Anda di halaman 1dari 23

1.

0 PENGENALAN

Dunia kesusasteraan melayu telah banyak berubah dari semasa ke

semasa. Tetapi dalam perkembangan teori sastera, kita masih lagi bergantung

dengan teori-teori kesusasteraan dari barat. Para pengkaji sastera tanah air

masih lagi menggunakan teori-teori barat seperti teori ekspresif, teori mimetik,

teori pragmatik, teori objektif, dan sebagainya dalam mengkaji dan menjalankan

penjelidikan sastera. Kemudian pengkaji sastera juga didedahkan dengan teori-

teori moden dan pascamoden barat seperti teori Psikologi, teori Resepsi, teori

Intertekstualiti, teori Marxisme dan sebagainya.

Pada akhir tahun 80-an, sarjana tempatan telah menghasilkan teori

tempatan atas kesedaran akan kelemahan, kekurangan dan ketidaksesuaian

teori barat dalam mengkaji karya-karya sastera tempatan. Ini kerana banyak

teori-teori barat tidak sesuai untuk digarapkan dengan karya tempatan dan tidak

sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat melayu itu sendiri. Oleh itu,

sarja-sarja tempatan telah menghasilkan teori tempatan yang sesuai digunakan

dalam sastera tempatan. Antara teori yang dihasilkan oleh sarjana tempatan

ialah Teori Puitika Sastera Melayu yang diperkenalkan oleh Muhammad Haji

Salleh, Teori Teksdealisme oleh Mana Sikana, Teori Takmilah, Teori Persuratan

Baru oleh Mohd. Affendi Hassan, teori Konseptual Kata Kunci oleh Mohamad

Mokhtar Hassan dan Teori Pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Dengan

adanya teori-teori tempatan, pengkaji-pengkaji sastera tempatan dan para

1
pelajar terutama mahasiswa dapat menggunakan teori tempatan dalam

menjalani kajian mereka. Mereka juga dapat membandingkan antara teori

tempatan dengan teori barat supaya dapat memperbaiki lagi teori yang sedia ada

serta mencipta teori tempatan yang baru.

Dalam kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji, kami telah memilih Teori

Pengkaedahan Melayu yang diperkenalkan oleh Hashim Awang. Hashim Awang

telah menghasilkan teori ini dengan berdasarkan pendekatan melayu dan islam.

2.0 LATAR BELAKANG HASHIM AWANG

2
hashim Awang sememangnya tokoh yang tidak asing dalam

perkembangan dan kemajuan sesusasteraan di Malaysia terutama dalam bidang

kritikan sastera, malahan beliau sering saja dikaitkan dengan gejala psikologi @

psikoanalisis dalam kesusasteraan.

Hashim Awang kini sebagai Profesor di Universiti Brunei Darussalam dan

beliau pernah berkhidmat di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Dilahirkan di Kuala Terengganu, beliau pernah berkhidmat sebagai guru selama

10 tahun setelah tamat pendidikan di Sultan Idris Training College, Tanjung

Malim dan di maktab Perguruan Bahasa, Kuala Lumpur. Kemudian memperoleh

ijazah B.A (Hons) pada tahun 1970, M.A (Sastera) pada tahun 1973, Ph.D pada

tahun 1986 dan semuanya dari Universiti Malaya. Disamping itu, beliau sempat

membuat M.A dalam bidang Kesusasteraan Bandingan di Universiti Wisconsin

Madison, Amerika Syarikat pada tahun 1975.

Beliau aktif dalam menulis esei kritikan sastera dan menghasilkan buku.

Antaranya ialah Cerpen-Cerpen Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua,

Kesusasteraan Melayu dalam Sejarah dan Kritikan, Kritikan Kesusasteraan:

Teori dan Penulisan, dan Novel Hikayat: Struktur Penceritaan Melayu.

