Anda di halaman 1dari 34

CABARAN DAN STRATEGI

MEMARTABATKAN PROFESION
KEGURUAN

Ahli Kumpulan
Zarinah bt. Salem
Noraida bt. Narawi
Pengenalan :

Tanggapan dan dakwaan berhubung dengan


profesion keguruan dewasa ini :-

 kerja, beban dan tugas guru sekarang tidak mewujudkan


profesion keguruan yang menarik.

 bidang keguruan juga sering dianggap sebagai satu kerjaya


pilihan terakhir

 sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan


pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya tugas ini bukan satu
yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga
( Abdul Shukor, 1996).
1. Konsep Profesionalisme Keguruan

 Ciri-ciri sesuatu pekerjaan yang memerlukan


latihan ikhtisas, seperti yang terdapat dalam
profesionalisme perguruan, profesionalisme
guaman, profesionalisme perubatan dan
sebagainya ( Mok, 1991)
 merupakan golongan profesional kerana
profesion ini lebih mementingkan
perkhidmatan daripada ganjaran kewangan
dan merasa bertanggungjawab dalam semua
tindakan dan keputusan yang dibuat (Sufean,
1993).

 Guru bukan sahaja menjadi pendidik dan


pengasas kepada pengetahuan pelajar-
pelajar tetapi juga menjadi pemimpin,
penasihat dan agen perubahan dalam
masyarakat (Fatimah, 2002).
Guru yang profesional :

 ditakrifkan sebagai seorang guru yang tahu


cara menghasilkan kerja yang bermutu tinggi
dalam bidangnya

 sentiasa terbuka untuk belajar tentang cara


meningkatkan mutu amalannya serta
sentiasa berusaha memperbaiki dirinya.
 sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya
dengan profesional lain dalam bidang
keguruan.

 Matlamat kerjaya seorang guru yang


profesional ialah menghayati prinsip
perkembangan yang berterusan (continuous
development) (Wan Mohd Zahid Noordin,
2003).
Impaknya :

 memberikan sumbangan yang amat


signifikan terhadap ekonomi dan masa
depan negara khususnya dalam konteks
pembinaan modal insan.
2. Teori Perkembangan Guru

 Model perkembangan Berliner (1995)


mentafsir perkembangan guru sebagai “satu
proses menuju ke arah pembentukan guru
untuk mencapai tahap kepakaran dan
kecemerlangan” (Sani dan Norzaini, 2007,
218).
 Peringkat 1
– Peringkat permulaan atau novice

 Peringkat 2
– Peringkat lebih maju atau advanced
beginner

 Peringkat 3
– Peringkat cekap atau competent
 Peringkat 4
– Peringkat mahir atau proficient

 Peringkat 5
– Peringkat pakar atau expert

Menurut model ini, seseorang guru perlu


melalui beberapa peringkat dalam
kerjayanya sebelum ia dapat mencapai ke
tahap kepakaran atau kecemerlangan.
3. Cabaran Dalam Profesion Keguruan


Cabaran yang dihadapi guru pada
masa kini datang daripada pihak
sekolah, bilik darjah ,masyarakat dan
negara.
3.1 Cabaran Daripada Pihak Sekolah

 Kekurangan tenaga guru menyebabkan guru


sedia ada terpaksa memikul tanggungjawab
tambahan
 mengajar mata pelajaran yang bukan
opsyennya.
 bilangan murid yang ramai
3.2 Cabaran Daripada Murid

 Guru juga terbeban dengan masalah tingkah


laku dan disiplin dalam kalangan murid.
Contoh:- tidak mempunyai minat
3.3 Cabaran Untuk Memenuhi Harapan
dan Jangkaan Ibu bapa

 Memenuhi kehendak ibu bapa yang


mahukan guru mendidik anak mereka dan
membentuk sahsiah dan keperibadian serta
kebolehan intelektual anak mereka

 Mempersalah dan mempertikaikan tindakan


guru
3.4 Cabaran Untuk Memenuhi Harapan
dan Jangkaan Negara

 Penghasilan modal insan yang seimbang dari aspek


intelek, jasmani, rohani dan emosi

 Melakukan penyesuaian terhadap perubahan


kurikulum & masyarakat pelbagai etnik

 Selaku role model kepada murid, guru harus


mempunyai ciri dan nilai yang boleh diteladani oleh
murid.
3.5 Cabaran Untuk Memenuhi Tuntutan
Perubahan Semasa

 menjadi pemangkin kepada masyarakat


berpengetahuan (knowledge society)
 Meminimumkan penggunaan kos pendidikan
3.6 Cabaran Dalam Diri Guru Terhadap
Profesion Keguruan
 penghormatan masyarakat terhadap
profesion keguruan yang agak hambar

 imbuhan pendapatan yang tidak setanding


dengan golongan profesional lain

 kekurangan peluang kenaikan pangkat


4. Strategi Untuk Memartabatkan Profesion
Perguruan

4.1 Meningkatkan Tahap Profesionalime

a. Program Diploma Perguruan Khas


b. Program Diploma Perguruan Malaysia
c. Program Pensiswazahan Guru
d. Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti
e. Skim Latihan Pegawai
f. Program Pensarjanaan Pensyarah Maktab
Perguruan
4.2 Ganjaran & Kenaikan Pangkat

a. Pengetua Cemerlang
b. Guru Cemerlang
c. Jawatan Naik Pangkat
d. Skim Gred Diploma
4.3 Menubuhkan Universiti Perguruan

 Sultan Idris Training College for Malay Teachers (SITC)


telah ditukarkan namanya kepada Maktab Perguruan
Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1959

 dinaikkan taraf kepada Institut Perguruan Sultan Idris


pada tahun 1987.

