Anda di halaman 1dari 59

GARIS PANDUAN

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PLBD)

Pusat Perkembangan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
JUN 2006
Kandungan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Kata Pengantar
Pengenalan 1
Pengertian Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) 2
Objektif PLBD 2
Model PLBD 3
Langkah-langkah untuk membuat lawatan dan amalan 4
keselamatan
Contoh Model PLBD 1 5
Contoh Model PLBD 2 27
Contoh Model PLBD 3 36
Bibliografi 51
Lampiran 52
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000 :
Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2002 :
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2004 :
Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)
FPK
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
PENGENALAN

Program Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) ialah satu pemikiran


yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun
2000. Kepadatan jadual waktu persekolahan perlu diimbangi dengan
aktiviti kurikulum luar bilik darjah supaya proses pengajaran dan
pembelajaran lebih menyeronok dan menyegarkan.

Bagi mengimbangi keadaan ini, strategi dan aktiviti pembelajaran


di luar bilik darjah perlu dilaksanakan supaya pembelajaran menjadi
lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. Konsep ini adalah
selaras dengan saranan UNESCO supaya mengamalkan Four Pillars
of Education iaitu : Learning To Know, Learning To Do, Learning To
Live Together dan Learning To Be.

Untuk pelaksanaan PLBD dengan lebih berkesan, Pusat


Perkembangan Kurikulum telah mengeluarkan Garis Panduan
Pelaksanaan Program PLBD bagi membantu guru menjalankan
Program PLBD dengan lebih teratur, tersusun dan lebih berstruktur.
Dalam Garis Panduan ini, guru didedahkan kepada tiga model PLBD
yang melibatkan kerja lapangan dan lawatan.

1
PENGERTIAN PLBD

Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) adalah suatu program atau aktiviti luar
bilik darjah yang terancang dan berstruktur. Aktiviti ini berpusatkan murid dan
bertujuan untuk menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum
sekolah. Ia juga merangkumi persekitaran pembelajaran yang progresif.

OBJEKTIF PLBD

PLBD bertujuan untuk:

mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari


dalam kelas;

memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar,


bermakna dan menyeronokkan;

mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan;

meningkatkan minat murid untuk belajar;

mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu dalam satu masa.

2
MODEL PLBD

Terdapat tiga model PLBD yang boleh dipilih untuk dilaksanakan mengikut
keperluan dan kemampuan sekolah. Model-model yang dicadangkan adalah
seperti Rajah 1 berikut:

LUAR BILIK DARJAH


Model PLBD 1
DALAM KAWASAN
SEKOLAH

BERHAMPIRAN
Model PLBD 2 KAWASAN SEKOLAH

JAUH DARI KAWASAN


Model PLBD 3 SEKOLAH (DENGAN
KEBENARAN PPD/
PPG, JPN)

Rajah 1
Model-model PLBD

3
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBUAT LAWATAN DAN AMALAN
KESELAMATAN

Mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada pengetua, ibu bapa


dan PPD. Membuat salinan untuk difailkan dan salinan asal dibawa
semasa lawatan;

Mendapatkan nombor telefon ibu bapa pelajar supaya senang dihubungi


semasa kecemasan;

Memastikan bas mempunyai insuran penumpang, permit perjalanan dan


dua orang pemandu yang cekap serta berhemah untuk perjalanan yang
melebihi 300km;

Memastikan sekurang-kurangnya seorang guru pengiring telah mendapat


latihan pertolongan cemas dan peti kecemasan yang lengkap dibawa
semasa lawatan;

Memastikan insuran berkumpulan telah diambil untuk pelajar;

Menentukan seorang guru pengiring ditugaskan untuk sekumpulan


sepuluh orang pelajar;

Membahagikan pelajar kepada lima orang dalam satu kumpulan dan


melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan untuk menjaga kebajikan
setiap ahli kumpulan di sepanjang lawatan;

Mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dengan pelajar perempuan


untuk mengelak perselisihan faham;

Mengingatkan pelajar supaya membawa barang-barang berharga dan


kamera bersama setiap kali turun dari bas;

Memberi taklimat kepada pelajar tentang keselamatan sebelum lawatan;

- Bergerak dalam kumpulan sepanjang lawatan;


- Memakai pakaian yang sesuai untuk aktiviti tertentu seperti
mendaki bukit, melawat gua dan lain-lain;
- Memakai jaket keselamatan sewaktu menaiki bot atau feri;
- Mencatatkan nombor bas dan nombor telefon guru pengiring.

4
MODEL PLBD 1

LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH


Model 1

Tahun : 4
Tema : 1. Sayangi Diri
Unit : 2. Pengurusan diri
Tajuk : Kesihatan Makanan Seimbang
Tempat : Kantin sekolah
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Pembelajaran Kontekstual
menyenaraikan jenis makanan seimbang. Kecerdasan Pelbagai
menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan KBKK
makanan seimbang. Belajar Cara Belajar
menyayangi diri dengan mengamalkan
pemakanan yang seimbang. Aktiviti P&P
Lawatan ke kantin sekolah.
Pembentangan hasil kerja
kumpulan

Sumber P&P
Alat tulis 3. Kad tugasan
Kertas sebak 4. Kamera

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Lawatan guru ke kantin Membawa murid ke Pembentangan hasil
sekolah. kantin. tugasan:
Guru memberi Murid menjalankan Jenis makanan
penerangan tentang tugasan mengikut yang dijual
piramid makanan. kumpulan: Pengelasan
Murid dibahagikan senarai jenis makanan
kepada kumpulan. makanan yang mengikut Piramid
Lembaran aktiviti dijual di kantin Makanan
diedarkan kepada Menyenaraikan Guru memastikan
murid. contoh makanan murid mengisi
Murid digalakkan bagi setiap Piramid Makanan
membawa kamera. peringkat dalam dengan betul
Piramid Makanan. Guru merumuskan
Membuat kepentingan
pemerhatian cara mengamalkan
peyediaan pemakanan
makanan di kantin. seimbang.
Murid mengambil
gambar/melukis di
kawasan kantin.
Memerhati dan
menghasilkan
lukisan yang
berkaitan.

