Anda di halaman 1dari 51

Kemahiran Profesional Guru

• Kemahiran
• Belajar
• Berfikir
• Merancang
• Pemudahcaraan
• Berkomunikasi
• Mengurus
• Mengurus ICT
• Menyelidik dan memperoleh maklumat,
penggait dan penjana ilmu
KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN
BELAJAR BERFIKIR MERANCANG
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

KEMAHIRAN
ICT
KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PROFESIONAL KEMAHIRAN
KEGURUAN MENILAI

KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN MENGURUS
PEMUDAHCARAAN
MENGAJAR
• Belajar secara formal bermula di sekolah iaitu
mempelajari kemahiran mendengar, membaca,
menulis dan mengira (3M)
• Belajar kemahiran sosial seperti
bekerjasama,berkomunikasi, berinteraksi dengan
orang lain dan orang dewasa yang lain
• Proses ini berterusan, mulai dari masa kita lahir
sehinggalah kita sampai tua.
• manusia menggunakan organ deria mereka untuk
memperolhi pengalaman dan ilmu pengetahuan
• Organ-organ deria manusia digunakan untuk memilih
rangsangan-rangsangan yang sesui daripada
persekitaran, kemudian diproses dalam otak untuk
menjadi pengalaman atau ilmu pengetahuan yang
bermakna dan seterusnya diamalkan dalam situasi yang
sepadan.
• Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat
motivasi yang sesuai.
• Proses pembelajaran ini akan berakhir apabila
perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan.
Pembelajaran adalah suatu
perubahan
tingkah laku
manusia

Terdapat 3 ciri Perubahan


dlm proses tingkah laku
agak kekal
pembelajaran Dan stabil

Perubahan tingkahlaku
Dihasilkan daripada
Pengalaman
atau latihan
• Melibatkan kemahiran penggunaan mental manusia
untuk memperolehi ilmu dalam bidang kognitif,
psikomotor ataupun afektif.
• kebolehan menerima isyarat dengan cepat, memproses
maklumat yang diterima, menyimpannya dalam skor
ingatan dan dapat mengaptasikan yang dipelajari untuk
menyelesaikan masalah.
• R.M. Gagne membahagikan hasil pembelajaran
berdasarkan kepada tiga jenis kemahiran belajar, iaitu
kemahiran kognitif, kemahiran menerima dan memahami
isyarat serta kemahiran
• guru harus menyedari tugas dan amanah yang
diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang
akan menjadi dewasa nanti.
• Perubahan peranan guru hari ini adalah diiringi dengan
perubahan starategi pengajaran dan pembelajaran
dalam bilik darjah
• guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha
melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu
pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke
semasa
• Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyusun idea-idea
atau perkara-perkara yang tersembunyi, membuatkan
kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran
baru.
• pemikiran boleh diertikan sebagai proses penyusunan
maklumat, konsep atau idea yang berkaitan.
• 3 peringkat pemikiran
Pemikiran kreatif

Pemikiran abstrak

Pemikiran konkrit
Membanding&merumus Merumus, membuat infrens&
meramal

Mencetuskan atau Menentukan sumber samaada


dalam sesi perbincangan boleh dipercayai

Ciri-ciri kemahiran
berfikir
Mengusul&memeriksa Menimbang&membuat
andaian keputusan

Mencipta metafora@analogi

Menganalisis&menilai Menyelesaikan masalah


• huraian konsep pemikiran diatas, kita boleh rumuskan
kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal
menjalankan proses pemikiran.
• pada masa kini, peranannya telah ditukar menjadi
seorang pembimbing, fasilitator dan pemberi
rangsangan dalam bilik darjah.
• masa kini tugasnya telah ditukar dengan usaha
mengembangkan potensi murid secara menyeluruh.
• untuk meningkatkan kemahiran berfikir, teknik menyoal
harus sering digunakan dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
• guru digalakkan pula menggunakan soalan bercapah
untuk membimbing pelajar berfikir secara analitik, kritik
dan rasional
Teknik kemahiran berfikir secara analitis, krisis dan rasional boleh
didapati daripada
Cort Thinking Programme yang disediakan oleh Dr Edward de Bono

Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam


sesuatu kumpulan kecil

Menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai

Membimbing pelajar meneliti segala akibat (berikutan


sesuatu tindakan) yang mungkin berlaku dalam
masa jangka pendek serta masa jangka panjang.