3.0 KONSEP TEORI

3
Teori sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani iaitu Therio yang

membawa erti pemandangan. Pada kurun ke 16 perkataan teori telah disebarkan

ke Latin dengan membawa maksud “contemplation, speculation and mental

view”. Maksud teori Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat(2005:1659) ialah 1.

pendapat (bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya)

yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara dan lain-lain. 2. prisip-

prinsip am atau asas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan

(perkembangan) sesuatu pengetahuan. 3. asas, dasar (bukan amalan atau apa

yang biasanya berlaku). Teori dalam konteks kesusasteraan merupakan gugusan

epistemologI yang bersifet empiris, saintifik, dan objektif, dibahagikan kepada

teori sastera, teori kritikan sastera, dan teori penulisan. Justeru itu, teori sastera

ialah suatu dunia yang terdekat dengan pertumbuhan dan perkembangan

budaya sastera yang dianggap induk dan pengarah kepada diamika, estetika

dan puitika.

Teori merupakan gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, Kriteria dan

saranan yang menjelaskan sesuatu subjek. Terdapat tiga sifat umum teori iaitu

mengandungi sekumpulan saranan, penjelasan tentang subjek dan objek, dan

deskripsi secara sistematis akan fenomena dan perubahannya. manakala fungsi

teori-teori sastera adalah:

i. menjadi prisip mengenai penciptaan hasil sastera dan melihat

penimbangan berjaya tidaknya hasil;

4
ii. perhubungan diantara penulis, hasil cipta masyarakat dan budaya

(kaitan luaran).

iii. Melihat unsur-unsur yang sama pada bentuk, bahagian-bahagian dan

isi dan sifat perhubungan di antara bahagian-bahagian dan isi.

iv. Kemungkinan mencari perhubungan unsur-unsur luaran dan dalaman.

Teori merupakan panduan, atau penunjuk arah pemikiran, pengkajian dan

analisis. Ia suatu “kebenaran”,”kebenaran” yang ditegak atas premis dan mutlak.

Teori-teori dari barat banyak menekankan objektiviti, kemunasabahan dan

kesahihan dari sudut kewarasan hujahan, walaupun diberikan juga ruang untuk

meletakkan nilai-nilai.

Kita lihat pula apa yang dikatakan teori sastera islam sesuai dengan

pendekatan keagamaan. Dasar teori sastera Islam dapat digariskan kepada

beberapa asas penting. Dasar pertama, ia harus merupakan karya sastera yang

mengandung amanat keislaman, dilahirkan oleh penulis Muslim yang ingin

berbakti kepada Allah melalui karyanya yang diciptakan kerana Allah. Karya yang

diketengahkan berperanan menanam rasa keimanan dan ketakwaan di dalam

diri pembaca. Penulis menjadikan media seni sebagai saluran berdakwah dan

memperhamba diri kepada Allah. Dengan dasar ini, sastera Islam berslogan

"sastera kerana Allah untuk manusia".

5
Dasar kedua, menunjukkan sifat keagamaan, iaitu Islam. Untuk melahirkan

sebuah karya itu bercorak keagamaan ia memerlukan pengarangnya tidak sahaja

menghayati nilai-nilai Islam yang diperkatakan dalam karyanya, malahan

memerlukan juga segala kata yang diluahkan lahir dari hati nurani pengarang

yang berkeyakinan penuh terhadap sumber nilai tersebut, iaitu islam.

Dasar teori ketiga, sebuah karya sastera islam harus dibina atas asas

estetika. Pada asasnya, sastera islam itu mengandungi segala unsur keindahan

yang diperlukan dalam sebuah karya islam. Unsur estetika itu seharusnya sesuai

dengan dasar estetika yang akurkan oleh islam yang berteraskan nilai-nilai yang

terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis.

Dasar keempat, sebuah karya sastera boleh tergolong dalam kategori

sastera islam., jika karya itu menggambarkan keindahan dan kewujudan alam

semesta sebagai hasil ciptaan Allah. Gambaran yang diolah oleh pegarang

bertujuan menilai penciptaan Allah bagi memuja keagungan-Nya.

Dasar yang terakhir hasil rakumman semua karya sastera yang dihasilkan

oleh pengarang muslim yang boleh membawa kesan positif kepada pembaca.