Aktiviti Susulan
1. Murid menghasilkan:
a. Model Piramid Makanan dengan 5menggunakan bahan-bahan terbuang.
b. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori.
CONTOH LEMBARAN AKTIVITI

6
Tema : 1. Sayangi Diri
Unit : 2a. Makanan Seimbang

1. Senaraikan jenis jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu

Bil Jenis makanan yang dijual


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin


sekolah kamu.

Lemak

Protein

Mineral Mineral

Karbohidrat

7
PSK TAHUN 4
TEMA 1: SAYANGI DIRI
UNIT 2A : MAKANAN
SEIMBANG

SEBELUM PLBD SEMASA PLBD SELEPAS PLBD

Pra lawatan Murid ke kantin Sesi perbincangan


Penerangan guru bersama guru Guru memastikan
tentang Piramid Murid menjalankan pengelasan makanan
Makanan tugasan dibuat dengan betul.
Pembahagian kumpulan Memerhatikan cara Menerangkan
Edarkan kad tugasan penyediaan makanan kepentingan
Guru menyediakan Mengambil gambar/ mengamalkan
bahan melukis pemakanan seimbang.

Tahun : 4
Tema : 3. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat
Unit : 4. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah
Tajuk : Warga Sekolah Bersopan
Tempat : Kawasan sekolah(perpustakaan, kantin, padang, bilik guru,
8
tandas dan sebagainya
Masa : 1 jam
Hasil Pembelajaran Strategi P&P
Pada akhir aktiviti ini, murid dapat :
Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan
sikap sopan
Mengucapkan kata-kata bersopan
Menghargai warga sekolah

Sumber P&P

Aktiviti sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru menerangkan Di dalam kumpulan Murid
tentang amalan murid-murid pergi ke membentangkan
sopan santun dalam tempat yang diarahkan hasil tugasan setiap
kalangan untuk menjalankan kumpulan.
masyarakat tugasan. Murid melengkapkan
Malaysia. Murid berbincang di teka silang kata
Guru dalam kumpulan dan (lembaran aktiviti 2).
membahagikan melengkapkan
murid kepada tugasan.
beberapa kumpulan.
Guru menyediakan
kad tugasan.
Setiap kumpulan di
kehendaki
menyediakan kata-
kata bersopan bagi
tempat-tempat
berikut:
Perpustakaan
Kantin
Bilik guru
Tandas
Padang

Lampiran 1

9
Nama Kumpulan :
Tarikh :
Tagusan :
Masa :

1. Maklumat diri
a. Nama Pekerja :
b. Umur :
c. Jawatan :
d. Mula bertugas di sekolah : GAMBAR
PEKERJA
2. Bidang Tugas :
a.
b.
c.
d.
e.

3. Masalah yang di hadapi :


a.
b.
c.
d.
e.

4. Harapan dalam bidang tugasan:


a.
b.
c.

Tandatangan Pekerja
( Nama: ___________________)
Tarikh:

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2

10
Lengkapkan teka silang kata di bawah.

Menegak
1. Semasa guru masuk ke kelas, pelajar perlu mengucapkan
..
2. Meminta.sebelum keluar kelas.
5. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang

Melintang
2. .pintu sebelum masuk ke bilik guru.
4. Dengar guru.
6. Sentiasa memberi layanan .kepada rakan-
rakan.

1
S
6
M E S R A
L
A
M
A
5
2
K E T U K K

E E
B S
E A
4
N A S I H A T
A
R
A
N

11
Tahun : 4
Tema : 3. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat
Unit : 4. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah
Tajuk : Hargai Khidmat Pekerja Sekolah
Tempat : Kawasan sekolah
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Belajar Cara Belajar
1. menyatakan tugas dan tanggungjawab Kecerdasan Pelbagai
pekerja sekolah. KBKK
berinteraksi secara sopan dengan pekerja Pembelajaran Kontekstual
sekolah. Kajian Masa Depan
menghargai sumbangan pekerja sekolah.
Aktiviti P&P
Temubual
Pembentangan hasil kerja

Sumber P&P
1. Kad tugasan 2. Borang temu bual

Aktiviti sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru memastikan Murid dalam kumpulan Murid berbincang dan
pekerja sekolah menemuramah menyediakan hasil
bersetuju ditemu pekerja-pekerja kerja
ramah oleh murid. Maklumat diri Membentangkan
Guru Kumpulan 1 hasil kerja kumpulan
mambahagikan - Tukang Kebun (Pembentangan
kumpulan. Kumpulan 2 boleh di buat dalam
Guru mengedarkan - Pengawal pelbagai bentuk
dan menerangkan Keselamatan seperti sajak, main
cara mengisi Kumpulan 3 peranan, lakonan dan
borang. - Tukang sapu sebagainya).
Kumpulan 4 Membuat rumusan
- Pekerja kantin keistimewaan tugas
Tugas di sekolah dan tanggungjawab
Masalah yang pekerja sekolah.
dihadapi semasa
menjalankan
tugas
Harapan terhadap
komuniti sekolah
Murid mengisi borang
temu bual.
Mengambil gambar.

Borang temu bual


Rujuk lampiran 1

12
Tahun : 4
Tema : 4. Kenali Budaya Malaysia
Unit : 5. Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia
Tajuk : Resipi Makanan Tradisional Kita
Tempat : Kilang memproses makanan tradisional
Masa : 2 jam

Hasil Pembelajaran: Aktiviti P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Lawatan.
mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis Pembentangan hasil kumpulan
makanan tradisional pelbagai kaum.
menghasilkan buku resepi makanan
tradisional
berbangga dengan keunikan warisan budaya
makanan tradisional pelbagai kaum.