Membimbing pelajar meninjau sesuatu idea


• kemahiran merancang merupakan prasyarat untuk
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.
• Kejayaan setiap aktiviti menentukan objektif pelajaran,
memilih isi pengajaran, memilih strategik dan kaedah
pengajaran, merancang aktiviti pengajaran
pembelajaran, merancang aktiviti pengajaran-
pembelajaran, memilih dan menyediakan bahan-bahan
pelajaran serta menyediakan dan menguruskan
kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktiviti
pembelajaran.
• Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan
kepada saranan pelajaran, pengetahuan sedia ada
murid dan kebolehan mereka
• Objektif pelajarn ini biasanya disediakan berdasarkan
prinsip bertingkah laku.
• Pemilihan isi pelajaran yang dipilih untuk disampaikan
hendaklah boleh membantu murid-murid mencapai
objektif pelajaran mereka.
• Pemilihan strategi dan kaedah mengajar pula berkait
rapat dengan pencapaian objektif pelajaran.
• Aktiviti merancang pengajaran juga meliputi usaha
memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran untuk
digunakan oleh guru atau murid-muridnya.
• Kerja merancang pengajaran pula meliputi pengurusan
kemudahan-kemudahan dalam bilik darjah
Ciri-ciri Kemahiran Merancang

Pengajaran efektif

Isi pelajaran dalam mengajar telah disusun

Rancangan mengajar meliputi penggunaan pelbagai alan bantu mengajar

Pendekatan pengajaran berpusat

Rancangan mengajar mpyi langkah2x mengajar yg lengkap

Strategi dan kaedah mengajar yang berkesan


DEFIN
ISI
CIRI-C A T EGI
IR T R
KEMAH I S
A NAAN
IR A KS
MENGA AN PERL
JAR
Ciri-Ciri Kemahiran
Mengajar

Di dalam peringkat permulaan


Pengajaran secara
guru berjaya memotivasikan
ansur-maju
murid-murid

Aktiviti pengajaran dapat Isi pelajaran


dilaksanakan secara disampaikan langkah
sistematik demi langkah
Suasana pembelajaran Murid-murid diberi
adalah positif dan peluang berinteraksi di
menggalakan dalam kumpulan
mereka

Murid dapat
mendisiplinkan diri dan
bekerja bersama-sama
dengan rakan
Strategi dan kaedah
mengajar yang
digunakan adalah
sesuai Aktivit peneguhan
dalam peringkat
penutup adalah
sesuai dan membawa
perasaan kejayaan
Strategi dan kaedah
murid-murid kepada
mengajar yang
mereka.
digunakan adalah
sesuai
Strategi Perlaksanaan
• memotivasikan murid-murid supaya bersedia
belajar ,menyampaikan isi pelajaran,
membimbing menjalankan aktiviti
pembelajaran, mengurus murid-murid
supaya mereka mempunyai disiplin diri,
menggerakkan murid-murid dengan aktiviti
soal jawab supaya mendapat gerak balas
mereka dan interaksi yang positif,
membimbing murid menjalankan aktivit
pengukuhan, memberi peneguhan dan
menutup pelajaran dengan teknik yang
sesuai supaya mendapat pengulangan
tingkah laku yang positif pada masa kelak.
• perlaksanaan rancangan mengajar penting
dalam proses pengajaran kerana murid-
murid dapat memperolehi ilmu pengetahuan
dan menguasai kemahiran dalam proses
perlaksanaan rancangan mengajar guru
DEFIN
ISI CIRI-C
IR
KEMAH I S T RA T EGI
PEMUD IRAN A NAAN
A KS
AHCAR
AAN PERL
Strategi Kemahiran Pemudahcara

Berpusatkan Berpusatkan
Murid Bahan
Pelajaran
Berpusatkan murid
• Guru membimbing pelajar menjalankan
aktiviti pembelajaran
• Komunikasi dan interaksi di antara guru
dan murid adalah secara dua hala.
• Murid-murid sentiasa digalakkan memberi
pendapat mereka.
• Mementingkan pengelolaan kumpulan.
Perbezaan murid dari segi kebolehan dan
minat diberi perhatian
Berpusatkan Bahan Pelajaran
• Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting
• Komunikasi dan interaksi memang berlaku di antara guru
dengan bahan pengajaran, atau di antara murid dengan
bahan pembelajaran
• Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan
kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran
• Strategi ini menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan
rohani.
• Pengajaran guru adalah ditumpukan pada pengajaran yang
bermakna, menarik serta berkesan.
• Peluang interaksi di antara murid adalah banyak. Sifat-sifat
sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan
Proses menentukan, mendapatkan dan
memberikan maklumat yang berguna
untuk membuat pertimbangan mengenai
tindakan selanjutnya.

