Anda di halaman 1dari 6

KATEKIS….

PELAYANAN MU ADALAH ISTIMEWA

DEFINISI

Ramai di antara kita yang bertanya siapakah sebenarnya katekis itu dan apakah tugas-
tugas mereka. Persoalan ini seringkali menimbulkan masalah di antara mereka yang
terlibat dalam pelayanan Ibadat Sabda dengan mereka yang terlibat dalam
pembimbingan seperti Inisiasi Kristian Dewasa (IKD), Inisiasi Kristian Kanak-kanak
(IKK), Katekesis Kanak-kanak dan sekolah minggu.

Perkataan katekis berasal dari bahasa Yunani “Katechein” atau katekesis yang
bermaksud menggemakan atau menyuarakan. Dalam konteks kristiani, ia bermaksud
“mewartakan”. Dengan ini katekis adalah dia yang diutus oleh gereja untuk
mewartakan, iaitu untuk mewariskan iman. New Catholic Encylopedia memberi definisi
katekis sebagai seorang yang mengajar doktrin, iaitu mewartakan misteri Kristus
kepada katekumen dan membantu mereka yang baru dibaptis untuk mendalami
komitmen mereka kepada Kristus.

Pada awal abad Gereja (abad II-IV) para uskup, paderi dan diakon memainkan
peranan sebagai katekis untuk mempersiapkan katekumen untuk menerima Sakramen
Pembaptisan. Seterusnya pada abad pertengahan selain dari para uskup dan para
paderi, gereja juga telah mempercayakan kepada ibu bapa untuk memberi katekesis
kepada anak-anak mereka.

Pelayanan katekis awam mula berkembang pada abad ke 16 apabila aktiviti missionari
berkembang di seluruh dunia. Pada abad ini katekis awam memainkan peranan
sebagai pembantu para missionari, menjadi penghubung di antara missionari dengan
orang-orang tempatan. Mereka juga membantu para missionari untuk mempersiapkan
mereka yang akan menerima pembaptisan dan memimpin doa semasa ketiadaan
missionari.

Kepentingan dan peranan katekis awam menjadi lebih jelas selepas Konsili Vatican II
antara tahun 1962 – 1965. Terdapat beberapa dokumen yang menjelaskan tentang
panggilan dan peranan mereka.

Komiti Katekatikal St Aloysius Limbanak 2019


Panggilan dan Identiti Katekis Mengikut Dokumen Gereja

Bapa Suci Yohannes Paulus II dalam surat apostoliknya “Catechesi Tradendae”


merakamkan rasa terima kasihnya kepada para katekis awam kerana komitmen
mereka dalam pelayanan. Walaupun tugas katekis selalu dipandang rendah dan
tersembunyi tetapi mereka sentiasa melaksanakan tugas mereka dangan penuh
semangat dan kemurahan. Bapa Suci juga menyatakan bahawa perkembangan Gereja
yang kita nikmati hari initidak akan wujud tanpa mereka (katekis). Sesungguhnya
pelayanan katekis merupakan satu karisma yang istimewa kerana kewujudannya
dikenal pasti secara rasmi oleh Gereja sejagat dan mendapat mandate atau perutusan
dari Uskup.

Codex Iuris Canonici (Kitab Hukum Kanonik)

Katekis digambarkan sebagai umat beriman kristiani awam yang sungguh-sungguh


dibentuk dan yang menghidupi kehidupan kristiani dan mereka di bawah bimbingan
seorang missionaris (paderi), mencurahkan tenaganya dalam pewartaan
ajaran Injil dan dalam perayaan-perayaan liturgi serta karya amalkasih.

Ad Gentes (Dektrit Tentang Kegiatan Missioner Gereja)

Dokumen ini memberi pujian dan penghormatan kepada para katekis yang dijiwai
semangat merasul, dengan banyak jerih payah memberi bantuan yang istimewa dan
sungguh-sungguh perlu demi penyebarluasan iman dan Gereja. Dokumen ini
menjelaskan bahawa tugas para katekis baik lelaki mahupun wanita amat
penting kerana mereka adalah rakan sekerja bagi para paderi, memimpin
doa-doa dan memberi katekesis.