Sumber P&P
1. Kad tugasan

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Menghubungi kilang untuj Murid melengkapkan kad Membentangkan hasil
menetapkan tarikh/ tugasan (seperti lampiran tugasan.
hari/ masa lawatan. 2b) Rumusan mengenal
Guru menyediakan kertas pasti dan menyenarai
kerja/ surat makanan tradisional
permohonan sekolah/ pelbagai kaum.
PPD (Lampiran 2a i/
ii).
Surat kebenaran ibu bapa
(dapat dari sekolah)
Taklimat lawatan/ tugasan
kepada murid.

Aktiviti Susulan
1. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara
berkumpulan.

13
Lampiran 2a i

Contoh kertas cadangan/ kertas kerja

Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional

Pendahuluan/ Pengenalan :
Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti
Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan
pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Aktiviti pembelajaran
di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih
bermakna dan lebih berbentuk kontekstual.

Objektif:
1. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan - Tema
5 Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia.
2. Murid mendapat pengalaman sebenar.
3. Memupuk kerjasama di atara murid, guru dan pengusaha.

Sumber kewangan:
Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan.

Tarikh/ Hari:

Masa:

Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor.

Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari

Bilangan: 4 orang Murid


3 orang Guru

Jawatan Kuasa Lawatan:


Penasihat : Guru Besar
Pengerusi : Penolong Kanan 1
Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Penyelia Petang
Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat
Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat
Ahli Jawatan Kuasa : 1. Guru 1
2. Guru 2

Contoh Jadual Program


Masa : 7.30 pagi - Berkumpul
8.00 pagi - Bertolak
9.30 pagi - Sesi lawatan
11.30 pagi - Bertolak balik ke sekolah
12.30 tgh - Sampai/ balik

14
Perbelanjaan
Sewa Bas : RM 300.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah)

Disediakan:

Tandatangan Guru Disemak oleh:

_________________ _______________
Ketua Panitia

15
Lampiran 2a ii

Contoh Surat Permohonan Lawatan

Nama Guru PSK


Kelas :
Sekolah :

Kepada Tarikh:
Guru Besar
Sekolah

Melalui:
Panitia PSK
Sekolah

MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK


DARJAH

Perkara di atas adalah di rujuk.

2. Sehubungan itu, pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti


Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah,
Batang Berjuntai, Kuala Selangor.

3. Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut.


Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada:
Tarikh : (Mengikut kertas kerja)
Hari : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil.
II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD)
Masa : 7.30 pagi hingga 1.00 petang

4. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk


rujukan tuan. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan.

Sekian. Terima kasih.

Saya yang menjalankan tugas

____________________________
(Nama: )

16
Lampiran 2b

Kad Tugasan

Jenis Makanan :

Bahan-bahan yang digunakan:


1.
2.
3.
4.
5.

Cara penyediaan :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lakaran gambar makanan tradisional:

17
Tahun : 4
Tema : 6. Sedia Hadapi Cabaran
Unit : 9. Membina budaya cemerlang untuk masa depan
Tajuk : Komputer Sumber maklumat
Tempat : Makmal Komputer
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Pembelajaran kontekstual
menyatakan kepentingan komputer dalam Kecerdasan pelbagai
kehidupan. KBKK
menggunakan komputer untuk pembelajaran.
berbangga dengan kemajuan teknologi. Aktiviti P&P
1. Tunjuk cara/ Amali

Sumber P&P
1. Komputer

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat pra Guru membuat Murid menyenaraikan
lawata ke bilik penerangan dan tunjuk kepentingan
komputer dan cara. menggunakan
tempahan bilik. Murid membuat kad komputer.
Pembahagian tugasan. Contoh kad Murid
kumpulan. ucapan/ lukisan. membentangkan
Mengagihkan tugasan Murid perlu hasil tugasan.
kepada murid untuk memasukkan buti-butir Rumusan tentang
menghasilkan berikut dalam kad kepentingan
sesuatu seperti ucapan. komputer dalam
lukisan/ kad ucapan Tajuk kad ucapan kehidupan.
dan yang Gambar
bersesuaian. Kata-kata
penghargaan
Kreativiti kad
Murid melayari internet
untuk mendapatkan
maklumat.

18
Tahun : 5
Tema : 1. Sayangi Diri
Unit : 1. Disiplin Diri
Tajuk : Peraturan-peraturan Bilik Khas
Tempat : Makmal Sains, perpustakaan, makmal komputer, Bilik
Kemahiran Hidup, Stor Sukan, Makmal Sains, Pejabat Sekolah
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Belajar cara Belajar
Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Kontekstual
Mengumpulkan peraturan bilik khas. KBKK
Menghormati peraturan di bilik khas.
Aktiviti P&P
1. Lawatan

Sumber P&P
1. Kad tugasan

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru memaklumkan Murid membuat Murid melaporkan
kepada guru bilik pemerhatian mengikut maklumat yang telah
khas dan pentadbir bilik khas yang di didapati mengikut
sekolah. lawati. kumpulan.
Menyedia lembaran Murid mencatat Murid berbincang
aktiviti untuk setiap maklumat dan mengisi tentang peraturan
kumpulan. lembaran aktiviti. penggunaan bilik
Murid dibahagikan Guru memantau murid khas.
kepada kumpulan dan menjalankan aktiviti. Guru merumuskan
melantik ketua tentang kepentingan
kumpulan. peraturan di bilik
Mengedarkan khas.
lembaran aktiviti
(lembaran aktiviti 1
dan 2).

19
CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas)

Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains.