Karya islam juga berperanan dalam mempertingkatkan ilmu yang digalakkan

oleh islam untuk membina nilai-nilai yang mulia demi membentuk budi perkerti

yang tinggi dianjurkan oleh islam. Teori islam berasaskan amanat pengajaran

yang berteraskan nilai-nilai islam. Karya sastera islam lebih cenderung dikategori

6
dalam kumpulan karya sastera yang bercorak didaktik keagamaan dan sesuai

dikaitkan dengan pendekatan keagamaan dalam teori pengkaedahan melayu.

4.0 TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU.

7
4.1 PENGENALAN

Hashim Awng telah membina teori Pengkaedahan Melayu berdasarkan

kehidupan dan kebudayaan melayu. Masyarakat melayu mempunyai daya cipta

dan kreatif. Ini terbukti daripada kreativiti mereka dalam pelbagai bidang seperti

kraftangan dan pemikiran. Dalam bidang kraftangan, banyak hasil kerja tangan

yang mempunyai nilai seni yang halus seperti pertukangan perak, tembaga dan

tembikar, dan pekerjaan-pekerjaan membatik, menenun, menyulam dan

menganyam. Tetapi seni tidak hanya terlaksana melalui bentuk-bentuk artifak

yang sedemikian rupa, malah juga tersalur menerusi pemikiran yang terungkap

dalam karya-karya sastera. Masyarakat melayu menjadikan alam sebagai

sumber dan ilham mereka dalam melahirkan karya-karyanya. Menurut Prof.

hashim Awang semasa Wacana Teori Pengkaedahan Melayu dan Islam pada 20

September 1997 menegaskan bahawa kita sewajarnya membentuk atau

membina satu perkaedahan sastera yang berlandaskan alam dan masyarakat

kita yang melambangkan jati diri bangsa melayu sebagai wadah dan warisan

budaya bangsa. Kedua-dua unsur ini saling berkaitan. Malah unsur tersebut

mempengaruhi sebahagian besar dunia kesusasteraan melayu. Melalui

penulisan dalam pelbagai genre orang melayu menggambarkan budaya fikiran

dan akal budi mereka untuk disampaikan di kalangan khlayak. Objek-objek alam

inilah dijadikan sumber penulisan mereka.

8
Oleh itu, Teori Pengkaedahan Melayu yang dihasilkan oleh Prof. Hashim

Awang dikemukakan dengan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan,

dan kebudayaan masyarakat melayu yang melahirkan karya sasteranya sendiri.

Hashim Awang membahagikan teori pengkaedahan melayu kepada dua iaitu

pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Kedua-duanya tidak

dapat dianggap sebagai pengkaedahan yang sama sekali berlainan atau

berpisah. Ini kerana kedua-duanya itu sesungguhnya saling berkaitan atau

berhubungan antara satu dengan lainnya.

4.2 PENGKAEDAHAN ALAMIAH

Kaedah pertama langsung berteraskan kepada cara atau sikap hidup

masyarakat Melayu itu sendiri, iaitu corak hidup yang menjadikan alam sebagai

sebahagian daripada dirinya. Alam itu dijadikan faktor utama untuk memberikan

mereka pekerjaan atau pencarian, pengalaman, pengajaran dan kebajikan.

Sikap masyarakat Melayu yang demikian sebagai terserlah jelas dalam kitab

Tajulmuluk, sebuah kitab panduan hidup yang popular dikalangan masyarakat,

terutamanya dalam golongan generasi tua, Kitab tersebut membicarakan enam

perkara pokok, iaitu mengenai manusia, kesihatan (perubatan) manusia, sifat

dan gerak laku manusia, mimpi dan tirasat cakeravvala, dan perumahan. Di

samping keenam-enam persoalan besar tadi, kitab ini juga turut memperkatakan

tentang kejadian alam daripada kaca mata islam, iaitu kejadian tujuh petala

langit dan bumi yang menjadi sebagai persoalan tambahan. Daripada pokok-

9
pokok persoalan yang dibicarakan ini kita dapat merumuskan bahawa yang

menjadi tumpuan pengarangnya adalah tidak lain daripada unsur-unsur alam.