Catechesi Tradendae (Catechesis In Our Time)

Bapa Suci Yohannes Paulus II menjelaskan bahawa perkataan ‘katekis’ adalah untuk
para katekis di tanah mission. Mereka menerima bimbingan dari missionaris atau dari
katekis yang lain dan seterusnya mereka mengabdikan hidup mereka untuk memberi
katekesis kepada kanak-kanak dan orang dewasa di tempat mereka masing-masing.

Redemptoris Missio (Mission of The Redeemer)

Komiti Katekatikal St Aloysius Limbanak 2019


Bapa Suci Yohannes Paulus II dalam Surat Ensiklik “ Redemptoris Missio”
mengambarkan para katekis sebagai orang-orang spesialis(mahir dalam
sesuatu bidang), saksi-saksi langsung, para pewarta yang sangat
diperlukan, juga merupakan tulang belakang kepada komuniti-komuniti
Kristian terutamanya bagi Gereja-Gereja yang masih muda.

Guide For Catechist

Dokumen ini menyatakan 4 ciri katekis iaitu, suatu panggilan dari Roh Kudus,
suatu tugas perutusan Gereja, bekerjasama dengan tugas perutusan
apostolik dari uskup dan suatu hubungan khusus dengan kegiatan misi ad
gentes yang bermaksud kepada semua bangsa.

General Directory for Catechesis (1997)

Katekis digambarkan sebagai guru, pendidik dan saksi iman. Panggilan seorang
katekis bukan hanya menyampaikan pengetahuan yang diterimanya tetapi juga
sanggup berjalan bersama dengan mereka yang dibimbingnya menuju ke arah
kematangan Iman. Kejayaan pelayanan seorang katekis bukan bergantung kepada
pengetahuan atau kebijaksanaannya tetapi melalui kesaksian hidupnya yang menjadi
contoh kepada orang lain. Yang kita wartakan dalam pelayanan kita adalah Kristus.
Maka dengan itu, sebelum kita mewartakanNya kepada orang lain, kita perlu
mengenaliNya terlebih dahulu dan mewujudkan hubungan yang intim denganNya.

Pelayanan Katekis

Katekis tergolong dari kalangan umat awam beriman Kristiani yang berkat
pembaptisan mereka menjadi anggota tubuh Kristuts atau Umat Allah. Sesuai dengan
tugas imamat kenabian dan rajawi Kristus melaksanakan tugas perutusan segenap
Umat Kristian dalam Gereja dan di dunia sesuai dengan kemampuan mereka. Kerana
mereka hidup di dalam dunia dan menjalani segala macam tugas dan pekerjaaan
duniawi, hidup berkeluarga dan bermasyarakat, maka Allah memanggil mereka untuk
menjadi ragi yang dapat menyumbangkan kekudusan pada dunia. Mereka
memancarkan Iman, Harapan dan Cintakasih terutama melalui kesaksian hiudp
mereka yang istimewa terutamanya menyinari dan mengatur hal-hal yang fana, yang

Komiti Katekatikal St Aloysius Limbanak 2019


melibatkan mereka sedemikian rupa sehingga itu semua selalu terlaksana dan
berkembang menurut kehendak demi kemuliaan Allah Bapa.

Peranan Katekis

Dalam praktik misi yang sebenarnya, panggilan katekis bersifat khusus iaitu untuk
tugas katekesis, dan umum, untuk bekerjasama dalam pelayanan kerasulan
apa saja yang berguna untuk membangun Gereja.

Pada tempat pertama katekis berperanan menyampaikan secara jelas pesan Kristiani
dan menemani para katekumen dan orang-orang Kristian yang baru dibaptis dalam
perjalanannya menuju kedewasaan iman serta kehidupan sakramental yang penuh.
Di samping itu peranan katekis adalah hadir dan menjadi saksi dan terlibat dalam
mempertahankan hak asasi manusia pembudayaan dan dialog.

Kategori Katekis

I. Katekis penuh masa


• Yang mengabdikan seluruh hidupnya demi pelayanan katekesis dan
yang diakui secara rasmi.
II. Katekis separuh masa
• Yang ikut terlibat secara lebih terbatas tetapi tulus dan serius.
III. Guru Agama
• Tugas kerasulan ini biasa ditemukan di sekolah-sekolah negeri di mana
negara mengizinkan adanya pelajaran agama seperti di sekolah-sekolah
Katolik/Mission.
IV. Katekis untuk Sekolah Minggu
• Mengajar di sekolah-sekolah Mingggu yang dijalankan di paroki,
terutama di mana negara tidak mengizinkan adanya pelajaran agama di
sekolah-sekolah.
V. Rasul-rasul awam
• Menjalankan karya-karya mengagumkan di antara kaum miskin.
Tahanan dan orang-orang lain yang berkekurangan.