Bil (Contoh) Peraturan di Bilik Sains


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2

Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal


Sains

Bil (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20
Tahun : 5
Tema : 5. Malaysia Negaraku
Unit : 9. Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita
Tajuk : Sistem Pemerintahan Negara Kita
Tempat : Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer
Masa : 2 jam

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan KBKK
Malaysia. Belajar Cara Belajar
Menjalankan tanggungjawab sebagai Kecerdasan Pelbagai
warganegara Malaysia.
Menghargai peranan kerajaan dalam Aktiviti P&P
pembangunan negara. 1. Rujukan di bilik sumber

Sumber P&P
Buku rujukan 3. Internet
Carta

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru memastikan Membawa murid ke Murid
bahan rujukan ada. Pusat Sumber/ Makmal membentangkan hasil
Murid di bahagikan Komputer. tugasan.
kepada beberapa Setiap kumpulan Membincang hasil
kumpulan. mencari dan kerja murid.
Guru menyediakan melengkapkan tugasan Guru merumuskanisi
tugasan kumpulan. yang diberi. pelajaran.
Kumpulan 1
Bina carta organisasi
Sistem
Pemerintahan di
Malaysia.
Kumpulan 2
Melengkapkan
lembaran aktiviti.
Kumpulan 3
Membuat peta minda
tanggungjawab
sebagai
warganegara
Malaysia.
Kumpulan 4
Mencipta empat
rangkap pantun
yang menunjukkan
kebangaan
terhadap sistem
pemerintahan
negara kita.

21
Tahun : 6
Tema : 1. Sayangi Diri
Unit : 1. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak
- Kehidupan, perlindungan, perkembangan dan penyertaan
Tempat : Pra sekolah
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menerangkan hak dan tanggungjawab kanak- Kecerdasan Pelbagai
kanak. KBKK
mengamalkan hak dan tanggungjawab
kanak-kanak. Aktiviti P&P
menghargai hak dan tanggungjawab kanak- 1. Sukaneka di pra
kanak. sekolah

Sumber P&P
Alatan sukaneka
Hadiah

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


1. Penerangan Membawa murid ke Pra Perbincangan
aktiviti lawatan/ kertas sekolah. tentang hak dan
kerja/ surat Menjalankan aktiviti tanggungjawab
permohonan kepada bersama murid pra kanak-kanak.
Guru Besar. sekolah. Guru merumuskan
Memohon kebenaran tentang kepentingan
Pra sekolah. hak dan
Murid dibahagikan tanggungjawab
dalam kumpulan. kanak-kanak.

22
Tahun : 6
Tema : 2. Sayangi Keluarga
Unit : 1. Keluarga Harmoni
Tajuk :
Tempat : Pra sekolah
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menghuraikan konsep keharmonian keluarga ICT dalam P&P
mengikut perspektif pelbagai agama. Kecerdasan Pelbagai
menjalinkan hubungan yang erat dengan Belajar Cara Belajar
anggota keluarga seperti mana tuntutan
agama. Aktiviti P&P
menyayangi dan menghormati ibu bapa dan Menyediakan surat/ kad ucapan di
anggota keluarga seperti mana tuntutan makmal komputer
agama.

Sumber P&P
Komputer 3. Sampul Surat
Kad 4. Setem

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru memastikan Murid dibawa ke bilik Murid membaca
kemudahan makmal komputer. semula surat/ hasil
komputer yang Murid menyiapkan kerja.
disediakan. tugasan: Murid menyatakan
Guru membuat tempahan a. Menulis tujuan mereka
makmal komputer. surat menulis surat.
Guru mengingatkan b. Murid berbincang
tentang etika Menggunakan dengan bimbingan
penggunaan Makmal perisian yang guru tentang
komputer. sesuai mengikut kepentingan
Murid dibahagikan kreativiti masing- menghargai/
kepada kumpulan. masing. (Contoh: menyayangi
Guru memberi bahan grafik, keluarga.
penerangan tentang huruf).
tugasan yang perlu c. Mencetak
dilakukan. hasil kerja.
Murid diarah membawa d. Menyalin
alat tulis dan disket. hasil kerja di dalam
(Software) disket. (lembaran
kerja)

Aktiviti susulan
1. Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar
melalui pos.

23
Nota
Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet, surat boleh dihantar
dengan menggunakan kemudahan e-mail.

Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini


boleh dijadikan model 2.
- Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti.

Cadangan gambar

Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam


Makmal komputer.

24
CONTOH LEMBARAN KERJA

Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan
penghargaan kamu kepada mereka.

Tahun : 6
Tema : 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat
Unit : 4. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran
Tajuk : Kebersihan kawasan persekitaran sekolah
Tempat : Kawasan persekitaran sekolah
Masa : 1 jam 25
Hasil Pembelajaran: Strategi P&P
Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menghuraikan cara menjaga kebersihan dan Kecerdasan pelbagai
keceriaan persekitaran. KBKK
melibatkan diri di dalam penjagaan
kemudahan awam dan persekitaran. Aktiviti P&P
berbangga dengan kebersihan dan keceriaan Gotong royong membersihkan
sekolah. kawasan sekolah.

Sumber P&P
Peralatan gotong royong

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Surat makluman Murid memungut Sesi sumbangsaran/
kepada Guru Besar sampah sarap di soal jawab tentang
Guru membahagikan persekitaran sekolah. kepentingan
kumpulan. Murid mengasingkan penjagaan
Guru mengedarkan sampah sarap kebersihan dan
plastik sampah. mengikut jenis (kaca, keceriaan kawasan.
Guru menerangkan plastik, kayu). Menghasilkan bahan
tentang aktiviti yang kreatif daripada
akan dijalankan. bahan terbuang.
Guru mengedarkan
borang tugasan.

