Anda di halaman 1dari 27

PENTAKSIRAN BILIK

DARJAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


Penerangan Berkaitan Slide :

Slide ini adalah slide rasmi terbitan BPK


Rasmi untuk tujuan Taklimat Kursus
Orientasi 2018
Nota tambahan untuk rujukan KJUK dan
Nota peserta taklimat/JUK pada setiap slide
disertakan dengan lebih terperinci

Peneraju Pendidikan Negara


Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PAJSK (BKK)
PUSAT (LP) PENTAKSIRAN (BPSH)

SEKOLAH (BPK)

Peneraju Pendidikan Negara


Pentaksiran Sekolah (PS)
kini dikenali sebagai
Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD)
4

Peneraju Pendidikan Negara


5

Perkembangan Dokumen Kurikulum dan


Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
BPK
LP
(Perekodan PS secara offline mulai 2014)
(Perekodan PS secara Online)

2011 2014 2016 2017


DSK+DSP DSKP DSKP DSKP
Tahun 1 dan Bermula Tahun 4 PS dikenali KSSM Tingkatan 1
Tingkatan 1 (2012) sebagai PBD KSSR Tahun 1
(Semakan)

Peneraju Pendidikan Negara


Melalui PBD Guru Dapat
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
01 dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara


menyeluruh.

03 Merancang dan mengubah suai kaedah


pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.

Mengambil tindakan susulan yang sesuai


05 dengan serta merta.

Peneraju Pendidikan Negara


PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP Instrumen Tahap Penguasaan


Pentaksiran
Aktiviti pembelajaran
(menepati kurikulum Kaedah dan TP 1 - TP 6
dan PAK 21) instrumen
pentaksiran pelbagai
• Merujuk standard
Tugasan individu atau
• Kuiz prestasi dinyatakan
kumpulan, sumbang
• Kerja projek dalam kurikulum
saran, debat, sketsa,
• Portfolio • Menggunakan
pembentangan multi
• Ujian bulanan pertimbangan
media, projek atau
• Peperiksaan profesional untuk
aktiviti
• Penilaian kendiri menetapkan tahap
mengeksperimen
• Refleksi kendiri penguasaan murid
• Penilaian rakan
sebaya
8

Peneraju Pendidikan Negara


TINDAKAN SUSULAN

MEREKOD &
MENGANALISIS
• Merekod status
perkembangan
MERANCANG PdP & MELAKSANAKAN PdP PENTAKSIRAN murid mengikut
MENYEDIAKAN • Selari dengan • Kaedah
kreativiti guru
INSTRUMEN • Merekod dalam
SK & SP yang pentaksiran:
PENTAKSIRAN dokumen seperti MELAPOR TAHAP
telah dipilih Pemerhatian,
rekod mengajar, PENGUASAAN

Tidak
• Mengenal pasti SK & lisan atau
buku catatan
SP penulisan
guru, senarai
• Menentukan objektif Bagi tindakan susulan:
semak &
• Mengenal pasti • Menentu dan templat
instrumen pentaksiran melaksanakan strategi pelaporan
Ya
berdasarkan aktiviti pengajaran dan kaedah (Excel)
yang dirancang pentaksiran
• Menentukan strategi • Menyedia dan mentadbir Melepasi tahap
pengajaran dan instrumen mengikut penguasaan
kaedah pentaksiran PdP dan pentaksiran minimum TP3
keupayaan murid
• Menyediakan dilaksanakan seiring
instrumen mengikut 9
keupayaan murid
Peneraju Pendidikan Negara
Asas kepada Pertimbangan Profesional
• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan
rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi
pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan
bertanggungjawab
• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional


• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi
bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran.
• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran
bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun. 10

Peneraju Pendidikan Negara


Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL
PENGETAHUAN Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas
dalam mata pelajaran 01 02 pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
sistematik dan holistik tanpa
yang diajar dan dalam melibatkan emosi.
bidang pedagogi.

INPUT MURID
Guru membuat pertimbangan 03 04 PENGALAMAN
Guru menggunakan
berdasarkan hasil kerja, keupayaan, pengalaman mengajar dan
tingkah laku, kelebihan/ kekurangan pengalaman dengan murid.
pada murid dan prestasi mereka dalam
ujian/ aktiviti PdP.

11

Peneraju Pendidikan Negara


Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan
profesional
Hasrat kurikulum
Memahami hasrat kurikulum yang Interaksi
terkandung dalam DSKP. Mengambil kira interaksi guru dan murid,
Tujuan pentaksiran 7 murid dan murid serta murid dan bahan
pembelajaran.
Menentukan tujuan pentaksiran,
mengenal pasti aspek pembelajaran
yang perlu ditaksir berdasarkan 2 Moderasi
Berbincang sesama rakan sejawat dalam
standard prestasi bagi setiap kelompok
panitia bagi memantapkan pertimbangan
SK dan SP.
Pelbagai kaedah professional.
pentaksiran
Menggunakan pelbagai kaedah 3
Kebolehpercayaan
pentaksiran meliputi
pemerhatian, lisan dan
5 Meningkatkan kebolehpercayaan antara
penulisan sepanjang PdP. pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru
Peluang
Memberi peluang yang adil dan masa yang 4 bersikap terbuka dan profesional dalam
secukupnya kepada murid untuk memberi justifikasi dan membuat pertimbangan
mempamerkan apa yang telah dipelajari. terhadap perkembangan pembelajaran murid.
12

