Anda di halaman 1dari 24

GPP 1063 – PENGANTAR

PENGAJIAN PROFESIONAL
Pengenalan

 The mediocre teacher tells. The good teacher


explains. The superior teacher
demonstrates. The great teacher
inspires. ~William Arthur Ward
 Don't try to fix the students, fix ourselves
first. The good teacher makes the poor
student good and the good student
superior. When our students fail, we, as
teachers, too, have failed. ~Marva Collins

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 2


Konsep Pendidikan

 ‘Education’ berasal dari perkataanYunani


educere yg bermaksud membimbing atau
melatih dan educare yg bermaksud melatih
atau mengasuh.
 Ia adalah satu proses mengasuh dan
membimbing kanak-kanak agar mereka
dapat berkembang dengan baik.
 Juga sebagai satu proses menyediakan
seseorang individu dari segi kemahiran agar
dia dapat mendapat pekerjaan.
Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 3
Konsep pendidikan

 Aktiviti-aktiviti yg berkaitan dengan


pembentukan dan perkembangan ilmu,
kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia.
 Aktiviti-aktiviti ini dirancang secara sistematik –
mempunyai objektif, perancangan dan langkah-
langkah pelaksanaan untuk mendidik kanak-
kanak supaya mereka menjadi insan yang
berakhlak mulia serta menguasai kemahiran
yang diperlukan oleh seseorang manusia untuk
hidup bermasyarakat.
Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 4
 Dalam masy primitif, pendidikan ialah proses
mewariskan kemahiran budaya. Pendidikan
berlaku secara informal.
 Dalam masy moden, pendidikan ialah proses
menguasai kemahiran dan ilmu
pengetahuan secara formal untuk hidup.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 5


 Menurut Webster, pendidikan ialah proses
mendidik atau mengajar. Mendidik
bermaksud “untuk membentuk
pengetahuan, kemahiran atau sifat-sifat
sesuatu...”

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 6


 Pendidikan ialah untuk membentuk dan
mengembangkan pengetahuan, kemahiran
atau sifat pelajar.
 Apa maksud ‘pengetahuan’?
 Ia adalah keseluruhan maklumat/informasi yang
wujud ‘di luar sana’.
 Bercetak, bentuk oral, elektronik, simbol, gerak
geri dlln.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 7


 Mohd Qatb – membentuk manusia secara
menyeluruh dan seimbang; mengembangkan
potensi intelek, rohani, jasmani dan emosi.
 Hamka – membentuk t/l yang baik, sikap
yang berani dan budi pekerti yang mulia.
 Prof Hassan Langgulung (1987) –
mewariskan/memindah segala budaya
kepada setiap individu masyarakat melalui
pengarajaran, latihan dan indoktrinasi.
Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 8
Pendidikan dari perspektif
Islam – Ciri-ciri
 Berasaskan ajaran al-Quran
 Penguasaan ilmu pengetahuan
 Pembangunan sains
 Penekanan kepada akhlak yang murni
 Pembangunan kepribadian
 Penekanan pada amal soleh dan
tanggungjawab

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 9


Pendidikan dari perspektif
Islam
 Al Ghazali – mendekatkan diri kepada Tuhan,
bukan pangkat dan bermegah-megah dan
janganlah hendak seorang pelajar itu belajar
untuk mencari pangkat, harta, menipu orang-
orang bodoh dan bermegah-megah dengan
kawan.
 Prof Khurshid Ahmad – pendidikan bukan
hanya memberi tunjuk ajar kpd masy. Ia ialah
proses masy menanam dan menyemai
kesedaran dan keinsafan jiwa dalam rakyat.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 10


Pendidikan dari perspektif
Islam
 Abud (1985) menyatakan bahawa ilmu dalam
Islam terbahagi kepada dua kumpulan:
i. Ilmu fardhu ain iaitu kewajipan yang dituntut
daripada setiap orang Islam agar dipelajari dan
dihayati.
ii. Ilmu fardhu kifayah iaitu ilmu yang mesti ada
pada sekumpulan orang Islam agar usaha untuk
membangun masyarakat dan umat dapat
diteruskan.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 11


Pendidikan dari perspektif
Islam
 Muhammad Qutb (1983) menjelaskan ciri-ciri
kualiti insan yang salih adalah seperti berikut,
 a) Beriman kepada Allah dan membersihkan
dirinya daripada sebarang unsur syirik.
 b) Melakukan amal salih dalam setiap aspek
kegiatan hidupnya
 c) Berakhlak mulia sebagai bukti beriman kepada
Allah dan Hari Akhirat.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 12