Takrif Penilaian

Proses yang meliputi aktiviti-aktiviti


mengumpul maklumat tentang
strategi dan aktiviti p&p, untuk membuat
analisis dan keputusan dengan tujuan
mengambil tindakan yang sewajarnya
Prosedur Penilaian
Peringkat
persediaan Peringkat
ujian pentadbiran
ujian
Peringkat
pemeriksaan
dan
pengukuran
Peringkat
interpretasi Peringkat
dan analisis
tindakan
Penilaian Dalam KBSR Dan KBSM

menentukan sama ada segala aktiviti


P&P yang telah dijalankan akan dapat
mencapai objektif yang ditentukan atau tidak.
Penilaian

Objektif
Pengajaran
dan
Pembelajaran

Aktiviti Aktiviti
Pengajaran Pembelajaran

Aktiviti penilaian dengan aktiviti dan objektif


pengajaran dan pembelajaran
Mengumpul maklumat Menentukan kekuatan
tentang pencapaian dan kelemahan murid
murid - pengayaan
- membuat pentafsiran - pemulihan
- tindakan

Tujuan Penilaian Menentukan


pencapaian
Menentukan kesan objektif pelajaran
- merancang aktiviti
pengajaran guru
P&P
- merancang strategi

Menilai keberkesanan
Merekod keputusan- pelaksanaan sesuatu
keputusan penilaian program baru
- Rekod Prestasi
- KBSR dan KBSM
- Rekod Profil
• strategi,
Keberkesanan • kaedah
pengajaran • teknik
mengajar

Keberkesanan
penilaian
ditinjau dari :

Keberkesanan
Keberkesanan
bahan-bahan
pembelajaran
pelajaran

• prestasi murid • penggunaannya dalam aktiviti P&P


Dapatan penilaian membolehkan guru

Merancang pengubahsuaian
- membaiki pengajarannya
Merangka strategi baru
- membantu murid-murid yang menghadapi
masalah pembelajaran
Mengubahsuai atau menukar bahan-bahan pelajaran
- lebih sesuai digunakan.
Aktiviti soal-jawab sering
digunakan untuk
membuat penilaian

Menggunakan hasil penilaian


untuk membantu murid
Ciri-ciri membetulkan kesalahan yang
Kemahiran berlaku dengan serta merta
Menilai

Hasil penilaian dapat


membantu guru mengesan
pencapaian objektif pelajaran
serta membaiki pengajaran
guru
Komunikasi

Perhubungan

Tujuan

menyampaikan khabar, berita, mesej,


pendapat atau maklumat kepada
pendengar.
Guru dikehendaki menguasai
kemahiran berkomunikasi

Lisan Bertulis

menyampaikan maklumat atau


ilmu dengan berkesan
membolehkan murid-murid mengikuti
pelajaran dengan tepat
dan berkesan