 Pada 1 Mei 1997, menjadi sebuah universiti iaitu


Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
4.4 Program Kelayakan Profesional
Kepengetuaan Kebangsaan

 KPM telah mengadakan Kursus Pengurusan


dan Kepimpinan Sekolah Berkesan yang dihadiri
oleh bakal pengetua dan guru besar

 Semua kursus-kursus ini dijalankan dengan


usaha sama KPM dan IAB.
4.5 Menubuhkan Yayasan Guru Malaysia
Berhad

 Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) diperbadankan di


bawah akta Syarikat 1965, pada Mac 1994 sebagai
sebuah syarikat Berhad.

 Objektif penubuhan YGMB :-


i) memajukan kebajikan pendidik khasnya ahli-ahli
Yayasan

ii) memajukan ekonomi warga pendidik melalui aktiviti


perniagaannya.
4.6 Penyertaan Dalam Kesatuan Guru

 setiap warga pendidik menyertai salah satu kesatuan


guru yang terdapat di negara ini.

 Untuk menguat dan mengukuhkan penyatuan


perjuangan guru secara permuafakataan selaras dengan
kehendak profesion perguruan.
4.7 Hari Guru

 16 Mei setiap tahun diiktiraf sebagai Hari Guru


peringkat kebangsaan untuk menghargai
sumbangan dan jasa para guru.

 Pada hari tersebut, tokoh-tokoh guru diberi


pengiktirafan penuh terhadap sumbangan dan
jasa mereka.
5. Cadangan atau Saranan

 i. Perubahan Polisi Sistem Pendidikan

- cadangan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)


dalam Teras Kelima PIPP 2006-2010 menyarankan
agar guru-guru yang berkelulusan tinggi diberikan
insentif yang sewajarnya dengan kelulusan mereka.
Hal ini bertujuan untuk memberi laluan kerjaya yang
lebih baik dan menggelak mereka mencari alternatif
lain seperti bekerja di sektor swasta dan badan
berkanun.
ii. Status Ekonomi Guru-Guru

 KPM telah mengkaji semula gaji guru-guru dengan


memberikan elaun khas (spt: Elaun Balik Kampung)
kepada guru yang bekerja di bandar-bandar besar
dan kawasan pedalaman untuk menyara kehidupan
mereka di samping itu juga elaun khas ini dapat
memenuhi kepuasan bekerja guru di kawasan
pedalaman.
iii. Pemilihan Calon Guru Yang Benar-
Benar Layak

 Bahagian Pendidikan Guru (BPG) yang bertindak


sebagai peneraju utama latihan perguruan bersama-
sama Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA),
bertanggungjawab menyediakan latihan perguruan
untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di
institusi pendidikan di seluruh negara melalui Ujian
Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian
Teachers Selection Test-MtesT)
 Bagi menjamin guru yang dihasilkan adalah
berkualiti dari segi profesionalisme, kompetensi dan
keberkesanan mengajar, tiga aspek utama, iaitu nilai
dan amalan profesionalisme keguruan,
pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran
pengajaran dan pembelajaran amat penting diberi
penekanan utama. Keupayaan memperoleh ketiga-
tiga aspek ini pula sewajarnya diukur berdasarkan
pada satu standard yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu Standard Guru
Malaysia ( Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein,
2008)
 pemantapan proses pelantikan dan
pengesahan PPPS dilakukan oleh
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
bagi memastikan setiap guru mencapai
standard minimum (standard minimum
pengesahan jawatan).
iv. Mengurangkan Penempatan Guru
Sandaran Tidak Terlatih (mensifarkan
GSTT)

 kekosongan jawatan guru di sekolah


menengah diisi dengan kehadiran guru-guru
yang telah menamatkan pengajian secara
separuh masa atau PJJ yang terlalu ramai di
sekolah rendah, manakala di peringkat
sekolah rendah ianya diisi dengan guru-guru
lepasan diploma dari maktab perguruan.
v. Penyertaan Guru Dalam Kesatuan

 penubuhan Majlis Guru adalah satu


keperluan untuk mempertahankan kredibiliti
guru sebagai golongan pendidik yang
profesional. Selain itu, penubuhan Majlis
Guru juga akan dapat meningkatkan ilmu
pengetahuan, kemahiran dan kecekapan
guru seandainya penubuhan Majlis
Perguruan diluluskan melalui Akta Majlis
Perguruan.
 Majlis Guru akan menjadi sebuah badan
berkanun yang mempunyai autoriti
menjalankan tugas dalam mempertahan dan
membela guru yang tidak bersalah atau
mengambil tindakan terhadap ahli yang
melanggar peraturan dan etika perguruan.
Secara tidak langsung, keadaan ini akan
dapat meningkatkan profesional perguruan
dan juga dapat mempertingkatkan prestasi
serta mutu pelajar (Norsiah Fauzan et al,
2008)
Penutup

 Guru yang profesional mempunyai kualiti, keterampilan, kewibawaan,


kelayakan, minat, iltizam dan berjiwa pendidik .

 Skim perkhidmatan keguruan perlu terus diperbaiki bermula daripada


aspek pengambilan, latihan dan penempatan

 laluan kerjaya profesion keguruan yang lebih menarik akan


meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesion keguruan dan
menarik minat individu lain untuk menyertai profesion ini.

 pengekalan guru-guru yang berkualiti akan dapat memartabatkan


profesion keguruan

 Tanpa guru siapalah kita hari........

Anda mungkin juga menyukai