Dalam pokok persoalan tentang Kesihatan atau perubatan, misalnya yang

dititikberatkan ialah kepentingan dan keistimewaan tumbuhan serta haiwan

sebagai sumber perubatan yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit. Atau

dalam porsoalan cakerawali pula, yang menjadi perhatian ialah bulan, bintang

dan bumi. Semuanya ini dilihat dalam aspek keperluan dan kemanfaatan

unsur-unsur alam tersebut pada kehidupan manusia.

Dengan berpandukan kepada pokok-pokok persoalan dan corak

pembicaraan kitab tadi, yang secara kasar dan dasar dapat mencerminkan cara

dan sikap hidup masyarakat Melayu itu, kita boleh pula memandangkannya untuk

digunakan sebagai pendekatan dalam kajian sastera. Seperti semua unsur-unsur

alam yang wujud, yang tiap satunya memiliki fungsi dari manfaat yang khusus

terhadap manusia, maka sastera pun dilihat sebagai suatu unsur alam yang

kejadian penciptanNya adalah juga mengarahkan ke dalam perspektif yang

serupa. Dalam pengkaedahan alamiah terdapat tiga pendekatan iaitu pendekatan

gunaan, pendekatan moral, dan pendekatan firasat.

10
4.2.1 PENDEKATAN GUNAAN.

Pendekatan ini adalah didasarkan kepada anggapan bahawa sastera

merupakan salah satu daripada objek alam, iaitu objek daripada hasil ciptaan

objek-objek alam lainnya diciptakan tuhan, manakala sastera ciptaan

manusia. Dengan berdasarkan pegangan begini, maka sastera dapat dilihat

sebagai suatu objek alam, yang kejadiannya mempunyai sebab, hikmat dan

fungsinya tertentu. Disamping itu, kejadiannya itu paling utama boleh

dimanfaatkan oleh manusia, sama seperti kejadian objek-objek alam yang lain.

Demikianlah, maka buat pendekatan gunaan, sewajarnya sastera itu dilihat dan

dikaji dalam konteks perkara-perkara ini.

4.2.2 PENDEKATAN MORAL.

Pendekatan berikutnya dapat disebutkan sebagai pendekatan moral.

Pendekatan moral timbul daripada ekoran tanggapan dasar yang dipegang

dalam pendekatan pertama di atas tadi, iaitu sastera di samping dianggap

sebagai objek alam merupakan suatu kejadian alam. Tetapi kejadian alam di

sini bukan lagi berupa suatu kewujudan berbentuk alat atau benda, melainkan

bersifat pengalaman hidup. Bersesuaian dengan sifatnya yang demikian itu,

sastera dalam konteks ini dapat memberikan kemanfaatannya yang lebih

jauh dan lebih besar daripada fungsinya sebagai suatu benda maksudnya,

11
sastera kini menyingkapkan dan memberikan pengalaman. Dan pengalaman-

pengalaman yang disingkapkan dan diberikan itu biasanya terdiri daripada

dua hal utama, iaitu tentang peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia

tertentu, dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan manusia tadi serta

suasana persekitarannya. Daripada hal pertama terserlah pelbagai ragam dan

perlakuan manusia yang dapat dialami untuk dinilai aspek-aspek positif dan

negatifnya bagi maksud dijadikan cermin perbandingan atau contoh teladan

yang terbaik. Manakala, daripada hal kedua, ianya ternyata bahawa sastera

mampu untuk menyediakan dirinya dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan

pula. Dilihat daripada tanggapan begini, maka sastera jelas dapat menepati

konsep pustaka atau perpustakaan yang di dalamnya boleh ditimba

sebanyak-banyaknya pengajaran dan pengetahuan Untuk tujuan

menemukan perkara-perkara semacam inilah maka sastera itu boleh didekati

atau dikaji dalam maksud pendekatan moral ini.