Peneraju Pendidikan Negara


01 Melaporkan dalam bentuk tahap
penguasaan (TP)

02 Merujuk standard prestasi (DSKP)

03 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid

04 Menggunakan pertimbangan profesional guru

05 Menggunakan templat Excel (luar talian)

06 Membuat pelaporan dua kali setahun

13

Peneraju Pendidikan Negara


TEMPLAT PELAPORAN PBD
TAHUN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

TAHUN 4 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2019


TAHUN 5 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2020
TAHUN 6 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2021

TINGKATAN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018


TINGKATAN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018
TINGKATAN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

14

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh
Templat PBD Bahasa
Melayu Tahun 3

15

Peneraju Pendidikan Negara


Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk,
Contoh ayat perintah, dan ayat tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat
1
Standard Prestasi menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
bertatasusila pada tahap sangat terhad.
Bahasa Melayu
Tahun 3 Kem Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk,
ayat perintah, dan ayat tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat
Dengat Tutur 2
menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
bertatasusila pada tahap terhad.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk,
ayat perintah, dan ayat tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat
3
menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
bertatasusila pada tahap memuaskan.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk,
ayat perintah, dan ayat tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat
4
menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
bertatasusila pada tahap kukuh.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk,
ayat perintah, dan ayat tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat
5
menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
bertatasusila pada tahap terperinci.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk,
ayat perintah, dan ayat tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat
6 16
menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
bertatasusila pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi modelPendidikan
Peneraju teladan. Negara
TAHAP
Contoh STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN
Standard Prestasi Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan
Bahasa Melayu 1 dengan menerangkan idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan
Tahun 3 Kem sastera dan bahan sastera serta mempersembahkannya pada tahap sangat terhad.
Membaca Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan
2 dengan menerangkan idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan
sastera dan bahan sastera serta mempersembahkannya pada tahap terhad.

Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan
3 dengan menerangkan idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan
sastera dan bahan sastera serta mempersembahkannya pada tahap memuaskan.

Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan
4 dengan menerangkan idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan
sastera dan bahan sastera serta mempersembahkannya pada tahap kukuh.

Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan
5 dengan menerangkan idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan
sastera dan bahan sastera serta mempersembahkannya pada tahap terperinci.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan
dengan menerangkan idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan
6 17
sastera dan bahan sastera serta mempersembahkannya pada tahap sangat terperinci,
konsisten, dan menjadi model teladan. Peneraju Pendidikan Negara
TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS
Contoh PENGUASAAN
Standard Prestasi Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat,
menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak,
Bahasa Melayu 1
membina kerangka dan menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit
Tahun 3 Kem serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap sangat terhad.
Menulis Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat,
menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak,
2
membina kerangka dan menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit
serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap terhad.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat,
menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak,
3
membina kerangka dan menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit
serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap memuaskan.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat,
menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak,
4
membina kerangka dan menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit
serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap kukuh.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat,
menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak,
5
membina kerangka dan menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit
serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap terperinci
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat,
18
menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak,
6 membina kerangka dan menghasilkan penulisan naratif danPeneraju
bukan Pendidikan
naratif, mengedit
Negara
Contoh
Pelaporan Pentaksiran Bilik
Darjah

19

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN BAHASA MELAYU

TAHAP PENGUASAAN HURAIAN


1 Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan
Sangat Terhad berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan memerlukan banyak
bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.

2 Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan


Terhad berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan sedikit bimbingan,
panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

3 Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan


Memuaskan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan
idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan
dalam kemahiran bahasa.
Peneraju Pendidikan Negara
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN BAHASA MELAYU
TAHAP PENGUASAAN HURAIAN
4 Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan
Baik kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya
mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang
kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum
dalam kemahiran bahasa.

5 Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan


Sangat Baik kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan
idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif,
mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks,
menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta
mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran
bahasa.

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN BAHASA MELAYU

TAHAP PENGUASAAN HURAIAN


6 Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan
Cemerlang kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya
mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun,
menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif,
berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan
pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada
murid yang lain dalam kemahiran bahasa.

Peneraju Pendidikan Negara


Rumusan PBD
PESERTA PERLU FAHAM dan TAHU AKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT:

1. Maksud Pentaksiran/penilaian
2. Kaedah Pelaksanaan PBD semasa PdP
3. Instrumen pelaksanaan penilaian
4. Bila dilaksanakan PBD
5. Maksud Pelaporan
6. Bila pelaporan dilakukan
7. Maksud pertimbangan profesional

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
http://bpk.moe.gov.my

25

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh
Standard Prestasi
Bahasa Melayu
Tahun 3

26

Peneraju Pendidikan Negara


Pentaksiran
PROFIL MURID TAHUN 6
PeP
(UPSR)
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PEPERIKSAAN PUSAT (UPSR)

Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKeP) BM BM BI BI


MP MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)
KONSTRUK SKOR
Gred A B A A C B 6
Verbal Linguistik 30
MTM: Melepasi Tahap Minimum
Visual Ruang 40 PPsi PBD
Logik Matematik 30
TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
Muzik 40 BILIK DARJAH (PBD)

Naturalis 70 TAHAP STANDARD


1 Tahu
Kinestetik 70 2 Tahu dan Faham
Interpersonal 50 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Intrapersonal 90 4 Beradab (nilai peribadi - norma
kehidupan)
Eksistensial 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Beradab Mithali (role model)
PAJSK: SEGAK

PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM

Kecergasan Fizikal B (Kecergasan Tinggi)


GRED : 70 / 7 / B
(Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
Peneraju Pendidikan Negara