Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN PROJEK /KERJA KURSUS PENDEK

TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : WAJ 3104 LITERASI BAHASA MELAYU

SEMESTER : 2

TARIKH MULA

4 JULAI 2011

TARIKH HANTAR

18 OGOS 2011

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menjelaskan dan menghuraikan Teori Pemerolehan Bahasa, Konsep KIA2M, Kemahiran-kemahiran Asas KIA2M, Prinsip dan Kriteria Pemilihan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran KIA2M 2. Membina bahan elektronik dan bukan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran KIA2M. 3. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran KIA2M dalam mata pelajaran Muzik, Seni Visual dan Pendidikan Jasmani. 4. Menilai dan memilih strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan KIA2M kepada murid-murid yang pelbagai latar belakang. Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2, 3, dan 4 . Objektif Projek/Kerja Kursus Pendek Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut : 1. Mendapatkan maklumat dan membuat rumusan tentang kaedah membaca dan menulis awal kanak-kanak. 2. Membina bahan bantu mengajar untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk yang berikut: y Bacaan awal y Penulisan mekanis y Bahan rakaman bunyi dalam pengajaran dan pembelajaran y Penyerapan mata pelajaran Seni Visual / Muzik/ Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dalam KIA2M 3. Menggunakan dan mengadakan pameran bahan bantu belajar untuk aktiviti pemulihan KIA2M.

Tajuk Projek / Kerja Kursus Pendek (100%) Penguasaan ilmu tentang Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikanya dalam pengajaran dan pembelajaran ,khususnya dalam kemahiran membaca dan menulis sangat penting bagi memantapkan pengajaran KIA2M. Bahan Bantu Belajar adalah media paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutama pada peringkat asas murid-murid menguasai kemahiran membaca dan menulis. Oleh itu keupayaan membina bahan bantu mengajar amat penting bagi melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Tugasan. Anda dikehendaki menyediakan nota dalam bentuk grafik tentang empat kaedah pengajaran bacaan awal. Berdasarkan maklumat yang diperolehi anda dikehendaki merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berserta bahan bantu mengajar yang sesuai untuk mengajar bacaan awal . Anda dikehendaki melaksanakan pengajaran mikro berdasarkan pakej yang disediakan. Subtugasan: 1. Berdasarkan pernyataan di atas, buat pembacaan dan kumpulkan maklumat berkaitan dengan empat kaedah pengajaran dan pembelajaran tentang bacaan awal. Sediakan hasil tugasan tersebut dalam bentuk nota dan pengurusan grafik. y Kaedah abjad y Kaedah fonetik. y Kedah pandang sebut y Kaedah suku kata. 2. Berdasarkan topik-topik yang dipilih daripada proforma Literasi Bahasa, Sediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berserta bahan bantu mengajar yang menarik dan sesuai bagi menghasilkan pengajaran berkesan. y Asas membaca y Penulisan mekanis y Penyerapan membaca dalam mata pelajaran Muzik/Pendidikan Jasmani dan Kesihatan /Pendidikan Seni Visual. y Penggunaan rakaman bunyi dalam pengajaran dan pembelajaran kelas KIA2M 3. Anda dikehendaki melaksanakan satu pengajaran mikro berdasarkan pakej pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dengan aktiviti pengajaran dan & pembelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 2. 3. 4. 5. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. Gunakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan taksiran kumpulan. Maklumat boleh dipaparkan dalam sebarang bentuk visual (grafik). Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : i. Fon Arial ii. Saiz huruf ialah 12 iii. Langkau satu setengah baris iv. Rujukan mengikut format APA v. Lampiran Amalan plagiat tidak dibenarkan Panjang tugasan tidak kurang daripada 10 muka surat (termasuk persembahan visual) Tugasan ini membawa markah 100%,

7. 8. 9.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 2. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut : i. Pemahaman yang mendalam kaedah asas membaca dan menulis . ii, Kreativiti bagi menghasilkan bahan bantu mengajar yang berkesan ii. Organisasi Kandungan Asas Membaca dan Menulis, termasuk perkara yang berikut : y Kemahiran Asas Membaca dan Menulis y Jenis-jenis Aktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis y Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik y Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam mata pelajaran Seni Visual y Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan y Penggunaan rakaman bunyi dalam pengajaran dan pembelajaran membaca dan menulis ii. Bukti dan bahan-bahan yang menyokong hujah anda hendaklah dikemukakan iii. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah iv. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren

Kriteria Pemarkahan Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. Markah akan diberi secara kerja kumpulan berdasarkan kepada subtugasan 2 dan sub tugasan 3. Markah individu diberi kepada subtugasan 1 Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh

_______________________ (AMINAH BT OTHMAN) Pensyarah

_______________________ Ketua Jabatan Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Ilmu Khas.

Anda mungkin juga menyukai