4.2.3 PENDEKATAN FIRASAT.

Akhirnya, dari pendekatan alamiah ini, diperlengkapkan dengan

pendekatan yang dikira sebagai sesuai untuk dipanggil pendekatan firasat.

Sama seperti pendekatan moral, pendekatan ini juga ditunjangi dengan

tanggapan bahawa sastera adalah suatu kejadian alam yang menghasilkan

pengalaman hidup dan di sini, kejadian tersebut adalah dikaitkan dengan mimpi,

iaitu suatu pengalaman hidup yang oleh masyarakat Melayu sering dianggap

12
sebagai bermakna kepada kehidupan. Oleh Kerana itu, amat diberikan perhatian

untuk ditemukan pengertian atau maknanya, pencarian makna mimpi ini dikenali

sebagai takbir, iaitu proses menemukan makna menerusi tafsiran lambang atau

alamat tertentu yang wujud di dalamnya. Bertepatan dengan sifat kelahirannya,

sastera juga menyerupai suatu mimpi, iaitu suatu kejadian alam yang mempunyai

makna atau pengertian, yang penemuannya dapat dilakukan menerusi proses

tafsiran. Tuntutan melaksanakan tafsiran untuk menemukan makna ini memberikan

implikasi bahawa sastera memiliki sifat-sifat zahir dan batin, iaitu sering diistilahkan

sebagai yang "tersurat" dan yang "tersirat". Sifat zahir atau yang "tersurat" menjadi

sebagai penanda (alamat) untuk memperolehi yang "tersirat". Proses itu menyamai

juga dengan apa yang berlaku dalam amalan masyarakat Melayu apabila hendak

mengenali kelakuan atau tabiat sifat batin manusia, iaitu melalui keadaan sifaf zahir

atau sifat fiziknya. Demikianlah maksud inti pati yang perlu tercapai apabila

pendekatan firasat digunakan dalam kajian sastera: maknanya perlu dianalisis dan

ditemukan melalui penafsiran sifat-sifat zahir, atau sistem tanda dan lambang yang

dimilikinya.

4.3 PENGKAEDAHAN KEAGAMAAN.

Kaedah Keagamaan bermaksud sebagai pendekatan yang berdasarkan

kepada keimanan yang bersendikan akidah agama Islam. Sumber paling besar

dan utama yang menjadi rujukan ialah al-Quran dan hadis. Pembentukannya pula

adalah bersandarkan kepada tujuan-tujuan menonjolkan sifat keagungan Allah

13
dan mempertingkatkan ketakwaan terhadap-Nya. Dengan ciri-ciri Itulah maka,

daripada kaedah suci ini, ditimbulkan juga tiga pendekatan yang masing-masing

disebutkan sebagai pendekatan dakwah, pendekatan kemasyarakatan, dan

pendekatan seni. Ketiga-tiganya adalah saling berhubungan antara satu sama

lain.

4.3.1 PENDEKATAN DAKWAH.

Pendekatan dakwah melihat sastera sebagai suatu wadah untuk

mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Sastera dalam

maksud tanggapan kudus begini, sewajarnya mengandungi persoalan-persoalan

yang memaparkan tentang sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian Allah. Sastera di

sini dapat dijadikan semacam "kitab" yang daripadanya para insan dapat

mengenali dengan lebih dekat dan khusyuk sifat dan diri Tuhan, sehingga timbul

rasa kecintaan dan kehormatan insan yang lebih besar dan murni terhadap-Nya.

Di samping itu, sastera harus juga mempersoalkan tentang kemurnian dan

kelebihan agama Islam, yang daripadanya akan dapat menimbulkan daya tarikan

yang lebih mendalam terhadap kesucian agama Islam, baik daripada kalangan

insan muslim mahupun bukan muslim. Apabila pendekatan sebegini digunakan,

maka kajian lebih banyak tertumpu kepada aspek - aspek tema dan amanat yang

mengarah kepada penyerlahan permasalahan tersebut. Aspek watak dan perlakuan

serta peribadinya juga menjadi menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan sifat-

14
sifat mulia seorang insan muslim seperti yang terpancar di dalam sastera menjadi

bahan penelitian.