26
MODEL PLBD 2

BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH


Model 2

Tahun : 4
Tema : 1. Sayangi Diri
Unit : 2. Pengurusan Diri
Tajuk : Jaga Kebersihan Diri
Tempat : Klinik Kesihatan Kerajaan
Masa : 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK)

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kemahiran Belajar
Menyatakan kepentingan menjaga Kontekstual
kebersihan diri. KBKK
Menjaga kebersihan diri.
Menghargai diri dengan menjaga kebersihan Aktiviti P&P
diri. 1. Lawatan

Sumber P&P
Buku Catatan
Alatan tulis

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Pra lawatan oleh 1. Mendengar Setiap wakil
guru/ penetapan ceramah dan membuat kumpulan membuat
tarikh catatan. tugasan mengikut
menyediakan kertas kumpulan.
kerja/ surat Kumpulan 1
permohonan kepada - Penjagaan
guru besar/ pegawai gigi
kesihatan klinik Kumpulan 2
berkenaan. - Menjaga
Mengedarkan borang kebersihan badan
kebenaran ibu bapa/ Kumpulan 3
waris/ penjaga. - Menjaga
Pembahagian kebersihan pakaian
kumpulan dan Kumpulan 4
pelantikan ketua - Menjaga
kumpulan. pemakanan
Guru menerangkan Membentangkan
aspek keselamatan hasil tugasan dalam
dan disiplin semasa bentuk peta minda.
berada di klinik. Membincangkan hasil
tugasan.
Merumuskan
kepentingan menjaga
kesihatan diri.

27
Tahun : 4
Tema : 1. Sayangi Diri
Unit : 2. Pengurusan Diri
Tajuk : Beriadah Menjamin Kesihatan
Tempat : Taman Rekreasi
Masa : 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK)

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
mengenal pasti cara beriadah yang betul. Kecerdasan pelbagai
melakukan riadah dengan cara yang betul. KBKK
menyayangi diri dengan melakukan riadah
yang betul. Aktiviti P&P
1. Amali senam robik

Sumber P&P
Radio
Kaset

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru mengenal pasti Melakukan aktiviti riadah Sumbangsaran
tempat beriadah (pra yang betul. tentang:
lawatan) dan jenis memanaskan badan. Kebaikan
aktiviti riadah. Melakukan aktiviti beriadah dengan
Mengenal pasti senamrobik. cara yang betul.
jurulatih. Menyejukkan badan. Kebaikan
Guru menyediakan/ beriadah di
mendapatkan semula tempat yang
borang kebenaran tertentu.
waris. Guru Kepentingan
menerangkan menjaga
persiapan untuk kemudahan
beriadah. awam.
Kepentingan
menjadikan
riadah sebagai
satu amalan
dalam hidup.

28
Tahun : 5
Tema : 2. Sayangi Keluarga
Unit : 3. Tanggungjawab terhadap keluarga
Tajuk : Sayangi Warga Tua
Tempat : Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan)
Masa : 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu)

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Belajar Cara Belajar
menjelaskan peranan dan tanggungjawab Kontekstual
seorang anak terhadap ibu bapanya. Kecerdasan Pelbagai
menjalankan tanggungjawab sebagai seorang
anak. Aktiviti P&P
menghargai ibu bapa. 1. Lawatan ke rumah
perlindungan warga tua.

Sumber P&P
Cenderahati
Borang temu bual

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru menghubungi Murid mendengar Murid melaporkan
dan menetapkan taklimat daripada maklumat temu bual
tarikh lawatan. pihak pengurusan yang telah dijalankan.
Menyediakan kertas warga tua. Guru merumuskan
kerja dan surat Menemubual warga pentingnya
permohonan kepada tua dan menghargai ibu bapa.
guru besar dan mengumpulkan
tempat yang akan di maklumat berdasarkan
lawati. temu bual.
Mengisi borang Murid membuat
permohonan lawatan gotong royong
kepada Pejabat menceriakan kawasan.
Pelajaran Daerah.
Menguruskan
pegangkutan.
Menyediakan borang
temu bual.
Guru meminta murid
menyediakan sedikit
saguhati seperti buah-
buahan.
Membahagikan murid
kepada kumpulan
kecil.

Aktiviti Susulan
Secara berkumpulan, murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan
mengirimkannya kepada mereka.

29
CONTOH LEMBARAN KERJA

Borang Temu Bual Warga Tua

Nama Kumpulan : ___________________________________

Tarikh : ___________________________________

Masa : ___________________________________

Tempat : ___________________________________

1. Nama : ____________________________________

2. Tempat asal : ____________________________________

3. Umur : ____________________________________

4. Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini?

________________________________________________________

5. Sepanjang berada di sini, adakah mak cik / pak cik menghadapi


masalah kesihatan?

________________________________________________________

6. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini.

________________________________________________________

7. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik.

________________________________________________________

Tahun : 5
Tema : 3. Hidup bersama di sekclah dan masyarakat
Unit : 6. Hidup bermuafakat
Tajuk : Borgotong royong
30 amalan terpuji
Tempat : Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya
Masa : Ikut kesesuaian
Hasil Pembelajaran: Strategi P&P
Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti Kecerdasan Pelbagai
gotong-royong. KBKK
melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong.
bertanggungjawab terhadap tugas yang Aktiviti P&P
diamanahkan. 1. Gotong royong

Sumber P&P
1. Peralatan gotong royong

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Memohon kebenaran Murid diberi taklimat Murid menyatakan
kepada pihak keselamatan. perasaan mereka
pentadbir. Setiap kumpulan semasa melakukan
Memohon kebenaran diagihkan tugas aktiviti.
jawatankuasa mengikut kawasan. Guru membuat
berkenaan. Murid melaksanakan rumusan faedah
Menentukan tempat aktiviti gotong-royong. menjalankan kerja
dan tarikh gotong secara gotong-
royong. royong.
Surat kebenaran
kepada waris dan ibu
bapa.
Membahagikan
kumpulan dan
melantik ketua
kumpulan.
Murid diminta
membawa peralatan
gotong royong.

Aktiviti Susulan
Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong.