Komiti Katekatikal St Aloysius Limbanak 2019


• Mereka yang sudah berkeluarga (ibu bapa) menjadi saksi bagi nilai-nilai
perkahwinan kristiani dan menjadi katekis pertama bagi anak-anak
mereka.
VI. Religius (biarawan dan biarawati)
• Memberi katekesis dan kerana panggilan religiusnya, dapat menjadi saksi
yang khas dalam kemampuan misi mereka dan dengan demikian
terpanggil untuk siap sedia melaksanakan tugas ini sesuai dengan caranya
sendiri. Dalam praktiknya mereka bekerjasama dengan paderi, sering
berperanan sebagai pemimpin dan khususnya dalam memberi pelatihan
dan bimbingan bagi para katekis.

Tugas-Tugas Katekis

I. Katekis Dengan Tugas Khas Mengajar (Memberi Katekesis)


• Tugas ini merangkumi pembentukan iman kanak-kanak, kaum muda dan
orang dewasa untuk menyiapakn para calon dan keluarganya untuk
menerima sakramen-sakramen inisiasi dalam Gereja dan membantu
memberikan retret dan pertemuan-pertemuan lainnya yang berkaitan
dengan katekesis. Para katekis dengan tugas ini selalunya didapati di
gereja-gereja yang menekankan penglibatan umat awam.

II. Katekis Yang Bekerjasama Dalam Berbagai Bentuk Kerasulan Dengan Para
Paderi
• Bekerjasama dengan berbagai bentuk kerasulan dengan paderi. Katekis
seperti ini lebih umum ditemukan di paroki-paroki yang meliputi suatu
kawasan yang luas dengan kelompok-kelompok lingkungan yang tersebar
jauh daripada pusat paroki, atau kerana tidak ada religius, maka paderi
paroki memilih pemimpin awam untuk membantu mereka (di diosis kita
kebanyakan mereka bertugas sebagai katekis penuh masa dan separuh
masa). Antara tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka adalah:
a. Mengajar orang-orang bukan kristian, memberi katekesis kepada
para katekumen dan mereka yang sudah dibaptis;

Komiti Katekatikal St Aloysius Limbanak 2019


b. Memimpin doa dalam kelompok, terutama pada liturgi hari minggu
ketika tidak ada paderi;
c. Membantu orang sakit dan memimpin upacara penguburan;
d. Memberi kursus kepada katekis lain di pusat-pusat khusus atau
membimbing katekis sukarela dalam pelayanan mereka;
e. Mengambil inisiatif-inisiatif pastoral dan mengorganisasi tugas-
tugas paroki;
f. Membantu orang miskin dan bekerja untuk pembangunan manusia
dan keadilan.

Penutup

Kita bersyukur kerana kita diberi peluang untuk turut serta dalam misi Tuhan kita
Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaanNya di bumi melalui pelayanan kita sebagai
katekis. Pelayanan katekis merupakan satu pelayanan yang nluhur dan kudus. Sebagai
katekis kita dipanggil untuk menjadi guru, pendidik dan saksi iman yang mana
pertama sekali bermula dengan kehidupan kita, melalui kesatuan kita dengan Kristus,
kesatuan dengan katekis yang lain dan seterusnya kesatuan kita dengan anggota-
anggota Gereja yang lain. Dalam tubuh Kristus, iaitu Gereja setiap kita mempunyai
karunia untuk dikongsikan dan setiap kita memerlukan karunia yang lain untuk dapat
membentuk tubuh dan memenuhi misinya. Pelayanan katekis tidak wujud dengan
sendirinya dan bukan hanya untuk ahli-ahlinya. Sebaliknya ia wujud untuk
mewartakan Khabar Gembira untuk membina Tubuh Kristus dan untuk melayani
dalam kerajaan dengan menyebarkan kepada dunia nilai-nilai Injil yang pada akhirnya
bersatu dengan Kristus sebagai kepala.

Komiti Katekatikal St Aloysius Limbanak 2019