4.3.2 PENDEKATAN KEMASYARAKATAN

pendekatan kemasyarakatan lebih menekankan tanggapan kedua yang

melihat unsur kebaikan dalam kesusasteraan ini. Dalam konteks begini, sastera

dianggap sebagai penciptaan yang berfungsi khusus dengan membawakan perutusan

atau (mission) besar untuk mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Di

sini, unsur amanat diletakkan pada tempat teratas di samping unsur-unsur lain

seperti bentuk, teknik penceritaan, dan gaya bahasa, tanpa sama sekali mengabaikan

kehadiran keindahan.

Dengan tanggapan sedemikian, sastera Islam dikatakan sebagai lumrah untuk

mendedahkan rupa bentuk kehidupan manusia yang baik dan sempurna, yang diredai

Allah. Karya itu dipandang sebagai bertujuan untuk menegakkan ajaran-Nya supaya

membina kehidupan yang demikian dan membuat kebajikan kepada semua manusia

dengan penonjolan watak-watak yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan segala

suruhan Tuhan seperti bersolat, berpuasa, berzakat, atau membuat amal jariah tanpa

berbuat mungkar dalam sebarang bentuk.

Dalam pada itu, karya itu juga turut memaparkan kehidupan yang penuh dengan

kemungkaran seperti ketidakadilan, kemunafikan, keresahan, kekejaman, korupsi

15
penipuan, penindasan, dan pernbunuhan iaitu segala permasalahan yang mejadi

punca kepincangan masyarakat yang kegoyahan iman. Segala-galanya ini dilihat

daripada kaca mata Islam untuk membezakannya secara jelas daripada apa yang

menjadi tanggapan Barat. Persoalan kemasyarakatan sedemikian, yang tergarap

dalam sastera, sama sekali tidak digunakan sebagai bahan propaganda yang

membohongi kenyataan seperti yang biasa berlaku dalam karya beraliran barat,

melainkan untuk menjadi contoh teladan atau kias ibarat dalam usaha mencari

kesejahteraan hidup bermasyarakat dan kekuatan iman serta takwa. Dengan

pegangan dasar sebegitu rupa, penilaian dapat ditumpukan sepenuhnya kepada soal-

soal isi dan tema untuk melihat segala permasalahan kemasyarakatan tadi.

4.3.3 PENDEKATAN SENI.

Pendekatan seni ialah pendekatan yang menjadikan unsure keindahan

dalam karya saster sebagai persoalan pokok. Keindahan yang dimaksudkan

ialah keindahan yang membataskan dirinya kepada nilai-nilai estika dan etika

islam serta tidak bertentangan dengan akidah, ajaran dan fahaman islam. Dalam

bentuknya yang lebih tegas dapat disebutkan bahawa keindahan itu berteraskan

tauhid. Keindahan yang demikian sifatnya dan tuntutannya menjadi objek

penelitian untuk ditemukan dalam sastera menerusi pelbagai aspek atau unsur

pembinaanya seperti bentuk hanafiah dan dalamanya, gaya penceritaan, kaedah

pendedahan tema dan watak, atau pemakaian sudut pandangan dan gaya

bahasa. Pendekatan seni dari sudut penelitian sastera ialah menemukan segala-

16
galanya untuk, kemudianya menghasilkan kembali kepada memperkukuhkan

tapak-tapak asas yang murni lagi suci, iaitu keimanan, ketakwaan dan kecintaan

kepada Allah. Selain itu, hasil dari penelitian dan penilaian itu akan dapat

dirumuskan suatu bentuk keindahan yang khusus bagi sesebuah karya

kesusasteraan tertentu yang dikaji, disamping kewujudan suatu dasar keindahan

atau estetika islam yang umum.

4.0 CONTOH KARYA

4.1 NOVEL HIDAYAH.

novel Hidayah hasil karya Harun HAji Salleh memiliki sifat yang dapat

memenuhi keperluan Pendekatan Dakwah. Pendekatan Dakwah dapat dilihat

dalam aspek persoalan.