kemahiran berkomunikasi yang berkesan

murid-murid tidak
akan keliru atau salah faham
apa yang disampaikan oleh guru
Ciri-ciri Kemahiran
Berkomunikasi
Bertutur dengan penggunaan
kepelbagaian nada, suara yang
bertenaga, tatabahasa yang betul,
perkataan yang tepat serta mudah
difahami, penghentian sejenak yang
efektif dan bebas daripada disisip
dengan bukan perkataan seperti
”umm”, ”ahh”, ”er” dan ”ok”.
Menulis dengan penggunaan saiz
tulisan yang mudah dibaca, perkataan
yang tepat dan mudah difahami,
tatabahasa yang betul, barisan ayat
yang teratur serta jarak di antara
barisan ayat yang berpatutan.
Kemahiran mengurus
Tujuan utama..
Mewujudkan aktiviti pembelajaran.
Keberkesanan bergantung kepada
kemahiran mengajar.
Aktiviti pengajaran untuk meransang murid
belajar.
Objektif-bawa hasil pembelajaran dengan
bentuk perubahan tingkah laku.
Pengurusan persekitaran
pembelajaran-pengajaran
Ruang aktiviti pembelajaran secara kelas,
ruang-ruang aktiviti pembelajaran yang
lain, khasnya ruang digunakan untuk
aktiviti kumpulan pula disediakan.
Aktiviti pengayaan dan pemulihan, aktiviti
sokongan, aktiviti bacaan tambahan,
perbincangan, bercerita dan aktiviti jual-
beli.
Sambungan
ruang-ruang pembelajaran untuk
mempamerkan bahan-bahan pelajaran dan
hasil kerja atau murid-murid dalam kelas.
guru harus memastikan bahawa sudut
dan ruang itu adalah dikelolakan dalam
keadaan yang kemas dan teratur serta
dilengkapkan dengan bahan-bahan
pelajaran yang sesuai digunakan oleh
murid-murid menjalankan aktiviti
pembelajaran.
Guru sebagai pengurus…
• Mengurus rutin bilik • Mengurus keadaan fizikal
darjah. bilis darjah supaya
• Mengurus murid-murid menjadi lebih kondusif
supaya menjalankan untuk aktiviti pengajaran
tugas mereka mengikut dan pembelajaran;
jadual bertugas seperti mengurus bahan-bahan
membersihkan bilik pengajaran supaya dapat
darjah dan menyusun digunakan dengan lebih
mena-kerusi. berkesan.
• Mengurus murid-murid • Mengurus aktiviti
supaya mematuhi segala kumpulan supaya dapat
peraturan bilik darjah dilaksanakan mengikut
rancangan.
Pengurusan yang baik ialah..
Pengurusan rutin bilik Masalah disiplinmurid
darjah. dapat dikurangkan.
Menandakan jadual Bilik darjah yang bersih,
kedatangan, mengutip cahaya yang mencukupi,
yuran, menyemak udara yang segar dan
keadaan fizikal bilik tidak panas, kerusi meja
darjah, mengedar alat yang teratur dan ruang
bantu mengajar, pergerakkan murid
mengutip atau mencukupi.
memulangkan buku
latihan dan sebagainya.
pengurusan peraturan bilik
darjah

jelas, ringkas serta mudah


diikuti.
guru hendaklah bersikap tegas
dan adil semasa melaksanakan
peraturan tersebut.
pengurusan jadual bertugas
murid
Diaturkan secara adil.
Memastikan semua murid menjalankan
tugas masing-masing.
Kebersihan dan keselesaan bilik darjah
akan mewujudkan suasana sosio-emosi
yang sihat serta semangat belajar.
Pengurusan aktiviti kumpulan
Menggalakkan interaksi pelbagai hala,
iaitu interaksi di antara guru dan murid,
dan di antara murid dengan murid.
Memupuk semangat kerjasama, sikap
toleransi dan hormat menghormati.
Guru mudah membimbing dan
menggerakkan murid-murid menjaga
disiplin bilik darjah serta melibatkan diri
secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.
pengurusan murid bermasalah
peribadi
Perasaan marah, bersalah, kecewa atau bosan
yang tertimbul di kalangan murid dalam bilik
darjah.
Berpunca daripada gaya kepimpinan guru yang
bersifat autokratik atau pengajaran yang kurang
menarik.
Guru haruslah menukar corak kepimpinannya
serta merancang pengajarannya dengan lebih
berkesan dan menarik.
Kemahiran mengurus teknologi
maklumat dan komunikasi
Terbahagi kepada 4 ;
Komputer membantu pendidikan
( computer aided education CAE )
Komputer membantu pengajaran
( computer assisted instruction, CAI )
Komputer mengurus pengajaran
( computer manage instruction, CMI )
Komputer membantu pengujian
( computer assisted testing, CAT )
Komputer digunakan untuk
mengumpul data, membuat analisis
daripada keputusan peperiksaan
kebangsaan.
Digunakan dalam pelbagai bidang
pengurusan dan pentadbiran
pendidikan, baik di peringkat
sekolah dan negeri, mahupun di
peringkat kebangsaan.