Anda di halaman 1dari 29

Tema 2

P embangunan E konomi d an Im pak A lam Sekit ar

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


1
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kons ep/ Jeni s P ertani an

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


2
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kons ep/ Jeni s Pertani an

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


3
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
iii) Per tani an pi ndah

• Sejenis pertanian sara diri (konsep pindah


tapak)
• di kws pedalaman Sabah, Sarawak, Phg,
Prk, Kltn., keluasan 0.5 - 1 hektar
• kaedah tradisional (kapak, cangkul, kuku
kambing dan binatang),
• Diusahakan secara bersama, bergantung
kepada persekitaran dan cuaca
• Tanaman jangka pendek (keledek, jagung,
ubi kayu dan ternakan)

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


4
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
iv) Pertanian s ara dir i
In tensif

• giat setempat,
• keperluan keluarga, tanaman utama padi
sawah,
• keluasan 1- 1.5 hektar,
• mengunakan teknologi moden dan
tradisional ,
• bersifat intensif buruh

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


5
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Faktor yang mengalakkan Pertanian

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


6
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Faktor yang mengalakkan Pertanian

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


7
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Faktor yang mengalakkan Pertanian

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


8
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Faktor yang mengalakkan Pertanian

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


9
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Faktor yang mengalakkan Pertanian

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


10
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kepentingan / sumbangan pertan ia n

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


11
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kepentingan / sumbangan pertan ia n

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


12
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kepentingan / sumbangan pertan ia n

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


13
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Ciri-c iri P ert an ian K ebu n Kec il dan P erlad an gan
Ekste nsi f

Bil Ciri-ciri Kebun kecil Perladangan ekstensif

1 Saiz Kawasan < 100 ekar (40 hektar) > 100 ekar (40 hektar)
tanaman

2 Hak milik Persendirian/ keluarga Syarikat tempatan


/pelabur asing
3 Jenis tanaman Campur- getah, kelapa Monokultur – kelapa
sawit, durian, sawit, getah
rambutan, duku dsb
4 Teknologi Konvensional/sedikit Moden
moden

5 Modal Kecil Besar

6 Intensif Buruh Modal


buruh/modal

7 Pasaran Tempatan Ekspot

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


14
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kes an A ktiv iti Pe rtan ian te rhad ap Ala m seki tar
fi zi ka l

ii.Kepupusan flora dan fauna – kesan pembukaan


ladang

iv.Kemusnahan habitat/kemusnahan ekosistem –


perpindahan hidupan liar

vi.Hakisan tanah/tanah runtuh – pertanian tanah


tinggi/ tanaman pada lereng-lereng bukit

viii.Pencemaran air – kesan racun / baja yang


mengalir ke dalam sungai

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


15
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kes an A ktiv iti Pe rtan ian te rhad ap Ala m seki tar
fi zi ka l

v. Pencemaran tanih – racun dan baja kimia


meningkatkan keasidan tanih, mikroorganisma
pupus, tanih hilang kesuburan

vi. Pencemaran bau – racun, sisa pertanian seperti


getah/kelapa sawit

vii. Pencemaran udara – pembakaran hutan utk


ladang, jerami padi..

viii. Peningkatan suhu setempat- kekurangan


tumbuhan hutan, kurang sejatan/pemeluwapan

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


16
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kes an Akt ivi ti pe rt an ian ke ata s s osio-e kon om i

•Perubahan landskap budaya – pembangunan


tanah, perumahan, pengangkutan, pengairan
dsb

•Wujud petempatan kelompok di ladang –


rumah pekerja, kilang, pejabat, hospital

•Perubahan jenis tanaman – pelbagai ke


monokultur

•Kawasan hutan menjadi ladang- hutan jadi


kawasan getah/kelapa sawit

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


17
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kes an Akt ivi ti pe rt an ian ke ata s s osio-e kon om i

v. Pertambahan penduduk/kepadatan semakin


meningkat

vi. Kemasukan buruh asing - masyarakat


majmuk ; India, Bangladesh, Indonesia dan
Filipina

vii. Wujud Bandar Baru - Bandar Jengka, Bandar


Muktafibillah

viii. Wujud peluang pekerjaan- sektor


perladangan

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


18
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Langkah mengatasi kesan pertanian ke atas alam sekitar fizikal

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


19
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Langkah mengatasi kesan pertanian ke atas alam
sekitar fizikal

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


20
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Langkah mengatasi kesan pertanian ke atas alam
sekitar fizikal

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


21
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Langkah mengatasi kesan pertanian ke atas alam
sekitar fizikal

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


22
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Langkah mengatasi kesan pertanian ke atas alam
sekitar fizikal

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


23
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Kempen dan pendidikan

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


24
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Mas alah dihadapi s ektor pe rta nian

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


25
Modul942/2 – Sektor Pertanian
Mas alah dihadapi s ektor pe rta nian

d. Masalah tanah – saiz yang tak ekonomik, tanah


terbiar, pemilikan, hilang kesuburan, pengambilan
tanah untuk guna tanah lain,

• Ketidakstabilan harga- ancaman barangan tiruan,


Kempen memburukan produk pertanian

• Teknologi yang rendah : Penggunaan tenaga haiwan

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


26
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Lan gk ah- la ngk ah Mem aju ka n Se kto r Pe rt ania n
Neg ar a

• Mewujudkan program Pembangunan Wilayah secara


khusus

• Menjalankan sistem pertanian secara berkelompok


– gabungkan saiz tanah yang tidak ekonomik

• Menyediakan kemudahan infrastruktur yang cekap –


jalan raya, rancangan pengairan, pusat
pengumpulan dan penyimpanan dsb

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


27
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
Lan gk ah- la ngk ah Mem aju ka n Se kto r Pe rt ania n
Neg ar a

4. Kemudahan kredit/dana disediakan kepada petani –


Bank Pertanian (Skim Kredit Mikro) Lembaga
pertumbuhan Peladang, koperasi

5. Subsidi- biji benih, baja kimia, racun

6. Menubuhkan Jabatan Pertanian – khidmat nasihat,


latihan

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


28
Modul 942/2 – Sektor Pertanian
La ngk ah- la ngk ah Mem aj uka n Se kt or Per tania n
Neg ar a

7. Mewujudkan sistem pemasaran hasil pertanian –


FAMA, MARDEC dan BERNAS

8. Menjalankan R&D – MARDI, RRIM, MPOB –


menghasilkan baka bermutu, tahan penyakit,
tempoh matang yang singkat

9. Promosi /mencari pasaran baru luar Negara –


China, Negara Timur Tengah, Negara Ocenia

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010


29
Modul 942/2 – Sektor Pertanian

Anda mungkin juga menyukai