Tahun : 6
Tema : 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat
Unit : 1. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran
- Kemudahan awam
Tajuk :
31
Tempat : Taman Rekreasi
Masa : 1 jam
Hasil Pembelajaran: Strategi P&P
Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menjelaskan kepentingan kemudahan awam Kecerdasan Pelbagai
kepada masyarakat. KBKK
menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Belajar Cara Belajar
menghargai kemudahan awam.
Aktiviti P&P
1. Lawatan ke Taman
Rekreasi

Sumber P&P
1. Borang lembaran kerja

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Perancangan Taklimat ringkas Setiap kumpulan
lawatan/ keratan tentang tugasan yang membentangkan
akhbar. diperlukan. hasil pemerhatian
Surat permohonan Taklimat tentang yang diisi dalam
kebenaran Guru keselamatan borang soal selidik
Besar. sepanjang (lembaran kerja 2).
Edar borang menjalankan aktiviti. Perbincangan
kebenaran waris. Murid bergerak secara tentang kelengkapan/
Edar borang kaji selidik berkumpulan bagi kemudahan di taman
tentang kemudahan melakukan aktiviti. tersebut.
awam yang ada di Murid mengisi borang Memberi cadangan
kawasan tersebut. soal selidik tentang tentang cara
Pembahagian kemudahan awam menjaga/ menambah
kumpulan. (Lembaran kerja 1 ). baik kemudahan
Murid diberi masa awam di taman
menggunakan alatan rekreasi.
permainan di taman
tersebut.

Aktiviti Susulan
Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam
yang perlu disediakan.

Cadangan gambar
Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi.

CONTOH LEMBARAN KERJA 1

32
Lengkapkan lembaran kerja yang diberi.

Nama Kumpulan : ________________________________________

Tarikh : ________________________________________

Masa : ________________________________________

Tempat : ________________________________________

Kemudahan : _________________________________________

Bilangan : _________________________________________

Keadaan : _________________________________________

Cadangan : _________________________________________

CONTOH LEMBARAN KERJA 2

Lengkapkan jadual di bawah

Bil Kemudahan Ada Tiada Bil. Keadaan


/ catatan

1 Tong sampah

2 Telefon

3 Tandas

4 Lampu

5 Peralatan
permainan

33
Tahun : 6
Tema : 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat
Unit : 5. Peranan agensi tempatan
- Bomba dan Penyelamat
Tajuk :
Tempat : Taman Rekreasi
Masa : 1 jam

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menjelaskan peranan agensi tempatan. Belajar Cara Belajar
menunjukkan sikap bertanggungjawab Kecerdasan Pelbagai
terhadap agensi tempatan. KBKK
menghargai peranan dan tanggungjawab
agensi tempatan. Aktiviti P&P
Lawatan ke agensi tempatan
- Bomba

Sumber P&P
Kamera
Alat tulis
Borang maklumat

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat Melawat persekitaran Perbincangan tentang
perancangan lawatan/ balai bomba dan peranan pasukan
kertas kerja. melihat peralatan pada bomba dan
Mendapatkan kebenaran kereta bomba. penyelamat.
pihak pentadbir dan Mencatat maklumat Membuat laporan
ibu bapa. tentang persekitaran tentang lawatan.
Pembahagian murid balai bomba dari Rumusan guru.
kepada kumpulan. pemerhatian.
Guru mengedarkan Bersoal jawab dengan
borang maklumat ahli bomba mengikut
kumpulan masing-
masing.
Mengambil foto.

Aktiviti susulan
Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat.

Borang Maklumat

34
Nama :
Pangkat :
Pengalaman bekerja :
Bidang tugas:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi.


1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
8. __________________________________________________________

Masalah yang dihadapi semasa bertugas.


1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

Ulasan murid :
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________

35
MODEL PLBD 3

JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH


(DENGAN KEBENARAN PPD/PPG, JPN)
Model 3

Tahun : 4
Tema : 5. Malaysia Negaraku
Unit : 7. Kenali Malaysia
Tajuk : Malaysia Bumi Bertuah
Tempat : Putrajaya
Masa : Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Pembelajaran Kontekstual
menyenaraikan tempat menarik di Malaysia. Kecerdasan Pelbagai
mengumpulkan maklumat tentang tempat Belajar Cara Belajar
menarik di Malaysia. KBKK
menghargai tempat-tempat menarik di dalam
negara. Aktiviti P&P
1. Lawatan ke Putrajaya

Sumber P&P
Kamera
Lembaran aktiviti

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat Taklimat tentang jadual Perbincangan
perancangan lawatan/ dan disiplin. laporan lawatan yang
kertas kerja. Murid melawat sambil dibentangkan oleh
Menguruskan surat- mengisi lembaran setiap kumpulan.
surat: aktiviti. Memberi
Permohonan Mengumpul pamplet, pandangan /komen
kepada Guru brosur dan mengambil tentang tempat-
Besar gambar. tempat yang telah
kebenaran ibu Murid mendengar dilawati.
bapa/ waris/ taklimat dariapda Guru menunjukkan
penjaga Pegawai Perhubungan contoh brosur.
kebenaran PPD Awam yang bertugas. Murid menghasilkan
dan JPN folio secara
Surat kepada berkumpulan tentang
tempat lawatan tempat-tempat
Tempahan bas. menarik yang
Pembahagian murid terdapat di Malaysia.
kepada kumpulan. Melayari internet
Penerangan dan untuk mendapat
taklimat tentang : maklumat lanjut
Keselamatan dan tentang tempat-
disiplin tempat menarik di
peralatan yang Malaysia.
perlu dibawa Murid membuat
Penyediaan lembaran laporan ringkas.
aktiviti.
Penyediaan alat tulis
dan kamera.

36
CONTOH LEMBARAN AKTIVITI

Nama Kumpulan :..

Tarikh :..

Tempat Lawatan :..

MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT

Tarikh dibuka:
Dirasmikan oleh:
Keistimewaan:

Tarikh dibuka:
Dirasmikan oleh:
Keistimewaan:

Tarikh dibuka:
Dirasmikan oleh:
Keistimewaan:

Tarikh dibuka:
Dirasmikan oleh:
Keistimewaan:

Tarikh dibuka:
Dirasmikan oleh:
Keistimewaan:

Tarikh dibuka:
Dirasmikan oleh:
Keistimewaan:

37
2. Lengkapkan rajah di bawah.

Tempat-
tempat
menarik
di Malaysia

38
3. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia.

NEGERI TEMPAT MENARIK

1. Perlis

2. Kedah

3. Pulau Pinang

4. Perak

5. Selangor

6. Kuala Lumpur

39
NEGERI TEMPAT MENARIK

7. Negeri Sembilan

8. Melaka

9. Johor

10. Pahang

11. Terengganu

12. Kelantan

13. Sabah

14. Sawarak

40
Tahun : 4
Tema : 5. Malaysia Negaraku
Unit : 8. Berbangga dengan Identiti Negara
Tajuk : Setia Negara
Tempat : Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri
Masa : Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menyatakan taat setia terhadap negara Belajar Cara Belajar
menghasilkan aku janji taat setia terhadap Kecerdasan Pelbagai
negara Kajian Masa Depan
berasa bangga dan cinta akan negara.

Sumber P&P
1. Lembaran aktiviti

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat Taklimat tentang jadual 1. Perbincangan
perancangan lawatan/ dan disiplin. dalam kumpulan
kertas kerja. 2. Murid tentang hasil lawatan.
Mengagihkan murid menyaksikan 2. Setiap
kepada kumpulan dan perarakan sambutan kumpulan
menubuhkan kemerdekaan dikehendaki
jawatankuasa. peringkat negeri . membentangkan
Menguruskan surat- 3. Murid laporan lawatan.
surat: merakam/ mengambil 3. Kumpulan lain
Kebenaran gambar semasa memberi komen/
daripada Guru perarakan tersebut pandangan.
Besar diadakan. 4. Murid
Kebenaran ibu 4. Murid mencatat menyanyikan dan
bapa/ waris maklumat . menghayati seni kata
Membuat tempahan lagu-lagu patriotik.
bas.
Penerangan dan
taklimat tentang:
Keselamatan dan
disiplin.
Peralatan yang
perlu dibawa.
Penyediaan lembaran
aktiviti.
Penyediaan alat tulis
dan kamera.

41
Tahun : 5
Tema : 4. Kenali Budaya Malaysia
Unit : 7. Hargai Warisan Budaya Malaysia
Tajuk : 7B. Alat Muzik Kebanggaan Kita
Tempat : Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya
Masa : Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menyenaraikan jenis alat muzik tradisional Kecerdasan Pelbagai
yang terdapat di negara kita. Belajar Cara Belajar
menunjukkan cara memainkan sejenis alat
muzik yang terdapat di negara kita. Aktiviti P&P
berbangga dengan keunikan pelbagai alatan 1. Lawatan ke Pusat
muzik yang terdapat di negara kita. Kebudayaan

Sumber P&P
Kamera
Lembaran kerja

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat Taklimat tentang jadual Perbincangan
perancangan lawatan/ dan disiplin. laporan lawatan dan
kertas kerja. 2. Mendengar dibentangkan oleh
Menguruskan surat- taklimat daripada setiap kumpulan.
surat : Pegawai Perhubungan Guru merumuskan
Berkaitan lawatan Awam yang bertugas. kepentingan
Kebenaran ibu 3. Murid menghargai warisan
bapa/ waris/ mengambil gambar budaya Malaysia.
penjaga alatan muzik dengan
Kebenaran PPD kebenaran.
dan Pusat 4. Murid mencari
Kebudayaan dan mencatat
Tempahan bas. maklumat alatan
Pembahagian murid muzik.
kepada kumpulan dan
pelantikan ahli
jawatankuasa.
Penerangan dan
taklimat tentang : Aktiviti Susulan
Keselamatan dan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis.
disiplin Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional
Peralatan yang contoh pasukan kompang.
perlu dibawa
Penyediaan lembaran
kerja.
Penyediaan alat tulis
dan kamera.

42
CONTOH LEMBARAN AKTIVITI

Nama Kumpulan : ..

Tarikh Lawatan : ..

Tempat Lawatan : .

KAUM YANG
NAMA ALAT
GAMBAR MEMAINKAN CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN
MUZIK
ALAT INI

43
Tahun : 5
Tema : 5. Malaysia Negaraku
Unit : 10. Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan
Tajuk : Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang
Tempat : Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana
Masa : Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menyatakan sumbangan Perdana Menteri. Kecerdasan Pelbagai
menyokong usaha Perdana Menteri dalam Belajar Cara Belajar
pembangunan negara. KBKK
menghargai sumbangan Perdana Menteri.
Aktiviti P&P
1. Lawatan ke Sri Perdana

Sumber P&P
Kamera
Alat tulis

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat Taklimat tentang jadual Perbincangan
perancangan lawatan/ dan disiplin. laporan lawatan yang
kertas kerja. Murid melawat sambil dibentangkan oleh
Menguruskan surat- mengisi lembaran setiap kumpulan dan
surat : aktiviti. rumusan guru.
berkaitan lawatan Murid mengambil Memberi pandangan/
kebenaran ibu gambar di sekitar komen tentang
bapa/ waris/ kawasan lawatan tempat yang telah
penjaga dengan kebenaran. dilawati.
kebenaran PPD Murid mendengar Murid menghasilkan
dan JPN taklimat daripada folio secara
Tempahan bas. Pegawai Perhubungan berkumpulan tentang
Pembahagian murid Awam yang bertugas. tempat yang telah
kepada kumpulan. dilawati.
Penerangan dan Melayari internet bagi
taklimat tentang : mendapatkan
Keselamatan dan maklumat lanjut
disiplin tentang tempat yang
Peralatan yang telah dilawati .
perlu dibawa Murid membuat
Penyediaan lembaran laporan ringkas.
aktiviti.
Penyediaan alat tulis
dan kamera.