Pendidikan dari perspektif
Islam
 Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas – Ilmu Islam
masa kini terdiri dpd 2 disiplin:
i. Disiplin Agama: Ajaran al Quran, teologi, metafizik, bahasa
Arab dan Sastera.
ii. Disiplin Kognitif: Kemanusiaan, Alam Sekitar, Sains Gunaan
dan Teknologi.
 Pendidikan – bertujuan memperbaiki ke arah menjadi
manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia.
 Kurikulum PI – al Quran sbg pengajian utama, Bhs Arab
sbgai bhs pengantar.
 Juga meliputi bidang kemanusiaan – psikologi, sosiologi, sej,
ekon dan sains tulen.
Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 13
Tujuan pendidikan dalam
Islam
 Hassan Langgulung (1986) menegaskan bahawa segala
usaha untuk membentuk watak manusia sebagai
khalifah di bumi adalah melalui pendidikan dengan
beberapa ciri istimewa seperti:
1. Fitrah : Semula jadi manusia yang bersih daripada dosa.
2. Roh : Unsur yang membezakannya daripada makhluk lain.
3. Kebebasan kemahuan : Dapat menerima dengan
kemahuannya sendiri amanah yang tidak dapat dilaksanakan
oleh makhluk-makhluk lain.
4. Akal : Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 14


Tujuan pendidikan dalam
Islam
 Tujuan pendidikan dalam Islam secara amnya
berdasarkan kepada prinsip-prinsip Dinul Islam
itu sendiri iaitu membentuk akidah, sikap,
kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup
sebagai hamba Allah yang mempunyai
tanggungjawab untuk membangunkan diri,
masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah
mencapai kebaikan (al-falah) di dunia,
kesejahteraan abadi dan mendapat keredaan
Allah di akhirat.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 15


Sumber pendidikan Islam

 Sistem pendidikan dalam Islam adalah


berdasarkan kepada peraturan Islam, iaitu
peraturan yang mendorong penganutnya ke
arah mencapai matlamat kehidupan
sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.
Justeru, sumber pendidikan Islam ialah al
Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 16


Pendidikan Dari Perspektif
Barat

 “The one real object of education is to leave a


man in the condition of continually asking
questions.” ~Bishop Creighton

“The central job of schools is to maximize the


capacity of each student.” ~Carol Ann
Tomlinson

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 17


Pendidikan Dari Persepktif
Barat
 Plato (427-347 SM) – membentuk individu
yang berakhlak mulia.
 “Jangan memaksa seorang kk untuk belajar tetapi
sebalik nya bimbing mereka ke arah itu
menggunakan perkara-perkara yang merangsang
minda mereka supaya dapat mengenal pasti
kecerdikan setiap seorang dari mereka.”

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 18


Pendidikan Dari Persepktif
Barat
 Aristotle (384-322 SM) – ilmu yang bersifat
etikal dan politikal
 Mendidik minda sahaja tanpa mendidik jiwa
nurani bukannya dianggap pendidikan.
 Pendidikan ialah bekalan terbaik menuju umur
tua.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 19


Pendidikan Dari perspektif
barat

 John Stuart Mill (1806-1873) – pendidikan


membantu seseorang mempunyai kehidupan
yang menggembirakan.
 Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) –
pendidikan ialah satu proses berterusan dan
bermula sejak seorang individu itu masih kecil

Adrian Luat/JIP/2010:S2 1/16/2018 20


 John Dewey (1859 – 1952) – pendidikan dan
pembelajaran adalah proses-proses interaktif. Oleh
itu sekolah ialah sebuah institusi sosial melalui mana
pembaharuan sosial harus dirangka dan
dilaksanakan.
 Percaya bahawa kk mudah belajar dalam suatu
persekitaran di mana mereka diberi peluang untuk
mengalami dan berinterkasi dengan kurikulum dan
semua pelajar harus diberi peluang terlibat dalam
aktiviti pembelajaran mereka.
 Menekankan prinsip pendidikan secara ‘hands-on’

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 21


Pendidikan dari Perspektif
Barat
 Eric Hoffer – tujuan utama pendidikan ialah
untuk menyemai keinginan serta kebolehan
untuk pembelajaran.
 Ia harus melahirkan BUKAN manusia terpelajar
tetapi manusia yang SENTIASA BELAJAR.
 Masyarakat sebenar ialah sebuah masyarakat
yang sentiasa belajar (learning society) di mana,
datuk-nenek, ibu-bapa dan anak-anak semuanya
pelajar.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 22


Pendidikan dari Perspektif
Barat
 Bill Beattie – Tujuan pendidikan sepatutnya
mengajar kita bagaimana untuk berfikir,
bukan apa untuk difikirkan – iaitu untuk
mengembangkan minda kita, supaya kita
berupaya berfikir untuk kita sendiri, bukan
untuk mengisi ingatan (memory) kita dengan
pemikiran orang lain.

Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 23


Adrian Luat/GPP1063/2016 1/16/2018 24

Anda mungkin juga menyukai