Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 6 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN
~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~
TAHUN 6

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

21
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Memerhati tayangan mengenai dapat : TKP :
Tajuk : Makhluk cerita makhluk asing. Psikomotor
Asing 2. Bercerita tentang makhluk asing. a. Menggambarkan secara lisan Vertal
tentang makhluk asing yang Linguistik
(Menggambar Aras 2 telah ditayangkan oleh guru. Membuat
dengan kaedah 1. Meniru dan melakar gambar untuk b. Membuat lakaran secara Ramalan.
catan) menghasilkan satu komposisi. spontan berdasarkan
pemerhatian. TKP :
Aras 3 c. Mewarna lakaran makhluk Psikomotor
1. Mewarna lakaran makhluk asing asing. Kecerdasan
dengan teknik catan. Visual
– ruang

22
Membuat Rekaan Aras 2 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengolah motif berdasarkan objek dapat : TKP : Logik
alam bagi menghasilkan corak dan Matematik
Tajuk : Rama- rekaan. a. Mengetahui konsep lipatan Kecerdasan
rama secara simetri. Visual
Aras 3 b. Menghasilkan corak dan rekaan – Ruang
(Membuat corak dan 1. Menguasai beberapa kemahiran, secara simetri.
rekaan dengan kawalan, tatacara dan disiplin kerja c. Menggunting hasil lipatan yang
kaedah lipatan dan dalam menghasilkan corak dan telah dibuat.
guntingan) rekaan.

23
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Menggunakan asas seni reka dalam dapat : TKP : Logik
membentuk dan membuat binaan Matematik
24 Tajuk : Beg Kertas yang kompleks. a. Menghasilkan beg kertas
melalui teknik pembungkusan.
Kecerdasan
Visual
(Membentuk dan Aras 2 b. Menghargai hasil kerja sendiri – Ruang.
membuat binaan 1. Mengetahui bahasa seni visual yang dan rakan. Interpersonal
dengan kaedah berkaitan hasil kerja 3D. Intrapersonal
pembungkusan)
Aras 3
1. Membuat beg kertas menggunakan
pelbagai alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan mengikut
tatacara secara kreatif.
2. Membuat penyataan perasaan
tentang hasil kerja dengan rakan
secara kreatif.

1
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 6 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

25
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengetahui istilah dalam krat dapat :
tradisional.
Tajuk : Kuda a. Meningkatkan kemahiran
Kepang Aras 2 dalam membina sesuatu alat
1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam permainan.
(Mengenal kraf penghasilan kraf tradisional. b. Menari dengan kuda kepang.
tradisional dengan 2. Membuat lakaran bentuk kuda. c. Menghasilkan kuda kepang
kaedah lakaran dan sebagai alat permainan.
guntingan) Aras 3 d. Berbangga dengan hasil kerja
1. Menggunting lakaran yang telah sendiri dan rakan.
dihasilkan.
2. Menghasilkan kraf tradisional
dengan menguasai kemahiran
penggunaaan alat dan teknik.
3. Membuat penyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan secara kritis
dan kreatif.

26
Membuat Rekaan Aras 2 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengolah motif berdasarkan objek dapat : TKP :
alam dan objek buatan manusia bagi Naturalis
Tajuk : Kuda menghasilkan corak dan rekaan. a. Melatih diri untuk bekerja Psikomotor
Kepang dengan lebih tekun, teratur dan
Aras 3 cermat.
(Membuat corak dan 1. Menghasilkan corak dengan b. Menghias kuda kepang dengan
rekaan kaedah menggunakan warna yang sesuai. corak yang dihasilkan.
cetakan bermotifkan c. Menimbulkan rasa seronok
kulit haiwan) dalam menjalankan kegiatan.

