Anda di halaman 1dari 2

Membuat Refleksi Introspektif Untuk Tahap Kompetensi Personal D iri

Ciri pemikiran reflektif melibatkan penyelesaian sesuatu masalah iaitu : y y y y Secara berperingkat Secara kreatif dan kritis Ingatan semula pengalaman pengalaman yang berkaitan Penilaian terhadap kemungkinan yang berkenaan

Peringkat pemikiran refleksi dalam penyelesaian masalah


Masalah

Proses pemikiran reflektif bermula Membaca dan mentafsir maklumat Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Menentu dan menyusun maklumat Memproses dan menganalisis data dengan pemikiran secara kritis Mencari hubungan Mengingat kembali perhubungan pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah

Mencadang hipotesis
Penggunaan pemikiran kritis dan kreatif

Membukti hipotesis
Mencari pelbagai kemungkinan penyelesaian

Menilai penyelesaian Penggunaan pemikiran refleksi (metakognisi) untuk membuat keputusan

Strategi mempertingkatkan pemikiran reflektif murid


Di dalam proses pengajaran-pembelajaran, terdapat berbagai-bagai cara yang berkesan digunakan untuk meningkatkan pemikiran reflektif baik bagi murid mahupun bagi guru sendiri.Cara-cara yang boleh membantu murid-murid meningkatkan pemikiran reflektif adalah dihuraikan seperti berikut: Melatih murid dengan kemahiran menggunakan teknik penyelesaian masalah

Membimbing murid menggun k n pemikiran kritis, teknik menganalisis dan mentafsir maklumat-maklumat daripada data Membimbing murid menggunakan pemikiran kreatif untuk membentuk pelbagai hipotesis serta menghasilkan pelbagai kemungkinan pen elesaian ang wajar Di dalam segala proses pemikiran reflektif ang digunakan untuk men elesaikan masalah, guru harus menggunakan teknik men oal supaya daya pemikiran reflektif murid dapat dipertingkatkan.

Guru se ri bole me unakan teknik re leksi dan penilaian kendiri semasa dan selepas melaksanakan pelajaran dalam bilik darjah, iaitu melalui kitaran re leksi seperti rajah berikut:

Re leksi dalam tindakan semasa &


 

Re leksi atas tindakan : selepas P&P

Re leksi untuk tindakan : Aktiviti Susulan (pengubahasuai an)

Dengan penggunaan refleksi-refleksi tersebut, misalnya refleksi atas tindakan, guru boleh membuat dialog dalaman yang konstruktif dengan memikir dan menimbangkan perkara -perkara seperti berikut: a) Adakah perkembangan pelajaran dilaksanakan lancar tanpa gangguan? b) Adakah teknik komunikasi digunakan sesuai dan menarik perhatian murid -murid? c) Adakah aktiviti penutup seperti penyimpulan sosial sesuai dan berkesan?

Hasil daripada proses ini akan membolehkan guru menyedari dan memahami emosi murid. Akibatnya, dengan refleksi untuk tindakan, guru akan berusaha mencari ikhtiar untuk mengatasi bidang kelemahannya dengan menyedia dan seterusnya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sempurna dan berkesan lagi.