Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL (KSSR)


TAHUN 3

1. Mata pelajaran Pendidikan Moral


2. Kelas 3 Zamrud
3. Tarikh 15 Ogos 2018
4. Masa 2 waktu (60 minit)
5. Bilangan murid Seorang
6. Tema Saya dan sekolah
7. Tajuk Kejujuran di Sekolah
8. Standard kandungan 10.1 Menunjukkan sikap jujur di sekolah
9. Standard 10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur di sekolah
pembelajaran 10.1.2 Menyenaraikan kepentingan sikap jujur di sekolah

10. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


 Perasaan: Menyatakan perasaan apabila berkelakuan jujur.
 Penaakulan: Mengamalkan sikap bercakap benar
dalam perlakuan harian.
 Kognitif: Menyatakan satu kesan apabila bersikap jujur di
sekolah.

11. Pengetahuan sedia Murid-murid pernah bersikap jujur pada diri dan keluarga
ada
12. Pengabungjalinan Sivik
mata pelajaran
13. Nilai sampingan Bertanggungjawab, prihatin
14. Bahan bantu 1. Komputer
mengajar 2. Kad Situasi
3. Senarai Semak
4. Gambar
15. Pentaksiran Lembaran kerja
16. Elemen merentas i. Kreativiti: menjana idea.
kurikulum ii. TMK: menggunakan aplikasi Microsoft “powerpoint”
17. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa
Kepingan kad imbasan
Set Induksi 1. Guru menyembunyikan EMK:
(5 minit) J U J U R kepingan kad imbasan Kreativiti,
di dalam kelas.
BBM:
Pada kad imbasan tersebut, 2. Murid diminta mencari -kad imbasan
terdapat satu kad imbasan yang kad imbasan tersebut. -gula-gula
dilekatkan dengan gula-gula.
3. Murid menyusun
kepingan kad imbasan
tersebut menjadi satu
perkataan.

4. Guru bertanyakan
kepada murid tentang
gula-gula pada kad dan
mengaitkannya dengan
nilai yang akan
dipelajari pada hari ini.

Definisi nilai
Langkah 1 1. Guru membacakan dan
(15 minit)  “Kejujuran” atau jujur menjelaskan maksud Kaedah:
bermaksud kejujuran kepada murid. Individu.
benar,sesuatu , perkara,
pernyataan,kata-kata 2. Murid diminta BBM:
atau perbuatan yang memadankan gambar -komputer
benar. pada komputer yang (powerpoint)
menunjukkan kepentingan
Padankan gambar kepentingan apabila bersikap jujur di
bersikap jujur di sekolah. sekolah.

3. Murid diminta untuk


menyenaraikan satu
kepentingan bersikap jujur
di dalam kertas.

4. Murid diminta menyatakan


perasaan apabila bersikap
jujur.
Susunkan gambar.
Langkah 2 3. Murid diberikan beberapa Kaedah:
(20 minit) gambar yang berkaitan Individu
dengan kejujuran
BBM:
4. Murid diminta untuk -Keratan
Soalan. menyusunkan gambar gambar
1. Apakah situasi yang mengikut turutan. -Gam
terdapat dalam gambar?
2. Adakah nilai tersebut perlu 5. Guru bertanya murid
mengenai gambar yang
diamalkan di sekolah?
telah disusun

Langkah 3 Lembaran kerja 1. Murid diberi lembaran Kaedah:


(15 minit) kerja. Individu

2. Guru membimbing murid


membaca pernyataan yang BBB:
diberikan. -Lembaran
kerja
3. Murid perlu mengenalpasti
sama ada pernyataan
tersebut betul atau salah.

4. Guru memberikan pujian


jika murid dapat
mengenalpasti nilai jujur
dengan betul.
Penutup kognitif
Penutup 1. Apa yang telah dipelajari 1. Guru bersoal jawab Kaedah:
(5 minit) pada hari ini? dengan murid. Individu
2. Adakah nilai tersebut
penting dalam 2. Guru merumuskan aktiviti Kemahiran
kehidupan? pembelajaran pada hari Generik:
tersebut. Kemahiran
merumus
3. Guru menegaskan nilai
kejujuran yang perlu ada
pada dalam diri murid.
Refleksi:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________