Anda di halaman 1dari 4

CONTOH BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MAKRO (DIPETIK & DIEDIT DARIPADA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM)

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5
SILA UBAHSUAI ITEM-ITEM INI
c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5 MENGIKUT KEPERLUAN DAN
KESESUAIAN TUGASAN PRKA3012 –
d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5 BOLEH TAMBAH ITEM2 LAIN
e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
1 2 3 4 5
( KBAT)
f. Elemen merentas kurikulum 1 2 3 4 5

g. Permulaan 1 2 3 4 5
(A)
PERANCANGAN
h. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5
DAN
PELAKSANAAN
i. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5

j. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

k. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

l. Penutup 1 2 3 4 5

m. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

n. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

o. Amalan refleksi 1 2 3 4 5
(B)
a. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5
PENTAKSIRAN

(E)

Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

1
PANDUAN PENGGUNAAN BORANG BIMBINGAN PENGAJARAN MAKRO

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran

c. Strategi P&P Strategi dan aktiviti tidak Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek P&P termasuk aspek P&P termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), P&P, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber P&P, masa dan individu murid, sumber
situasi. P&P, masa dan situasi.
d. Sumber P&P Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses P&P termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses P&P termasuk
dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-
berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.
Pemilihan kemahiran
berfikir tiada perkaitan Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
dengan isi kandungan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
pelajaran. Tiada bahan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
rangsangan yang sesuai sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
dengan kemahiran. kemahiran. Kurang dan langkah P&P yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum(EMK) (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
P&P. P&P. P&P.

2
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
g. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi
tidak sesuai. kurang sesuai. kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan yang amat sesuai,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menarik,
menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.
h. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan P&P. sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan P&P. mengawal sebahagian murid.
Penyampaian isi kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan
pelajaran tidak teratur. Penyampaian isi Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut
pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan
kehendak dan kebolehan murid serta menepati
murid serta menepati hasil pembelajaran dan
hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua
berjaya mengawal murid dalam kelas.
sebahagian besar murid
dalam kelas.

i. Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan penggunaan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah bahasa untuk jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
kelas atau individu kelas atau individu berkesan. dan berkesan.

Tidak mewujudkan Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
kondusif. kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

j. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan P&P. teratur dalam
pelaksanaan P&P. pelaksanaan P&P. pelaksanaan P&P. pelaksanaan P&P.

Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kurang memberi Impak kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.

k. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.

Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat


Tidak dapat mengenal sahaja daripada Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
pasti isi-isi utama. maklumat utama dapat dicungkil. kurang tepat.
dikenal pasti.
Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
Memberi arahan untuk murid dengan teratur. murid dengan amat
Murid keluar/bersurai dari bersurai secara teratur Memberi arahan untuk Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan

3
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
kelas tanpa arahan yang tetapi pelaksanaannya bersurai secara teratur bersurai secara teratur untuk bersurai secara
jelas. Bersurai secara tidak terkawal. tetapi pelaksanaannya dan pelaksanaannya teratur dan
yang tidak berdisiplin. kurang terkawal. terkawal. pelaksanaannya sangat
terkawal dan berdisiplin.
Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan
diberi diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan

l. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
P&P yang disediakan.

m. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti P&P yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
P&P yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan P&P. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.