1. Dakwah bukan paksaan.

Novel Hidayah menampilkan persoalan keindahan agama islam.

Watak yang menjadi penggerak utama penceritaan terdiri daripada

keluarga islam, yang menjalani kehidupan berteraskan keunggulan dan

keluhuran islam yang semurninya, baik pada perbuatan mahupun pada

perkataan. Ustaz Mazlan adalah watak utama, memperlihatkan teladan

perlakuan orang muslim yang mempunyai fikiran terbuka dan kefahaman

mendalam terhadap islam untuk rela berdebat, atau berbincang dengan

masyarakat bukan muslim. Perdebatan yang berlaku antara Ustaz Mazlan

dengan Cikgu Mary Munang dan Cikgu Francis Unggai untuk menunjukan

kebenaran agama islam. Kemudianya Cikgu Mary Munang menjadi

17
tertarik dengan islam dan memeluk islam setelah memahami secara

mendalam selepas melalui perbahasan panjang yang disertai pula dengan

penyaksian lama terhadap amalan praktis yang amat islamiah daripada

kehidupan Ustaz Mazlan. Dia malah berkahwin dengan Ustaz Mazlan

tanpa ada paksaan tetapi kerana kecintaan dan kefahaman yang

mendalam terhadap islam itu sendiri. Penganutan dan perkahwinan Cikgu

Mary Munang ini membuktikan wujudnya kebebasan dalam amalan

dakwah islam.

2. Dakwah bukan magis.

Cikgu Mary Munang terpengaruh dengan keindahan islam bukan

kerana terlalu cinta dan tergoda dengan ketampanan wajah Ustaz yang

memang digambarkan sebagai sungguh anggun atau bukan kerana

terpukau oleh keirasan wajah ustaz tadi dengan wajah bekas kekesihnya.

Sebaliknya dia begitu tertarik dengan kemurnian isl;am oleh adanya

pengamatan dan pertimbangan dengan fikiran yang sepenuhnya waras

dan sedar daripada dalam dirinya sendiri. Dia mendalami islam melalalui

penbacaan yang luas terhadap kitab-kitab agama dan karya-karya kajian

yang autonomus seperti Injil Bernabas, Antologi Perjanjian Baru, dan

Whither Isllam dan setelah melakukan semuanya itu barulah dia

memperaku kebenaran serta kemurnian islam.

18
4.2 MUNAJAT DI PERKEBUNAN.

Novel ini adalah hasil karya Othman Puteh yang memiliki sifat

Pendekatan Alamiah. Novel Munajat di Perkebunan jelas dapat dianggap suatu

objek alam. Di dalamnya terdapat sifat-sifat alam yang ketara, antara lain ialah:

1. Manusia atau watak didalamnya dilihat sebagai objek alam yang murni,

tidak mempunyai nama yang khusus.

2. Manusia mengalami kehidupan yang berkaitan rapat dengan alam.

Mereka bergantung hidup sepenuhnya kepada alam iaitu pada manusia

lain, binatang, pada tumbuhan dan pada persekitaran.

3. Manusia menjadikan alam di sekeliling ebagai penduan dan pengibaratan

hidup. Watak utamanya mengenali sifat keagungan tuhan untuk lebih

memantapkan nilai cinta terhadapNya adalah keseluruhan melalui alam.

Setiap gerak atau langkah berlandaskan waktu dan suasana alam dan

memperolehi sesuatu maklumat pun adalah sepenuhnya memerusi

perantaraan alam seperti bunyi kuda, cahaya persekitaran alam atau

gerak- geri manusia lainya.

4. Manusia atau watak menemui atau mengalami kebanyakan insiden

secara tiba-tiba perencanaan alam rangkaian sebab akibat, seperti yang

lazimnya berlaku dalam alam reality kehidupan.

5. Paling penting watak manusai bergerak dala satu lingkungan alam semula

jadi yang khusus iaitu Perkebunan Teh. Pola-pola tindakan dan fikiran

menbentuk oleh pengaruh alam tersebut.