27
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menggambar dan menggunakan dapat :
Tajuk : Keindahan pelbagai bahan dan teknik melalui TKP :
Alam penerokaan. a. Memahami konsep resis. Interpersonal
b. Meningkatkan kemahiran Intrapersonal
(Menggambar Aras 2 mengolah warna. Naturalis
dengan kaedah resis) 1. Memilih dan menggunakan alat, c. Menerapkan nilai mencintai
bahan dan teknik yang sesuai alam sekitar. KBKK :
dengan penghasilan gambar. d. Menyatakan perasaan diri Mencetus idea
terhadap kegiatan yang
Aras 3 dijalankan.
1. Menghasilkan gambar
denganmenggunakan pelbagai alat,
bahan dan teknik secara kreatif
melalui penerokaan.
2. Membuat penyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan secara kritis
dan kreatif.

28
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui dan meneroka dapat : TKP :
kegunaan bahan kutipan dan objek Psikomotor
Tajuk : Hiasan alam. a. Mempelbagai serta Interpersonal
Dinding memanipulasikan bahan Naturalis
terbuang dalam menghasilkan
hiasan dinding.

2
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 6 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
(Membentuk dan Aras 2 b. Meningkatkan koordinasi mata
membuat binaan 1. Membentuk dan membuat binaan dan tangan.
menggunakan menggunakan bahan terbuang c. Menghasilkan hiasan dinding
kaedah tampalan, dengan teknik tampalan serta secara kreatif.
guntingan bahan- guntingan. d. Berbangga dengan hasil kerja
bahan terbuang) sendiri.
Aras 3
1. Membuat penyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

29
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengaplikasikan asas seni reka dapat : TKP :
dalam penghasilan tembikar. Psikomotor
Tajuk : Labu a. Meningkatkan kemahiran dan Interpersonal
Sayong Aras 2 pengetahuan tentang tembikar.
1. Menghasilkan kraf tradisional b. Membentuk tembikar melalui KBKK :
(Mengenal kraf menggunakan plastesin dengan proses lingkaran dan picitan. Imaginasi dan
tradisional mengikut proses sebenar. c. Menghasilkan labu sayong Kreativiti
menggunakan secara kreatif.
kaedah picitan) Aras 3 d. Berbangga dengan hasil kerja
1. Menghasilkan kraf tradisional sendiri.
dengan menguasai kemahiran
penggunaan bahan dan teknik.
2. Membuat penyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

30
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Memilih, meniru, memadan dan dapat : TKP :
Tajuk : Kampung menyusun gambar untuk Psikomotor
Saya menghasilkan satu komposisi. a. Meningkatkan kemahiran Interpersonal
memotong dan menyusun. Kontruktivisme
(Menggambar Aras 2 b. Menyedari bahawa kolaj dapat
menggunakan 1. Mencari sumber rujukan sebagai menimbulkan permukaan yang KBKK :
keadah kolaj) pendetus idea untuk menggambar. timbul. Mereka cipta
c. Menghasilkan kolaj kampong
Aras 3 saya daripada pelbagai bahan
1. Menghargai sumbangan pelukis kekacang.
tempatan.

31
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Memadankan beberapa jenis rekaan dapat : TKP : Logik
corak dan kesesuaiannya dalam matematik
Tajuk : Hiasan rekaan. a. Membuat corak dengan
Dinding menyilangkan benang pada KBKK :
Aras 2 nombor yang sama pada arah Imaginasi dan
(Membentuk dan 1. Mengolah motif berdasarkan objek yang bertentangan. kreatif
membuat binaan alam dan objek buatan manusia bagi b. Meningkatkan kemahiran
dengan kaedah menghasilkan corak dan rekaan. mengira.
filiografi) c. Menghasilkan filiografi secara
Aras 3 kreatif.
1. Menguasai beberapa kemahiran,
kawalan tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan corak dan
rekaan.