44
CONTOH LEMBARAN AKTIVITI

Nama Kumpulan :..

Tarikh :..

Tempat Lawatan :..

Bil Tokoh Maklumat yang diperoleh

1. Perdana Menteri 1 Biodata


Penglibatan dalam pentadbiran
negara
Sumbangan terhadap negara
Tempoh perkhidmatan
2. Perdana Menteri 2 Biodata
Penglibatan dalam pentadbiran
negara
Sumbangan terhadap negara
Tempoh perkhidmatan
3. Perdana Menteri 3 Biodata
Penglibatan dalam pentadbiran
negara
Sumbangan terhadap negara
Tempoh perkhidmatan
4. Perdana Menteri 4 Biodata
Penglibatan dalam pentadbiran
negara
Sumbangan terhadap negara
Tempoh perkhidmatan
5. Perdana Menteri 5 Biodata
Penglibatan dalam pentadbiran
negara
Sumbangan terhadap negara
Tempoh perkhidmatan

45
2. Lengkapkan rajah di bawah.

PERDANA MENTERI
MALAYSIA

46
Tahun : 6
Tema : 4. Kenali Budaya Malaysia
Unit : 4. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia
(Adat Resam)
Tempat : Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak)
Masa : Mengikut kesesuaian masa

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Kecerdasan Pelbagai
Malaysia. Belajar Cara Belajar
hidup bersama dalam masyarakat pelbagai KBKK
kaum.
menghormati kepelbagaian warisan budaya Aktiviti P&P
Malaysia. 1. Lawatan ke
perkampunagan Orang Asli dan
temu bual

Sumber P&P
Kamera
2. Lembaran kerja

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Guru membuat 1. Guru memberi Berbincang tentang hasil
perancangan lawatan/ taklimat ringkas lawatan.
kertas kerja. tentang jadual dan Membentang hasil
Surat menyurat disiplin. lawatan dalam
berkaitan lawatan Murid mencatat kumpulan.
kebenaran ibu maklumat mengikut Menceritakan
bapa / waris agihan tugas pengalaman
Jabatan Hal (lembaran kerja). sepanjang
Ehwal Orang Asli Mengambil foto aktiviti menjalankan aktiviti.
Kebenaran PPD yang dijalankan di
dan JPN perkampungan
Pembahagian murid tersebut.
dalam kumpulan. Memberi lembaran
kerja.

Aktiviti Susulan
1. Menghasilkan buku skrap/ folio tentang:
a. Adat resam
b. Pakaian
c. Makanan
d. Permainan tradisional

Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan.

47
CONTOH LEMBARAN KERJA

Kumpulan : _________________________________________

Tempat : _________________________________________

Tarikh : _________________________________________

Hari : _________________________________________

Masa : _________________________________________

Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang
di beri di bawah.

Nama orang yang


Bil. Kategori Warisan budaya
ditemubual
1. Makanan 1
2
3
4

2. Pakaian 1
2
3
4

3. Permainan 1
Tradisional 2
3
4

4. Tarian 1
2
3
4

48
Tahun : 6
Tema : 5. Malaysia Negaraku
Unit : 8. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara
- Kemerdekaan 1957
Tempat : Memorial Kemerdekaan/ Muzium
Masa : Mengikut kesesuaian

Hasil Pembelajaran: Strategi P&P


Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : Kontekstual
menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh Belajar Cara Belajar
kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. KBKK
mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. Kecerdasan Pelbagai
berbangga terhadap kemerdekaan negara.
Aktiviti P&P
1. Melawat Memorial
Kemerdekaan/ Muzium

Sumber P&P
1. Lembaran Kerja

Aktiviti Sebelum PLBD Aktiviti Semasa PLBD Aktiviti Selepas PLBD


Memilih tarikh, tempat Guru memberi taklimat Membentang hasil
lawatan. jadual dan disiplin. lawatan dan kerja
Urusan surat Murid mencatat kumpulan.
menyurat/ kertas maklumat. Bersoal jawab dan
kerja. Mengambil foto - rumusan guru.
Kebenaran daripada tokoh. Menghasilkan sebuah
pihak pentadbir, PPD Perbincangan dalam laporan tentang
dan ibu bapa. kumpulan. tokoh.
Kos pengangkutan.
Pembahagian murid
kepada kumpulan

Aktiviti Susulan
Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan.

49
GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN

________________________ ________________________

________________________ ________________________

Tokoh Sumbangan

50
BIBLIOGRAFI

Learning Experiences Outside The Classroom.

http://www.minedu.govt.nz/web/downloadable/d19893-leotc-pro-spec-
2004,doc.

Lim Siew Lay (2004). Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap


Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir
Salak, Perak, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

M. Muzamil, H. Sarina & M.N. Ramlan (2001). Program Muzium dan


Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium
Sultan Alam Shah, Shah Alam, Selangor. Jurnal Penyelidikan
Pendidikan, Jilid 3, Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan
Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Ngu Moi Kwe (1997). Attitude Of Secondary Students Towards A Field


Trip, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Orion, N. & Hofstein, A. (1991). The Measurement Of Students Attitudes


Towards Scientific Field Trip, Science Education, Vol 75 (5): 513-
523

Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan


Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran
Sains, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu


Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah,
Kementerian Pelajaran Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata
Pelajaran (Draf). Kementerian Pelajaran Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Kertas Konsep Pembelajaran Luar


Bilik Darjah, Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil.
3/2004. Kementerian Pelajaran Malaysia.

51
LAMPIRAN

52
PEKELILING

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000 Bertarikh 28 Julai 2000 : Lawatan


Pendidikan Murid di Hari Persekolahan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2002 Bertarikh 1 Ogos 2002 : Lawatan


Sekolah Pada Hari Persekolahan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2004 Bertarikh 31 Disember 2004 :


Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD).

53

Anda mungkin juga menyukai