar kepada litar persamaan a.u )

.25mV
rm R1 // R 2 // rL 1K
3mA
6.2 K // 6.2 K // 833
657

Vm 0.5mVp
ib 0.79A
rm 657

iC .ib 100 x 0.76 A 0.076mA


PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

VC ic.rL 0.076 x10 3 x1K 0.076Vp

Vk 0.076Vp
Av= Vm 0.5mVp 152

7a-1 . Lukiskan litar Penguat pengeluar-sepunya yang mempunyai teknik pincang


tapak dengan suapbalik pengeluar.

7a-2 . Apakah fungsi perintang pengeluar dan pemuat pirau di dalam litar penguat
pengeluar sepunya dengan teknik pincang tapak suapbalik pengeluar di atas.

7a-3 . Kirakan arus dan voltan pincangan bagi litar pada rajah 7.1, jika diberi
RB=200k,Rc=1K, RE=500, Vcc=12V, =100, IB=45A, IC=4.5mA dan
VCE=5.25V
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

7a-4 .Lukiskan penguat pengeluar sepunya yang menggunakan teknik pincang


pembahagi voltan.

7a-5 . Buktikan bahawa teknik pincang yang digunakan dalam soalan 7a-4 di atas
merupakan teknik yang stabil melalui formula matematik.

7a-6 . Dengan merujuk kepada litar pada soalan 7a-4 di atas, sekiranya R B1=10K,
RB2=7.5K, RC=5K , RE=3K, dapatkan nilai VB , IC dan VC bagi litar itu.

7a-1
VCC

RB RC
IC
IB

IE
VC
RE
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

7a-2 Fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai
arus operasi yang cuba naik atau turun, Perintang ini dinamakan Perintang
Penstabil.

Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya


untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a.u. Secara tidak langsung ia
akan merendahkan rintangan masukan litar.

7a-3 ( rujuk contoh pengiraan di ms 7 )

7a-4

R1 RL
IC

VC
IE
R2 VB RE CE
VE

7a-5
VC C VR 1 VR 2
R 2
VR2 VCC
R1 R 2

VR2 VB

VB VE VBE .........VBE
VE I E .R E

VB
IE
R E
IE IC
R2 VC C
IC
R1 R2 RE

Rumus di atas tidak mempunyai faktor , jadi ia dikatakan teknik pincang


yang stabil.

7a-6 IC = 2.86mA ; VC = 5.7V


PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

PENILAIAN
PENILAIANKENDIRI
KENDIRI

7.1 Teknik pincang manakah yang merupakan teknik pincang yang terbaik dan
nyatakan sebabnya?

7.2 . Merujuk pada rajah di bawah, transistor yang digunakan ialah dari jenis silikon.
Dengan merujuk kepada litar tersebut kirakan :
i. IB , IC dan VCE
ii. Gandaan voltan
iii. Gandaan voltan yang baru jika kapasitor C E dibuka
iv. Namakan teknik pincangan yang digunakan.
v. Nilai RC yang diperlukan untuk menghasilkan VC=10V.

VCC=20V
RB RC
430K IC 2K
IB
=100
RE
IE
1K
PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

Vo

CE

7.3 . Berikan dua faktor yang boleh menyebabkan gandaan litar merosot.

7.4 Berpandukan rajah litar di bawah, transistor yang digunakan ialah jenis silikon
dan dengan menggunakan data rintangan yang diberikan seperti di bawah :
25mV
RB1=18K, RB2=1.5K, RE=100, RL=2.7K, VCC=12V diberi re= IE

RB RL

1
IC

VC
IE
R2 VB RE CE
VE

Kira : i. Nilai VB, IE, VRL dan VCE


ii. Gandaan Voltan
iii. Apakan gandaan voltan litar tersebut jika satu kapasitor pirau
disambung selari dengan RE.

7.5 Terangkan kegunaan perintang pemancar bagi teknik pincang tapak


PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /

suapbalik pengeluar.

Siapkan tugasan ini dalam masa 2 minggu dan semak jawapan anda
dengan pensyarah anda.