3
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 6 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

32
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Menggunakan Asas Seni Reka dapat : TKP :
dalam membentuk dan membuat Psikomotor
Tajuk : Perabot binaan yang kompleks. a. Meningkatkan kemahiran
mencantun dan membentuk Konstruktivis
(Membentuk dan Aras 2 dengan teknik-teknik yang me
membuat binaan 1. Mempertingkatkan kemahiran sesuai.
dengan kaedah menggunakan alat, bahan dan b. Meningkatkan daya kreativiti KBKK :
cantuman pengepit teknik dalam membentuk dan dalam penghasilan kerja. Mencetus idea
baju) membuat binaan.

Aras 3
1. Menghasilkan model perabot yang
kompleks dengan menggunakan
penyepit baju, teknik, struktur dan
hiasan mengikut tatacara secara
kreatif.

33
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Melihat dan memerhati gambar dapat : TKP : Verbal
pelbagai jenis keris dan linguistic
34 Tajuk : Keris bahagiannya. a. Mengetahui bahagian-bahagian
yang terdapat pada keris. KBKK :
(Mengenal kraf Aras 2 b. Memahami cara menghasilkan Mengikut
tradisional dengan 1. Membuat model keris dengan keris menggunakan bahan urutan
kaedah melukis, menggunakan elephant kad gentian.
menggunting dan (melukis, menggunting dan c. Menghargai keris sebagai bahan
mencantum) mencantum). warisan Melayu.

Aras 3
1. Mewarnakan keris dengan
menggunakan warna pilihan sendiri
(krayon dan warna poster)

35
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Memilih dan melakar hidupan laut. dapat : TKP : Verbal
Tajuk : Hidupan linguistic
Laut Aras 2 a. Menghargai alam sekitar.
1. Membuat aktiviti mozek dengan b. Menyusun dan memanipulasi KBKK :
(Menggambar bimbingan guru tentang teknik bahan secara kreatif. Membuat
menggunakan susunan. gambaran
keadah mozekj) mental
Aras 3
1. Membuat mounting secara mozek
pada gambar yang telah disiapkan.

36
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengetahui konsep gabungan dapat : TKP :
lipatan dan gosokan menghasilkan Psikomotor
Tajuk : Kertas tona warna yang menarik. a. Menghasilkan tona warna yang
Pembalut Hadiah menarik hasil gabungan Kontekstual
Aras 2 beberapa warna.
(Membentuk dan 1. Menggunakan gabungan warna air b. Meningkatkan kemahiran KBKK :
membuat binaan yang sesuai untuk penghasilan tona menggunakan campuran warna Imaginasi dan
dengan kaedah warna. untuk menghasilkan tona kreratif
lipatan dan gosokan warna yang menarik.
warna air)

4
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 6 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3
1. Menghasilkan corak bunga yang
menarik.

37
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Memilih bahan yang sesuai seperti dapat : TKP : Verbal
kotak. Linguistik
38 Tajuk : Kereta
Mainan Aras 2
a. Mempertingkatkan kemahiran
memilih dan menggunakan alat, KBKK :
1. Menyusun dan membina model bahan, teknik serta proses Membuat
(Membentuk dan kereta. membuat model kereta. gambaran
membuat binaan b. Membuat model yang kompleks
dengan kaedah Aras 3 dengan menggunakan pelbagai
susunan dan 1. Menghias dan menampal kertas alat.
cantuman) warna pada kereta.

39
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Melihat dan memerhati bentuk wau dapat : TKP :
bulan. Kinestetik
40 Tajuk : Ragam
Hias Wau Bulan Aras 2
a. Menyatakan bentuk wau bulan
dan ragam hiasannya. KBKK :
1. Melipat, menekap dan menggunting b. Memahami teknik lipatan dan Mencirikan
(Alat permainan kertas warna. guntingan dapat menghasilkan
wau bulan) corak simetri.
Aras 3 c. Menghargai kraf tradisional.
1. Menyusun dan menampal hasil
corak ke atas permukaan rupa wau
bulan.

Anda mungkin juga menyukai