Anda di halaman 1dari 9

Ahli kumpulan:

Syakirah Binti Abdul Halim


Nurul Asyiqin Binti Ruslan
Siti Nursyuhadah Binti Shapei
DEFINISI NILAI

Satu konsep yang dijadikan asas oleh masyarakat untuk menilai,


mengukur atau membuat pilihan serta keputusan terhadap
suatu perkara, darjat, mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda
mengenai seseorang atau kelompok orang sebagai baik,
berharga dan bernilai
Amanah Tanggungjawab

Benar

Berdisiplin

Ikhlas
Nilai-nilai
peribadi asas

Berdedikasi
Sederhana

Bersih Tekun
FUNGSI NILAI
• satu kriteria atau piawai yang konsisten dan kukuh bagi seseorang
individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka
adalah baik, betul dan boleh diterima
• individu dan masyarakat menjadi agen moral dan pengkritik moral,
iaitu mengetahui apa yg dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain serta
boleh menilai kemoralan diri sendiri dan juga orang lain.
• Sebagai tunjuk arah, rujukan dan panduan untuk menyelesaikan konflik
moral.
• Sebagai batasan terhadap perbuatan dan tingkah laku individu atau
masyarakat.
JENIS-JENIS NILAI
1) Nilai instrumental (ekstrinsik) dan nilai intrinsik
digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai
2) Nilai subjektif dan nilai objektif
3) Nilai relatif dan nilai mutlak
PERBANDINGAN
JENIS-JENIS NILAI
Nilai instrumental atau ekstinsik Nilai intrinsik
Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata
mencapai sesuatu matlamat. kerana baik atau buruk tanpa mengambil kira
kesannya.

Bergantung pada nilai lain untuk mencapai Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai
sesuatu matlamat. sesuatu matlamat. Nilai tersebut sendiri sebagai
matlamat akhir.

Nilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin, Nilai peringkat pertama, misalnya baik hati, kasih
hormat-menghormati. sayang, keadilan.

Contoh: Hakim menjatuhkan hukuman mati


Contoh: Mengebom Hiroshima untuk kepada seorang penagih dadah semata-mata
menamatkan perang dunia ke-2. kerana kewajipan dan undang-undang, bukan
kerana dia ingin membasmi kegiatan pengedaran
dadah
Nilai subjektif Nilai objektif
Kualiti yang diterima atau ditolak oleh Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang
seseorang yang memberikan pandangan. bebas daripada pilihan peribadi.

Diterima atau ditolak mengikut pandangan Diterima atau ditolak berdasarkan satu set
seseorang individu. kriteria yang dipersetujui oleh semua atau
kebanyakan orang

Contoh: Britain menyatakan bahawa Amerika Contoh: Peperangan ialah suatu tragedi yang
perlu menyerang Iraq demi keamanan dahsyat
manakala Perancis menyatakan serangan itu
akan menyebabkan banyak nyawa tidak
berdosa terkorban.
Nilai relatif Nilai mutlak
Nilai yang diterima atau ditolak oleh Nilai yang keberhargaannya tidak terikat
peraturan sesuatu masyarakat untuk kepada sesuatu kebiasaan bagi sesebuah
mencapai sesuatu matlamat masyarakat. masyarakat.

Merupakan arbitrari (tidak menentu), tidak Diterima umum dan telah diuji atau terbukti
sempurna, dan berbeza-beza antara sebagai baik atau buruk.
masyarakat yang berlainan.
Kekal sepanjang masa dan pada semua
tempat serta hampir semua situasi norma
Contoh: Di Malaysia, keluarga boleh masyarakat.
dibentuk melalui perkahwinan rasmi
manakala di California, keluarga dibentuk Contoh: hidup berkeluarga adalah satu
tanpa melalui perkhawinan rasmi amalan kehidupan yang baik