19
5.0 KEKUATAN DAN KELEMAHAN.

5.1 KEKUATAN.

Terdapat beberapa kekuatan yang terdapat dalam Teori Pengkaedahan

Melayu. Antaranya :

1. Hashim Awang menghasilkan Teori Pengkaedahan Melayu berasaskan sikap

hidup, kepercayaan dan keagamaan orang melayu dan berteraskan

pegangan hidup islam.

2. Teori Pengkaedahan Melayu mencakupi banyak dimensi dan aspek serta

mendekati kajiannya melalui bidang yang luas dan juga memperlihatkan

perspektif kritikal yang besar.

3. Hashim Awang membentuk fikiran sasteranya berlandaskan kesenian

masyarakat melayu dan memperlihatkan suatu pembinaan teori yang

berakarkan peribadi dan batin melayu.

4. konsep asas teori ini mudah ditanggapi dan dapat menyediakan kaedah

kritikan atau kajian yang berimbang.

5. Hashim Awang memanfaatkan dan menukilkan falsafah kesenian dan

kebudayaan melayu bererti beliau kembali ke akar melayunya dan sesuailah

pengkaedahan ini dinamakan Pengkaedahan Melayu.

6. Hashim Awang membahagikan kepada Pendekatan Kealaman dan

Pendekatan Keagamaan sangat sesuai dengan keperluan saster dan kedua-

dua aspek ini sememangnya menjadi budaya hidup kepada setiap bangsa.

20
5.2 KELEMAHAN

Dalam Teori Pengkaedahan Melayu, tidak terlalu banyak kelemahan yang

dapat kami temui. Ini kerana teori ini cukup berpegang dengan cara hidup,

budaya dan kepercayaan masyarakat melayu. Antara kelemahan yang kami

dapat:

1. tidak sesuai untuk diaplikasi kepada karya-karya barat. Ini kerana Teori ini

lebih kepada saster tempatan.

2. hanya sesuai untuk karya sastera yang terdapat unsur-unsur alamiah dan

bersifat keagamaan.

21
6.0 PENILAIAN.

Apa yang dapat kami simpulkan melalui kajian kami tentang Teori

Pengkaedahan Melayu ialah

1. sastera melayu dalam sifatnya yang tersendiri adalah wajar diteliti daripada

kaedah pendekatan tersendiri pula.

2. kaedah pendekatan yang berasaskan kepada sikap hidup, kepercayaan dan

keagamaan adalah sebagai paling layak dan berkesan untuk digarapkan

dalam kajian dan kritikan sastera.

3. penggunaan dan pendekatan yang demikian sifatnya dikira dapat menonjolkan

dengan lebih benar dan jelas cirri-ciri sastera melayu disamping dapat pula

memperkaya dan memperkukuhkan metode-metode pengkajian.

22
7.0 BIBILIOGRAFI

A. Rahman Yusof, 1988. “Teori dan Metode Penyelidikan” dlm. Hamzah

Hamdani ( peny). Konsep Dan Pendekatan Sastera. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

A. Rahman Yusof, 1999. “Adakah Kita Memerlukan Teori Sastera Tempatan?”,

Dewan Sastera, November.

Harun Haji Salleh, 1984.”Hidayah”. kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Hashim Awang,1994.”Metodologi Kesusasteraan Islam:Kaedah Penilaian”.

Dewan Sastera, Februari.

Hashim Awang, 1993.”Pengkaedahan Melayu Dalam Kajian dan Kritikan

Kesusasteraan Tanah Air”. Dewan Sastera, Januari.

Ismail Hamid, 1993.”Konsep, Teori dan Prinsip Sastera Islam”, Dewan Sastera,

Ogos.

Mohamad Mokhtar Hassan,2005.” Teori Konseptual Kata Kunci”. Kuala Lumpur:

Universiti Malaya.

Othman Puteh, 1990.”Munajat Di Perkebunan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

Dan Pustaka.

23